Jak na věc


zvládání manipulace jako sebeobrany

Komentáře Zrušit psaní odpovědi

    Současný způsob života, stále rostoucí nároky na stabilitu a flexibilitu osobnosti, včetně včasné identifikace možných krizových situací a volby vhodných nástrojů k jejich úspěšnému zvládnutí nabízí tento kurz. Cílem kurzu je poskytnout účastníkům vybrané znalosti z psychologie osobnosti a komunikačních dovedností, umožňující úspěšné zvládání konfliktních situací v pracovním i osobním životě.
    V souladu s ustanovením § 19 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů, byly návrhy plánů pro zvládání povodňových rizik zpřístupněny od 22. prosince 2014 po dobu 6 měsíců (do 22. června 2015) k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti na Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu zemědělství a na všech krajských úřadech a u všech správců povodí, a to v listinné podobě a v elektronické podobě na jejich internetových stránkách. Vyhodnocení podaných připomínek bylo ve formě zprávy zveřejněno stejným způsobem, jako návrhy národních plánů povodí do 60 dnů po uplynutí lhůty k podávání připomínek (tj. do 20. srpna 2015).


Mluvte, mluvte, mluvte! O čem a jak?

    Abychom dokázali zvládnout nevěru, měli bychom si sami za sebe říci, jak dál postupovat. Pokud se tato situace s nevěrou opakuje již po několikáté a žádná náprava není možná nebo v ní nevěříme, bude ji těžké opět zvládnout. Pokud je to situace, která se stala poprvé, dá se nějakým způsobem pochopit. Zvládání nevěry si vyžaduje odhodlání obou partnerů.
    Zvládání nevěry je proces. Je potřeba si najít čas. Nejlépe jednou za týden si společně sednout, bez vyrušování se jeden druhému věnovat. Povídat si o tom, jaká jsou specifika ženského a mužského světa. Ukazovat si to na konkrétních situacích. Např. jestliže žena používala něco, co jí nevyhovovalo, měla by se snažit to svému protějšku vysvětlit, jak danou věc vnímala. Při vzájemném rozhovoru mluvit hlavně o pocitech, který každý prožívá. Tak může dojít k hlubokému porozumění.
    Pokud se rozhodneme na vztahu po nevěře pracovat, je dobré si společně sednout a vzájemně si promluvit. Měli bychom si upřímně říci, jak se v nejbližších dnech nebo týdnech budeme k sobě chovat, jak budeme společně fungovat. Ze začátku se potřebujeme zklidnit natolik, abychom daný vztah byli schopni napravit.


Jak postupovat při zvládání nevěry?

    Pokud jste prožili nevěru a máte pocit, že ji sami nezvládnete ,nebo že už si nevíte rady, s důvěrou se můžete obrátit na mě. Rád vám ve zvládání nevěry pomohu a společně najdeme ty správné kroky, jak dál pokračovat ve vašem vztahu. Zde najdete druhy konzultací. 
    Nejdříve bychom si měli uvědomit, že pokud se nejedná o chronického „nevěrníka“ nebo „nevěrnici“, tak na nevěře nesou vinu oba partneři ve vztahu. I když je pro spoustu lidí těžké, si tohle připustit, je to skutečně tak. Nevěra je většinou způsobena dlouhodobou nespokojeností ve vztahu, nenaplňováním vzájemných potřeb obou partnerů, špatnou komunikací, apod. Pokud si tohle oba dva partneři vzájemně uvědomují, je mnohem větší šance vztah napravit. Společně překonat a zvládnout nevěru.


Plány pro zvládání povodňových rizik

    V oblastech s významným povodňovým rizikem byla navržena opatření dvou základních typů, a to opatření obecná a konkrétní. Obecná opatření jsou aplikována ve všech obcích těchto oblastí (celkem 877 obcí) a slouží především k prevenci rizik a zlepšení připravenosti zvládání povodní. Patří mezi ně například vytvoření nebo aktualizace povodňových plánů územních celků, využití výstupů povodňového mapování v územním plánování, zřízení a modernizace srážkoměrných a vodoměrných stanic, lokální výstražné systémy apod.). Konkrétní opatření, kterých bylo navrženo celkem Výsledná konkrétní opatření, kterých je celkem 135, zahrnují zpravidla výstavbu ochranných hrází včetně mobilních prvků, suchých nádrží a přírodě blízká protipovodňová opatření.
    V souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, byly plány pro zvládání povodňových rizik posouzeny z hlediska vlivu koncepce na životní prostředí. V průběhu procesu SEA byly příslušné dokumenty povinně zveřejňovány v rámci informačního systému, a to samostatně pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe, Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry. Dne 4. prosince 2015 byla podle § 10g uvedeného zákona vydána souhlasná stanoviska k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe, Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00