Jak na věc


zvládání manipulace jako sebeobrany

Jak postupovat při zvládání nevěry?

    Bezprostředně poté, co se podvedený člověk o nevěře dozví, by se měl vyvarovat, aby řešil tuto situaci zásadním způsobem. Např. vyhozením nevěrného partnera nebo partnerky z bytu či domu, vyhrožováním pomocí rozchodu nebo rozvodu, aj.  Zvládání nevěry potřebuje čas. Silné negativní emoce, které vyvolává tato situace v podvedeném člověku, za pár dní opadnou. Člověk začne vnímat celou situaci jinak.
    Při nevěře a jejím zvládání by se partneři měli zaměřit na vzájemnou komunikaci. Měli by se naučit společně efektivně komunikovat. Jak? To se dozvíte v článku – Proč by měl mít každý vztah pravidla komunikace. Funkční komunikace obnáší i komunikaci o potřebách každého jednotlivce v partnerském vztahu. Každý sám za sebe by si měl uvědomit svoje potřeby, umět je vysvětlit druhé straně. Více o tom v článku – Partnerská dohoda.
    Současný způsob života, stále rostoucí nároky na stabilitu a flexibilitu osobnosti, včetně včasné identifikace možných krizových situací a volby vhodných nástrojů k jejich úspěšnému zvládnutí nabízí tento kurz. Cílem kurzu je poskytnout účastníkům vybrané znalosti z psychologie osobnosti a komunikačních dovedností, umožňující úspěšné zvládání konfliktních situací v pracovním i osobním životě.


Komentáře Zrušit psaní odpovědi

    Abychom dokázali zvládnout nevěru, měli bychom si sami za sebe říci, jak dál postupovat. Pokud se tato situace s nevěrou opakuje již po několikáté a žádná náprava není možná nebo v ní nevěříme, bude ji těžké opět zvládnout. Pokud je to situace, která se stala poprvé, dá se nějakým způsobem pochopit. Zvládání nevěry si vyžaduje odhodlání obou partnerů.
    Pokud jste prožili nevěru a máte pocit, že ji sami nezvládnete ,nebo že už si nevíte rady, s důvěrou se můžete obrátit na mě. Rád vám ve zvládání nevěry pomohu a společně najdeme ty správné kroky, jak dál pokračovat ve vašem vztahu. Zde najdete druhy konzultací. 


Mluvte, mluvte, mluvte! O čem a jak?

    V souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, byly plány pro zvládání povodňových rizik posouzeny z hlediska vlivu koncepce na životní prostředí. V průběhu procesu SEA byly příslušné dokumenty povinně zveřejňovány v rámci informačního systému, a to samostatně pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe, Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry. Dne 4. prosince 2015 byla podle § 10g uvedeného zákona vydána souhlasná stanoviska k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe, Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.
    Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.
    Pořízení plánů pro zvládání povodňových rizik završilo proces implementace směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik, jehož součástí bylo rovněž vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem (2966 km vodních toků), pro něž byly zpracovány mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik.
    Plány pro zvládání povodňových rizik pořizuje Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady. Schvaluje je vláda.


Plány pro zvládání povodňových rizik

    Plány pro zvládání povodňových rizik byly 21. prosince 2015 schváleny vládou České republiky usnesením č. 1082. Ministerstvo životního prostředí následně v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydalo 22. prosince 2015 plány pro zvládání povodňových rizik opatřeními obecné povahy (Labe, Dunaj, Odra). Plány pro zvládání povodňových rizik jsou k dispozici na informačním systému POVIS.
    V souladu s ustanovením § 19 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů, byly návrhy plánů pro zvládání povodňových rizik zpřístupněny od 22. prosince 2014 po dobu 6 měsíců (do 22. června 2015) k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti na Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu zemědělství a na všech krajských úřadech a u všech správců povodí, a to v listinné podobě a v elektronické podobě na jejich internetových stránkách. Vyhodnocení podaných připomínek bylo ve formě zprávy zveřejněno stejným způsobem, jako návrhy národních plánů povodí do 60 dnů po uplynutí lhůty k podávání připomínek (tj. do 20. srpna 2015).


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
12679
cache: 0024:00:00