Jak na věc


zveřejnění smluv v registru smluv

Aktuální jídelníček ZŠ Přemyslovců

    Kliknutím na ikonu vstoupíte do přihlašovacího formuláře do systému VIS strava.cz. Kód naší jídelny je 10310. Přihlašovací údaje získáte u ekonomky školní jídelny.
    Takové míry publicity nedosáhnete zveřejněním pohledávek na firemních www stránkách, i když je samozřejmě užitečné je mít uvedené i tam. Inzerce pohledávek je bezplatná.
     Školní informační systém bakaláři. Klepnutím na ikonu vstoupíte do systému. Po přihlášení zde žáci i jejich rodiče naleznou školní rozvrh, hodnocení, přehled domácích úkolů, připravované akce školy atd.
    Oznamuji Vám, že vyhlašuji v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, ve smyslu § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění, pro všechny žáky volné dny (ředitelské volno) ze závažných organizačních důvodů, a to včetně odpoledního vyučování i činnosti školní jídelny, v termínech:


Zveřejnění dlužníků, pohledávek

    Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen zákon 250/2000 Sb.)1) v § 28 odst. 2 definuje rozpočet příspěvkové organizace:„Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok, jímž se řídí financování činnosti příspěvkové organizace. Rozpočtový rok je shodný s kalendářním rokem.“1) v § 28 odst. 3 definuje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace:„ Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na nejméně 2 roky následující po roce, na který je sestavován rozpočet. Obsahuje předpokládané náklady a výnosy v jednotlivých letech.“2) v § 28a odst. 1 až 4 definuje zveřejňování výhledu rozpočtu a rozpočtu příspěvkové organizace (1) Příspěvková organizace zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání zřizovatelem. Zveřejnění musí trvat až do
    Zveřejněním dlužníka zhoršíte jeho pozici u dodavatelů a finančních institucí. Inzerenti pohledávek potvrzují, že zveřejnění donutilo jejich dlužníky k jednání nebo dokonce rovnou k úhradě dluhu. Zaznamenáváme rozhořčené telefonáty zveřejněných dlužníků, kteří nezískali bankovní úvěr, leasing či byli odmítnuti svými obchodními partnery.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00