Jak na věc


zveřejnění smluv v registru smluv

Zveřejnění dlužníků, pohledávek

     Školní informační systém bakaláři. Klepnutím na ikonu vstoupíte do systému. Po přihlášení zde žáci i jejich rodiče naleznou školní rozvrh, hodnocení, přehled domácích úkolů, připravované akce školy atd.
    Kliknutím na ikonu vstoupíte do přihlašovacího formuláře do systému VIS strava.cz. Kód naší jídelny je 10310. Přihlašovací údaje získáte u ekonomky školní jídelny.


Aktuální jídelníček ZŠ Přemyslovců

    Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen zákon 250/2000 Sb.)1) v § 28 odst. 2 definuje rozpočet příspěvkové organizace:„Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok, jímž se řídí financování činnosti příspěvkové organizace. Rozpočtový rok je shodný s kalendářním rokem.“1) v § 28 odst. 3 definuje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace:„ Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na nejméně 2 roky následující po roce, na který je sestavován rozpočet. Obsahuje předpokládané náklady a výnosy v jednotlivých letech.“2) v § 28a odst. 1 až 4 definuje zveřejňování výhledu rozpočtu a rozpočtu příspěvkové organizace (1) Příspěvková organizace zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání zřizovatelem. Zveřejnění musí trvat až do
    Oznamuji Vám, že vyhlašuji v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, ve smyslu § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění, pro všechny žáky volné dny (ředitelské volno) ze závažných organizačních důvodů, a to včetně odpoledního vyučování i činnosti školní jídelny, v termínech:
    Zveřejněním dlužníka zhoršíte jeho pozici u dodavatelů a finančních institucí. Inzerenti pohledávek potvrzují, že zveřejnění donutilo jejich dlužníky k jednání nebo dokonce rovnou k úhradě dluhu. Zaznamenáváme rozhořčené telefonáty zveřejněných dlužníků, kteří nezískali bankovní úvěr, leasing či byli odmítnuti svými obchodními partnery.
    Takové míry publicity nedosáhnete zveřejněním pohledávek na firemních www stránkách, i když je samozřejmě užitečné je mít uvedené i tam. Inzerce pohledávek je bezplatná.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00