Jak na věc


zkoušky

Aktuální informace o organizaci maturitních zkoušek ve školním roce 2018/19

    koná žák v jedné úrovni obtížnosti, která odpovídá základní úrovni obtížnosti podle katalogů požadavků. V případě komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka se úroveň vztahuje na všechny tři její dílčí zkoušky (dílčí ústní zkoušku, didaktický test i písemnou práci).


Cambridge English: Key (KET)

    Zkoušky mají mezinárodní platnost, pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti (poslech, mluvení, čtení a psaní), posuzují schopnost kandidátů používat ruský jazyk v autentických životních situacích a jsou uznávány většinou světových univerzit i zaměstnavatelů.Zkouška je určena všem zájemcům starším 16 let, kteří potřebují doložit stupeň svých znalostí ruského jazyka.Zkouškou TORFL-ТРКИ na úrovni B1 nebo vyšší lze nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky podle § 81, odst. 6 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.Ke zkoušce je třeba se přihlásit nejpozději 2 týdny před termínem zkoušky.Zájemce dostane přesné informace o přijetí ke zkoušce a jejím konání od studijní referentky nejméně 10 dní před termínem zkoušky.Poté, co bude zájemci oznámeno, že je na zkoušku přijat, je nutné uhradit poplatek za zkoušku, nejpozději 5 dní po obdržení potvrzení o přijetí ke zkoušce.Potvrzení
    Maturitní zkouška proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT ČR č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, v souladu s učebními dokumenty školy a s katalogy požadavků ke zkouškám společné části maturitní zkoušky pro rok 2018.
    Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK) pořádá mezinárodně uznávanou zkoušku z ruštiny TORFL-ТРКИ (The Test of Russian as a Foreign Language - Тестирование по русскому языку как иностранному) na šesti úrovních obtížnosti podle Společného evropského referenčního rámce jazyků (A1, A2, B1, B2, C1, C2) ve spolupráci s Petrohradskou státní univerzitou.


Pravidla hodnocení profilové části maturitní zkoušky 2019.

    7.1.    Společná část maturitní zkoušky – kritéria hodnocení zveřejní MŠMT, didaktické testy hodnotí Centrum, písemnou práci z českého jazyka a literatury hodnotitel jmenovaný ředitelem školy, písemnou práci z cizího jazyka hodnotitel jmenovaný Centrem, ústní zkoušku maturitní komise na návrh zkoušejícího.
    Podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT ČR č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, zveřejňuji následující informace k maturitní zkoušce, která proběhne ve školním roce 2017-2018.
    8.1.    Nedostaví-li se žák k maturitní zkoušce z vážných důvodů, omluví svou nepřítomnost písemně řediteli školy do 3 pracovních dnů. Závažnost důvodů, pro které se žák k maturitní zkoušce nedostavil, posoudí ředitel školy, uzná-li omluvu žáka, určí žákovi náhradní termín zkoušky, v opačném případě žák u zkoušky neprospěl.
    7.5.    Klasifikaci žáka u ústní zkoušky schvaluje na návrh jednotlivých zkoušejících zkušební komise hlasováním. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy zkušební komise.
    8.5.    K opravné a náhradní zkoušce se žák přihlašuje způsobem podle § 4 vyhlášky, a to nejpozději do 1. prosince pro jarní zkušební období a do 25. června pro podzimní zkušební období.


Specifická školní témata pro ústní maturitní zkoušku z cizího jazyka. V souladu s ustanoveními §8 odst. 3, vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, stanovuje ředitel školy témata pro zpracování školních zkušebních úloh v rámci ústní zkoušky z cizího jazyka. Témata jsou platná beze změn od školního roku 2015/16.

    7.7.    Centrum shromáždí výsledky maturitní zkoušky na základě výsledků obou jejích částí a bez zbytečného odkladu, v jarním zkušebním období nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků za jednotlivou školu a v podzimním zkušebním období nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků jednotlivého žáka zpřístupní výsledky řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra. Ředitel školy poté bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce.
    7.4.    Profilová část maturitní zkoušky – kritéria navrhuje ředitel a schvaluje maturitní komise, ústní zkoušku hodnotí maturitní komise na návrh zkoušejícího. Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky provede zkušební maturitní komise bezprostředně po ukončení zkoušek profilové části.
    6.2.    V jarním období se dílčí ústní zkoušky společné části maturity a ústní zkoušky profilové části konají současně, a to v termínu 21. května až 25. května 2018. Těmto zkouškám budou předcházet 4 dny studijního volna.
    7.3.    Výsledky didaktických testů zpřístupní Centrum řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra v jarním zkušebním období do 15. května, v podzimním zkušebním období nejpozději do 10. září. Následující pracovní den po převzetí výsledků je ředitel školy zpřístupní žákům. V jarním zkušebním období ředitel školy zpřístupní žákům výsledky formou výpisu výsledků didaktických testů.


Shrnutí důležitých termínů MZ - profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2018/19, pravidla hodnocení profilové části maturitní zkoušky.

    7.2.    Pokud žák nevykoná některou dílčí zkoušku zkušebního předmětu společné části úspěšně, opakuje vždy tu dílčí zkoušku, u které neuspěl z daného zkušebního předmětu. Protokol o hodnocení společné části maturitní zkoušky zpřístupní Centrum řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra v jarním zkušebním období nejpozději do 15. června a v podzimním zkušebním období současně se zpřístupněním výsledků maturitní zkoušky podle § 26 odst. 1.
    Studentům 4. ročníku doporučujeme sledovat tuto sekci o maturitních zkouškách, zde budou průběžně aktualizovány všechny potřebně informace. Ke dni 26. 10. 2018 jsou zde aktualizovaná témata pro profilovou maturitní zkoušku v jednotlivých oborech.
    6.3.    V souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, stanovuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy termíny pro konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období ve školním roce 2017/2018 na dny 11. dubna 2018 a 2. května až 8. května 2018.
    7.8.    Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka zpracovává Centrum a zpřístupní jej řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra v jarním zkušebním období nejpozději do 16. června a v podzimním zkušebním období současně se zpřístupněním výsledků maturitní zkoušky podle § 26 odst. 1.


Informace MŠMT o standardizovaných zkouškách dokládajících jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, kterými lze nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky ...zde.

    8.2.    V případě, že žák povinnou zkoušku společné části nebo profilové části maturitní zkoušky vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Opravnou zkoušku koná žák pouze z těch předmětů, v nichž neuspěl.
    Úroveň A1 – 2 700 KčÚroveň A2 – 2 950 Kč Úroveň B1 – 3 400 Kč Úroveň B2 – 3 900 Kč Úroveň C1 – 4 400 Kč Úroveň C2 – 4 600 Kč Variabilní symbol pro platbu: 15210Číslo účtu a další informace k platbě naleznete zde.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
16399
cache: 0024:00:00