Jak na věc


zivocisna bílkovina

Speciální vzdělávací pomůcky k podpoře výuky slabozrakých žáků

    Od dubna do října(listopadu) se vysokobřezí krávy (doba kdy se kráva nedojí a připravuje se na další porod a produkci mléka)pasou na cca 18-ti hektarové pastvině. Snažíme se krmit kvalitním krmivem a krávy udržovat v dobrém zdravotním stavu a dobré kondici, což je předpoklad pro produkci mléka nejvyšší kvality a toto mléko zpracováváme v naší mlékarně.
    Opravárenské dílny zajišťují opravy mechanizačního parku a budov celého družstva, technologií stájí živočišné výroby, podílejí se na investiční výstavbě – výroba a montáž technologií (posklizňové linky, výkrm prasat apod.)...
    V roce 2010 jsme zrekonstruovali výkrmnu vepřů s kapacitou 1300 ustájovacích míst. Spolupracujeme s chovateli prasnic v Malém Boru v Čechách, odkud každý měsíc nakupujeme 320 až 350 ks selat. Vykrmená prasata dodáváme na jatka v Oticích a poskytujeme k drobnému odkupu i zájemcům.
    V cytoplazmě se dále nachází soustava měchýřků, kanálků a váčků, která zajišťuje propojení jádra s plazmatickouplazmatyckou membránou. Na jejich povrchu dochází v drobných kulovitých útvarech k tvorbě bílkovin -  látek, které tvoří základ všech živých organismůorganyzmů.


Živočišná výroba Agrodružstvo Roštění

    Na povrchu živočišné buňky je plazmatickáplazmatycká membrána. Buňku vyplňuje cytoplazma. V cytoplazmě jsou obsaženy organely. Jádro řídí buňku a podílí se na rozmnožování a dědičnosti. Mitochondriemitochondrije zajišťují buněčné dýchání. V soustavě měchýřků, kanálků a váčků dochází k tvorbě bílkovin.
    V roce 2012 jsme nově otevřeli malou mlékárnu, ve které vyrábíme kvalitní výrobky pouze z čerstvě nadojeného mléka od našich dojnic, kde jsme se opět vrátili k tradici ruční výroby. Zaměřujeme se především na výrobu sýrů, jogurtů...
    Máme v průměru 450 krav plemene " holštýn". Jsou to černostrakaté vysoce užitkové krávy. Jejich produkce mléka, která se uvádí za normovanou laktaci t.j. za 305 dnů je v průměru 9 800 litrů mléka. Nejlepší krávy dosahují až 16 000 litrů mléka za normovanou laktaci. Krávy jsou ustájeny ve stájích, jsou krmeny kukuřičnou siláží, vojtěškovou senáží, senem, řepnými řízky, pšenicí(šrot), kukuřicí(šrot), sojovým a řepkovým šrotem. Dále přidáváme melasu a minerální doplňky.


výroba pečiva a zákusků | automaty na čerstvé mléko

    Vynikajících výsledků v užitkovosti dojnic bylo dosaženo postupným zvyšováním užitkovosti od roku 1995, kdy činila dojivost 4 300 l/dojnici za rok, v této době započalo přechodné křížení červenostrakatého skotu na mléčné holštýnské plemeno, přičemž dnešní užitkovost činí 7 500 l/dojnici za rok. V podniku se chová 1 100 kusů hovězího dobytka, z toho je 420 kusů dojnic.
    Dalším produktem živočišné výroby je hovězí maso. Chov býků je soustředěn na farmě v Rymicích.Býci se vykrmují do porážkové hmotnosti 650 kg a telata do porážkové váhy 250 kg.Telata jsou krmena jen šroty, tzv. "baby beaf" = mléčná telata.
    Tělo jednobuněčných organismůorganyzmů tvoří jedna jediná buňka. V takových organismechorganyzmech jedna buňka zajišťuje veškeré životní děje - přijímá živiny, vylučuje, pohybuje se, přijímá podněty z okolí, rozmnožuje se dělením.
    Druhým produktem živočišné výroby je hovězí maso, které tvoří 5% tržeb podniku. V rámci výkrmu skotu dosahuje podnik taktéž kvalitních výsledků. Na pastvě v Pacetlukách se chová 30 ks masných krav bez tržní produkce mléka.
    V rostlinné výrobě se snažíme o pěstování rostlin způsobem, který je dlouhodobě únosný pro kvalitu půd a zároveň aby plodiny byly zdravotně nezávadné pro lidskou výživu a pro výživu hospodářských zvířat...


Hlavní produkty živočišné výroby - mléko

    Cytoplazma je označení pro vodný roztok, který vyplňuje prostor buňky. Součástí cytoplazmy jsou organely, drobné mikroskopické útvary, které zajišťují jednotlivé životní děje (obdoba orgánů).
    Druhým pilířem podniku je živočišná výroba, která zajišťuje výrobu mléka a hovězího masa. Hlavním produktem je zde tedy mléko, které tvoří 39% tržeb podniku. Podnik dosahuje vynikajících výsledků v užitkovosti dojnic, což svědčí o oprávněné specializaci na toto odvětví. V této době započalo přechodné křížení červenostrakatého skotu na mléčné holštýnské plemeno. Dnešní užitkovost činí 7 500 l/dojnici za rok.
    Dělení probíhá v několika krocích. Nejprve se rozdělí jádro, pak se zdvojí ostatní části buňky a na závěr se buňka rozdělí na dvě samostatné, stejné buňky.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00