Jak na věc


započtení daru do dědického řízení

Jednostranným započtením zanikají vzájemné pohledávky dlužníka a věřitele co do výše nižší pohledávky.

    K jednostrannému započtení lze přistoupit tehdy, když má započítávající strana splatnou pohledávku vůči druhé straně a zároveň je již oprávněna poskytnout své plnění, tj. její dluh je splnitelný (nemusí být splatný). Pokud věřitel splatnost pohledávky na žádost dlužníka bezúplatně odsunul, může přesto tuto pohledávku použít k započtení již po uplynutí původní lhůty k plnění, neboť by nebylo spravedlivé, aby mu jeho vstřícnost šla k tíži.
    v tomto osmém informačním dopise, který se věnuje úpravě zákona č. 89/2012, (nový) občanský zákoník (dále jen nový občanský zákoník nebo NOZ), bychom se znovu zaměřili na téma obecné úpravy závazků. V dnešním díle se po úpravě splnění závazků zaměříme na další způsoby, kterými mohou závazky zaniknout. Konkrétně se budeme věnovat započtení, prominutí dluhů a odstupnému.
    Příklad:Máte závazek vůči subjektu A. Vyhledáním subjektu A na těchto stránkách zcela vpravo nahoře zjistíte, že váš věřitel figuruje v databázi dlužníků. Je na něj nabízena pohledávka. Pak můžete od inzerenta tuto pohledávku s dohodnutou slevou odkoupit a započíst ji proti závazku, který máte vůči věřiteli.


Započtení pohledávky oproti mzdě

    Započtení je jedním ze způsobů zániku závazku a lze ho použít, pokud si strany vzájemně dluží plnění stejného druhu. Každá ze stran, které si vzájemně dluží, může vůči druhé straně prohlásit, že svoji pohledávku započítává proti pohledávce druhé strany. Aby mohlo dojít k započtení, musí být obě pohledávky splatné. Započtením se pak obě pohledávky ruší v rozsahu, v jakém se vzájemně kryjí. účinky započtení nastávají zpětně, a to k okamžiku, kdy se obě pohledávky staly způsobilými k započtení (tedy splatnými).


Dohoda o započtení vzájemných pohledávek - dle NOZ

    Mám problém v zaměstnání. V listopadu jsem dal zaměstnavateli výpověď a také jsem v listopadu byl darovat krev ve fakultní nemocnici (jsem bezplatným dárce krve). Zaměstnavatel mi po příchodu do zaměstnání druhý den dal k podpisu oznámení o změně prac. doby s 5ti denním předstihem (z ranní na odpolední z 25.11. k 30.11.) až do odvolání.Dále jsem obdržel oznámení o vážném porušování pracovních povinností atd. (nebylo uvedeno nic konkrétního) a tak jsme jej zažádali o bližší informace písemně, které odmítl poskytnout. Během dalšího týdne mi zaměstnavatel dodal další oznámení o náhradě škody na mou osobu. Tato náhrada škody byla vedena na 2 zmetkovité kusy (zpětně po 6ti a 3ech měsících) a nebyla vůbec podložena chyba mé osoby. Zaměstnavateli jsem to sdělil a bylo mi řečeno jen to, že tomu nevěří. Mzdy mám vedené jako splatné k 15. dni dalšího měsíce od vzniku nároku mzdy. Na výplatní pásce jsem měl jistou částku bez uvedení srážek a bez proplacení lékaře (darování krve) atd.. (tato částk
    Této konstrukce se využívá při započtení v případě, kdy dlužník, který dluží společně a nerozdílně s jinými, může proti věřiteli započíst pohledávku svého spoludlužníka do výše jeho podílu na společném dluhu, čímž sníží celý solidární závazek o podíl spoludlužníka a při zaplacení již nebude nucen vymáhat podíl spoludlužníka na dluhu. Jinak je to v případě dlužníka věřitelů, kteří jsou oprávněni společně a nerozdílně, ten může vůči některému ze spoluvěřitelů započíst to, co mu spoluvěřitel dluží pouze do výše jeho podílu na společné pohledávce. Totéž platí v případě prominutí dluhu, kde věřitel odpouští solidárně zavázanému dlužníku dluh pouze do výše jeho podílu na společném dluhu a prominutím tedy nezaniká celý závazek.


Započtení a prominutí dluhu podle NOZ

    Do obecné úpravy nového občanského zákoníku se dále z obchodního zákoníku přebírá institut odstupného,který umožňuje ve smlouvě sjednat jednorázové odstupné, jehož zaplacením může smluvní strana od smlouvy odstoupit, pokud z ní ještě nebylo plněno. Tato úprava je však na rozdíl od současného stavu dispozitivní a strany se od ní mohou odchýlit.
    Jak u započtení pohledávky, tak i u prominutí dluhu, bude v NOZ speciální úprava pro solidární (společné) závazky. Ustanovení § 1875 NOZ zavádí novou konstrukci podílů na solidárním závazku dlužníků odpovědných společně a nerozdílně. Nově se má za to, že podíly na dluhu jsou u všech spoludlužníků stejné.
    Jedním ze způsobů, kterým může závazek zaniknout, je vzájemné započtení pohledávek stejného druhu. Nový občanský zákoník zachovává dva způsoby započtení pohledávky započtení dohodou a započtení jednostranným prohlášením. Dohodou mohou strany započíst jakoukoli pohledávku s výjimkou započtení proti pohledávce výživného pro nezletilého, který není plně svéprávný, od tohoto ustanovení se nelze dohodou stran odchýlit.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
12918
cache: 0024:00:00