Jak na věc


započtení daru do dědického řízení

Jednostranným započtením zanikají vzájemné pohledávky dlužníka a věřitele co do výše nižší pohledávky.

    K jednostrannému započtení lze přistoupit tehdy, když má započítávající strana splatnou pohledávku vůči druhé straně a zároveň je již oprávněna poskytnout své plnění, tj. její dluh je splnitelný (nemusí být splatný). Pokud věřitel splatnost pohledávky na žádost dlužníka bezúplatně odsunul, může přesto tuto pohledávku použít k započtení již po uplynutí původní lhůty k plnění, neboť by nebylo spravedlivé, aby mu jeho vstřícnost šla k tíži.
    Ne všechny pohledávky jsou k jednostrannému započtení způsobilé, OZ zejména zakazuje započtení proti pohledávce na výživné pro nezletilého, který není plně svéprávný; od tohoto zákazu není možné se odchýlit dohodou stran.
    v tomto osmém informačním dopise, který se věnuje úpravě zákona č. 89/2012, (nový) občanský zákoník (dále jen nový občanský zákoník nebo NOZ), bychom se znovu zaměřili na téma obecné úpravy závazků. V dnešním díle se po úpravě splnění závazků zaměříme na další způsoby, kterými mohou závazky zaniknout. Konkrétně se budeme věnovat započtení, prominutí dluhů a odstupnému.


Dohoda o započtení vzájemných pohledávek - dle NOZ

    Této konstrukce se využívá při započtení v případě, kdy dlužník, který dluží společně a nerozdílně s jinými, může proti věřiteli započíst pohledávku svého spoludlužníka do výše jeho podílu na společném dluhu, čímž sníží celý solidární závazek o podíl spoludlužníka a při zaplacení již nebude nucen vymáhat podíl spoludlužníka na dluhu. Jinak je to v případě dlužníka věřitelů, kteří jsou oprávněni společně a nerozdílně, ten může vůči některému ze spoluvěřitelů započíst to, co mu spoluvěřitel dluží pouze do výše jeho podílu na společné pohledávce. Totéž platí v případě prominutí dluhu, kde věřitel odpouští solidárně zavázanému dlužníku dluh pouze do výše jeho podílu na společném dluhu a prominutím tedy nezaniká celý závazek.


Započtení a prominutí dluhu podle NOZ

    Mám problém v zaměstnání. V listopadu jsem dal zaměstnavateli výpověď a také jsem v listopadu byl darovat krev ve fakultní nemocnici (jsem bezplatným dárce krve). Zaměstnavatel mi po příchodu do zaměstnání druhý den dal k podpisu oznámení o změně prac. doby s 5ti denním předstihem (z ranní na odpolední z 25.11. k 30.11.) až do odvolání.Dále jsem obdržel oznámení o vážném porušování pracovních povinností atd. (nebylo uvedeno nic konkrétního) a tak jsme jej zažádali o bližší informace písemně, které odmítl poskytnout. Během dalšího týdne mi zaměstnavatel dodal další oznámení o náhradě škody na mou osobu. Tato náhrada škody byla vedena na 2 zmetkovité kusy (zpětně po 6ti a 3ech měsících) a nebyla vůbec podložena chyba mé osoby. Zaměstnavateli jsem to sdělil a bylo mi řečeno jen to, že tomu nevěří. Mzdy mám vedené jako splatné k 15. dni dalšího měsíce od vzniku nároku mzdy. Na výplatní pásce jsem měl jistou částku bez uvedení srážek a bez proplacení lékaře (darování krve) atd.. (tato částk
    Jedním ze způsobů, kterým může závazek zaniknout, je vzájemné započtení pohledávek stejného druhu. Nový občanský zákoník zachovává dva způsoby započtení pohledávky započtení dohodou a započtení jednostranným prohlášením. Dohodou mohou strany započíst jakoukoli pohledávku s výjimkou započtení proti pohledávce výživného pro nezletilého, který není plně svéprávný, od tohoto ustanovení se nelze dohodou stran odchýlit.
    Dluží-li si strany vzájemně plnění stejného druhu, může každá z nich prohlásit vůči druhé straně, že svoji pohledávku započítává proti pohledávce druhé strany. K započtení lze přistoupit, jakmile straně vznikne právo požadovat uspokojení vlastní pohledávky a plnit svůj vlastní dluh.


Započtení pohledávky oproti mzdě

    Zápočet pohledávky (§ 580-581 ObčZ) je způsob zániku závazků v případě, mají-li věřitel a dlužník vzájemné pohledávky. Pokud se vzájemné pohledávky kryjí a některý z účastníků učiní vůči druhému projev směřující k započtení, nastane zánik pohledávek okamžikem, kdy se pohledávky způsobilé k započtení setkají.
    K započtení však nejsou způsobilé všechny druhy pohledávek. Zákon stanoví, že k započtení jsou způsobilé pohledávky, které lze uplatnit před soudem. Pohledávka nejistá nebo neurčitá k započtení způsobilá není. Zákon dále zakazuje započtení proti pohledávce výživného pro nezletilého, který není plně svéprávný. Pohledávku na náhradu újmy způsobené na zdraví lze započíst jen na vzájemnou pohledávku téhož druhu a proti pohledávce mzdy nebo platu je započtení možné jen do výše její poloviny.
    Do obecné úpravy nového občanského zákoníku se dále z obchodního zákoníku přebírá institut odstupného,který umožňuje ve smlouvě sjednat jednorázové odstupné, jehož zaplacením může smluvní strana od smlouvy odstoupit, pokud z ní ještě nebylo plněno. Tato úprava je však na rozdíl od současného stavu dispozitivní a strany se od ní mohou odchýlit.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00