Jak na věc


započtení daru do dědického řízení

Započtení a prominutí dluhu podle NOZ

    Do obecné úpravy nového občanského zákoníku se dále z obchodního zákoníku přebírá institut odstupného,který umožňuje ve smlouvě sjednat jednorázové odstupné, jehož zaplacením může smluvní strana od smlouvy odstoupit, pokud z ní ještě nebylo plněno. Tato úprava je však na rozdíl od současného stavu dispozitivní a strany se od ní mohou odchýlit.
    Kromě započtení prohlášením jedné ze stran je možné také započtení dohodou obou stran. Při započtení dohodou se nepřihlíží k výše uvedeným zákazům, avšak ani tímto způsobem nemůže být započteno proti pohledávce výživného pro nezletilého, který není plně svéprávný.
    Zápočet pohledávky (§ 580-581 ObčZ) je způsob zániku závazků v případě, mají-li věřitel a dlužník vzájemné pohledávky. Pokud se vzájemné pohledávky kryjí a některý z účastníků učiní vůči druhému projev směřující k započtení, nastane zánik pohledávek okamžikem, kdy se pohledávky způsobilé k započtení setkají.


Dohoda o započtení vzájemných pohledávek - dle NOZ

    Mám problém v zaměstnání. V listopadu jsem dal zaměstnavateli výpověď a také jsem v listopadu byl darovat krev ve fakultní nemocnici (jsem bezplatným dárce krve). Zaměstnavatel mi po příchodu do zaměstnání druhý den dal k podpisu oznámení o změně prac. doby s 5ti denním předstihem (z ranní na odpolední z 25.11. k 30.11.) až do odvolání.Dále jsem obdržel oznámení o vážném porušování pracovních povinností atd. (nebylo uvedeno nic konkrétního) a tak jsme jej zažádali o bližší informace písemně, které odmítl poskytnout. Během dalšího týdne mi zaměstnavatel dodal další oznámení o náhradě škody na mou osobu. Tato náhrada škody byla vedena na 2 zmetkovité kusy (zpětně po 6ti a 3ech měsících) a nebyla vůbec podložena chyba mé osoby. Zaměstnavateli jsem to sdělil a bylo mi řečeno jen to, že tomu nevěří. Mzdy mám vedené jako splatné k 15. dni dalšího měsíce od vzniku nároku mzdy. Na výplatní pásce jsem měl jistou částku bez uvedení srážek a bez proplacení lékaře (darování krve) atd.. (tato částk
    Dluží-li si strany vzájemně plnění stejného druhu, může každá z nich prohlásit vůči druhé straně, že svoji pohledávku započítává proti pohledávce druhé strany. K započtení lze přistoupit, jakmile straně vznikne právo požadovat uspokojení vlastní pohledávky a plnit svůj vlastní dluh.
    Příklad:Máte závazek vůči subjektu A. Vyhledáním subjektu A na těchto stránkách zcela vpravo nahoře zjistíte, že váš věřitel figuruje v databázi dlužníků. Je na něj nabízena pohledávka. Pak můžete od inzerenta tuto pohledávku s dohodnutou slevou odkoupit a započíst ji proti závazku, který máte vůči věřiteli.


Započtení pohledávky oproti mzdě

    K jednostrannému započtení lze přistoupit tehdy, když má započítávající strana splatnou pohledávku vůči druhé straně a zároveň je již oprávněna poskytnout své plnění, tj. její dluh je splnitelný (nemusí být splatný). Pokud věřitel splatnost pohledávky na žádost dlužníka bezúplatně odsunul, může přesto tuto pohledávku použít k započtení již po uplynutí původní lhůty k plnění, neboť by nebylo spravedlivé, aby mu jeho vstřícnost šla k tíži.
    Započtení je jedním ze způsobů zániku závazku a lze ho použít, pokud si strany vzájemně dluží plnění stejného druhu. Každá ze stran, které si vzájemně dluží, může vůči druhé straně prohlásit, že svoji pohledávku započítává proti pohledávce druhé strany. Aby mohlo dojít k započtení, musí být obě pohledávky splatné. Započtením se pak obě pohledávky ruší v rozsahu, v jakém se vzájemně kryjí. účinky započtení nastávají zpětně, a to k okamžiku, kdy se obě pohledávky staly způsobilými k započtení (tedy splatnými).


Jednostranným započtením zanikají vzájemné pohledávky dlužníka a věřitele co do výše nižší pohledávky.

    Oproti současnému stavu se v novém občanském zákoníku ruší povinnost písemné dohody v případě prominutí dluhu. Zavádí se také domněnka, že dlužník s prominutím dluhu souhlasí, pokud bez zbytečného odkladu neprojeví výslovný nesouhlas nebo nezačne dluh plnit. Zároveň vydá-li věřitel dlužníku potvrzení o splnění dluhu nebo mu vrátí dlužní úpis, aniž by dlužník skutečně plnil, má kvitance účinky prominutí dluhu.
    Nový občanský zákoník výslovně zakazuje jednostranné započtení pohledávek nejistých či neurčitých. Zákonodárce se tímto ustanovením snaží předejít případným sporům, které by způsobovalo započítávání sporných pohledávek, ale současně nechává na budoucí judikatuře výklad pojmů nejistá a neurčitá pohledávka.
    Příplatky práce v noci a o víkendechOdebraná dovolená za prostoje v práciKolektivní smlouva a výše zaručené mzdyMám nárok na příplatek?Minimální mzda a dovolenáPříplatek za odpolední směnuPříplatky součástí minimální mzdy, fond pracovní doby.Překážka v práci na straně zaměstnavateleOpožděná výplata mzdyPřechod z pracovního poměru do plné invalidity (invalidního důchodu)


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
12606
cache: 0024:00:00