Jak na věc


započtení daru do dědického řízení

Jednostranným započtením zanikají vzájemné pohledávky dlužníka a věřitele co do výše nižší pohledávky.

    Ne všechny pohledávky jsou k jednostrannému započtení způsobilé, OZ zejména zakazuje započtení proti pohledávce na výživné pro nezletilého, který není plně svéprávný; od tohoto zákazu není možné se odchýlit dohodou stran.
    v tomto osmém informačním dopise, který se věnuje úpravě zákona č. 89/2012, (nový) občanský zákoník (dále jen nový občanský zákoník nebo NOZ), bychom se znovu zaměřili na téma obecné úpravy závazků. V dnešním díle se po úpravě splnění závazků zaměříme na další způsoby, kterými mohou závazky zaniknout. Konkrétně se budeme věnovat započtení, prominutí dluhů a odstupnému.
    Zápočet pohledávky (§ 580-581 ObčZ) je způsob zániku závazků v případě, mají-li věřitel a dlužník vzájemné pohledávky. Pokud se vzájemné pohledávky kryjí a některý z účastníků učiní vůči druhému projev směřující k započtení, nastane zánik pohledávek okamžikem, kdy se pohledávky způsobilé k započtení setkají.


Dohoda o započtení vzájemných pohledávek - dle NOZ

    Příplatky práce v noci a o víkendechOdebraná dovolená za prostoje v práciKolektivní smlouva a výše zaručené mzdyMám nárok na příplatek?Minimální mzda a dovolenáPříplatek za odpolední směnuPříplatky součástí minimální mzdy, fond pracovní doby.Překážka v práci na straně zaměstnavateleOpožděná výplata mzdyPřechod z pracovního poměru do plné invalidity (invalidního důchodu)
    Kromě započtení prohlášením jedné ze stran je možné také započtení dohodou obou stran. Při započtení dohodou se nepřihlíží k výše uvedeným zákazům, avšak ani tímto způsobem nemůže být započteno proti pohledávce výživného pro nezletilého, který není plně svéprávný.
    Oproti současnému stavu se v novém občanském zákoníku ruší povinnost písemné dohody v případě prominutí dluhu. Zavádí se také domněnka, že dlužník s prominutím dluhu souhlasí, pokud bez zbytečného odkladu neprojeví výslovný nesouhlas nebo nezačne dluh plnit. Zároveň vydá-li věřitel dlužníku potvrzení o splnění dluhu nebo mu vrátí dlužní úpis, aniž by dlužník skutečně plnil, má kvitance účinky prominutí dluhu.


Započtení pohledávky oproti mzdě

    Příklad:Máte závazek vůči subjektu A. Vyhledáním subjektu A na těchto stránkách zcela vpravo nahoře zjistíte, že váš věřitel figuruje v databázi dlužníků. Je na něj nabízena pohledávka. Pak můžete od inzerenta tuto pohledávku s dohodnutou slevou odkoupit a započíst ji proti závazku, který máte vůči věřiteli.


Započtení a prominutí dluhu podle NOZ

    Mám problém v zaměstnání. V listopadu jsem dal zaměstnavateli výpověď a také jsem v listopadu byl darovat krev ve fakultní nemocnici (jsem bezplatným dárce krve). Zaměstnavatel mi po příchodu do zaměstnání druhý den dal k podpisu oznámení o změně prac. doby s 5ti denním předstihem (z ranní na odpolední z 25.11. k 30.11.) až do odvolání.Dále jsem obdržel oznámení o vážném porušování pracovních povinností atd. (nebylo uvedeno nic konkrétního) a tak jsme jej zažádali o bližší informace písemně, které odmítl poskytnout. Během dalšího týdne mi zaměstnavatel dodal další oznámení o náhradě škody na mou osobu. Tato náhrada škody byla vedena na 2 zmetkovité kusy (zpětně po 6ti a 3ech měsících) a nebyla vůbec podložena chyba mé osoby. Zaměstnavateli jsem to sdělil a bylo mi řečeno jen to, že tomu nevěří. Mzdy mám vedené jako splatné k 15. dni dalšího měsíce od vzniku nároku mzdy. Na výplatní pásce jsem měl jistou částku bez uvedení srážek a bez proplacení lékaře (darování krve) atd.. (tato částk
    Této konstrukce se využívá při započtení v případě, kdy dlužník, který dluží společně a nerozdílně s jinými, může proti věřiteli započíst pohledávku svého spoludlužníka do výše jeho podílu na společném dluhu, čímž sníží celý solidární závazek o podíl spoludlužníka a při zaplacení již nebude nucen vymáhat podíl spoludlužníka na dluhu. Jinak je to v případě dlužníka věřitelů, kteří jsou oprávněni společně a nerozdílně, ten může vůči některému ze spoluvěřitelů započíst to, co mu spoluvěřitel dluží pouze do výše jeho podílu na společné pohledávce. Totéž platí v případě prominutí dluhu, kde věřitel odpouští solidárně zavázanému dlužníku dluh pouze do výše jeho podílu na společném dluhu a prominutím tedy nezaniká celý závazek.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00