Jak na věc


započtení daru do dědického řízení

Dohoda o započtení vzájemných pohledávek - dle NOZ

    Kromě započtení prohlášením jedné ze stran je možné také započtení dohodou obou stran. Při započtení dohodou se nepřihlíží k výše uvedeným zákazům, avšak ani tímto způsobem nemůže být započteno proti pohledávce výživného pro nezletilého, který není plně svéprávný.
    Této konstrukce se využívá při započtení v případě, kdy dlužník, který dluží společně a nerozdílně s jinými, může proti věřiteli započíst pohledávku svého spoludlužníka do výše jeho podílu na společném dluhu, čímž sníží celý solidární závazek o podíl spoludlužníka a při zaplacení již nebude nucen vymáhat podíl spoludlužníka na dluhu. Jinak je to v případě dlužníka věřitelů, kteří jsou oprávněni společně a nerozdílně, ten může vůči některému ze spoluvěřitelů započíst to, co mu spoluvěřitel dluží pouze do výše jeho podílu na společné pohledávce. Totéž platí v případě prominutí dluhu, kde věřitel odpouští solidárně zavázanému dlužníku dluh pouze do výše jeho podílu na společném dluhu a prominutím tedy nezaniká celý závazek.


Jednostranným započtením zanikají vzájemné pohledávky dlužníka a věřitele co do výše nižší pohledávky.

    Jednostranně lze započíst pohledávku prohlášením, a to tehdy, pokud má započítávající strana splatnou pohledávku vůči druhé straně a zároveň je již oprávněna poskytnout plnění ze svého dluhu (její dluh je tedy splnitelný, ale splatný být nemusí). NOZ nově umožňuje věřiteli, který dobrovolně a bezúplatně posunul dlužníku dobu splatnosti, započíst pohledávku v době, kdy měl dlužník plnit původně. Toto ustanovení bylo zařazeno zejména s ohledem na to, aby věřitelova vstřícnost nešla k jeho tíži. Do nového občanského zákoníku se dále přebírá ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), dle kterého lze započíst i promlčenou pohledávku, pokud promlčení nastalo po době, kdy se pohledávky staly způsobilými k započtení.
    Jak u započtení pohledávky, tak i u prominutí dluhu, bude v NOZ speciální úprava pro solidární (společné) závazky. Ustanovení § 1875 NOZ zavádí novou konstrukci podílů na solidárním závazku dlužníků odpovědných společně a nerozdílně. Nově se má za to, že podíly na dluhu jsou u všech spoludlužníků stejné.
    Příplatky práce v noci a o víkendechOdebraná dovolená za prostoje v práciKolektivní smlouva a výše zaručené mzdyMám nárok na příplatek?Minimální mzda a dovolenáPříplatek za odpolední směnuPříplatky součástí minimální mzdy, fond pracovní doby.Překážka v práci na straně zaměstnavateleOpožděná výplata mzdyPřechod z pracovního poměru do plné invalidity (invalidního důchodu)
    Dluží-li si strany vzájemně plnění stejného druhu, může každá z nich prohlásit vůči druhé straně, že svoji pohledávku započítává proti pohledávce druhé strany. K započtení lze přistoupit, jakmile straně vznikne právo požadovat uspokojení vlastní pohledávky a plnit svůj vlastní dluh.


Započtení pohledávky oproti mzdě

    Oproti současnému stavu se v novém občanském zákoníku ruší povinnost písemné dohody v případě prominutí dluhu. Zavádí se také domněnka, že dlužník s prominutím dluhu souhlasí, pokud bez zbytečného odkladu neprojeví výslovný nesouhlas nebo nezačne dluh plnit. Zároveň vydá-li věřitel dlužníku potvrzení o splnění dluhu nebo mu vrátí dlužní úpis, aniž by dlužník skutečně plnil, má kvitance účinky prominutí dluhu.
    Ne všechny pohledávky jsou k jednostrannému započtení způsobilé, OZ zejména zakazuje započtení proti pohledávce na výživné pro nezletilého, který není plně svéprávný; od tohoto zákazu není možné se odchýlit dohodou stran.
    Nový občanský zákoník výslovně zakazuje jednostranné započtení pohledávek nejistých či neurčitých. Zákonodárce se tímto ustanovením snaží předejít případným sporům, které by způsobovalo započítávání sporných pohledávek, ale současně nechává na budoucí judikatuře výklad pojmů nejistá a neurčitá pohledávka.


Započtení a prominutí dluhu podle NOZ

    Započtení je jedním ze způsobů zániku závazku a lze ho použít, pokud si strany vzájemně dluží plnění stejného druhu. Každá ze stran, které si vzájemně dluží, může vůči druhé straně prohlásit, že svoji pohledávku započítává proti pohledávce druhé strany. Aby mohlo dojít k započtení, musí být obě pohledávky splatné. Započtením se pak obě pohledávky ruší v rozsahu, v jakém se vzájemně kryjí. účinky započtení nastávají zpětně, a to k okamžiku, kdy se obě pohledávky staly způsobilými k započtení (tedy splatnými).
    Jedním ze způsobů, kterým může závazek zaniknout, je vzájemné započtení pohledávek stejného druhu. Nový občanský zákoník zachovává dva způsoby započtení pohledávky započtení dohodou a započtení jednostranným prohlášením. Dohodou mohou strany započíst jakoukoli pohledávku s výjimkou započtení proti pohledávce výživného pro nezletilého, který není plně svéprávný, od tohoto ustanovení se nelze dohodou stran odchýlit.
    Zápočet pohledávky (§ 580-581 ObčZ) je způsob zániku závazků v případě, mají-li věřitel a dlužník vzájemné pohledávky. Pokud se vzájemné pohledávky kryjí a některý z účastníků učiní vůči druhému projev směřující k započtení, nastane zánik pohledávek okamžikem, kdy se pohledávky způsobilé k započtení setkají.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00