Jak na věc


založit nový email zdarma

5. Souhlas se zápisem do spolkového rejstříku

    Návrh na zápis se podává v českém jazyce. Navrhovatel může požádat, aby zápis ve spolkovém rejstříku byl proveden také v jakémkoliv cizím jazyce. Stanovy spolku se vyhotovují a ukládají do sbírky listin spolkového rejstříku v českém jazyce. Ve sbírce listin lze uložit i překlad takové listiny do cizího jazyka. Listiny, jimiž se dokládají zapisované skutečnosti a které se neukládají do sbírky listin, se předkládají v originálním znění a současně v překladu do českého jazyka, ledaže rejstříkový soud sdělí zapsané osobě, že překlad nevyžaduje. Je-li vyžadován překlad a jedná-li se o překlad z jazyka, který není úředním jazykem členského státu Evropské unie, musí být úředně ověřen.
    Pokud chcete, aby se Vaše firma stala plátcem DPH, je nutné provést ještě registraci k DPH na finančím úřadě, případně provést registraci k dalším daním.
    Věděli jste, že například pouhý špatně zvolený název společnosti může znamenat opakování celého procesu založení firmy a navíc opětovné zaplacení VŠECH poplatků?
    Zakladatelé založí spolek, shodnou-li se na obsahu stanov. Zakladateli musejí být minimálně 3 osoby vedené společným zájmem, k jehož naplňování je spolek založen jako samosprávný a dobrovolný svazek členů.
    Návrh na zápis do spolkového rejstříku se podává příslušnému rejstříkovému soudu prostřednictvím tzv. inteligentního formuláře. Rejstříkovými soudy jsou krajské soudy a Městský soud v Praze. Místní příslušnost je určena podle sídla spolku.


Jak založit firmu? Postup založení s.r.o. (návod)

    Před samotným založením společnosti byste měli v ideálním případě prostudovat obchodní, živnostenský i občanský zákoník, ale nejen je. Abyste při zakládání společnosti neudělali chybu, která by Vás poté mohla stát nejen spoustu drahoceného času, ale také peněz, je třeba opravdu nic neopomenout. Není náhodou, že Česká republika je na světovém žebříčku snadnosti založení firmy až na 130. místě (ze 183), až za zeměmi jako je Keňa, Namibie či Mali.
    Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. Návrh na zápis podávají zakladatelé, popř. osoba určená ustavující schůzí, pokud spolek vznikl usnesením na této schůzi. Návrh na zápis musí být podán bez zbytečného odkladu po vzniku spolku.
    Prvním krokem při založení společnosti je sepsání společenské smlouvy u notáře. Jakkoliv snadný a rychlý se tento krok může zdát, minimálně v Praze jsou notáři poměrně vytížení a tak není vyjímkou to, že na termín sepsání si počkáte třeba týden.
    Po podání návrhu má soud na zpracování ze zákona 5 dní, i když jak se zdá ani tento termín nemusí být konečný. Po doručení usnesení máte ještě 15 dnů právo na odvolání, pokud tedy nechcete založení firmy o tyto 2 týdny prodloužit, je dobrý nápad podat vzdání se práva na odvolání.
    Spolupráci s firmou FIRMIN je velmi skvělá, snadná, kvalitní a rychlá. Dopručoval ji i jiným znamým, protože při založení mé firmy jsem byl velmi spokojený.


Právnický akademický spolek Juristi

    Návrh na zápis se zasílá na rejstříkový soud elektronicky opatřený uznávaným elektronickým podpisem, datovou schránkou nebo v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem. Za zápis spolku do spolkového rejstříku se momentálně nehradí žádný soudní poplatek.
    Připravujeme zcela jedinečné školení pro vlastníky a administrátory webových stránek, které kombinuje témata, jenž vás zajímají. Nevyhlížejte zákazníky a ušetřete výdaje za reklamu. Jděte návštěvníkům naproti!
    Jednou z prvních povinností nově založené společnosti je registrace na příslušném finančním úřadě. Finanční úřad se určuje podle adresy sídla Vaší společnosti, proto může být výhodné mít sídlo firmy v Praze, kde jsou finanční úřady obvykle mnohem více zaneprázdněny, než ve zbytku ČR.
    Pokud zvolíte ready made společnost, můžete podnikat prakticky okamžitě po podpisu smlouvy (společnost je již zapsána v obchodním rejstříku, má živnosti i registraci na finančním úřadě), navíc mají ready made společnosti již splacený základní kapitál, nepotřebujete tedy 200 000 Kč.


Co je třeba před založením společnosti prostudovat?

    Před podáním návrhu na obchodní rejstřík je ještě třeba obstarat poslední dokumenty. Nejprve je třeba obstarat souhlas s umístěním sídla od majitele nemovitosti, ve které bude sídlo firmy umístěno. Společně s tímtou souhlasem potřebujete získat také výpis z katastru nemovitostí a nakonec také výpis z rejstříku trestů, oba tyto dokumenty lze získat například na CZECHPOINTu (dostupné na většině pošt).
    Zakladatelé, kteří podávají návrh na zápis spolku do spolkového rejstříku, při návrhu na zápis doloží právní důvod užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo spolku.
    Jakmile máte společenskou smlouvu v ruce, můžete s ní zajít do banky a zde je nutné otevřít pro nově zakládanou společnost účet, na který lze poté složit základní kapitál 200 000 Kč. Od banky na oplátku dostanete potvrzení o splacení základního kapitálu.
    Nezoufejte, nejste první ani poslední. Pokud se chcete všem těmto nástrahám a problémům vyhnout, využijte pomoci od profesionálů. Obrovské množství času, které díky takové volbě ušetříte, jistě dokážete využít pro rozvoj Vašeho podníkání. Využít můžete buďto založení společnosti s.r.o. na míru, nebo zakoupení již hotové ready made společnosti.
    Nově nabízíme nejen založení, správu a vedení PPC inzertních systémů ale také její audity a analýzy po předchozích dodavatelích, případně po samosprávě majiteli a provozovateli reklamních systémů.


Jaký je postup založení s.r.o. na vlastní pěst?

    Náš redakční systém prošel revolucí a proto také změnil jméno. Nyní se náš redakční systém pro správu a tvorbu obsahu webových stránek jmenuje: ADMIoN.
    Zakladatelé, kteří podávají návrh na zápis spolku do spolkového rejstříku, současně s návrhem na zápis doloží souhlas osob, které se do spolkového rejstříku jako členové spolkových orgánů zapisují, ledaže takovýto souhlas plyne z jiných k návrhu na zápis dokládaných listin. Společně se souhlasem se připojuje také čestné prohlášení těchto osob o způsobilosti být členy spolkových orgánů. Není-li souhlas těchto osob udělen prohlášením osvědčeným v notářském zápise, musí být jejich podpis na listině o udělení souhlasu úředně ověřen.
    Ani pokud již máte termín sjednaný, nemáte ještě vyhráno. Běžně se cena za sepsání společenské smlouvy včetně všech potřebných stejnopisů a opisů vejde do 5 000 Kč, najdou se ale i takoví notáři, kteří smlouvu zbytečně natáhnou na dvojnásobnou délku a poté si neváhají naúčtovat i nějaký ten zbytečný stejnopis navíc. Na takové pozor.


O spolkuČlenstvíStanovyVedení SpolkuSponzoři a spolupráceNaše projektyJuristická bojovkaMoot Court CompetitionTaneční večerPrávnický akademický diářJak založit spolekHow to Incorporate an AssociationAktuální akcePrvní právní pomoc (PPP)GalerieKontaktyNavigation Jak založit spolek

    Hlavní činností spolku může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní činností spolku být nemůže.
    K doložení právního důvodu užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovité věci, kde jsou prostory umístěny, popřípadě prohlášení osoby oprávněné s nemovitou věcí jinak nakládat, že s umístěním sídla osoby souhlasí. Takové prohlášení však nesmí být starší než 3 měsíce a podpisy na něm musí být úředně ověřeny. Skutečnosti, které jsou zjistitelné z katastru nemovitostí, není třeba dokládat.
    Vedle hlavní činnosti může ovšem spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.
    Potřebujete zvýšit návštěvnost stránek. Využijte studio Zlepšujeme.cz. Postaráme se vám o přední pozice ve vyhledávačích pomocí metody optimalizace webových stránek pro vyhledávače - SEO. Se zlepšením pozic se vám zvýší i návštěvnost a získáte tak i lepší obchodní výsledky.


Co musíte pro založení s.r.o. splňovat?

    Další místo, na které je třeba se při založení společnosti vypravit je živnostenský úřad (nebo také živnostenský odbor), kde je třeba ohlásit živnosti. Pokud Vaše činnost spadá do některé z volných živností, máte vyhráno a po krátké návštěvě na živnostenském úřadu je již třeba jen čekat zhruba týden. Pokud ale potřebujete i některou vázanou živnost či koncesi, čeká Vás mnohem více času s úředníky.
    Nyní již na Vás čeká nejdůležitější krok, tím je podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, ke kterému je třeba přiložit všechny výše uvedené dokumenty jako přílohy. Nevýhoda v této fázi je ta, že se prakticky nemáte koho zeptat a nikdo Vám ani na místě neřekne, zda Vám něco neschází či zda nemáte něco vyplněnou špatně.
    Internetové a marketingové studio Zlepšujeme.cz nabízí tvorbu webových stránek s administrací. Pro tvorbu webu využíváme náš redakční systém ADMIoN. Je snadný. Je pohodlný. A je v Češtině. Získejte kvalitní webové stránky s responzivním designem za rozumnou cenu.
    Samotný návrh se podává pouze na podatelně příslušného soudu a po jeho podání již můžete jen doufat, že bude vše v pořádku a neprodlouží se proces založení firmy o další týdny či měsíce.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00