Jak na věc


zachranny hasičsky sbor jihomoravského kraje

Přílohy 14-23 k ZP užovky stromové v ČR

    V Poohří a v Podyjí bude zajištěn vhodný biotop zachováním stávajících struktur, které druh obývá, tj. pobytových úkrytů, líhnišť a zimovišť. Dále je nutno zaniklé či zanikající struktury (např. zídky ze skládaného kamene) opravit či obnovit, a to především ve spojnicích mezi stávajícími pobytovými stanovišti, líhništěmi či zimovišti tak, aby sloužily jako zastávky mezi migračními koridory. V některých místech v Poohří budou zbudovány zídky v místech zaniklých cest. Zároveň tak vznikne jemnější krajinná mozaika, která bude současně i podporou maloplošného zemědělského hospodaření. Rovněž migrační koridory budou průběžně sledovány a udržovány.
    V Poohří bude součástí péče o biotop i obnova a údržba zanikajících drobných vodních nádrží. Tyto reprodukční nádrže pro obojživelníky budou užovkám sloužit jako potravní zdroj pro mláďata, která se živí malými žabkami. V Poohří a Karpatech bude probíhat aktivní ochrana jedinců při čištění a údržbě komunakcí a příkopů podél komunikací, protože jsou zde plazi sekačkami usmrcováni. Na základě sledování pohybu užovek přes komunikace budou v místech se zjištěnou zvýšenou mortalitou realizována vhodná technická opatření (zábrany, podchody). V Podyjí a Karpatech pak proběhne telemetrická studie, která blíže ozřejmí pohyb druhu v krajině.
    V Karpatech budou shromažďovány údaje o biotopech v místech nálezu užovky stromové. Po vyhodnocení získaných údajů teprve bude možné navrhnout vhodný management (možnost úprav nebo vytváření úkrytů, zvážit možnost budování umělých líhnišť).


Při nehodě na Brněnsku zemřeli dva lidé

    Hlavním cílem záchranného programu je zachování životaschopných populací užovky stromové ve všech třech známých, vzájemně izolovaných oblastech výskytu v ČR, tzn. v Poohří, v Podyjí a v Karpatech. Naplnění tohoto záměru by mělo být dosaženo realizací následujících opatření:
    Kromě toho proběhne ověřování historických a nedoložených pozorování v celé republice. V Karpatech budou sbírána základní data o výskytu a bionomii užovky v této oblasti. Budou také zjišťovány možné negativní vlivy a na základě těchto zjištění bude upřesněn další postup ochrany druhu v této oblasti.
    V Poohří i v Podyjí proběhne mapování vhodných biotopů pro druh v okrajových částech izolovaných areálů a za jeho hranicí. V Poohří po této evidenci budou vhodné biotopy oživovány a opravovány a bude sledováno jejich znovuosídlení.


Představení užovek v pražské Stanici přírodovědců

    Dále bude zajištěn v Poohří a Podyjí pravidelný monitoring všech biotopů včetně líhnišť a zimovišť; bude rovněž monitorován stav populace a sbírány doplňující údaje (např. fenologická data, počty vajec v líhništích, měření teploty na zimovištích apod.). V rámci výzkumu reprodukce vznikne databáze doupných stromů a průzkum, zda jsou takovéto stromy v jednotlivých oblastech výskytu využívány při reprodukci. Takové stromy budou chráněny. Prostřednictvím skládaček, brožur a informačních tabulí bude ve všech třech oblastech výskytu probíhat soustavná osvěta mezi místními obyvateli. Snaha informovat veřejnost bude soustředěna zejména tam, kde je výskyt hadů synantropní a nebo jej protínají turistické stezky. Součástí osvěty bude i navázání bližší spolupráce s regionálním tiskem, vysíláním rozhlasu a televize. Osvěta bude uplatňována i při výstavbě v oblastech výskytu; zde budou uplatňovány samozřejmě i kompenzační opatření vyplývající ze zákona, např. trvalý dozor při výstavbě rychlostní kom

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00