Jak na věc


zařazení pracovníků do platových tříd

Protokol o zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání

    Výstražná signalizace pro informaci o couvání nákladních nebo dodávkových automobilů, pohybu stavebních strojů, vysokozdvižných plošin, skladových zakladačů a podobně.
    „Dlouhodobým hmotným majetkem se stávají pořizované věci uvedené do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání (způsobilost k provozu). Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení. Toto ustanovení se nepoužije v případě nabytých věcí, které před nabytím byly uvedeny do stavu způsobilého k užívání a nevyžadují montáž u nabyvatele.“


Jiné dotazy z oblasti pracovně-právní legislativy

    Pokud je práce složená z více činností (správa budovy, správa vozového parku), je potřeba projít všechny části popisu a zařadit je dle katalogu prací. Např. správa malého vozového parku je zařazena do tarifního stupně č. 5, správa budov má ale podle odpovědnosti rozpětí tarifních stupňů 3 až 9. Doporučuji Vám zakoupit nebo např. v knihovně nahlédnout do publikace od nakladatelství REVA vydané r. 1996 „Katalog prací podle povolání a stupňů“.To, že zaměstnanec upozorňuje, že práci nelze ve stanoveném úvazku zvládnout může být pro zaměstnavatele závažný argument, doporučila bych provést časový snímek pracovního dne/dnů, aby se zjistila oprávněnost (např. zda zaměstnanec využívá efektivně pracovní dobu, zda není možno některé činnosti racionalizovat či zcela odbourat apod.).
    Nutnost vyhotovení protokolu o zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání (dále jen „protokol“) nenařizuje přímo žádný právní předpis a neexistuje ani obecně platný vzor tohoto dokumentu. Potřeba vyhotovit protokol vyplývá nepřímo z § 7 odst. 11 vyhlášky č.500/2002 Sb. pro podnikatele v platném znění, který říká:
    Z citovaného paragrafu lze vyčíst, že k oprávněnému zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání je třeba doložit značný objem informací. Tyto informace nelze vměstnat do standardního účetního dokladu, a proto je vedle něj nutné vyhotovit také protokol. Důležitým rozdílem mezi účetním dokladem a protokolem je také skutečnost, že o splnění technických funkcí a ostatních podmínek rozhoduje odpovědný vedoucí technický pracovník, který ví, kdy je majetek způsobilý k provozu. Není v kompetenci účetní rozhodnout o způsobilosti majetku k provozu a o jeho zařazení do užívání pouze na základě účetního dokladu.


V případě dotazů nás kontaktujte

    Jsem pověřena zpracováním pracovní náplně odpovídající funkci správci budov (školské zařízení). Ráda bych ji zpracovala tak, aby odpovídala správnému zařazení dle katalogu prací a následné odměně. Pracovníkovi je svěřena péče o stav 3 objektů (2 x škola - den. studium, 1 x centrum vzdělávání - kurzy, výuka dálkového studia), jejich údržbu, vč. topení plynem, přístup do objektů, spolupráce s vnějšími firmami a zároveň péče o vozový park společnosti (pravidelné kontroly, drobná údržba). Zaměstnanec navíc upozorňuje na skutečnost, že objem činnosti nelze vtěsnat do běžné délky pracovní doby.
    Protokol by měl být vyhotoven bez ohledu na to, zda je dlouhodobý hmotný majetek pořizován dodavatelsky nebo vlastní výrobní činností. V různých případech se bude protokol lišit v uvedených informacích (např. kolaudační rozhodnutí, předávací protokoly atd.). Vzhledem k tomu, že neexistuje jednotná úprava jak má protokol vypadat a co má obsahovat, je vhodné toto upravit vnitřním předpisem účetní jednotky. Protokol by měl ve všech případech obsahovat identifikační údaje o dlouhodobém hmotném majetku a dále informace, umožňující účetním založit řádnou analytickou evidenci tohoto majetku, zpravidla ve formě inventární karty.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00