Jak na věc


zařízení pro krizovou pomoc

Úhrada nákladů za sociální služby

    Potíže by mohla novela rychle vyřešit. Peněz je v systému ochrany dětí dost, jen se špatně rozdělují. Finance pro zařízení pro okamžitou pomoc by využila právě z příspěvku na výkon pěstounské péče. Radnice, neziskové organizace či jiné subjekty na pomoc, poradenství a služby pěstounské rodině na rok dostávají 48 000 korun
    Dětské azylové domy žádají Ministerstvo práce a sociálnícj věcí ČR (MPSV) o dofinancování svých služeb. Tři desítky zařízení pro okamžitou pomoc, z nichž polovinu tvoří klokánky, vyčíslily chybějící sumu za leden až říjen 2015 na 61,4 milionu korun. Usilují o změnu financování. ZMPSV nepovažuje mimořádné dotace a navyšování částky pro krizovou péči za systémové. Kraje by  nejdřív měly stanovit, kolik lůžek pro děti v tísni vlastně potřebují. Hradila by se pak potřebná péče.
    Sociální služba, říká zákon, je činnost nebo soubor činností, jimiž se zajišťuje pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci. Rozsah a forma pomoci musí zachovávat lidskou důstojnost, musí působit na osoby aktivně a motivovat je k činnostem, které neprodlužují nebo nezhoršují jejich nepříznivou sociální situaci, a musí zabraňovat jejich sociálnímu vyloučení.


Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace

    sociální poradenství, raná péče, telefonická krizová pomoc, tlumočnické služby, krizová pomoc, služby následné péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, terénní programy, sociální rehabilitace (s drobnou výjimkou), sociální služby v kontaktních centrech a nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, služby sociálně terapeutických dílen (s drobnou výjimkou) jsou poskytovány bez úhrady nákladů. Ostatní služby mohou být poskytovány za částečnou nebo plnou úhradu.
    Sociální služby jsou buď pobytové, ambulantní, nebo terénní. Pobytovými službami se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb. Ambulantními službami se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování. Terénními službami se rozumí služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí.
    Sociální služba je soustava vybraných základních činností: např. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu; pomoc při zajištění chodu domácnosti; výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; poradenství; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při prosazování práv a zájmů a další.
    V roce 2010 do státních příspěvků odešlo 162,26 milionu korun. V roce 2014 to bylo 258,01 milionu. V roce 2015 se podle předběžných údajů vyplatilo asi 223,21 milionu.


Seriál k návrhu zákona o sociálních službách

    Zákon rozeznává zejména tato zařízení sociálních služeb: centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy pro osoby s chronickou duševní nemocí nebo se závislostí na návykových látkách, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, terapeutické komunity, sociální poradny.
    Sociální službyPříspěvek na péčiPoskytování sociálních služeb – registrace poskytovatelů a inspekce kvalityPůsobnost veřejné správy v sociálních službáchSociální pracovník a pracovník v sociálních službách
    Podle MPSV je míst pro děti v tísni výrazně víc, než kolik jich je potřeba. Kraje si musí říct, kolik a kde krizových lůžek potřebují, a ta stát zafinancuje. Celkové náklady na provoz nemůže ale platit jen stát, musí se hradit z více zdrojů. Neustálé přilévání peněz do krizové péče nepovažuje MPSV za systémové.
    Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou jím ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky, způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
12054
cache: 0024:00:00