Jak na věc


zš chrudim u stadionu chrudim

Judo4fun - lekce JUDO přímo u nás ve škole

    Naše škola zahájila provoz ve školním roce 1977/1978. Na 1. i 2. stupni vyučujeme podle školního vzdělávacího programu s názvem Škola pro 21. století. Aktuální kapacita školy je 850 žáků.
    Děti se hravou formou seznamují se školou a jejím chodem, vyzkouší si své dovednosti, schopnost koncentrace a začlenění do kolektivu. V hodinách pracují na zábavných cvičeních, která rozvíjejí optickou a verbální paměť, matematickou představu, grafomotoriku, rytmizaci, vyjadřovací schopnosti, porozumění předčítaného textu a fonematický sluch - obecně dovednosti potřebné pro úspěšný vstup do 1. ročníku základní školy. Každá lekce je rozdělena na jednotlivé části, které naplňují dané pedagogické cíle.
    Rodiče budou informování o této nabídce na třídních schůzkách 24.4.2019 a žáci potvrdí svůj výběr do 30.4.2019., ve druhém kole do 5.5.2019. Přihlašování do povinně volitelných předmětů bude probíhat elektronicky – ve školním rezervačním systému – http://rezervace.zscurie.cz
    Pokud máte zájem, vyberte si z termínů a napište na níže uvedený mail. Pokud vám vyhovuje více možností (více dní), napište je všechny, usnadní nám to rozřazování – pomůžete těm, kteří mohou jen v jednom termínu.


Závěrečné představení Děti a divadlo

    Od svého počátku jsme se zaměřili na rozvoj sportovních aktivit žáků. V současné době máme na 1. stupni v každém ročníku jednu třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy na tři hodiny týdně. Na 2. stupni je v každém ročníku jedna sportovní třída. Její žáci mají čtyři hodiny tělesné výchovy týdně. Tradici mají na škole tyto sporty: gymnastika Team Gym a sportovní gymnastika, judo, házená, lední hokej a lehká atletika. Náš moderní sportovní areál a halu využívají nejen žáci školy, ale i četné sportovní kluby a veřejnost.
    Umožňujeme také integraci tělesně postižených žáků do třídních kolektivů, škola je bezbariérová. Asistentky těmto žákům pomáhají o přestávkách i při vyučování.


Informace k vydávání přihlášek a zápisových lístků

    3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331 - příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Město Rakovník, je plně organizovaná škola s právní subjektivitouPoloha školyŠkola se nachází na jižním okraji města v klidové oblasti nazývané Zátiší. Objekt školy je tvořen čtyřmi propojenými pavilony. Součástí areálu školy je sportovní areál s fotbalovým hřištěm, lehkoatletickou dráhou, víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem a školní zahrada.Součásti školyŠkola sdružuje pod jednou střechou základní školu s 1. – 9. ročníkem s celkovou kapacitou 1000 žáků, školní družinu pro 270 žáků, školní klub a školní jídelnu a představuje tak jediné komplexní školské zařízení v regionu. Škola úzce spolupracuje se Základní uměleckou školou, která je též součástí areálu školy.Materiální vybaveníUčebny školy jsou vybaveny moderním, většinou výškově stavitelným, školním nábytkem. Škola disponuje 51 učebnami a odbornými pracovnami. Žáci mají k dispozici školní kuchyni, dílnu, keramikou dílnu a dvě tělocvičny.Vše
    Registrační čísla splňující jednotlivá kritéria pro přijetí:Sourozenec na 31. ZŠ, místo trv. pobytu v MO Plzeň 1: CELKEM 48 – nebyla losována, přijati:2       ...
    Kurz je tvořen 13 šedesátiminutovými vyučovacími hodinami. Předškoláci absolvují jednu vyučovací hodinu týdně. Přihlásit se mohou na jeden z termínů od pondělí do pátku. Během jednoho týdne se ve všech skupinách pracuje podle stejných úkolových listů. Maximální počet ve skupině je 12 předškoláků. Děti si nemusí nosit nic kromě přezůvek, vše ostatní pro ně bude připraveno.
    Všichni žáci 7. – 9. ročníku si v příštím školním roce budou vybírat jeden povinně volitelný předmět v rozsahu 1 hod./týdně, případně 2 hod. /1x za 14 dní  podle svého zájmu, nikoliv podle ročníku, který navštěvují. Výuka bude probíhat v odpoledních či koncových hodinách tak, aby se žákům nepřekrývala s povinnou výukou – nejpravděpodobněji v bloku čtvrtečního odpoledního vyučování.


Zdobit může každý, zdobit bude každý

    Služby žákům poskytuje přímo v areálu také školní jídelna a školní družina. V odpoledních hodinách škola poskytuje zázemí četným zájmovým kroužkům, které vedou naši učitelé.
    Ve středu 27. března 2019 jsme se mohli radovat z krásných gymnastických sestav našich žákyň z 2. stupně. Závodilo se na 2 gymnastických nářadích...
     Zákonní zástupci žáků 9. a 8. ročníků a uchazečů o víceletá gymnázia budou mít připraveny vyplněné zápisové lístky v kanceláři...
    Dne 17. 4. 2019 proběhne v budově 31. ZŠ neveřejné losování dětí do budoucích 1. tříd. Losování proběhne od 15:30 hodin za účasti Školské rady. Bylo...
    Žáci si zvolí jeden předmět. Podle počtu přihlášených žáků v 7. – 9. ročníku bude otevřeno maximálně 7 povinně volitelných předmětů. Pokud nebude otevřen předmět, který si žák zvolil, bude tento žák ve druhém kole vybírat jiný předmět, a to z nabídky 7 nejobsazenějších předmětů. Ve druhém kole si tak bude vybírat z této omezené nabídky.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
13110
cache: 0024:00:00