Jak na věc


zápis do školky brno bystrc

Zápisy schůzí zastupitelstva obce Sebranice v roce 2018

    Zápis č. 40 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, příspěvková organizace, Spořická 400/34, Praha 8 – Dolní Chabry, konaného dne 30. 8. 2018Přítomni: pí. Mazurová Vladislava, Ing. Pexa Miloslav, p. Bolen JosefHosté: Mgr. Chaloupecká ZdenkaŠkolská rada je usnášeníschopná.Program jednání:1. Projednání školního vzdělávacího programu „Učíme se pro život“, platného od 1. 9. 2018.Průběh jednání:1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání školské rady.2. Ředitelka školy seznámila členy ŠR se školním vzdělávacím programem „Učíme se pro život“, platným od 1. 9. 2018.3. Školská rada vyjádřila souhlas se školním vzdělávacím programem „Učíme se pro život“, platným od 1. 9. 2018 bez připomínek.4. Předsedkyně školské rady jednání ukončila.Usnesení:Školská rada projednala a vyjádřila souhlas se vzdělávacím programem „Učíme se pro život“, platným od 1. 9. 2018.
    Zápis č. 34 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, příspěvková organizace, Spořická 400/34, Praha 8 – Dolní Chabry, konaného dne 16. 2. 2017Přítomni: pí. Mazurová Vladislava, Ing. Pexa Miloslav, p. Bolen JosefHosté: Mgr. Chaloupecká ZdenkaŠkolská rada je usnášeníschopná.Program jednání:1. Návrh rozpočtu na rok 2017 a rozbor hospodaření za rok 2016.Průběh jednání:1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání školské rady.2. Ředitelka školy seznámila s návrhem rozpočtu na rok 2017 a s rozborem hospodaření za rok 2016 a vyzvala členy ŠR k jejich vyjádření, připomínkám a dotazům.3. Školská rada projednala návrh rozpočtu na rok 2017 a vyjádřila se souhlasně k rozboru hospodaření za rok 2016.4. Předsedkyně školské rady jednání ukončila.Usnesení:Školská rada schválila hospodaření za rok 2016 a projednala návrh rozpočtu na rok 2017.


Termíny schůzí zastupitelstva obce Sebranice pro rok 2018

    Průběh jednání:1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání školské rady.2. Ředitelka školy seznámila členy rady s novým školním řádem, který  vstoupí v platnost od 1.9.2016.3. Školská rada neměla připomínky a školní řád na rok 2016/2017 schválila.4. Předsedkyně  školské rady jednání ukončila.
    Program jednání:1. Schválení vyhlášky č.j. 163/2012 upravující znění školního řádu2. Schválení metodického pokynu ředitelky školy k využívání výchovných opatření  /jedná se o pravidla a udělování výchovných opatření / – příloha č.2 ke školnímu řádu / celý souhrn /3. Schválení dodatku k ŠVP – standardy základního vzdělávání / čeho žák dosáhne v českém jazyce, matematice a cizím jazyce /


Zápisy schůzí zastupitelstva obce Sebranice v roce 2016

    Průběh jednání:1. Ředitelka školy zahájila první jednání školské rady a předala slovo člence školské rady V. Mazurové. Ta přednesla program jednání. Navržený program byl schválen.2. Dosavadní předsedkyně školské rady předložila návrh jednacího řádu školské rady a vyzvala členy k jejich vyjádření.3. Školská rada neměla připomínky a jednací řád všemi hlasy schválila.4. Na předsedkyni školské rady byla jednotlivými členy školské rady navržena V. Mazurová.5. Školská rada zvolila předsedkyní školské rady V. Mazurovou.6. Ředitelka školy seznámila s výsledky hospodaření základní školy v roce 2014 a vyzvala členy ŠR k jejich vyjádření, připomínkám a dotazům.7. Školská rada neměla připomínky a výsledky hospodaření za rok 2014 schválila.8. Ředitelka školy seznámila s návrhem rozpočtu na rok 2015 a vyzvala členy ŠR k jejich vyjádření, připomínkám a dotazům.9. Školská rada neměla připomínky a návrh rozpočtu na rok 2015 schválila.10. Předsedkyně školské rady jednání ukončila.
    Zápis č. 32 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, Spořická 400/34, Praha 8, konaného dne 31.8.2016Přítomni:  pí. Mazurová Vladislava, Ing. Pexa Miloslav, p. Bolen Josef Hosté: Mgr. Chaloupecká Zdenka Školská rada je usnášeníschopná.Program jednání: Schválení   ŠVP „Učíme se pro život, platný od 1.9.2016Průběh jednání: 1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání školské rady. 2. Ředitelka školy seznámila členy rady s novým ŠVP „Učíme se pro život, platným od 1.9.2016. 3. Školská rada neměla připomínky a ŠVP „Učíme se pro život, platný od 1.9.2016 schválila. 4. Předsedkyně  školské rady jednání ukončila.Usnesení: Školská rada schválila ŠVP „Učíme se pro život, platný od 1.9.2016.
    Usnesení:Školská rada schválila svůj jednací řád a zvolila předsedkyni školské rady.Školská rada projednala a vyjádřila se k výsledkům hospodaření za rok 2014 a k návrhu rozpočtu na rok 2015.


zápis z jednání VV listopad 2016

    Zápis č. 35 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, příspěvková organizace, Spořická 400/34, Praha 8 – Dolní Chabry, konaného dne 30. 3. 2017Přítomni: pí. Mazurová Vladislava, Ing. Pexa Miloslav, p. Bolen JosefHosté: Mgr. Chaloupecká ZdenkaŠkolská rada je usnášeníschopná.Program jednání:1. Projednání inspekční zprávy.Průběh jednání:1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání školské rady.2. Ředitelka školy seznámila členy ŠR s inspekční zprávou ČŠI ze dne 1. 3. 2017.3. Školská rada projednala inspekční zprávu bez připomínek.4. Předsedkyně školské rady jednání ukončila.Usnesení:Školská rada projednala inspekční zprávu ČŠI ze dne 1.3.2017.
    Průběh jednání:1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání školské rady.2. Ředitelka školy seznámila s novým zněním školního řádu a vyzvala členy ŠR k jejich vyjádření, připomínkám a dotazům.3. Školská rada neměla připomínky a školní řád platný od 1. 9. 2015 schválila.4. Ředitelka školy seznámila s návrhem koncepce školy na roky 2015 – 2017, který byl vypracován ve spolupráci s jednotlivými členy ŠR, a vyzvala členy ŠR k jejich vyjádření, připomínkám, doplněním a dotazům.5. Školská rada neměla připomínky a návrh koncepce na roky 2015 – 2017 schválila.6. Předsedkyně školské rady jednání ukončila.
    Prosíme všechny, kdo se chtějí účastnit zasedání zastupitelstva, o stažení a prostudování jednacího řádu zastupitelstva obce Sebranice. Jednací řád byl upraven a odsouhlasen zastupitelstvem obce v prosinci 2010.Nepřípustné je například svévolné vstupování do jednání zastupitelstva atd.


Zápis z jednání VV prosinec 2016

    Zápis č. 38 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, příspěvková organizace, Spořická 400/34, Praha 8 – Dolní Chabry, konaného dne 14. 12. 2017
    Program jednání: Návrh rozpočtu na rok 2014Jednání:1. Předsedkyně školské rady zahájila  jednání a přednesla návrh programu zasedání. Navržený program byl schválen všemi přítomnými členy.2. Předsedkyně školské rady vyzvala jednotlivé členy o vyjádření k návrhu rozpočtu ZŠ na rok 2014. Rozpočet se oproti minulému roku zásadně nemění, příspěvek zřizovatele zůstává i pro tento kalendářní rok ve stejné výši.3. Rada schválila všemi hlasy rozpočet ZŠ na rok 2014.4. Předsedkyně školské rady jednání ukončila, příští bude schváleno dle potřeby.
    Program jednání:1. Schválení jednacího řádu školské rady.2. Volba předsedy školské rady.3. Projednání rozboru hospodaření za rok 2014 a návrhu rozpočtu na rok 2015.


Zápisy schůzí zastupitelstva obce Sebranice v roce 2012

    Průběh jednání:Jednání vede předsedkyně ŠR Mazurová V.1.Předseda ŠR pronesl úvodní slovo a přednesl návrh programu jednání. Navržený program byl schválen.2.Ředitelka školy přednesla navrhované drobné změny školního řádu. Změny byly ŠR schváleny.3.Ředitelka školy přednesla upravena pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Pravidla ŠR schválila.
    Zápis č. 33 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, příspěvková organizace, Spořická 400/34, Praha 8 – Dolní Chabry, konaného dne 24. 10. 2016Přítomni: pí. Mazurová Vladislava, Ing. Pexa Miloslav, p. Bolen JosefHosté: Mgr. Chaloupecká ZdenkaŠkolská rada je usnášeníschopná.Program jednání:1. Schválení výroční zprávy.Průběh jednání:1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání školské rady.2. Ředitelka školy seznámila s výroční zprávou za školní rok 2015/2016 a vyzvala členy ŠR k jejich vyjádření, připomínkám a dotazům.3. Školská rada neměla připomínky a výroční zprávu za školní rok 2015/2016 schválila.4. Předsedkyně školské rady jednání ukončila.Usnesení:Školská rada schválila výroční zprávu za školní rok 2015/2016.
    Zápisy ze zasedání budou zveřejňovány ihned po ověření zápisu. Ověření může v některých případech trvat až 30 dní a déle. Proto Vás žádáme o případné strpení.


Zápisy schůzí zastupitelstva obce Sebranice v roce 2013

    Zápis č. 31 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, Spořická 400/34, Praha 8, konaného dne 23.6.2016Přítomni:  pí.Mazurová Vladislava, Ing.Pexa Miloslav, p.Bolen Josef Hosté: Mgr. Chaloupecká Zdenka Školská rada je usnášeníschopná.Program jednání: Schválení   pravidel hodnocení výsledků vzdělávání žáků.Průběh jednání: 1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání školské rady. 2. Ředitelka školy seznámila členy rady s novými pravidly hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která mají vstoupit v platnost od 1. 9. 2016. 3. Školská rada neměla připomínky a pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválila. 4. Předsedkyně  školské rady jednání ukončila.Usnesení: Školská rada schválila pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která vstoupí v platnost od 1.9.2016.
    Přítomni: Mgr. Zdenka Chaloupecká, Vladislava Mazurová, Ing. Miloslav Pexa, Josef BolenŠkolská rada je usnášení schopná.Program jednání:Schválení výroční zprávy ZŠ Spořická za školní rok 2011/2012Jednání:1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání.2. Ředitelka školy přednesla jednotlivé body výroční zprávy a vyzvala členy rady k jejich vyjádření, připomínkám a dotazům.3. Školská rada schválila výroční zprávu ZŠ Spořická za rok 2011/2012 bez připomínek.4. Předsedkyně školské rady ukončila jednání, příští bude svoláno dle potřeby.Zapsala: Vladislava Mazurová – předseda školské rady


Vystoupení Sborečku v Chaberském kostele

    Zápis č. 20 z jednání školské rady při ZŠ Praha – Dolní Chabry, Spořická 400/34, Praha 8, konaného dne 5.2.2013Přítomni: Mgr.Zdenka Chaloupecká, Vladislava Mazurová, Ing. Miloslav Pexa, Josef BolenŠkolská rada je usnášení schopná.Program jednání:Schválení rozpočtu 2013 ZŠ Spořická, Praha 8 – Dolní ChabryJednání:1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání.2. Ředitelka školy přednesla jednotlivé položky rozpočtu školy na rok 2013 a vyzvala členy k jejich vyjádření, připomínkám a dotazům.3. Školská rada schválila návrh rozpočtu ZŠ Spořická na rok 2013 bez připomínek.4. Předsedkyně školské rady ukončila jednání, příští bude svoláno dle potřeby.Zapsala: Vladislava Mazurová – předsedkyně školské rady
    Zápis č. 42 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, příspěvková organizace, Spořická 400/34, Praha 8 – Dolní Chabry, konaného dne 5. 12. 2018Přítomni: pí. Mazurová Vladislava, Ing. Pexa Miloslav, p. Bolen JosefHosté: Mgr. Chaloupecká ZdenkaŠkolská rada je usnášeníschopná.Program jednání:1. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2019.Průběh jednání:1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání školské rady.2. Ředitelka školy seznámila s návrhem rozpočtu na rok 2019 a vyzvala členy ŠR k jejich vyjádření, připomínkám a dotazům.3. Školská rada neměla připomínky a návrh rozpočtu na rok 2019 schválila.4. Předsedkyně školské rady jednání ukončila.Usnesení:Školská rada projednala návrh rozpočtu na rok 2019.


Zápis z jednání VV - květen 2017

    Zápis č. 39 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, příspěvková organizace, Spořická 400/34, Praha 8 – Dolní Chabry, konaného dne 20. 2. 2018Přítomni: pí. Mazurová Vladislava, Ing. Pexa Miloslav, p. Bolen JosefHosté: Mgr. Chaloupecká ZdenkaŠkolská rada je usnášeníschopná.Program jednání:1. Rozbor hospodaření za rok 2017.Průběh jednání:1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání školské rady.2. Ředitelka školy seznámila s rozborem hospodaření za rok 2017 a vyzvala členy ŠR k jejich vyjádření, připomínkám a dotazům.3. Školská rada se vyjádřila souhlasně k rozboru hospodaření za rok 2017.4. Předsedkyně školské rady jednání ukončila.Usnesení:Školská rada schválila hospodaření za rok 2017.


Zápisy schůzí zastupitelstva obce Sebranice v roce 2011

    Zápis č. 36 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, příspěvková organizace, Spořická 400/34, Praha 8 – Dolní Chabry, konaného dne 31. 8. 2017Přítomni: pí. Mazurová Vladislava, Ing. Pexa Miloslav, p. Bolen JosefHosté: Mgr. Chaloupecká ZdenkaŠkolská rada je usnášeníschopná.Program jednání:1. Projednání koncepce školy na roky 2017 – 2020 a školního vzdělávacího programu „Učíme se pro život“, platného od 1. 9. 2017.Průběh jednání:1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání školské rady.2. Ředitelka školy seznámila členy ŠR s koncepcí školy na roky 2017 - 2020, na jejíž přípravě se členové školské rady podíleli, a vyzvala je k vyjádření, připomínkám a dotazům.3. Školská rada vyjádřila souhlas s koncepcí rozvoje školy na roky 2017 – 2020.4. Ředitelka školy seznámila členy ŠR se školním vzdělávacím programem „Učíme se pro život“, platným od 1. 9. 2017.5. Školská rada vyjádřila souhlas se školním vzdělávacím programem „Učíme se pro život“, platným od 1. 9. 2017 bez při
    Průběh jednání:1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání školské rady.2. Ředitelka školy seznámila s výroční zprávou za školní rok 2014/2015 a vyzvala členy ŠR k jejich vyjádření, připomínkám a dotazům.3. Školská rada neměla připomínky a výroční zprávu za školní rok 2014/2015 schválila.4. Předsedkyně školské rady jednání ukončila.
    Jednání:1. P. Mazurová zahájila jednání školské rady.Ředitelka školy přednesla vyhlášku č. j. 163/2012, která upravuje znění školního řádu a navrhla využívání výchovných opatření školy – tj. příloha č. 2 ke školnímu řádu. Zároveň přečetla dodatek ke ŠVP.2. Školská rada schválila vyhlášku č.j. 163/2012 upravující znění školního řádu, dále schválila metodický pokyn výchovných opatření tj. přílohu č.2 ke školnímu řádu a dodatek k ŠVP.3. Předsedkyně školské rady ukončila jednání a navrhla další jednání v říjnu 2012.Zapsala: Vladislava Mazurová – předseda školské rady


Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

    Zápis č. 23 z  jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry,  Spořická 400/34, Praha 8, konaného dne 20. 1. 2014Přítomni:  Vladislava Mazurová, Ing. Miloslav Pexa, Josef BolenHosté:  Mgr. Zdenka ChaloupeckáŠkolská rada je usnášeníschopná.


Třídní schůzky budoucích 1. tříd

    Zápis č. 21 z jednání školské rady při ZŠ Praha – Dolní Chabry,  Spořická 400/34, Praha 8, konaného dne 30.8.2013Přítomni: Mgr. Zdenka Chaloupecká, Vladislava Mazurová, Ing. Miloslav Pexa, Josef BolenŠkolská rada je usnášení schopná.Program jednání:Schválení návrhu nového ŠVP, jehož platnost bude po projednání školskou a pedagogickou radou od 1. 9. 2013.Jednání:1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání.2. Ředitelka školy upozornila na změny v návrhu nového školního vzdělávacího programu, který byl v upravené verzi schválen MŠMT na jaře 2013.Zásadní změny se týkají především povinného zavedení druhého cizího jazyka od 7. ročníku / v našem případě se jedná o německý jazyk/. Další změny se týkají rozšíření témat dopravní výchovy a ochrany člověka za mimořádných událostí, došlo též k přesunu základů učiva zlomky na 1. stupeň.V souvislosti s těmito změnami se k programu připojil motivační název „Učíme se pro život“.3. Školská rada neměla k týkajícím se změnám žádné připomínky a návrh nov
    Program jednání:1. Návrh rozpočtu na rok 2018.Průběh jednání:1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání školské rady.2. Ředitelka školy seznámila s návrhem rozpočtu na rok 2018 a vyzvala členy ŠR k jejich vyjádření, připomínkám a dotazům.3. Školská rada projednala návrh rozpočtu na rok 2018.4. Předsedkyně školské rady jednání ukončila.Usnesení:Školská rada projednala návrh rozpočtu na rok 2018.


Zápisy z jednání VV září a říjen

    Zápis č. 41 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, příspěvková organizace, Spořická 400/34, Praha 8 – Dolní Chabry, konaného dne 31. 10. 2018Přítomni: pí. Mazurová Vladislava, Ing. Pexa Miloslav, p. Bolen JosefHosté: Mgr. Chaloupecká ZdenkaŠkolská rada je usnášeníschopná.Program jednání:1. Schválení výroční zprávy za školní rok 2017/2018.Průběh jednání:1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání školské rady.2. Ředitelka školy seznámila s výroční zprávou za školní rok 2017/2018 a vyzvala členy ŠR k jejich vyjádření, připomínkám a dotazům.3. Školská rada neměla připomínky a výroční zprávu za školní rok 2017/2018 schválila.4. Předsedkyně školské rady jednání ukončila.Usnesení:Školská rada schválila výroční zprávu za školní rok 2017/2018.
    Průběh jednání:1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání školské rady.2. Ředitelka školy seznámila radu s návrhem rozpočtu na rok 2016. Vzhledem k výrazně zvyšujícímu se počtu žáků došlo v posledních letech k nárůstu nákladů na provoz školy, a proto je v rozpočtu navrženo navýšení dotace zřizovatele.3. Školská rada neměla připomínky a návrh rozpočtu na rok 2016 schválila.4. Předsedkyně školské rady jednání ukončila.


Zápisy schůzí zastupitelstva obce Sebranice v roce 2014

    Zápis č. 37 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, příspěvková organizace, Spořická 400/34, Praha 8 – Dolní Chabry, konaného dne 2. 11. 2017Přítomni: pí. Mazurová Vladislava, Ing. Pexa Miloslav, p. Bolen JosefHosté: Mgr. Chaloupecká ZdenkaŠkolská rada je usnášeníschopná.Program jednání:1. Schválení výroční zprávy za školní rok 2016/2017.Průběh jednání:1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání školské rady.2. Ředitelka školy seznámila s výroční zprávou za školní rok 2016/2017 a vyzvala členy ŠR k jejich vyjádření, připomínkám a dotazům.3. Školská rada neměla připomínky a výroční zprávu za školní rok 2016/2017 schválila.4. Předsedkyně školské rady jednání ukončila.Usnesení:Školská rada schválila výroční zprávu za školní rok 2016/2017.
    Zápis č. 24 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, Spořická 400/34,Praha 8, konaného dne 28.8.2014Přítomni: pí. Mazurová Vladislava, Ing. Pexa Miloslav, p. Bolen JosefHosté: Mgr. Chaloupecká ZdenkaŠkolská rada je usnášeníschopná.
    Průběh jednání:1. Předsedkyně školské rady zahájila jednání a přednesla program jednání. Navržený program byl schválen.2. Ředitelka školy přednesla jednotlivé body výroční zprávy a vyzvala členy ŠR k jejich vyjádření, připomínkám a dotazům.3. Školská rada neměla připomínek a výroční zprávu za rok 2013/2014 schválila.4. Předsedkyně školské rady jednání ukončila.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
30131
cache: 0024:00:00