Jak na věc


zákony o dotacích

ÚZ č. 1283 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

    6) Hmotný investiční majetek pořízený z investiční dotace nelze ve lhůtě do pěti let u staveb a do tří let u strojů a zařízení od doby definitivního přiznání dotace zastavit, pronajmout nebo prodat.
    Investiční dotace je možno čerpat pouze na úhradu nákladů stavební a technologické části stavby. Ostatní náklady investiční akce vč. projektové dokumentace musí být hrazeny z vlastních nebo jiných zdrojů.
    a) zaměstnávají v daném roce nejméně 55 % osob se změněnou pracovní schopností v průměrném evidenčním počtu (tj. nepřepočteném fyzickém počtu pracovníků), přičemž těžce zdravotně postižení se do výpočtu tohoto podílu započítávají třikrát; b) jsou registrovány ve smyslu obchodního zákoníku nebo zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. 4) V případě nesplněni jedné z uvedených podmínek nelze dotaci ze státního rozpočtu poskytnout.
    3) Návratné finanční výpomoci lze poskytnout na účely uvedené v části IV těchto zásad a v odůvodněných případech na úhradu vybraných provozních nákladů dle individuálního posouzení Ministerstvem financí.


Zákon o některých přestupcích - Praktický komentář

    Praktický komentář k zákonu č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, od autora Jana Strakoše uvádí čtenáře do problematiky (po dopravních přestupcích) nejfrekventovanějších přestupků, kterými jsou přestupky proti veřejnému pořádku, majetku, občanskému soužití a další. Autor ve svém ...
    2) Investiční dotace může být poskytnuta do výše 75 pořizovací ceny hmotného investičního majetku, u dopravních prostředků do výše 50 % pořizovací ceny, stanovené na základě smluvních vztahů.
    2) Účelem poskytování investičních a neinvestičních dotací je vytváření nových pracovních míst pro občany se změněnou pracovní schopností *), resp. udržení stávajících míst.
    uvolnění příspěvku ve smyslu vykl. MPSV ČR č.232/1997 Sb., kterou se mění vykl. MPSV ČR č. 115/1992 Sb., o provádění pracovní rehabilitace občanů se změněnou pracovní schopností (viz následující odst. S),


Závazky ze schovacích a zaopatřovacích smluv

    a) zvýšených nákladů neinvestičního charakteru, vynakládaných v souvislosti - se zaměstnáváním pracovníků se změněnou pracovní schopností a pracovníků se změněnou pracovní schopností s těžším postižením (dále jen pracovníků se ZPS), kterými jsou: - opravy a údržba pracovišť pro pracovníky se ZPS (i pro tzv. domácké pracovníky, - nákup nebo speciální úpravy pracovních pomůcek (neinvestičního charakteru) pořizovaných s ohledem na druh zdravotního postižení, - rozvoz a svoz práce domáckým pracovníkům a svoz hotových výrobků od těchto pracovníků, - příspěvek na dopravné za dovoz a svoz pracovníků se ZPS do a ze zaměstnání, - příprava k práci nebo k povolání pracovníků se ZPS, - rekvalifikace pracovníků se ZPS, - kondiční a společenská rehabilitace pracovníků se ZPS, - příspěvek na krytí provozních nákladů rehabilitačních, ubytovacích a učňovských zařízení vynakládaných příslušnými subjekty v souvislosti se zajišťováním péče o tento majetek b) částečná kompenzace úbytku výnosů těchto subjek
    1) Dotace se poskytují podnikatelským subjektům, které nemohou využít plně slev poskytovaných podle § 35 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a splnily podmínky bodu I/3.
    První kapitola publikace obsahuje předpisy upravující pravidla a okolnosti silničního provozu – především zákon o silničním provozu, který je od 1. 10. 2018 významně novelizovaný (technické silniční kontroly, hmotnost a rozměry vozidel, zajišťování nákladu, průjezd pro vozidla ...
    zvýšených nákladů neinvestičního charakteru, vynakládaných v souvislosti - se zaměstnáváním pracovníků se změněnou pracovní schopností a pracovníků se změněnou pracovní schopností s těžším postižením (dále jen pracovníků se ZPS), kterými jsou:


pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR v roce 1999 podnikatelským subjektům zaměstnávajícím občany se změněnou pracovní schopností

    Další publikace z ediční řady Právo prakticky se tentokrát zaměřuje na smlouvu o úschově a o skladování (smlouvy schovací) a na smlouvu o důchodu a o výměnku (smlouvy zaopatřovací). Smlouvy zaopatřovací nejsou na rozdíl od smluv schovacích v právní praxi tolik frekventované a i ...
    1) Dotace a návratné finanční výpomoci (dále jen dotace) se poskytují podle zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů.
    13) Při účtování o poskytnutých dotacích je nutno postupovat podle účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele vydané FMF čj. V/20 100/1992 a V/20 530/92 a jejich doplňků.
    6) Doba splatnosti poskytnutých návratných finančních výpomocí může činit maximálně 5 let. Splátky probíhají podle splátkového kalendáře schváleného Ministerstvem financí.
    3) Dotace budou uvolňovány ve výši propočtené na základě provedených úhrad pojistného za předchozí období (čtvrtletí) a doložených potvrzením příslušné správy sociálního zabezpečení. Příjemce dotace předloží zároveň vlastní propočet pojistného podle zákonné povinnosti uložené v § 8 odst. 2 citovaného zákona.


Neinvestiční dotace na pojistné

    - neinvestiční dotace na úhradu pojistného na sociální zabezpečeni a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, - neinvestiční dotace sociálního charakteru, - investiční dotace, - návratné finanční výpomoci. 6) Dotace jsou ze státního rozpočtu uvolňovány na základě žádosti, která musí být Ministerstvu financí předložena nejpozději do 30. září daného rozpočtového roku. Členská výrobní družstva invalidů předkládají žádosti prostřednictvím Svazu českých a moravských výrobních družstev, který požadavek z věcného hlediska posoudí.
    3) Pro poskytování a čerpání investičních dotací platí postup uvedený v Zásadách pro poskytování a čerpání prostředků státního rozpočtu určených na pořizování, technická zhodnocení, opravy a udržování investičního majetku, vydaných Ministerstvem financí pod čj. 113/43 850/1998, uveřejněných ve Finančním zpravodaji č. 12/1998.
    1) Investiční dotace ze státního rozpočtu lze poskytovat na stavební akce, stroje a zařízení, nové technologie a v odůvodněných případech na dopravní prostředky a rehabilitační přístroje a zařízení investičního charakteru.
    11) Dotace jsou účelové a podléhají zúčtování se státním rozpočtem. Nevyčerpaná část dotace poskytnutá v roce 1999 musí být vrácena ve stanoveném termínu do státního rozpočtu (nejpozději pří finančním zúčtování za rok 1999).


Neinvestiční dotace sociálního charakteru

    zaměstnávají v daném roce nejméně 55 % osob se změněnou pracovní schopností v průměrném evidenčním počtu (tj. nepřepočteném fyzickém počtu pracovníků), přičemž těžce zdravotně postižení se do výpočtu tohoto podílu započítávají třikrát;
    2) Dotace jsou určeny podnikatelským subjektům, kterými se pro účel těchto zásad rozumějí poplatníci pojistného uvedení v § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o pojistném, kteří splnili podmínky bodu I/3.
    7) Součástí žádosti o dotaci musí být písemné prohlášení žadatele o tom, že souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), dotačního titulu a výše poskytnuté dotace.
    4) V případě, že v přecházejících letech již byla podnikatelskému subjektu poskytnuta návratná finanční výpomoc, rozhodne Ministerstvo financí o uvolnění další návratné finanční výpomoci na základě posouzení výše již poskytnuté výpomoci a úhrady jejích splátek.
    příspěvek na krytí provozních nákladů rehabilitačních, ubytovacích a učňovských zařízení vynakládaných příslušnými subjekty v souvislosti se zajišťováním péče o tento majetek


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
15843
cache: 0024:00:00