Jak na věc


zákony o dotacích

Neinvestiční dotace na pojistné

    Praktický komentář k zákonu č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, od autora Jana Strakoše uvádí čtenáře do problematiky (po dopravních přestupcích) nejfrekventovanějších přestupků, kterými jsou přestupky proti veřejnému pořádku, majetku, občanskému soužití a další. Autor ve svém ...
    1) Dotace a návratné finanční výpomoci (dále jen dotace) se poskytují podle zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů.


pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR v roce 1999 podnikatelským subjektům zaměstnávajícím občany se změněnou pracovní schopností

    - rozbor finanční situace subjektu, - kupní smlouva, smlouva o dodávce (smlouva o budoucí smlouvě), - pravomocné stavební povolení, - výpis z katastru nemovitostí, - vyplněné formuláře vstupních údajů Informačního systému financování reprodukce investičního majetku k Zásadám, /RA 80, RA 81, RA 83, RA 84 a RA 85/, vyjádření příslušného úřadu práce z hlediska: a) potřeb zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností v daném regionu, b) uvolnění příspěvku ve smyslu vykl. MPSV ČR č.232/1997 Sb., kterou se mění vykl. MPSV ČR č. 115/1992 Sb., o provádění pracovní rehabilitace občanů se změněnou pracovní schopností (viz následující odst. S), - doklady o provedeném výběrovém řízení, - případně další doklady vyžádané Ministerstvem financí. 5) Dotace se neposkytují podnikatelským subjektům na tu jejich činnost, na kterou čerpaly v roce 1998 a 1999 příspěvek na zřízení chráněné dílny nebo pracoviště ve smyslu vyhl. MPSV ČR č. 232/1997 Sb.
    3) Návratné finanční výpomoci lze poskytnout na účely uvedené v části IV těchto zásad a v odůvodněných případech na úhradu vybraných provozních nákladů dle individuálního posouzení Ministerstvem financí.
    vyplněné formuláře vstupních údajů Informačního systému financování reprodukce investičního majetku k Zásadám, /RA 80, RA 81, RA 83, RA 84 a RA 85/, vyjádření příslušného úřadu práce z hlediska:
    9) Uvolnění dotací jednotlivým podnikatelským subjektům v roce 1999 může být provedeno až po vypořádání veškerých finančních vztahů se státním rozpočtem za rok 1998.
    uvolnění příspěvku ve smyslu vykl. MPSV ČR č.232/1997 Sb., kterou se mění vykl. MPSV ČR č. 115/1992 Sb., o provádění pracovní rehabilitace občanů se změněnou pracovní schopností (viz následující odst. S),


Závazky ze schovacích a zaopatřovacích smluv

    První kapitola publikace obsahuje předpisy upravující pravidla a okolnosti silničního provozu – především zákon o silničním provozu, který je od 1. 10. 2018 významně novelizovaný (technické silniční kontroly, hmotnost a rozměry vozidel, zajišťování nákladu, průjezd pro vozidla ...
    a) zaměstnávají v daném roce nejméně 55 % osob se změněnou pracovní schopností v průměrném evidenčním počtu (tj. nepřepočteném fyzickém počtu pracovníků), přičemž těžce zdravotně postižení se do výpočtu tohoto podílu započítávají třikrát; b) jsou registrovány ve smyslu obchodního zákoníku nebo zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. 4) V případě nesplněni jedné z uvedených podmínek nelze dotaci ze státního rozpočtu poskytnout.
    Investiční dotace je možno čerpat pouze na úhradu nákladů stavební a technologické části stavby. Ostatní náklady investiční akce vč. projektové dokumentace musí být hrazeny z vlastních nebo jiných zdrojů.
    13) Při účtování o poskytnutých dotacích je nutno postupovat podle účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele vydané FMF čj. V/20 100/1992 a V/20 530/92 a jejich doplňků.


ÚZ č. 1283 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

    7) Součástí žádosti o dotaci musí být písemné prohlášení žadatele o tom, že souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), dotačního titulu a výše poskytnuté dotace.
    4) V případě, že v přecházejících letech již byla podnikatelskému subjektu poskytnuta návratná finanční výpomoc, rozhodne Ministerstvo financí o uvolnění další návratné finanční výpomoci na základě posouzení výše již poskytnuté výpomoci a úhrady jejích splátek.
    6) Doba splatnosti poskytnutých návratných finančních výpomocí může činit maximálně 5 let. Splátky probíhají podle splátkového kalendáře schváleného Ministerstvem financí.
    zvýšených nákladů neinvestičního charakteru, vynakládaných v souvislosti - se zaměstnáváním pracovníků se změněnou pracovní schopností a pracovníků se změněnou pracovní schopností s těžším postižením (dále jen pracovníků se ZPS), kterými jsou:
    zaměstnávají v daném roce nejméně 55 % osob se změněnou pracovní schopností v průměrném evidenčním počtu (tj. nepřepočteném fyzickém počtu pracovníků), přičemž těžce zdravotně postižení se do výpočtu tohoto podílu započítávají třikrát;


Neinvestiční dotace sociálního charakteru

    1) Dotace se poskytují podnikatelským subjektům, které nemohou využít plně slev poskytovaných podle § 35 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a splnily podmínky bodu I/3.
    2) Investiční dotace může být poskytnuta do výše 75 pořizovací ceny hmotného investičního majetku, u dopravních prostředků do výše 50 % pořizovací ceny, stanovené na základě smluvních vztahů.
    2) Dotace jsou určeny podnikatelským subjektům, kterými se pro účel těchto zásad rozumějí poplatníci pojistného uvedení v § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o pojistném, kteří splnili podmínky bodu I/3.
    5) Dotaci nelze poskytnout podnikatelským subjektům za ty zaměstnance, na které čerpají dotace na mzdové náklady ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, písm. b) vyhl. MPSV č. 35/1997 Sb., kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšných prací, nebo z jiných zdrojů (např. program Palmif).


Zákon o některých přestupcích - Praktický komentář

    Další publikace z ediční řady Právo prakticky se tentokrát zaměřuje na smlouvu o úschově a o skladování (smlouvy schovací) a na smlouvu o důchodu a o výměnku (smlouvy zaopatřovací). Smlouvy zaopatřovací nejsou na rozdíl od smluv schovacích v právní praxi tolik frekventované a i ...
    1) Účelem dotace je úhrada zvýšených nákladů podnikatelských subjektů v roce 1999 v důsledku povinné úhrady pojistného, vyplývající ze zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečeni a příspěvku na politiku zaměstnanosti, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen zákon o pojistném).
    3) Pro poskytování a čerpání investičních dotací platí postup uvedený v Zásadách pro poskytování a čerpání prostředků státního rozpočtu určených na pořizování, technická zhodnocení, opravy a udržování investičního majetku, vydaných Ministerstvem financí pod čj. 113/43 850/1998, uveřejněných ve Finančním zpravodaji č. 12/1998.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00