Jak na věc


základní škola aléská bílina

Oznámení o získání grantu - Erasmus+Autor: Mgr. Miroslav Skýba

    Toto hodnocení je součástí týdenních plánů a závěrečného hodnocení (vysvědčení) a má 3 stupně a 4 hladiny.Tři stupně úsilí: maximální, vyhovující, minimálníRozlišujeme, zda je žák v období hledání či snažení – některé dítě má svůj cíl a ví, co chce a kam jde, některé se teprve hledá – tyto děti budou více chybovat, více zkoušet.Zohledňujeme, zda má dítě na danou činnost větší či menší dispozice, individuální zvláštnosti, talent, nadání.Čtyři hladiny zvládnutí: začínající, nadějný, samostatný, zběhlýPři hodnocení vycházíme ze vstupní pozice vědomostí žáka a postupně rozšiřujeme jeho znalosti. Cílem je vědět, že mohu ovlivnit a naučit se jak na to.
    První učitel se jmenoval Martin Výskala, jeho roční plat obnášel 101 zlatých 19 krejcarů. Po něm nastoupil nadučitel Jakub Valla, který kromě výuky ve škole hrál v kostele při bohoslužbách na varhany. V roce 1792 navštěvovalo (nebo přesněji mělo navštěvovat) halenkovskou školu 61 dětí, v roce 1806 to už bylo 201 dětí.Pokračování...
    Průběžné hodnocení učitelem během dne má motivační význam k další práci a jako reflexe pracovního procesu přináší důležitou zpětnou vazbu mezi žákem a učitelem. Důležitou roli hraje vyjadřování pocitů a názorů. Žáci hodnotí také sami sebe a své spolužáky.


1. Písemné slovní hodnocení - týdenní plány a vysvědčení

    Používá se po splnění nějakého uzavřeného celku, projektu, který jde napříč hodnotícím obdobím. Dále takto hodnotíme nadstandardní či mimořádný úkol, který je buď předem plánován, nebo vyplyne ze situace, případně vychází z vlastní aktivity žáka. Může se jednat o výstavy, dramatická představení, inspirativní události, dny otevřených dveří, školní slavnosti apod. Na hodnocení a zpětné vazbě se podílí rodiče, kamarádi i veřejnost. Děti se zúčastňují malých podnikatelských aktivit a učí se jistotě, třídění myšlenek a sdílení informací s veřejností.
    Individuální přístup klade zvýšené nároky. V každé třídě je nejvýše 16 dětí, aby měl každý pedagog prostor i na vaše dítě.Školné se nám však podařilo stlačit do poplatku 3 000 Kč měsíčně (36 000 Kč ročně), přestože zahrnuje také družinu a odpolední kroužky. Erudio je finančně podporováno českou farmaceutickou společností Contipro z Dolní Dobrouče, jež dlouhodobě pomáhá studentům slavit životní úspěchy díky vzdělávacím programům Institut Contipro a FYBICH.
    Základní škola Lubná – Sebranice a Mateřská škola Lubná se nachází v okrese Svitavy, mezi městy Litomyšl a Polička. Je to venkovská úplná škola s 1. až 9. ročníkem. Výuka probíhá ve dvou budovách prvního a druhého stupně, které jsou od sebe vzdáleny cca 2 kilometry. I. stupeň v Sebranicích, II. stupeň v Lubné). Součástí školy je školní družina, dvě školní jídelny a od roku 2003 také Mateřská škola Lubná.


Filmová pohádka „Čertoviny“

    Na konci 1. a 3. čtvrtletí probíhá ústní hodnocení, které má podobu tripartitního setkání, které se zúčastní učitel – rodič – žák.Principy hodnocení v Erudiu:
    První škola v Halenkově vznikla v roce 1788. Byla to škola triviální, jednotřídní, později dvojtřídní. Škola byla zřízena při faře, proto se jí říkalo též farní nebo církevní. Navštěvovaly ji děti ve věku od 6 do 9 let. Vyučovalo se trivium (čtení, psaní, počty) a náboženství. Školní docházka byla povinná, ale nedodržovala se. Obecné školství se tehdy řídilo podle školního řádu, který vypracoval Jan Ignác Felbinger, opat v Zaháni, v roce 1774 a byl schválen pro všechny rakouské země. Zvláštností je, že halenkovská škola byla umístěna ve farním chlévě. Hodně škol vznikajících v té době na Valašsku nemělo svou vlastní budovu, a proto se vyučovalo provizorně v pastouškách, rodinných domech, hostincích, na radnicích a zřídka v kostele. Ve farním chlévě v Halenkově se nejen učilo, ale bydlel tam i učitel. Je třeba ale připomenout, že fara i farní chlév byly nové, čerstvě postavené, zděné.


4. Speciální hodnocení uzavřeného projektu

    Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jeho vývoji, ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka; obsahuje také zdůvodnění a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. Slovní hodnocení bude použito i pro hodnocení chování žáka. Podle školského zákona 561 Sb., § 51., odst. 2 je slovní hodnocení rovnocenné se zavedeným klasifikačním systémem pomocí známek.
    Základní škola Halenkov, okres Vsetín, zastoupená Mgr. Soňou Růžičkovou, ředitelkou školy ( zshalenkov@telecom.cz ) se řídí nařízením Evropského parlamentu o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00