Jak na věc


vzor kupní smlouva na prodej motorky

FAQ - často kladené dotazy

    V případě sporu - právní zastoupení ve sporech z průmyslových vzorů, vymáhání práv, podání návrhů na zrušení či neplatnost průmyslových vzorů, znalecké posudky.
    Průmyslový vzor Společenství (RCD) se vztahuje na členské státy Evropské unie. Jediným zápisem průmyslového vzoru Společenství u EUIPO (European Union Intellectual Property Office) se sídlem v Alicante lze dosáhnout ochrany ve všech 28 členských státech EU a jeho ochrana se automaticky rozšiřuje i do zemí, které se členy EU v budoucnu stanou.
    Podání přihlášky průmyslového vzoru u úřadu průmyslového vlastnictví nebo EUIPO, případně WIPO, úhrada správních poplatků, zastoupení přihlašovatele v řízení, komunikace s úřadem až do ukončení udělovacího řízení, kontrola a zaslání Osvědčení o zápisu průmyslového vzoru.
    Vypracování podkladů pro podání přihlášky průmyslového vzoru, kterými jsou zejména fotografie, výkresy nebo jiná vyobrazení vnějšího vzhledu výrobku, údaje o přihlašovateli a původcích průmyslového vzoru a zatříděná do tzv. Locarnského třídění.


Postup při registraci průmyslového vzoru a další služby v oblasti průmyslových vzorů

    Zajištění přihlášek průmyslových vzorů do zahraničí, zejména průmyslový vzor Společenství, který na základě jedné přihlášky zajistí ochranu ve všech státech EU, národní přihlášky průmyslových vzorů v jednotlivých státech, včetně USA, Číny, mezinárodní průmyslový vzor, apod.
    Ne každý design je možné zapsat do rejstříku průmyslových vzorů. Průmyslový vzor je způsobilý ochrany, je-li nový a má-li individuální povahu. Průmyslový vzor se považuje za nový, nebyl-li přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti zpřístupněn veřejnosti shodný průmyslový vzor. Za zpřístupnění veřejnosti se nepovažuje případ, kdy byl průmyslový vzor, pro který se požaduje ochrana, zpřístupněn veřejnosti původcem průmyslového vzoru nebo jeho právním nástupcem během 12 měsíců přede dnem podání přihlášky. Průmyslové vzory se považují za shodné, jestliže se jejich znaky liší pouze nepodstatně. Průmyslový vzor vykazuje individuální povahu, jestliže celkový dojem, který vyvolává u informovaného uživatele, se liší od celkového dojmu, který u takového uživatele vyvolává průmyslový vzor zpřístupněný veřejnosti přede dnem podání přihlášky.


Informace o průmyslových vzorech

    Přesnou cenovou nabídku pro každý případ Vám vypracujeme zdarma , jakmile budeme znát specifikaci Vašeho požadavku. Se specifikací Vám poradí on-line konzultant.
    Provádění změn v rejstříku průmyslových vzorů (změny jména a adresy majitele, převody průmyslových vzorů). Zápisy licencí. Vypracování licenčních smluv k průmyslovým vzorům.
    Sledování lhůt pro úhradu poplatků za obnovu platnosti průmyslového vzoru, zajištění úhrady poplatků ve lhůtě.
    Bezplatné konzultace ochrany vzhledu Vašeho výrobku včetně posouzení možnosti dotace, příprava a zaslání kompletní cenové kalkulace, příkazní smlouvy a plné moci.
    Mezinárodní průmyslový vzor se registruje u Mezinárodního úřadu pro duševní vlastnictví v Ženevě (WIPO). Jediným zápisem mezinárodního průmyslového vzoru na základě Haagského systému Mezinárodního zápisu lze přihlásit až 100 průmyslových vzorů a získat ochranu ve více než 55 územních celcích prostřednictvím jedné jediné přihlášky.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
11079
cache: 0024:00:00