Jak na věc


vytyčení hranice pozemku podle gps

Poptávka / Objednávka vytyčení hranice pozemku

    V případě malých budov a přístaveb je vhodné potřebnost vytyčení od úředně oprávněného zeměměřického inženýra konzultovat s konkrétním referentem na příslušném stavebním ůřadě.
    Vytyčení stavby je přenesení projektu do terénu tak, aby stavbaři mohli stavbu správně polohově a výškově umístit. Podle stavebního zákona číslo 183/2006 Sb. je oprávněn vytyčovat stavbu (bez výjimky, tedy např. i přístavby budovy) pouze úředně oprávněný zeměměřický inženýr.
    Následuje podrobné vytyčení všech rohů budovy s přesností potřebnou pro výstavbu čili relativní střední souřadnicovou chybou + 0,01 m. Body jsou stabilizovány zpravidla železnou značkou a jsou doplněny zajišťovacími body mimo stavbu.
    Od hranic pozemku se vytyčí tzv. prostorová poloha objektu čili poloha 2 významných rohů budovy s přesností vyplývající z přesnosti dokumentování hranic pozemku. Pokud jsou v projektu dané souřadnice rohů budovy, vytyčí se prostorová poloha podle nich.
    V blízkosti stavby jsou zřízeny 2 až 3 hlavní výškové body a určena jejich výška ve výškovém systému stejném, jako je použit v projektu (zpravidla Balt po vyrovnání).


Případy vytyčení hranic pozemků

    Cena konkrétní zakázky je stanovena dohodou v závislosti na typu projektu, typu katastrální mapy, obtížnosti připojení  do státního souřadnicového systému, členitosti a přístupnosti terénu.
    Zaměřením stavby se rozumí geodetické určení polohy nové budovy v terénu a její zobrazení do katastrální mapy. Pro vyznačení budovy do katastru nemovitostí je nutno vyhotovit geometrický plán, který současně slouží jako jeden z dokladů pro kolaudaci.
    Výsledek vytyčení. Vytyčení stavby zastřešuje vytyčovací zápis o vytyčení stavby. Obsahuje seznam souřadnic všech bodů stavby (rohů domu). Případné stížnosti proti vytyčení je příhodné řešit úmluvou. Vytyčení a obnáší jejich vyznačení v terénu, na základě dokumentace. Vytyčení pozemku a stavby. Občas je naopak potřeba porovnat, souhlasí-li rozdělení hranic pozemku, vyobrazení situaci z projektové dokumentace. K tomu slouží vytyčení pozemku. Vytyčení pozemku je vhodné udělat také před začátkem stavby, aby se tak zabránilo nechtěnému zastavění sousedovy parcely. U vytyčení pozemku a vytyčení stavby provádí odpovědný geodet. Jednotlivé rohy stavby se označí, neboli stabilizují, způsobem podle možnosti terénu.


Vytyčení jednoduchých základů pro dům

    Postup prací: Po objednání prací jedeme na lokalitu, provedeme zaměření stávajících zaužívaných hranic a identických bodů a objednáme aktuální podklady z katastrálního úřadu. Poté obešleme dotčené vlastníky doporučeným dopisem, minim. 5 dnů před vytyčením. V den předání vytyčení jedeme na lokalitu, hranici vytyčíme a v terénu předáme dotčeným vlastníkům, kteří svoji účast na vytyčení potvrdí podpisy na vytyčovacím protokolu.Vytyčovací protokol poté doplníme o další doklady (výpočty a zápisníky), tak aby vytyčení splňovalo všechny náležitosti dané vyhláškou a zasíláme na dané Katastrální pracoviště, dotčeným vlastníkům se zašle ověřený Vytyčovací protokol.Pokud chcete jen ověřit průběh stávajícího oplocení zaužívaných vlastnických hranic můžeme po zaměření vyhotovit porovnání zaužívaného stavu v terénu se snímkem katastrální mapy. Výstupem je kresba ze které jsou patrné naměřené rozdíly. Pokud jsou překročeny mezní odchylky je třeba vytyčit hranici s Vytyčovacím protokolem a sezváním do
    Pokud nejsou v předaném projektu žádné rozpory a není třeba předtím vytyčovat hranice pozemku podle katastrální vyhlášky, je možno stavbu budovy vytyčit za 3 pracovní dny.
    Nezbytné je vyplnit on-line objednávku, nebo ji podat osobně při návštěvě naší kanceláře, zaslat poštou, příp. zatelefonovat. Kromě údajů o objednateli potřebujeme znát před výjezdem do terénu katastrální území a parcelní číslo pozemku.
    Orientační cena za vytyčení vlastnických hranic od 3500 Kč včetně DPH. Pro stanovení přesné ceny za vytyčení je nutné nám sdělit: název katastrálního území, parcelní číslo. Cena se odvíjí od rozsahu prací a také kvality mapových podkladů pro dané katastrální území a Váš pozemek.


Kdy potřebujete vytyčovat stavbu?

    Vytyčení vlastnických hranic je třeba při stavbách oplocení, osazení staveb do hranic pozemku nebo pro dodržení předepsaných odstupů od vlastnických hranic. Doporučujeme překontrolovat nebo vytyčit hranice ještě před koupí nemovitosti.Pokud chcete jen ověřit průběh stávajícího oplocení zaužívaných vlastnických hranic můžeme po zaměření vyhotovit porovnání zaužívaného stavu v terénu se snímkem katastrální mapy. Výstupem je kresba ze které jsou patrné naměřené rozdíly. Pokud jsou překročeny mezní odchylky je třeba vytyčit hranici s Vytyčovacím protokolem a sezváním dotčených vlastníků.
    Zpravidla je celkové umístění budovy v projektu vyjádřeno kótami vůči hranicím pozemku. Pokud nejsou hranice pozemku v terénu znatelné, doporučujeme nejprve vytyčit hranice pozemku dle katastrální vyhlášky tj. za účasti vlastníků sousedních pozemků. Tím se předejde případným sporům.
    Pro vytyčení budovy je třeba dodat schválený projekt a to celkovou situaci s okótováním budovy vůči hranicím pozemku a situaci 1. nadzemního podlaží (stačí obyčejné kopie). Vhodné je posklytnutí projektu v digitální podobě ve vhodném běžném formátu (např. DGN, DWG, DXF).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00