Jak na věc


vyhlášky o závodním stravování

zabezpečované ve vlastním zařízení jinou organizací

    Organizace poskytuje strávníkům uvedeným v § 3 odst. 4 za úhradu sníženou o příspěvek z fondu jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě3 nebo v místě služebního působiště3a. Organizace může strávníkům uvedeným v § 3 odst. 4 poskytnout za tuto úhradu další hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci déle než 11 hodin v úhrnu s přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci podle zákoníku práce3b nebo podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů3c, v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě3 nebo v místě služebního působiště3a.
    Před zahájením provozu zařízení závodního stravování nebo při potřebě zvýšení zásob může organizační složka státu poskytnout na samostatný běžný účet závodního stravování prostředky ze svého rozpočtu. Tyto prostředky se vrátí při trvalém snížení stavu zásob, nejpozději však při ukončení činnosti vlastního zařízení závodního stravování.
    Jídelna vaří i pro cizí strávníky, kteří se mohou stravovat přímo v jídelně pro veřejnost – pak cena oběda je 66,- Kč včetně DPH / 15 % /. Nebo je možnost odebrat oběd do jídlonosičů a to za 63,- Kč včetně DPH / 15 % /.
    Organizace může zaměstnancům činným u ní na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v případě, že je to umožněno kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem, poskytnout v době jejich přítomnosti v práci jedno hlavní jídlo v kalendářním dni za úhradu ve výši pořizovací ceny surovin.


nebo jinou právnickou nebo fyzickou osobou

    Poskytujeme také stravování pro jiné organizace na základě uzavření smlouvy. Také je možno povzájemné dohodě zajistit stravování pro různé turnaje, soutěže atd.
    2. V § 3 odst. 3 se za větu první vkládají věty druhá a třetí "Žákům středních škol a studentům podle věty první může být hlavní jídlo poskytnuto za sníženou úhradu pouze v případě, že je pro ně určeno používání prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb. Pokud pro ně není používání prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb určeno, může jim být hlavní jídlo poskytnuto za úhradu ve výši pořizovací ceny surovin.".
    Organizace může důchodcům, kteří u ní pracovali při odchodu do důchodu, poskytnout za sníženou úhradu jedno hlavní jídlo v kalendářním dni v případě, že je to umožněno kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem.
    Zaměstnanci, nestanoví-li tato vyhláška jinak, žáci a studenti, kteří u organizace vykonávají činnost, která je praktickým vyučováním nebo praktickou přípravou2a, pokud není jejich stravování zajištěno podle zvláštních právních předpisů, hradía)


ÚZ č. 1305 - Autorské právo, Průmyslová práva

    Tato vyhláška upravuje náklady na závodní stravování a jejich úhradu v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích1 (dále jen "organizace").
    Zaměstnanci, nestanoví-li tato vyhláška jinak, žáci a studenti, kteří u organizace vykonávají činnost, která je praktickým vyučováním nebo praktickou přípravou2a, pokud není jejich stravování zajištěno podle zvláštních právních předpisů, hradí
    U organizací v působnosti jednoho správce kapitoly státního rozpočtu nemusí při zajišťování závodního stravování podle odstavce 11 sjednaná cena hlavního jídla krýt náklady podle § 2 písm. c).
    "(8) Zaměstnanci organizace, který vykonává práci v jejím vlastním zařízení závodního stravování a přímo se podílí na přípravě nebo výdeji jídel, se poskytuje hlavní jídlo za podmínek uvedených v odstavcích 4 a 5.".


Zákon o výkonu zajištění majetku a věci v trestním řízení - Praktický komentář

    Organizace může strávníkům uvedeným v odstavci 4 poskytnout za sníženou úhradu další hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci déle než 11 hodin v úhrnu s přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci podle zákoníku práce3b nebo podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů3c, v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě3 nebo v místě služebního působiště3a.
    Je poskytováno na základě vyhlášky ministerstva financí č. 84/2005 Sb. O nákladech na závodní stravování pro zaměstnance školství. Cena oběda je 63,- Kč včetně 15 % DPH.
    Jsou-li příprava a výdej jídel zajišťovány ve vlastním zařízení závodního stravování organizace jinou organizací nebo právnickou nebo fyzickou osobou za podmínky, že náklady na provoz jsou hrazeny z rozpočtu organizační složky státu nebo na vrub nákladů hlavní činnosti příspěvkové organizace, postupuje se obdobně podle § 3.
    Náklady spojené s dovozem a výdejem jídel v případě dovážení jídel do vlastní výdejny hradí organizační složka státu ze svého rozpočtu, příspěvková organizace na vrub nákladů své hlavní činnosti.
    Ministerstvo financí stanoví podle § 69 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla):


Vnitřní směrnice pro vybrané účetní jednotky, 3. vydání

    V jiném případě smluvního zajištění závodního stravování, než je uvedeno v odstavci 1, se u organizace za náklady na závodní stravování považuje až 55 % smluvní ceny hlavních jídel, maximálně však do výše 70 % horní hranice stravného při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin podle zvláštního právního předpisu.4 Organizační složka státu je hradí ze svého rozpočtu, příspěvková organizace na vrub nákladů své hlavní činnosti. Při ostatních úhradách se postupuje obdobně podle § 5 odst. 2 a 3.
    "(7) Organizace může zaměstnancům činným u ní na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, pokud je to umožněno v kolektivní smlouvě nebo stanoveno ve vnitřním předpise, poskytnout jedno hlavní jídlo v kalendářním dni za úhradu ve výši pořizovací ceny surovin v případě, že jejich přítomnost v práci trvá v tomto kalendářním dni alespoň 3 hodiny.".
    Na základě obchodní smlouvy – O dodávce obědů pro Pečovatelskou službu Chotěboř – poskytujeme obědy pro důchodce. Tyto odváží pečovatelská služba a dále expeduje. Oběd pro tyto strávníky je za 63,-Kč včetně DPH / 15 % /.
    Cena: 119 KčKOUPITVnitřní směrnice pro vybrané účetní jednotky, 3. vydání Publikace Jaroslavy Svobodové, metodičky účetnictví Ministerstva financí ČR, je určena ekonomickým, účetním, majetkovým a kontrolním pracovníkům vybraných účetních jednotek, tj. organizačních složek státu, územních samosprávných celků, ...


Stravování zaměstnanců škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb

    Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění vyhlášky č. 94/2006 Sb., se mění takto:
    Je poskytováno na základě vyhlášky ministerstva financí č. 84/2005 Sb. O nákladech na závodní stravování pro zaměstnance školství. Cena oběda je 63,- Kč včetně DPH / 15% /.
    "(4) Organizace poskytuje strávníkům uvedeným v odstavci 3 za sníženou úhradu jen jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smouvě [3a)].
    kterou se mění vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění vyhlášky č. 94/2006 Sb.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění vyhlášky č. 94/2006 Sb.

    Poskytuje-li organizace jídla na základě smlouvy o závodním stravování jiné organizaci nebo jiné právnické nebo fyzické osobě, musí dohodou sjednaná cena hlavního jídla krýt veškeré náklady spojené s jeho pořízením podle § 2. Organizační složka státu převede z částky, kterou obdržela na základě smlouvy o závodním stravování, část odpovídající nákladům na provoz na příjmový účet státního rozpočtu.
    Cena: 375 KčKOUPITÚZ č. 1306 - Státní službaPublikace obsahuje zákon o státní službě po rozsáhlé novele účinné od 1. 3. 2019. Vedle zákona je v publikaci 11 nařízení vlády a vyhlášek – podrobnosti úřednické zkoušky, obory státní služby, placené překážky v práci, pravidla pro sladění ...
    Cena: 85 KčKOUPITÚZ č. 1305 - Autorské právo, Průmyslová právaPublikace obsahuje novelizovaný autorský zákon a zákon o ochranných známkách po rozsáhlé novele účinné od 1. 1. 2019 včetně příslušné vyhlášky. Dále zde najdete aktuální znění zákonů o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o ...
    Je-li závodní stravování zajišťováno a hrazeno podle § 4 a 5, může být zajišťováno a hrazeno na základě smlouvy s více organizacemi, právnickými nebo fyzickými osobami.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00