Jak na věc


vlastníci pozemku povolení

Všechny koprodukční filmy České televize

    Pro všechny objekty spravované společností Prague Property Management je zajištěna nonstop havarijní služba od firmy JANPE s.r.o.( v době od 8:00 -18:00  hod se dovoláte na službu EDA - Elektronického Domovního Asistenta naší společnosti Prague Property management, a.s)
    Je mnoho společenství, která mají okna patřící k jednotce. Jsou i taková, kde vnější část oken je společná, vnitřní patří k jednotce. A pak jsou ty ostatní (většina), kde okna jsou společná.
    "... Vím, že tento problém jde vyřešit tím, že 100% hlasů lze udělat změnu v prohlášení vlastníka s tím, že okna budou součástí spol. prostor. Ale pokud toto neudělá, jaký postih to pro SVJ může mít."
    EDA je místo sloužící k přijímání a evidenci požadavků, dotazů vlastníků a členů výborů týkající správy, údržby a provozu objektu směrované na správce a pracovnice evidence plateb. Výhodou EDY je snadné a rychlé zadání požadavku bez nutnosti hledat kontakt na správce nebo pracovnici evidence plateb a jistota, že se na váš požadavek, dotaz, závadu nezapomene. 


V České republice je 3,2 milionu vlastníků zemědělské půdy

    Mnozí majitelé bytů to asi znají z vlastní zkušenosti. Hrdinové filmu Vlastníci jsou totiž jedněmi z nich, patří jim byty v jednom postarším činžovním domě a právě mají společnou schůzi, na které se musí dohromady na mnohém dohodnout a rozhodnout. Najdou se mezi nimi idealisté, kteří jednají ve prospěch celku, jsou zde i vypočítaví prospěcháři nebo dokonce rafinovaní manipulátoři, ale také lidé ztracení v pocitech vlastní bezvýznamnosti. Všichni se ale nakonec musí společně domluvit na správě domu, ve kterém mají své byty...
    „Když jsem si na jaře 2017 přečetl text s pracovním názvem SVJ (Společenství vlastníků), řekl jsem si, že by to konečně mohla být vhodná látka pro Jirkův filmový debut, o kterém jsme spolu několikrát hovořili. Podpora Fondu kinematografie na další literární vývoj potvrdila kvalitu textu, souběžně s přípravou filmu Jirka připravoval divadelní hru s VOSTO5, která se setkala se skvělým přijetím. Finální verze filmového scénáře pak byla dokončena v červnu 2018,“ upřesňuje vznik filmu producent filmu Marek Jeníček (CinemArt).


POVINNOST OZNAMOVAT ZMĚNY VE ZPŮSOBU UŽÍVÁNÍ JEDNOTEK / OBLIGATION TO NOTIFY CHANGES IN THE USE OF UNITS

    Jaroslav Sedláček z Filmového centra České televize scénář k filmu ocenil slovy: „Některé scénáře se vám líbí víc, některé míň a občas se stane ten zázrak, že se potkáte s textem, který vás doslova okouzlí. A právě tohle se mi stalo u Vlastníků. Je to mimořádně vtipný a zároveň velmi přesný obraz současné společnosti, plný frustrací, hádek, zmatků, spasitelství i naschválů, hlouposti, vypočítavosti i xenofobie. Zároveň nám ale všem bylo od začátku jasné, že bude mimořádně těžké ho natočit. Sám jsem ohledně výsledku napnutý a zvědavý. Poslední zkouška před natáčením i empatické vedení Jirky Havelky mi ale dává naději, že by se to mohlo povést.“
    Mimochodem, ZoVB stanoví pro změny Prohlášení tříčtvrtinovou většinu všech hlasů, ale dovozuje se (z ústavy), že změny spojené s přesuny částí mezi domem a jednotkami se fakticky týkají vlastnictví všech a musí tedy být odsouhlaseny všemi.
    Ať už je to jakkoliv, vaše okna by se měla financovat nikoliv podle spoluvlastnických podílů, nýbrž podle skutečných nákladů za okna připadající na konkrétní byt.
    Finanční úřad provede kontrolu. Zjistí, že vlastníkům někdo daroval do jejich soukromých bytů nová okna. Vyhodnotí to samozřejmě jako majetkový prospěch, který byl každý z nich povinen přiznat jako nepeněžní příjem a ZDANIT. Pro všechny vlastníky to znamená: opravné nebo dodatečné daňové přiznání, dodanit a zaplatit penále.
    Ve věci společných částí domu má Prohlášení vlastníka přednost před jakýmkoliv usnesením shromáždění. Prohlášení je (spolu se Stanovami společenství) veřejnou listinou.


ODSTÁVKA VODY / WATER SUSPENSION (1)

    Na EDU lze hlásit jakékoliv požadavky, dotazy, závady týkající správy, údržby a provozu objektu, a to ve všední dny od 8.00 hod do 18.00 hod na telefonní číslo 840 111 840, popřípadě kdykoliv na e-mail helpdesk@ppmas.cz a nebo přes webovou aplikaci z „klientské zóny“.
    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.
    Jsem-li v zaměstnání a dostanu firemní peníze do opatrování, rozumí se samo sebou, že je nemohu utratit za nákup vybavení svého bytu. Je zvláštní, s jakou lehkostí některé výbory SVJ utrácejí společné peníze za vybavení jednotek.
    „Samozřejmě jsou v tom osobní zážitky. Za dobu, co žiju v Praze, jsem zažil vícero schůzí vlastníků bytových jednotek a přišlo mi, že málokdy je na tak malém prostoru vidět tak moc o nás, o lidech,“ říká o filmu režisér a scenárista Jiří Havelka.
    I mně se líbí logická myšlenka, že nejsou-li okna v Prohlášení vlastníka definována, mělo by se na ně pohlížet jako na společná, a jedním dechem dodávám: nerozhodnou-li vlastníci jinak.


ODSTÁVKA VODY / WATER SUSPENSION (2)

    Nejsou-li okna vyřešena v Prohlášení (chybné prohlášení, ale stávají se takové případy) - pak se společenství dohodne na dodatku k prohlášení, jímž okna jednoznačně zařadí mezi společné části, nebo části jednotek. Dodatek je třeba vložit do katastru.
    Ve věci oken netřeba za každou cenu hledat nějaké vrchnostenské nařízení, které by vlastníky osvobodilo od nutnosti/možnosti rozhodovat se podle své vůle: žádné takové není.
    Ostatně Pokyn č. 24, jak jsem už napsal, je interním dokumentem ČÚZK, který jím "řídí inspektoráty a katastrální úřady", viz §3 písm. d zákona č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech. Platnost pokynu nelze vztahovat na ZoVB ani na (spolu)vlastnické vztahy vzniklé na jeho základě.
    Výklad zákona, ani důvodová zpráva k zákonu, ani metodický pokyn vydaný kýmkoliv, ani jiné vyjádření úmyslu zákonodárce (mimo zákon sám) nemá žádnou právní platnost. Nač s tím tedy ztrácet čas?
    Celovečerní debut respektovaného divadelního režiséra a herce Jiřího Havelky popisuje mimořádně autentickým způsobem schůzi společenství vlastníků jednoho bytového domu.


POSOUZENÍ STAVU FASÍDNÍCH PRVKŮ NA OBJEKTU F

    Potvrzuji nález. Pan Steve poslal odkaz na text, který se oken vůbec netýká. V celém pokynu ČÚZK není nikde slovo 'okno' či 'plášť budovy'. Už jsem si začal myslet, že mi něco uniklo ...
    Zákon říká v §4, že Prohlášení vlastníka musí obsahovat popis jednotek a popis jejich vybavení; dále určení společných částí budovy. Okna by tedy měla být zařazena buď tam, nebo tam.
    "Svislá" je bezpochyby jen první konstrukce (stěna), a NĚKTERÁ okna. Kdybychom tímto způsobem četli ZoVB, vyjde nám, že okna šikmá (v nástavbách, okna mansardové střechy) tuto definici nesplňují, patří automaticky k jednotce a jejich výměnu tedy budou hradit vlastníci bytů sami.
    Finanční úřad (nebo některý z rozzlobených vlastníků) dá podnět policii, aby prošetřila, jak členové výboru SVJ nakládali se svěřenými prostředky (vybrané zálohy na údržbu a opravy). A ejhle, zjistí se, že část z prostředků použili na jiné účely než společné části domu. Podle výše způsobené škody to bude vyšetřovatelem kvalifikováno jako trestný čin ... A nastane vysvětlování a dokazování, pláč a skřípění zubů.


PROPOJENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK S PORTÁLEM „měření online“

    Způsob profinancování jsem naznačil v příspěvku Výměna plastových oken 8. (Pro vás platí druhá odrážka a poslední odstavec, poznámky o úvěru ignorujte).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00