Jak na věc


vandalismus a elektrický dveřní zámek

Kriminalita, delikvence, vandalismus

    Kompletní desítka následuje a i když vychází z dat australské pojišťovny, nelze očekávat, že by choutky vandalů byly v jiných částech světa podstatně odlišné. Sami zvažte, jak se případně té či oné formě vandalství lze bránit - obáváme se ale, že i v tomto případě budeme o pomyslný krok za zločinci...
    Závažnost chování obvykle stoupá s věkem a má také tendenci se prohlubovat, takže mírnější porušení norem, které je sice nepřiměřeným chováním, ale nenabývá sociální dimenze (tedy disociální chování), anebo je v rozporu se společenskou morálkou (asociální chování), se vyskytuje zpravidla u dětí mladších.
    Slovo je odvozeno od jména kmene Vandalů, kteří roku 455 dobyli velkou část Itálie a vyplenili Řím. Slovo vytvořil Henri Grégoire, konstituční biskup v Blois, během Francouzské revoluce, když jako Vandalisme popsal některé stránky chování republikánské armády.
    Jako vandalismus se označuje neúčelné, nekulturní a primitivní ničení určitých hodnot, v užším smyslu poškozování hodnotných předmětů v soukromém či společném vlastnictví. Pachateli nepřináší žádné materiální obohacení a pro které pachatel zpravidla nemá žádný motiv - většinou tak koná jen pro vlastní potěšení či pro potřebou odreagovat se. Často k němu dochází pod vlivem alkoholu nebo drog.


10 nejčastějších aktů vandalismu na autech: kreativitu nečekejte

    Pokud je vůbec polapen, samozřejmě, což vůbec není častý případ, i podle Mika Sopinskiho, šéfa komunikací v pojišťovně RACQ Insurance. „Tyto akty vandalismu jsou většinou náhodné útoky a často není útočník identifikován,” uvedl. „V některých případech nicméně je z povahy poškození znát osobní motiv útoku,” dodává.
    V případě antisociální chování, které navazuje na asociální formu chování, je obtížná nápravná péče v důsledku fixace poruch a velká pravděpodobnost recidiv (opakování trestné činnosti), ačkoli se v rámci terciální prevence je snaha těmto recidivám předejít a pomoci těmto jedincům v resocializaci (znovuzačlenění jedince do běžné společnosti).
    Vandalismus je odsouzeníhodný v jakékoliv podobě, zejména pro nás petrolheady je ale takovéto poškození automobilu hrdelním zločinem. Je úplně jedno, zda si vandal chce vyřídit účty a nemá dost odvahy na přímou konfrontaci, či zda je konkrétní vůz zcela náhodnou obětí člověka, který ničí cizí věci pro zábavu. Autům se zkrátka neubližuje. Tečka.


Deset nejčastějších aktů vandalismu na autech

    Formy takovéhoto vandalismu mohou být různé, zejména zranitelná jsou například zrcátka nebo antény - samozřejmě čím víc toho v zrcátkách je elektrického, tím dražší je poškození opravit a vůz bez levého zrcátka zastaví první bystřejší policista pro nezpůsobilost k provozu. Také kontakt klíče a laku nedopadá pro auto vůbec dobře.
    (též dětská delikvence, predelikvence, prekriminalita) se týká věkové kategorie dětí do 15 let. Typickým znakem dětské delikvence je skupinovost, malá připravenost i promyšlenost. Jde o činy páchané převážně spontánně, méně často jde o plánované a předem připravené akce. Nežádoucí aktivity těchto jedinců (skupin) jsou směřovány převážně proti majetku, jde i o nežádoucí jednání ve spojení s drogovou závislostí, méně často se pak setkáváme s násilnými činy.


Úžasně vymakané choroby Editovat

    Kriminalita mládeže je součástí celkové kriminality a zahrnuje jednání osob do věku 18 let, jehož důsledkem je překročení právních a společenských norem, což je charakteristické pro trestný čin. Osoby ve věku 15 - 18 let se označují jako mladiství a jsou ze zákona trestně odpovědní s jistým omezením. Osoby mladší 15-ti let nejsou trestně odpovědné, spáchá-li však dítě mezi 12. až 15. rokem věku čin, za který lze dle trestního zákona uložit výjimečný trest, může se takovému jedinci uložit v občansko-právním řízení ochranná výchova, kterou uloží příslušný soud. Ochranná výchova je vykonávána ve výchovných ústavech ČR. Soud pro mládež může rovněž přeměnit ochrannou výchovu na ústavní výchovu nebo může rozhodnout o podmíněném umístění mladistvého mimo takové výchovné zařízení. Přitom může být mladistvému uložen dohled probačního úředníka nebo jiné výchovné opatření.
    (též juvenilní delikvence) se týká věkové kategorie 15 – 18 let. V tomto období dospívání, které je považováno za kritické, se formují hlavní rysy osobnosti. Vliv vrstevníků je velmi silný, vytváří se party. Vytrhnout mladého člověka z takové party je často velmi nesnadné až nemožné. Trestná činnost dětí a mladistvých se v mnoha ohledech liší od trestné činnosti ostatních věkových skupin pachatelů. To je dáno stupněm duševního a tělesného vývoje, vlastnostmi, zkušenostmi i motivy k páchání trestné činnosti. Mládež páchá trestnou činnost častěji se spolupachateli a ve skupině. Trestná činnost je ve většině případů páchána živelně pod vlivem momentální situace (převládá emotivní motivace oproti rozumové).


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
12542
cache: 0024:00:00