Jak na věc


valna hromada hasicu hlavni sprava sboru

Zápis ze zasedání valné hromady

    Pořad (program) valné hromady, tedy seznam bodů, o kterých se bude jednat. U toho se také stanoví, zda se o daném bodu má hlasovat a jaký poměr hlasů je nutný pro schválení (zákon ve třech případech, tj. zprávě o finančním hospodaření, změně stanov a rozhodnutí o využití honitby vyžaduje ¾ většina přítomných hlasů, v ostatních případech stačí ½ většina). Po zadání jednacích bodů a „Ukončení editace jednacích bodů“ je možné v menu „Valná hromada – Generovat pořad valné hromady“ vytvořit soubor RTF, který bude obsahovat místo, datum, hodinu a pořadu jednání VH. Tento soubor si může uživatel sám editovat a doplnit o potřebné informace, uložit ho nebo ho vytisknout (doporučujeme tisknout na druhou stranu pozvánky)
    Zápisy o valné hromadě spolu s oznámením nebo pozváním na valnou hromadu a listina přítomných akcionářů/společníků se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání.
    Valná hromada neprobíhá vždy v místech s připojením k internetu (i když dnes se již jde za pár korun připojit přes většinu mobilních telefonů prakticky kdekoliv, kde je GSM pokrytí). Pro tyto účely jsme připravili aplikaci Valná hromada, kterou si nainstalujete na jakýkoliv počítač a do ní si přenesete data z webHONITBY.
    Před začátkem prvního hlasování by měla být presence ukončena a další pozdě příchozí členové by neměli být na VH vpuštěni. Presence se ukončí v menu „Valná hromada – Ukončit presenci valné hromady“.


Povinné náležitosti valné hromady

    Má-li společnost jen jediného akcionáře/společníka, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář/společník. Projev jeho vůle při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu. Při rozhodování může vyžadovat účast statutárního orgánu a dozorčí rady.
    Program pro tisk používá korespondenční adresu. Program umožňuje zadat adresu odesílatele. Vyberte si, na jakou obálku chcete adresy tisknout, program na ně vytiskne adresy všech členů HS. Správná funkce programu je podmíněna schopností Vaší tiskárny tisknout na obálky.
    Po instalaci modulu je třeba nahrát data – „Import z webHonitby“. (Data se při exportu pro Valnou hromadu nahrály do adresáře, kam Váš prohlížeč ukládá stažené soubory z internetu). Při importu zadáte tuto cestu a data se nahrají.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00