Jak na věc


valna hromada hasicu hlavni sprava sboru

Povinné náležitosti valné hromady

    Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Než je zvolen předseda, řídí valnou hromadu statutární orgán, který tím byl pověřen. Zápis o valné hromadě musí obsahovat zákonem stanovené položky:
    Dvojitým kliknutím na takto založenou VH se zpřístupní „Jednací body VH“. Program umožňuje zadáním jednacích bodů vytvořit pořad jednání VH, jak to vyžaduje §22 odst.2 zákona a ten pak vytisknout.
    Do působnosti valné hromady patří například rozhodování o změně stanov, zvýšení či snížení základního kapitálu, volba a odvolání jednatelů, členů představenstva, dozorčí rady a případných dalších orgánů podle stanov, rozhodování o odměňování jednatelů, členů představenstva a dozorčí rady, rozhodnutí o fúzi nebo likvidaci společnosti, schvalování smluv a další.
    Program pro tisk používá korespondenční adresu. Program umožňuje zadat adresu odesílatele. Vyberte si, na jakou obálku chcete adresy tisknout, program na ně vytiskne adresy všech členů HS. Správná funkce programu je podmíněna schopností Vaší tiskárny tisknout na obálky.


Zápis ze zasedání valné hromady

    Modul „Valná hromada“ po dokončení jednacích bodů umožní vytisknout jmenovitou pozvánku na valnou hromadu, kdy pro každého člena HS je připravena pozvánka s uvedením jeho jména a adresy, místa a času konání VH. Pozvánka je také doplněna o informaci o počtu hlasů člena. Je zde také připojena plná moc k zastupování, pokud by se člen nemohl zúčastnit osobně nebo se chtěl nechat zastupovat zmocněncem.
    Program umožňuje tisk hlasovacích terčíků. Na terčíku je uveden účastník valné hromady, datum konání VH a počet hlasů, kterými účastník na VH disponuje. Číslo je dostatečně veliké, aby bylo čitelné při sčítání hlasů.
    3. Akcionář při prezenci předloží občanský průkaz a může se zúčastnit valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci spolu s výpisem z obchodního rejstříku písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s konáním valné hromady.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00