Jak na věc


věcné břemeno užívání

Geodézie, smlouva na věcné břemeno a převod nemovitostí.

    Prosím o odpověď,jestli mi majitelka nemovitosti ve které jsem v katastru uveden jako věcné břemeno,může zakazovat návštěvy mých přátel,případně i s přespáním.Děkuji
    to vše v katastrálním území ..........., obec ..........., zapsáno na LV č. ............ vedeném Katastrálním úřadem pro .............. kraj, Katastrální pracoviště ...................... (dále jen "předmětná nemovitost").
    to vše v katastrálním území ..........., obec .............., zapsáno na LV č. ........... vedeném Katastrálním úřadem pro ............... kraj, Katastrální pracoviště ................... (dále jen "předmětná nemovitost").
    věcné břemeno doživotního užívání, resp. služebnost bytu, je možno zřídit zvlášť smlouvou o zřízení věcného břemene nebo ji zahrnout do darovací smlouvy. Pokud by břemeno bylo v darovací smlouvě, ušetří se 1000 Kč za správní poplatek za zápis do katastru enmovitostí, kdy na základě daorvací smlouvy by došlo k zapsáním vlastnického práva i slžebnosti bytu do katastru nemovitostí.
    jestliže se zřízením služebnosti inženýrské sítě budete souhlasit, pak devoloperovi můžete dát plnou moc potřebnou k vyřízení, ušetříte si tím jednání s úřady.


Kompletní služby při zřízení věcného břemene

    na zákadě informací, kterí jste uvedla nedokážeme přesně uvést, zda se jedná o věcné břemeno, resp. služebnost. Obecně lze říci, že služebnost lze zřídit i zavětí. Zřízená služebnost, pak není nájem, tedy nelze požadovat nájemné za užívání nemovitosti. Zároveň však se oprávněný ze služebnosti podílí na nákladech, které s úžíváním služebnosti plynou.
    Objednat smlouvu na věcné břemeno můžete na tel. 604 385 722 nebo smlouvy@geonovotny.cz a my Vám rádi poradíme s následným postupem při jednání s katastrálními úřady. Také Vám pomůžeme s vyplněním všech potřebných formulářů.
    Bohužel Vám v tomto dále nemůžeme poradit, neboť se tímto vyhýbáte splácení svého dluhu a obcházíte věřitele.
    27.12.2017 | Provádíme zaměření domu pro stavební i katastrální úřad - geometrický plán i akceptační protokol pro Digitální technickou mapu Plzeňského kraje
    do katastru nemovitostí lze zapsat věcné břemeno doživotního užívání nemovitosti pro Vaše oba rodiče vzkniklého na základě darovací smlouvy. Je nutné podat návrh na vklad věcného břemene. Darovací smlouva musí mít úředně ověřené podpisy. Návrh na vklad věcného břemene musí být podepsán (oběma stranami), nemusí být úředně ověřen, poplatek za návrh činí 1.000,- Kč.


Smlouva o zřízení věcného břemene k nemovitosti (právo užívání)

    zřejmě bude možné uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti užívání až po splacení hypotečního úvěru. Případně je potřeba si vyžádat souhlas od hypoteční banky se zřízením služebnosti. Nejednalo by se o dodatek ke kupní smlouvě, ale o samostatnou smlouvu, kterou bude potřeba nechat zapsat do katastru nemovitostí, resp. právo z ní vzniklé.
    Zrušit lze: 1) Úmrtním osoby pro které bylo věcné břemeno zřízeno. Na katastrální úřad se doručí úmrtní list a žádost o výmaz. 2) Dohodou o zrušení věcného břemene. Dohoda se doručí s vkladem na katastrální úřad.


zápis věcného břemene do katastru nemovitostí

    Dobrý den, před několika lety jsem nabyla majetek darovací smlouvou od mojí babičky s tím, že jí a dědovi bude dům sloužit na dožití. Stejně tak i mému otci, s kterým nemáme zrovna dobré vztahy, je zadlužený, alkoholik...poslední dobou se ohání tím, že to má u nás na dožití a že se k nám hodlá nastěhovat s přítelkyní, která je také alkoholička, až moje babička umře. Tuto "větu - na dožití" mám pouze v darovací smlouvě a v katastru nemovitostí nemám zanesené žádné věcné břemeno na dožití. Dá se nějak vyhnout tomu, aby si dělal otec na společné bydlení nárok? Musím ho k sobě nastěhovat? Nebo mu tu držet nějakou místnost? Momentálně bydlí se svojí přítelkyní v jejim bytě a na mé nemovitosti se ničím nepodílí, např. ani pomoc s se dřevem na zimu, i když tu bydlí jeho matka. Děkuji za Vaši radu. Ceeova
    Pokud ale zmiňujete věcné břemeno doživotního užívání cesty, které bylo zřízeno za účelem umožnění přístupu na pozemek, pak prodejem nemovitostí, na kterou bylo věcné břemeno zřízeno, aby se k ní dalo dostat, se ztrácí důvod zřízení věcného břemene a dle našeho názoru se povinný z věcného břemene může poté domáhat zrušení tohoto věcného břemene, neboť již nebude potřeba Vám umožnit přístup na pozemek.
    -          jednotka č. ...................., zp. využití ................, nacházející se v budově č.p. ................ (budova vedená na LV č. .............) stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ......................
    Nicméně Vám dopručujeme to předem zkonzultovat s bankou, u které máte hypoteční úvěr, jelikož v podmínkách při jeho zřízení mohl být stanoven zákaz převodu nemovité věci bez jejího souhlasu a v případě porušení by mohla být sankce, smluvní pokuta v řádech několika tisíc.


Smlouva o zřízení věcného břemene k nemovitosti (právo užívání)

    jako oprávněný z věcného břemene dožití byste měl poměrně přispívat na náklady spojené s bydlením.
    pokud je Vašeho věcné břemeno doživotního užívání zapsáno v katastru nemovitostí, pak zůstane i v případě, že by v exekučním řízení došlo k prodeji nemovitosti a změnil se vlastník.
    podle soudní judikatury platí, že oprávněný z věcného břemene má právo umožnit užívat dům i svému manželovi/manželce. Tedy i přes nesouhlas vlastníka nemovitosti.
    jako oprávnění z věcného břemene máte právo vykonávat oprávnění z věcného břemene a to bez nepřiměřeného rušení tohoto oprávnění a příp. odstranit následky tohoto rušení. Tzn. cesta by měla být ve stavu, aby se po ní dalo jezdit a nemělo by vám být nijak ztěžováno po ní jezdit. Ochrany svého práva z věcného břemene se můžete domáhat u soudu žalobou.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
13930
cache: 0024:00:00