Jak na věc


věcné břemeno oprav a údržby

Výpis pro štítek: věcné břemeno

    pokud již Vám bylo doručeno oznámení o zahájení exekučního řízení, tak s nemovitostí již dále nesmíte nakládat (prodat, zatížit zástavním právem nebo věcným břemenem). Pokud byste tak přesto učiila, nebylo by toto jednání platné, pokud by exekutor, věřitel nebo oprávněný vznesl námitku neplatnosti.
    Tedy uzavřete Smlouvu o zřízení služebnosti mezi spoluvlastníky (oběmi) jako povinnými a Vámi jako oprávněnou, tuto smlouvu pak podáte na katastr nemovitostí s návrhem na vklad práva odpovídajícího služebnosti domu. Ve smlouvě musí být uvedeny iniciály smluvních stran, co je předmětem smlouvy, popis služebnosti, ostatní ujednání, podpisy, datum.
    Nicméně Vám dopručujeme to předem zkonzultovat s bankou, u které máte hypoteční úvěr, jelikož v podmínkách při jeho zřízení mohl být stanoven zákaz převodu nemovité věci bez jejího souhlasu a v případě porušení by mohla být sankce, smluvní pokuta v řádech několika tisíc.
    to vše v katastrálním území ..........., obec ..........., zapsáno na LV č. ............ vedeném Katastrálním úřadem pro .............. kraj, Katastrální pracoviště ...................... (dále jen "předmětná nemovitost").


Smlouva o zřízení věcného břemene k nemovitosti (právo užívání)

    zrušení věcného břemene dožití (podle nového občanského zákoníku služebnosti užíváná domu) zapsaného do katastru nemovitostí je možno buď dohodou mezi Vámi jako vlastníkem zatížené nemovitosti a mezi Vašim otcem jako oprávněným z věcného břemene, úmrtím oprávněného nebo žalobou k soudu na zrušení věcného břemene, ve které uvedete veškeré skutkové okolnosti, proč si nepřejete, aby s Vámi otec bydlel do budoucna (alkohol, vy máte naproti tomu např. děti, nevhodné chování vůči své matce, žádná pomoc, má kde jinde bydlet), můžete k důkazům navrhnout výpověď své babičky.
    Dobrý den,je nás pět majitelů pozemků na příjezdovou cestu s věcným břemenem.Jeden ze sousedů devastuje cestu při stavbě RD ,absolutně nereaguje na upozornění ,že je třeba se o ní starat-udržovat.Spolu s majitelem ho upozorňujeme aby cestu opravil,dal do původního stavu,neb se budeme domáhat soudní cestou o jeho zákazu používání této cesty.Chceme se zeptat je-li to možné res, jakou máme naději-možnost realizace děkuji za odpověď
    -          budova v obci ........................, č.p. ............., zp. využití ................., stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ................
    Pokud by Vám to syn dále zakazoval, můžete ho upozornit, že můžete odvolat svůj dar pro nevděk (tedy žádat o vracení daru) a to v případě, kdy obdarovaný zjevně porušuje dobré mravy, viz citace zákonného znění občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů:


Smlouva o zřízení věcného břemene k nemovitosti (právo užívání)

    https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO9If19ZLNAhWCXhQKHVrHAwcQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mvcr.cz%2Fsoubor%2Fvzor-6-zrizeni-sluzebnosti-docx.aspx&usg=AFQjCNEyV92jVxJdsAVg6qyUtry6tRSx6A&sig2=Xj8tJtuFKnGIm4akKT7zqg&bvm=bv.123664746,d.d2s
    (1) Kdo má právo na vodu na cizím pozemku, má k ní také přístup.(2) Kdo má právo svádět vodu z cizího pozemku na svůj nebo ze svého pozemku na cizí, může na svůj náklad zřídit a udržovat zařízení k tomu potřebná; jejich rozsah se řídí potřebou panujícího pozemku.
    vy jako ostatní oprávnění z věcného břemene se můžete u soudu domáhat zabránění devastování cesty, resp. po dokončení stavby nebo průběžně udržovat cestu ve stavu, který by nebránil řádnému výkonu práva z věcného břemene ostatním oprávněným.
    věcné břemeno doživotního užívání nemovitosti (podle nového občanského zákoníku služebnost doživotního užívání nemovitosti) se váže na určitou osobu, která je jako oprávněná k tomuto užívání zapsaná v katastru nemovitostí a prodejem nemovitosti nezaniká. Zániká smrtí oprávněného, promlčením, když nebude 10 let vykonáváno užívání oprávněným, dohodou s oprávněným apod.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00