Jak na věc


věcné břemeno užívání

zápis věcného břemene do katastru nemovitostí

    Dobrý den, mám dotaz k doživotnímu věcnému břemeni na bytové jednotce. Znamená bezplatné doživotní užívání bytu oprávněným také to, že nemusí přispívat do fondu oprav, platit případné služby atp.? Lze bez souhlasu oprávněného s majitelem bytu uzavřít další smlouvu o věcném břemenu pro jiného člověka na tu samou bytovou jednotku? Děkuji Češka
    to vše v katastrálním území ..........., obec .............., zapsáno na LV č. ........... vedeném Katastrálním úřadem pro ............... kraj, Katastrální pracoviště ................... (dále jen "předmětná nemovitost").
    Dobrý den, právní názor na tuto problematiku je takový, dle mého je možné vzhledem k obecným zásadám občanského zákoníku uzavřít nájemní smlouvu s oprávněným z věcného břemene, kdy občanský zákoník výslovně neuvádí, že pronajímatelem nemovitosti může být pouze její vlastník. Smlouvu o podnájmu může oprávněný z věcného břemene uzavřít se souhlasem majitele nemovitosti.
    Děkuji moc za radu.Jen bych chtěla napsat,že se nevyhýbám splácení dluhu.Ručila jsem známému za úvěr a on ho přestal splácet.Tak to musím platit já z invalidního důchodu a mám to ještě na dva roky. Děkuji a přeji hezký den.


Kompletní služby při zřízení věcného břemene

    Dobrý den, můžete mi prosím poradit.Máme s manželem novostavbu před kolaudací,ale potřebujeme k ní od souseda podepsat věcné břemeno, kvůli připojení obecního vodovodu který vede přes sousedovo pozemek.Když jsme přípojku zřizovali souhlasil s tím,ale teď to odmítl podepsat. Navíc máme podmínku o věcném břemenu v hypoteční smlouvě.Je nějaká jiná možnost o užívání této vody ,se kterou by mohli souhlasit všechny strany.Děkuji za odpověď.
    Prosím o odpověď,jestli mi majitelka nemovitosti ve které jsem v katastru uveden jako věcné břemeno,může zakazovat návštěvy mých přátel,případně i s přespáním.Děkuji
    podle soudní judikatury platí, že oprávněný z věcného břemene má právo umožnit užívat dům i svému manželovi/manželce. Tedy i přes nesouhlas vlastníka nemovitosti.
    Dobrý večer,prosím o informaci.Koupila jsem stavební parcelu která je psána v katastru na mě. V příštím roce bych měla se svým přítelem stavit rodinný dům.Bude to psáno na mě,ale přítel tam bude mít věcné břemeno.Jenže přítel má dvě dcery, a ty na to mají právo kdyby se s přítelem něco stalo.Jak to řešit, aby na to jeho dcery neměly nárok, kdyby se s přítelem něco stalo. Předem Vám moc děkuji za odpověď.


Geodézie, smlouva na věcné břemeno a převod nemovitostí.

    Nicméně Vám dopručujeme to předem zkonzultovat s bankou, u které máte hypoteční úvěr, jelikož v podmínkách při jeho zřízení mohl být stanoven zákaz převodu nemovité věci bez jejího souhlasu a v případě porušení by mohla být sankce, smluvní pokuta v řádech několika tisíc.
    Dobrý den Dotaz::"doživotního užívání předmětné nemovitosti oprávněným". Můžete se vyjádřit k mému právnímu názoru, že slovo" užívání bytu/věcné břemeno/"v širším slova smyslu je i to, že byt může uživatel věcného břemene, případně pronajmout, nebo uzavřít smlouvu o podnájmu. Předem děkuji za váš právní názor.
    to vše v katastrálním území ..........., obec ..........., zapsáno na LV č. ............ vedeném Katastrálním úřadem pro .............. kraj, Katastrální pracoviště ...................... (dále jen "předmětná nemovitost").
    na zákadě informací, kterí jste uvedla nedokážeme přesně uvést, zda se jedná o věcné břemeno, resp. služebnost. Obecně lze říci, že služebnost lze zřídit i zavětí. Zřízená služebnost, pak není nájem, tedy nelze požadovat nájemné za užívání nemovitosti. Zároveň však se oprávněný ze služebnosti podílí na nákladech, které s úžíváním služebnosti plynou.


Smlouva o zřízení věcného břemene k nemovitosti (právo užívání)

    (1) Ublížil-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy, může dárce, neprominul-li to obdarovanému, od darovací smlouvy pro jeho nevděk odstoupit. Byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru, a není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny.(2) Odůvodňují-li to okolnosti, považuje se za nevděk vůči dárci také zjevné porušení dobrých mravů vůči osobě obdarovanému blízké.
    Pokud ale zmiňujete věcné břemeno doživotního užívání cesty, které bylo zřízeno za účelem umožnění přístupu na pozemek, pak prodejem nemovitostí, na kterou bylo věcné břemeno zřízeno, aby se k ní dalo dostat, se ztrácí důvod zřízení věcného břemene a dle našeho názoru se povinný z věcného břemene může poté domáhat zrušení tohoto věcného břemene, neboť již nebude potřeba Vám umožnit přístup na pozemek.
    poznámky Věcné břemeno užívání a Zástavní právo smluvní jsou uvedeny v části C Výpisu z katastru nemovitostí a znamenají určité Omezení vlastnického práva pro vlastníka nemovitostí. Ve výpisu by mělo být podrobněji uvedeno, pro koho bylo věcné břemeno uživání zřízeno, na jak dlouho a jakým právním titulem (smlouvou apod.), tzn. že toto věcné břemeno "zatěžuje" danou nemovitou věc a přechází i na nového majitele, pokud není ujednáno jinak.


Smlouva o zřízení věcného břemene k nemovitosti (právo užívání)

    Dobrý den,je nás pět majitelů pozemků na příjezdovou cestu s věcným břemenem.Jeden ze sousedů devastuje cestu při stavbě RD ,absolutně nereaguje na upozornění ,že je třeba se o ní starat-udržovat.Spolu s majitelem ho upozorňujeme aby cestu opravil,dal do původního stavu,neb se budeme domáhat soudní cestou o jeho zákazu používání této cesty.Chceme se zeptat je-li to možné res, jakou máme naději-možnost realizace děkuji za odpověď
    podívejte se, zda je toto věcné břemeno zaneseno do katastru nemovitostí a příp., zda je tam uvedeno jméno oprávněného z věcného břemene. Pokud v katastru nemovitostí toto zasáno není, příp. je tam uvedeno jméno oprávněného, pak se zdá, že věcné břemeno užívání garáže bylo pouze pro jeho osobu a nepřechází prodejem, převodem na další vlastníky.
    pokud nastane dědění ze zákona, budou opravdu dědit potomci zemřeleho a ne jeho družka. S prodejem nemovitostí bude ale nutné počkat do vyřízení dědického řízení. Dříve nelze s nemovitostí právně nakládat. Družka si bude muset najít jiné bydlení, na to by ji měl být dám přiměřený čas. Ovšem je pravdou, že nyní dům užívá zřejmě bez právního nároku. Pokud byla vypravovatelkou pohřbu, je možné, že si také ji pozve notář v rámci předběžného projednání dědictví, tedy se nejpozději tam můžete dohodnout na dalším postupu.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00