Jak na věc


výpověď ze strany zaměstnance dohodou vzor

Ukončení pracovního poměru výpovědí

    g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě  zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů  vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi.
    c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti  práce nebo o jiných organizačních změnách,
    Okamžité zrušení je jedním ze způsobů rozvázání pracovního poměru uvedených v zákoníku práce. Jedná se o výjimečný případ, kdy zaměstnavatel nebo zaměstnanec s okamžitými právními následky mohou ze závažných důvodů ukončit pracovněprávní vztah.) Okamžité zrušení musí být dáno písemně a doručeno druhému účastníku, jinak je neplatné.
    d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává,  dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,


1) Zaměstnavatel může výjimečně pracovní poměr okamžitě zrušit jen tehdy,

    Pokud je výpověď platná, začíná se počítat výpovědní doba a pracovní poměr skončí uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.
    Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Byla-li tedy doručena výpověď druhého srpna, počíná lhůta běžet od prvního září. Výpovědní doba je stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí 2 měsíce.
    Zaměstnanec může podat výpověď bez udání důvodu. Zaměstnavatel musí uvést některý ze zákonných důvodů rozvázání pracovního poměru. Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů:
    a) podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo  rozhodnutí  příslušného  správního  úřadu, který lékařský posudek přezkoumává,  nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a  zaměstnavatel  mu  neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce, nebo


Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit jen, jestliže,

    Obsah je volně k použití pro soukromé účely fyzických osob. Jakékoli jiné užití obsahu včetně převzetí, umístění na vlastní web, šíření anebo dalšího zpřístupňování bez souhlasu Vzory.cz z.s. je zakázáno.
    Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem. Dohodu o rozvázání pracovního poměru uzavírají zaměstnavatel a zaměstnanec písemně, jinak je neplatná. V dohodě musí být uvedeny důvody rozvázání pracovního poměru, požaduje-li to zaměstnanec. Jedno  vyhotovení  dohody  o  rozvázání  pracovního  poměru  vydá zaměstnavatel zaměstnanci.
    a) byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních  úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců,
    e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu,  který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci,


Vzor výpovědi podané zaměstnancem

    Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební  době  z  jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel však nemůže  ve  zkušební  době  zrušit  pracovní  poměr  v  době prvních 14 kalendářních  dnů  trvání  dočasné  pracovní neschopnosti  (karantény) zaměstnance. Písemné  oznámení  o zrušení pracovního poměru má být  doručeno druhému účastníku zpravidla alespoň 3 dny přede dnem, kdy má pracovní poměr skončit.
    Tento způsob rozvázání pracovního poměru vychází z jeho smluvní podstaty. Tak jako k jeho vzniku je třeba shodné vůle obou stran, mohou se tyto strany kdykoliv dohodnout, že provedou v jejich pracovněprávním vztahu změnu, nebo ho zruší. V celé úpravě způsobů rozvázání pracovního poměru hraje velice důležitou roli otázka doby právních následků a výpovědních lhůt. Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem určeným v dohodě.
    f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních  12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
13571
cache: 0024:00:00