Jak na věc


výšky mostů

Výška mostů je důležité sledovat

    všeStátní fond dopravní infrastrukturyEU - Operační program infrastrukturEU - Operační program DopravaEU - Transevropská dopravní síť TEN-TEU - Connecting Europe Facility CEF
    Současný most na místní komunikaci v ul. 9. května bude kompletně rekonstruován při směrovém i výškovém zachování stávající nivelety a je navržen jako pohyblivý se zdvihem cca 2,30 m. Jeho ovládání bude dálkové z plavebních komor Hořín. V nezbytně dlouhých úsecích v délce cca 20 m na každou stranu bude obnoven kryt vozovky. Nosná konstrukce je řešena jako trámová celoocelová se záměrem využít kombinace s původními hlavními příhradovými nýtovanými nosníky na rozpětí cca 25 m. Při rekonstrukci budou využity i zbylé části nosné konstrukce z původního mostu na silnici III.třídy v Lužci nad Vltavou, který bude zcela rozebrán a nahrazen mostem novým. Inženýrské sítě a kabely ovládání budou přeloženy pod plavební kanál řízeným podvrtem do kabelového kanálu ve dně.


Dvojitá jistící smyčka s tlumičem...

    Návrh řeší rekonstrukci mostu na jednokolejné železniční trati Vraňany Lužec nad Vltavou při zachování její směrové i výškové nivelety. V nezbytně dlouhých úsecích (50 m) po obou stranách mostu bude obnoven železniční svršek. Dosažení požadované podjezdné výšky je navrhováno pomocí nového pohyblivého mostu se zdvihacím mechanizmem překonávajícím cca 3,1 m. Nosná konstrukce bude trámová, celoocelová, příhradová, přímopásová, pravoúhlé soustavy, na rozpětí 29 m. Tvarově konstrukce vychází z původního provedení mostu. Na mostě bude osazena signalizace, značení a traťové zabezpečovací zařízení s dálkovým ovládáním. Nové kabely budou vedeny v kabelovém kanále.
    Pokud přijde na extrémní silniční stavby, v posledních letech se skoro vždy stočí řeč na Čínu. Platí to i v případě tohoto mostu, je tam stejně jako dalších 7 ze světové top 10.


Duralová karabina M54 ČSN EN...

    Stavba řeší kompletní rekonstrukci současného mostu na místní komunikaci ve Vraňanech na most pohyblivý, při zachování stávající směrové i výškové nivelety. V nezbytně dlouhých úsecích přibližně 20 m na obou březích bude obnoven kryt vozovky a zapojen nově navrhovaný jednostranný chodník šířky 1,5 m. Nový most bude zdvižný se zdvihem cca 2,8 m. Konstrukční uspořádání mostu vychází z koncepce Langrova trámu na rozpětí 23,0 m. Nosná konstrukce je navrhována jako celoocelová s dolní ortotropní mostovkou. Na mostě bude osazena signalizace a značení s dálkovým ovládáním. Pro zvýšení bezpečnosti plavby jsou před opěrami navržena plavební svodidla, která navazují na stávající povodňový uzávěr a současný plavební profil objektu bude rozšířen z 12 na 20 m. Vedení inženýrských sítí a ovládání zdvihu bude přeloženo pod plavební kanál řízeným podvrtem do kabelového kanálu.
    Fascinující je i rychlost, s jakou byl postaven. Ještě v roce 2013 nestálo nad údolím vůbec nic a v září roku 2016 už byl spojený. Kompletace proběhla během zbytku roku 2016 a dodnes nebyl překonán. Z první příčky vytlačil jiný čínský most, Jinshajiang. Na žebříčku deseti nejvyšších mostů světa je z Číny osm a jejich přehled najdete níže. Mimo Čínu vážně mnoho konkurentů není...


Zabezpečení podjezdných výšek - plavební kanál Vraňany - Hořín

    Konstrukční uspořádání nového mostu vychází z původních příhradových mostních konstrukcí pravoúhlé soustavy se zakřiveným horním pásem na rozpětí 35 m. Nosná konstrukce je navrhována jako ocelová se spřaženou ocelobetonovou mostovkou. Niveleta je pro dosažení požadované podjezdné výšky zvýšena o cca 2,8 m. V nezbytně dlouhých úsecích (cca 150 - 200 m) je upraveno výškové i směrové vedení navazujících komunikací tak, aby navazovaly na směrové vedení stávající komunikace na obou březích a zároveň splňovaly požadavky bezpečnosti silničního provozu. Směrové vedení upravovaného úseku komunikace s novým mostem je z prostorových důvodů v odsunuté poloze cca 45 m oproti původnímu umístění. Zároveň je komunikace doplněna o jednostranný chodník šířky 2 m.  Stávající vedení inženýrských sítí bude přeloženo pod plavební kanál řízeným podvrtem.
    Jistě znáte viadukt ve francouzském městě Millau. Je to extrémní stavba, když jeho pilíře měří až 342 metrů a jeho vozovka se tyčí nejvýše 246 metrů nad zemí. V Evropě nic vyššího nenajdete a ještě před pár léty patřil tento most i k nejvyšším na světě. Jenže pak se začal naplno projevovat rychlý rozvoj Číny. Tam dnes najdeme skoro všechny myslitelné extrémy od nejdelšího mostu až po bizarnosti jako nejdelší most spojující dva tunely, však na to má ohromující stroje. Dnes je tak v této zemi tolik vysokých mostů, že Millau zmíněné hodnoty nestačí ani na zařazení do nejlepší desítky.


Silniční most na silnici III/24635 – Vrbno

    I v té ale musí být někdo první a tohle žezlo třímá most Beipanjiang (někteří jméno přepisují jako Pej-pchan-ťiang) opět v Číně, který spojuje provincie Jün-nan a Kuej-čou. Jeho mostovka je 565 metrů nad řekou Nizhu, což ho dělá nejvyšším mostem na světě vůbec, bez ohledu na konstrukci. Nutno podotknout, že ještě jeden most, také v provincii Kuej-čou, má stejný název, je ovšem vysoký „jen” 366 metrů.
    všePřístavPlavební komoraOchranný přístavMostServisZdvihadloVodní cestaInformační službaPřístaviště pro malá plavidlaPřístaviště pro osobní lodní dopravuPřístaviště pro osobní lodní dopravu a malá plavidla


​Ministerstvo ustupuje od zvyšování podjezdové výšky mostů

    Vraňansko - hořínský plavební kanál byl vybudován v letech 1903 - 1905. V době svého vzniku patřil k největším technickým dílům svého druhu v celé habsburské monarchii. Ideou návrhu rekonstrukce mostů je zachování autentické atmosféry plavebního kanálu. Ta respektuje současný charakter mostních konstrukcí a vychází z historické podoby a konstrukční podstaty mostů pocházejících z období výstavby kanálu. V jednom případě je navrženo využití stávající příhradové nýtované ocelové konstrukce mostu a ve dvou případech bude provedena volná konstrukční replika zohledňující nové parametry, vyšší limity zatížení a současné prováděcí technologie. V dalším případě bude zvýšena nosnost trámového mostu pomocí obloukového prvku. U nového mostu o výrazně větším rozpětí je navržena nová moderní mostní konstrukce kombinující trámové a obloukové působení, která odpovídá požadovaným parametrům.
    Fotky, na kterých se na most můžeme podívat, jsou skutečně dechberoucí. Most je dlouhý 1 341 metrů a jeho visutá část má mezi sloupy rozpětí 720 metrů. Je součástí 3 405 km dlouhé dálnice Hangrui, spojující město Chang-čou s městem Ruili na hranici Číny s Barmou. Jeho stavba stála 88 milionů dolarů (cca 2,1 miliardy korun) a ještě v roce 2013 na místě nebylo ani kopnuto.


Železniční most v ev. km 2,622 – Lužec nad Vltavou

    Stavba řeší kompletní rekonstrukci přemostění s náhradou současného mostního provizoria na místě původního, v minulosti již odstraněného mostu. Konstrukční uspořádání mostu vychází z koncepce Langrova trámu tzn. trám ztužený obloukem na rozpětí 57,0 m. Nosná konstrukce je navrhována jako ocelová se spřaženou ocelobetonovou mostovkou. Na každém břehu zhruba v délce 150 m je upraveno výškové i směrové vedení silnice do přímého směru s ohledem na bezpečnost silničního provozu. Pro dosažení požadované podjezdné výšky je navrhován zdvih nivelety mostu o 2,8 m oproti současnému stavu. V souvislosti s úpravou hlavní trasy jsou posunuty sjezdy na účelové komunikace a obnoveny stávající obslužné cesty podél plavebního kanálu zajišťující přístup k přilehlým pozemkům. Součástí úprav těchto komunikací je i stabilizace hrany koruny obratiště na pravém břehu podél komunikace. Inženýrské sítě umístěné na současném mostě budou přeloženy pod plavební kanál řízeným podvrtem.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00