Jak na věc


vědomí jednoty já jsem

Hodnocení majitelů zboží „Transformace vědomí“

    H. Mandel (1935), který místo pojmu rozšířené vědomí (v jeho době se ještě nepoužíval) používá pojmu nadvědomí, rozlišuje různé etiologie nadvědomí: fyziologické (neúmyslné – jako jsou spánek, vyčerpání a blízkost smrti), úmyslně vyvolané stavy vyčerpání nebo stavy excitace (první nazývá „asketické a druhé „orgiastické nadvědomí), psychofyziologické a psychologické (v rámci této kategorie používá výstižný termín „transcendentální psychotechnika pro metody, umožňující skutečnou „nadindividuální transcendenci vědomí, například na základě buddhistického pohřížení se, nebo na základě samkhyastické jógy). Ch. T. Tart (1975), jak již bylo uvedeno, pokládá za základní zdroje rozšířeného vědomí systémy esoterních psychologií, které byly, a to právě za účelem dosažení transcendence ega, vytvářeny v rámci esoterních systémů, zejména východních, indických. V knize o transpersonálních psychologiích, kterou redigoval, je v tomto smyslu pojednáno o následujících, dalo b
    Dále budeme přetáčet tak, že zvedneme dolní končetinu, která je blíže k nám, podložíme jí naší levou rukou a vytvoříme páku. Přetočením dolní končetiny se nám přetočí hlavní hmotnost bezvědomého a poté si chytneme jeho hlavu a trup, abychom zabránili dalším možným poraněním.


Jak se můžete přihlásit na kurz?

    Vyznavači a znalci jiných esoterních systémů znají další zdroje dosahování rozšířeného vědomí. Hermetikové zabývající se magií znají například praxi s magickými zrcadly, nebo metody „cest do astrálu, které jsou dnes již zkoumány i některými parapsychology, znalci praktické kabaly znají pozoruhodnou metodu „cesty sedmi nebesy (branami či planetárními sférami) k Božímu trůnu z období 4. — 6. století (systém kabalistické magie „ma’aseeh merkabah, „dílo vozu, resp. „Božího trůnu), symbolizovanou Ezechielovou cestou k Božímu trůnu (1. kapitola biblické knihy Ezechiel). Velmi populární jsou v současnosti metody a fenomény transcendentální meditace a „out-of-body experience (zážitky výstupu z fyzického těla v období klinické smrti, nebo samovolného či úmyslného odpoutání se tzv. astrálního těla).
    Milí přátelé, dovolte, abychom vám představili nejnovější, účinné techniky v oblasti péče o zdraví, postupy a praktické způsoby, jak vlastními silami uvést svou mysl a emoce do přirozené rovnováhy se sebou i s okolím.


Při jejím pravidelném praktikování se stanete:

    Zodpovědět otázku co je vědomí není jednoduché, protože je to psychofyziologický stav, který nelze definovat, ale jen velmi obecně charakterizovat určitými psychickými a fyziologickými znaky. Význam pojmu vědomí lze vymezit jeho protikladem, stavem bezvědomí. Vyplývá z něj, že vědomí je poznáním akcentované prožívání sebe sama a svého okolí. Fenomén vědomí je jeden z nejzáhadnějších fenoménů vůbec. Víme, že je nějak vázán na činnost mozku, ale nevíme přesně jak, víme, že je to jev, který v té podobě, jak jej známe u člověka, vzniká na určité úrovni jeho vývoje jako živočišného druhu, avšak elementární formy vědomí můžeme předpokládat i u výše vyvinutých zvířat, obsahem lidského vědomí může být i reflexe jeho stavů minulých (vzpomínky), současných (např. ve formě svědomí) i budoucích (snění), zvláštním druhem vědomí jsou sny atd. Vědomí není stav, který buď je nebo není, je to kontinuum mezi extrémní vigilancí, silným vzrušením a úplným bezvědomím. Ke své existenci vyžaduje vědomí příli
    Pedagog, absolvent Pedagogické fakulty University Palackého v Olomouci a specializačních kurzů kineziologie One Brain. Působí jako lektor vzdělávacích kurzů v oblasti rozvoje osobnosti a duchovního růstu.
    Zkontrolujeme dýchání přiložení jedné ruky na hrudník a jedné ruky na bedra (kontrola pohmatem), přiložíme ucho k ústům bezvědomého (kontrola poslechem) a díváme se, zda se zvedá hrudník / bedra (kontrola pohledem). Pokud bezvědomý nedýchá, zahájíme kardiopulmonální resuscitaci.


Velmi efektivně můžete zlepšit své zdraví:

    To, co bylo uvedeno o „světě žáby, platí v podstatě i o „světě člověka, resp. jeho vědomí, které jej zrcadlí. Je to svět strukturovaný v systému percepčních a koncepčních (kongitivních) schémat (kategorií) a jeho obraz závisí na činnosti smyslových orgánů a kognitivních procesech vůbec, přičemž tato činnost se vytvořila v závislosti na vyrovnávání se s životními podmínkami (je funkcí životní adaptace). Uplatňují se zde i zvláštnosti řeči té které jazykové kultury: velmi zvláštní řeč Indiánů kmene Hopi souvisí s jejich zvláštním pojetím času, pohybu atd. (B. L. Whort, 1956).
    Z milionů možných podnětových vzorců vizuálního druhu vnímá tedy žába jen několik málo kategorií podnětů – signálů, které potřebuje pro přežití (vyhnutí se nebezpečí, potrava). To můžeme označit jako „svět žáby. „Svět jiných živočichů je ještě chudší, jiných naopak bohatší, ale je to vždy svět druhově specifický, který se vytvořil v interakci s životním prostředím organismu.
    Velmi specifické metody dosahování rozšířeného vědomí byly vypracovány v rámci sexuální magie (metoda kultu Zos-Kia A. O. Spareho, formule „eroto-komatózní lucidity Idy Nellidoffové, kterou osobitě přejal také A. Crowley) a tantry. Nejznámější a nejpopulárnější byly ovšem metody navozování „psychedelické zkušenosti pomocí některých drog (zejména LSD a peyotlu, ale i marihuany a dalších) v kombinaci s meditací určitých textů a objektů.


Aktuální frekvence a kosmické počasí + otřesy

    Držíme bezvědomého za koleno a loket a pomalu jej přetáčíme směrem k nám. Poté jej přikryjeme izotermickou fólií, průběžně kontrolujeme dýchání, a pokud nikdo jiný nezavolal RZS, potom jí zavoláme.
    Nejprve mírně „kopneme“ do raněného, abychom neohrozili své vlastní bezpečí a až poté se k němu můžeme sklonit a lehce s ním zatřást a oslovit jej: „halo, pane / paní, slyšíte mě?“ Poté provedeme bolestivý podnět – štípnutí do ušního lalůčku.
    Osoby jsoucí pod vlivem LSD referují často o vizích archetypálních forem určitých božstev a démonů. Jsou lidé uzavření v hranicích svého přirozeného vědomí a lidé, kteří objevují transcendentno ve vnějším světě i v sobě samých (K. hrabě Durckheim, 1982). Základním problémem však je, kdy jde o skutečný zážitek transcendentálního světa, a kdy jde jen o iluzi. Avšak je tu i problém etický, neboť: „…kde zakoušíme božské, hrozí i ďábelské (hrabě Durckheim).


MENTÁLNÍ HOMEOPATIE – léčivé myšlenky

    Z celého elektromagnetického spektra vnímá člověk jen nepatrný výsek světelných vln (viditelné spektrum). Podobně je tomu s vnímáním jiných druhů stimulace, například zvuků. Obraz světa, který si člověk vytváří, je účelová konstrukce sloužící životní praxi, a v jakém poměru je tato konstrukce ke skutečnému světu, nevíme. Tato konstrukce je založena na podstatné redukci stimulace, a proto také „svět člověka je jen výsekem světa vůbec.
    Je-li rozšířené vědomí souborně chápáno jako mimoempirický stav ducha – s transpersonální psychologií se do psychologie a filosofie vrací pojem ducha, duchovního života, obdařen novým obsahem — je nutno vymezit hranice empirického vědomí: tvoří je dva empiricky definované vztahové rámce:
    1. kontrasty, které souvisí s obrysem okolí a také zřejmě s ohraničením životního živlu tohoto zvířete, s vodou


Zákazníci, kteří si koupili toto zboží, si koupili také:

    Obsahové zvláštnosti rozšířeného vědomí či zážitku transcendence, pokud jsme tyto stavy sami nezažili, si uvědomíme v abstraktní rovině, když si uvědomíme specifičnost přirozeného vědomí, které je tvořeno obsahy každodenní zkušenosti. Obsahem přirozeného vědomí je předmětné poznání spojené s emocemi, případně snahami, a jeho fixace v obrazech a pojmech. Některé obsahy rozšířeného vědomí nejsou slovy sdělitelné, asi jako některé druhy náboženského cítění. To je dáno skutečností, že existuje více světů, jejichž koexistence je nám neznámá a které za určitých okolností poznáváme zcela zvláštním způsobem. Rozšířené vědomí má několik stupňů; některé se vyznačují také určitou předmětností (vidění aury, fantomu), jiné jsou naplněny zcela zvláštními kvalitami a výrazným zážitkem „numinózního, tj. zvláštní směsi fascinujícího a děsivého, která vystupuje i v náboženské exaltaci (R. Otto, 1917), jiné jsou jakýmsi znásobením estetických dojmů atd.


Cesta do Země andělských paprsků

    Zkušenost duchovní, píše Weber, je tak „neodolatelně přesvědčující, že jiné roviny vědomí se mohou nyní jevit jako neskutečné, iluzorní a snové. „Rovina ducha je to, co je; a vše, co je, je duch. Tímto výrokem K. Wilbera je vyjádřena téže o duchovní podstatě světa a současně nemožnosti blíže vysvětlit, co to znamená; naznačuje se zde pouze, že duchovní vystupuje jako jakýsi fenomenální protiklad fyzického, resp. že fyzické je jen určitým projevem duchovní podstaty světa. „To, co nazývám já a svět, je iluzí (Shankara a jiní představitelé esoterního hinduismu). Rovina ducha, zdůrazňuje Wilber, není idea, nýbrž „na kůži jdoucí zkušenost, tak blízká, že „ji nelze zachytit v síti slov, a proto i pojem „spektrum vědomí může být chápán jen jako metafora či analogie, vyjadřující, jak může být vědomí znázorněno, ale nikoli, čím je: „Niternost spirituální zkušenosti nelze analyzovat, aniž bychom se nezapletli do logických protiřečení (D. T. Suzuki, 1987)
    Je velmi rychlá ve svých účincích. Již po první odcvičené lekci můžete cítit změnu zejména ve svém psychickém rozpoložení. Jednoduše se budete cítit jinak, dobře, šťastně. To je asi ten nelepší důvod, proč ji vyzkoušet. Zažít pocit radosti, štěstí a klidné mysli.


ZÁZRAK JMÉNEM JEDLÁ SODA – 27 ZPŮSOBŮ...

    Ne všechny druhy rozšířeného vědomí jsou spojeny s duchovním vývojem člověka v pozitivním slova smyslu, ale není vždy lehké oddělit serafínské od satanického. Mnohé stavy rozšířeného vědomí jsou spojeny s aktivací zvláštních energetických center lidského těla a s projevením jeho zvláštních schopností. Rozhodující však je, že určité stavy rozšířeného vědomí vedou ke skutečné pozitivní transmutaci osobnosti – možná, že právě v tom byla podstata renesanční spirituální alchymie. S dosažením určitých stavů rozšířeného vědomí mění subjekt své postoje k světu i k sobě samému, přeceňuje svůj dosavadní systém hodnot, staví si nové životní cíle a mění svůj charakter. Na základě těchto poznatků vznikly již pokusy o vytvoření transcendentální pedagogiky a transpersonální psychoterapie, a lze říci, že právě poznatek o charakterově transmutační funkci některých stavů rozšířeného vědomí, zejména určitých druhů mystických zkušeností, archetypálních zážitků, stavů buddhistického osvícení a dalšíc
    Jak je již z adjektiva „rozšířené patrné, jde tu o překročení jistého rámce vědomí, rozšířené vědomí je vědomí překračující empirické rámce fenoménu vědomí, je to tedy vědomí vystupující mimo rámec jeho běžných, empiricky známých, každodenních forem. Je to, tak říkajíc, transcendentální vědomí. Řada jeho forem, označovaných souhrnně jako mystické zkušenosti, nebo zážitky, byla známa již celá tisíciletí ve všech kulturách.
    3. „ztemnění, náhlý úbytek světla, což opět souvisí se signálem útoku velkého nepřítele (čápa);


Jsi mnohem víc než jen to, co máš!

    Stavy vědomí mají akcent prožívání skutečnosti, avšak čím je tato „skutečnost, kterou prožíváme jako předmětný svět věcí a jevů kolem nás a v nás samých? Naše vědomí vyplňuje nejen vnímání vnějšího světa, ale i afekty, které prožíváme, a myšlení. Také ten druh vědomí, o kterém hovoříme, se může zužovat a rozšiřovat v souvislosti s vlastnostmi naší pozornosti, zjasňovat a ztemňovat, můžeme si něco jasně uvědomovat a můžeme mít jen jakési temné vědomí neurčité skutečnosti, a můžeme vědomí ztratit docela. Smrt je obvykle chápána jako zástava činnosti mozku a s tím spojené vyhasnutí vědomí (biologická smrt), avšak ve stavu klinické smrti může mít člověk velmi intenzívní zážitky sebe sama i vnějšího světa.
    Další významný představitel transpersonální psychologie K. Wilber (1987) rozlišuje následující tři roviny vědomí:


The Transformation of Consciousness

    Rozšířené vědomí je obrazem této nefyzikální skutečnosti. S problémem skutečnosti rozšířeného vědomí souvisí „argument odpůrců jeho spiritualistického pojetí, totiž, že jevy rozšířeného vědomí jsou abnormální, resp. patologické stavy lidské mysli, spojené s různými anomáliemi v činnosti mozku, vyvolané například jeho intoxikací drogami a jinými patogenními činiteli. V této psychopatologické interpretaci fenoménu rozšířeného vědomí zašla nejdále psychoanalýza, která například prohlašovala mystické stavy za druh hysterických reakcí a spojovala je s důsledky sexuálních deprivací: mimický výraz mystického „vytržení byl srovnáván s mimickým výrazem prožívání orgasmu. Psychoanalytický výklad je ovšem nesen ideou pansexualismu a je čistě spekulativní. K tomu lze dodat, že samo pojetí psychopatologického je problematické a postavené na kombinaci několika hledisek, mimo jiné kulturně historickém, a není snadné určit hranice normálu. Lze však, na rozšířeného vědomí známo, říci, že ro
    Vědomí je stav, ve kterém organismus plně vnímá podněty přicházející ze zevního prostředí a přiměřeně na ně reaguje … Co poruchy vědomí způsobuje, jaké máme druhy a jak dát první pomoc?
    4. „konvexita, reakce na malé tmavé objekty, pohybující se v zorném poli v blízkosti oka, což souvisí se signály letícího hmyzu, který slouží jako potrava.


OPTIMISTÉ ŽIJÍ DÉLE – protože rozumějí signálům svého těla

    Mystické zážitky doprovázené extází mohou být ,.pravé i „nepravé. Proto katolické teology zajímala kritéria „pravých mystických zážitků (unio mystica), což dalo vzniknout psychologii mystiky (A. Máger, 1945), vycházející ze dvou způsobů bytí duše: první je vázán na tělo, druhý je od tělesného oddělen. Pravý mystický stav je „darem Ducha sv. omilostněné duši, která se stává pokornou. Aldous Huxley podrobně popsal své zážitky, vyvolané užíváním meskalinu: Začínají vnímáním „barevných, pohybujících se a současně živoucích geometrických figur, začas vnímá vizionář nikoli již vzorce, ale „vzorcované věci (jako například mozaiky), a s přibývající intenzitou barev pak krajiny a objekty a posléze „heroické útvary toho druhu, které W. Blake nazýval „serefimy, pohádkové bytosti; nic z toho, co prožívá, mu nepřipomíná jeho, minulé zkušenosti. Za nepříznivých podmínek však může meskalin navodit i „psychické inferno, muka nikoli nepodobná těm, která m
    Cílem semináře je pomocí nových technik lépe zvládat stresující a zatížené prostředí, v kterém žijeme, naučit se být s ním v harmonii a naladit se na vlastní tvůrčí, léčivý potenciál.
    Změna vědomí může být dosažena úmyslně, např. požitím alkoholu, drog, sedativ, ale i nedobrovolně ve stavech horečky, hladu, žízně, extrémní deprivací spánku atd. Stav vědomí však lze také měnit hypnózou, koncentrací pozornosti, Tužnými specifickými cviky, přívodem určitých plynů, omezením přívodů kyslíku atd. Vědomí vystupuje v souvislosti s určitou činností mozku, s přílivem nervových impulsů z tzv. formace mozkového kmene do kůry mozkových hemisfér, avšak na jeho obsazích se podílí také vnímání a emoce.


VĚKEM OVĚŘENÉ ZÁSADY, JAK PENÍZE VYDĚLAT, JAK SI JE UDRŽET A...

    Psycholog a kineziolog, absolvent interní vědecké výchovy v oboru Psychologie na Filozofické fakultě University Komenského v Bratislavě. Do roku 1993 pracoval jako odborný asistent Katedry psychologie Vojenské akademie v Brně. Absolvent prestižní zahraniční Akademie Feng Shui a mnoha sebevzdělávacích kurzů. Již řadu let působí jako lektor vzdělávacích kurzů pro širokou veřejnost v oblasti osobnostního rozvoje a vnitřního růstu.
    Poruchy vědomí jsou dlouhodobé, trvají hodiny a někdy až dny. Jedná se o poruchy centrální nervové soustavy. Tento stav nejvíce ohrožuje člověka na životě zástavou životních funkcí. Mohou zde nastat život ohrožující komplikace - zapadání kořene jazyka, aspirace zvratků - v důsledku vymizení některých reflexů, svalstvo je ochablé, postižený může ležet ve zhroucené, nepřirozené poloze.


BÝT ŽENOU JE TAK TĚŽKÉ, ŽE TO ZVLÁDNE POUZE ŽENA

    Rozšířené vědomí je zvláštní stav lidského duševna, ducha, v němž jsou překročeny, mizí, vědomí individuálního já a vědomí, resp. vnímání empiricky daného prostoru a času. Zkoumání rozšířeného vědomí v pojetí, které bylo právě naznačeno, je jedním z nejdůležitějších úkolů současnosti s dalekosáhlými důsledky, a znamená návrat ke ztracené duchovní dimenzi člověka. Největší přírodovědec našeho století A. Einstein o tom napsal: „Nejhlubší a nejvznešenější pocit, jehož jsme schopni, je zážitek mystického. Z něho samotného klíčí věda. Komu je tento pocit cizí, kdo se již nemůže divit a ztrácet v úctě, ten je již duševně mrtev. Vědění o tom, ze neprozkoumatelné skutečně existuje a že se zjevuje jako nejvyšší pravda a nejzářivější krása, o níž můžeme mít jen temné tušení – toto vědění a toto tušení jsou jádrem vší pravé religiozity. (1964) Einstein patřil k těm novodobým přírodovědcům, kteří ve svém smyslu pro exaktnost neztráceli smysl pro vertikální dimenzi lidského vědění, tj.
    Z bohaté fenomenologie stavů rozšířeného vědomí jsou nejznámější extatické zážitky středověkých mystiků, zejména největšího katolického mystika sv. Jana z Kříže (Juan de la Cruz, 1542 až 1591), jehož „temná noc smyslů vyjadřuje vrcholný zážitek oproštění se od smyslových vztahů, v němž subjekt, tak jako člověk v temné noci, současně poznává malost a bezmocnost svých smyslů: duše poznává, že ve smyslovém není podstata života a vyššího stupně poznání. Pokud je člověk vázán na smyslové prožívání Boha (Božích tajemství), propadá všem sedmi hlavním hříchům, třebaže transponovaným do duchovní polohy – tak interpretuje „temnou noc smyslů český dominikán S. M. Braito (1942). V této „temné noci smyslů její subjekt poznává, že Bohu, po němž touží, se musí otevřít duchovně. Výroky některých mystiků, podané téměř erotickou řečí, nejsou výrazem potlačovaného sexu; jsou to symboly nesdělitelných zážitků.


Jóga vědomí je pro normální lidi

    Klíčem je zde tedy pojem „podvědomé vůle: může to být struktura vzniklá zcela spontánně, například jako důsledek určitých psychických traumat a silných zážitků, nebo sexuálních a jiných deprivací, nebo struktura vytvořená úmyslně určitými cviky, například podle pravidel sexuální magie. Jisté druhy rozšířeného vědomí vznikají aktivací čaker určitými jogínskými cviky, meditací s použitím určitých manter, vizualizací určitých symbolů a dalšími cestami. Oblíbenou metodou byla transcendentální meditace ve formě zenové nebo buddhistické tradice. Bylo o ní spolehlivě zjištěno, že má blahodárný vliv na organismus a na tvořivost subjektu. V podstatě je jakýmsi prvním stupněm k přetváření vědomí ve smyslu jeho transcendence, zejména je-li spojována s kontemplací archetypálních symbolů, jako jsou: sluneční kotouč, kříž, obraz Šivy v plamenném kruhu stvoření, uroboros a další. Rozšířené vědomí může být přítomno v určitých druzích transu, jako například v medijních stavech, může být prožíváno
    Název jóga vědomí je doslovný, jasnější a pro české podmínky přívětivější překlad pro kundaliní jógu. Zkušenosti načerpané za více než 7 let, nám jasně dávali najevo, že název kundaliní jóga v lidech velmi často vzbuzuje předsudky a představy, které jsou naprosto zbytečné, mylné a přišlo nám to líto. Jóga vědomí je tedy doslovný český překlad pro kundaliní jógu.Jógu vědomí předáváme ve své ryzí podobě, tak jak ji předal Yogi Bhajan.


VŠECHNO JE TO VE VAŠÍ DLANI:...

    Avšak co je to vědecky pojatá skutečnost, tj. skutečnost, jak ji chápou přírodní vědy? Za „skutečné je tu pokládáno to, co je vnímatelné našimi smysly, případně pomocí fyzikálních přístrojů. Avšak víme, že naše smyslové orgány, jejich stavba a činnost, jsou produktem evoluce, vytvořily se jako orgány přežití v daných životních podmínkách, a jako takové podávají jen určitý výsek „skutečnosti; ten se sice užitím například elektromikroskopu podstatně rozšiřuje, ale nemá povahu absolutního, jedině možného obrazu. Významný představitel transpersonální psychologie Ch. T. Tart (1975) nazývá přírodovědecky pojatou skutečnost (tj. za podstatu skutečnosti jsou brány fyzické entity) druhem předsudku, dogmatem. K postulátu, že poslední „skutečností jsou fyzické entity, Tart uvádí, že „spirituální psychologie (esoterní psychologické systémy taoismu, zen-buddhismu, jógy atd.) postulují také „psychickou skutečnost, která je právě tak reálná, jako fyzikální skutečnost, je


Co od jógy vědomí můžete očekávat a v čem je její síla?

    Velmi výrazně vyjádřil tuto skutečnost spisovatel Aldous Huxley (1954) v rámci svých zkušeností s tzv. „experimentální mystikou, zkušeností, které byly navozeny užitím určitých drog: „… Aby bylo možné biologické přežití, musí duch jako celek proudit redukčním ventilem mozku a nervového systému. Co se přihází na druhém konci, je úsporné koryto druhu vědomí, které nám pomáhá zůstávat na povrchu naší planety naživu. Aby formuloval a vyjádřil obsahy tak zmenšeného vědomí, člověk vynalezl a nekonečně utvářel systém symbolů a implicitních filosofií, které nazýváme řečí. Každý člověk je současně uživatel a oběť řečové tradice, do níž se narodil – uživatel do té míry, v jaké řeč poskytuje přístup k nashromážděným zprávám o zkušenostech jiných lidí; obětí v té míře, že je posilována jeho víra a maten smysl pro skutečnost, že toto redukované vědomí je jediným vědomím, takže je připraven jen k tomu, považovat své pojmy pro dané skutečnosti, svá slova, za skutečné věci. Co
    Psychologická, pedagogická a kineziologická poradna s 20 letou praxí a tisíci spokojených klientů. Kvůli velkému zájmu o termíny v poradně nabízíme rychlou pomoc s Vašimi vztahy pomocí speciální analýzy Karmických archetypů. Také pořádáme různé vzdělávací kurzy a nabízíme analýzy bytů, domů, pracoven i prodejen.
    Jiným elementárním případem je „onen nenadálý pocit, který námi projede, že… jsme už zde jednou předtím byli…, jakoby někdy v neurčité minulosti, právě na tomto místě, právě s těmito lidmi, že jsme mluvili právě o těchto věcech. První případ lze však chápat jako projev intuice, druhý může být druhem iluze zvané „déjá vu (již viděné), „déjá vécu (již slyšené).


NOVODOBÝ ŽENSKÝ MOR – SKRYTÝ ALKOHOLISMUS

    Astrální cestu prožil i jeden z koryfejů katolické etiky Alphonsus de Liguori v roce 1774 v klášteře Arienzo, vzdáleném čtyři dny cesty od Říma: upadl asi na dvě hodiny do zvláštního stavu a potom, co se z něj probral, uváděl, že byl v Římě u umírajícího papeže. Několik dnů nato přišla zpráva o papežově smrti, která nastala zhruba v době, kdy Liguori „byl u papežova smrtelného lůžka. Cesty astrálem konal i vizionář E. Svedenborg, spisovatel A. Strindberg, hrdina románu J. Londona Tulák po hvězdách, a ve všech kulturách lze najít pradávné zprávy o těchto fenoménech. Autor klasické příručky o cestách do astrálu S. J. Muldoon (1973) formuloval princip tzv. „astrální projekce: „Zůstává-li fyzické tělo nehybné pohybuje podvědomá vůle astrálním tělem nezávisle na těle fyzickém.
    Pokud máme k dispozici izotermickou fólii, tak si jí rozložíme vedle bezvědomého, přiložíme jí těsně k hraně těla bezvědomého a přetočíme ho do stabilizované polohy na tuto připravenou fólii. Izolujeme ho tak od chladu ze země.


Vaše dotazy a komentáře na zboží „Transformace vědomí“

    Vědomí jako konstrukce reality: současní psychologové se v podstatě shodují v tom, že to, co pokládáme za skutečnost a co tvoří obsahy našeho předmětného vědomí, je účelová konstrukce. Vědomí je komplexní psychický fenomén a funkcí psychiky, z hlediska evoluce, je regulace chování organismu v jeho životním prostředí s cílem přežití. V tomto smyslu je vědomí odrazem životních podmínek a činnosti člověka, má především dimenzi ekologickou. Aby bylo možné individuální přežití – píše jeden z předních odborníků v oblasti psychologie vědomí R. Ornstein (1972) – osvojuje si člověk modus, s nímž aktivně manipuluje vnější svět; tento modus může být nahlížen jako „analytická pozice vůči světu: „Tento modus individuálního přežívání je aktivní, naladěný na vědomí vnějších událostí, na analýzu a linearitu. Linearitou rozumí Ornstein zejména „vědomí událostí v čase, v následnosti příčin a účinků. Takové strukturování zážitků, resp. zkušeností je pro život účelné a umožňu
    O rozšířeném vědomí uvádí S. Grof (1985) následující: Transpersonální zážitky se nenechají interpretovat jednoduše jako intrapsychické fenomény v konvenčním smyslu; mimo jiné vystupují bez zprostředkování smyslových orgánů, lze se v nich identifikovat s individui jiných druhů, objevuje se v nich přístup k mikroskopickým a astronomickým oblastem, které nemohou být vnímány bez technických pomůcek (mikroskopu, dalekohledu), lze se v nich přesouvat do historických a prehistorických dob, do budoucnosti, do vzdálených míst, nebo do jiných dimenzí existence. Transpersonální zážitky znamenají rozšířené vědomí za fenomenální svět a časoprostorové kontinuum. Patří sem například zážitky ze setkání s duchy zemřelých lidí, nebo s „nadlidskými duchovními bytostmi.


RUSKÝ PROFESOR: CUKROVKA A RAKOVINA JSOU ...

    Avšak teprve na přelomu padesátých a šedesátých let našeho století byly různé formy rozšířeného vědomí učiněny předmětem nové vědy, tzv. transpersonální psychologie. Tato nová věda, vyvinuvší se z tzv. humanistické psychologie jako reakce na neudržitelný scientismus v psychologii a její dehumanizaci, i jako reakce na průnik tzv. esoterních psychologií (psychologické systémy jógy, buddhismu, taoismu, sufismu, křesťanské mystiky a další) do myšlení mnoha současných psychologů, tedy tato nová věda – transpersonální psychologie – může být definována jako věda o rozšířeném vědomí. Snaží se, což je velmi obtížné a mnohdy téměř nemožné, identifikovat různé formy rozšířeného vědomí v termínech současné empirické psychologie, resp. psychofyziologie.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00