Jak na věc


věcné břemeno užívání

Smlouva o zřízení věcného břemene k nemovitosti (právo užívání)

    Dobrý den.Koupili jsme s druhem parcelu na které jsme postavili chatu. Vlastníkem je druh.Na nákup si vzal půjčku,kterou splácíme společně rovným dílem.Nemůžu v katastru být napsaná jako spoluvlastník,protože mám exekuci.Poradíte mi prosím,jak to udělat,abych i o ten svůj podíl nepřišla a nebo nedostala do nějakého problému svého partnera?Mohlo by se sjednat doživotní právo užívání?Nebo sepsání nějaké smlouvy na užívání? Děkuji
    Dobrý den, jsem společně se synem spoluvlastník domu. Chtěla bych pro mého přítele zřídit doživotní služebnost užívání domu , pro případ kdyby se se mnou něco stalo. Je potřeba, aby byl v domě přítel hlášený k trvalému pobytu? Musím mít souhlas syna? Nebo mohu toto věcné břemeno zřídit na svojí polovinu domu?
    Dobrý den, právní názor na tuto problematiku je takový, dle mého je možné vzhledem k obecným zásadám občanského zákoníku uzavřít nájemní smlouvu s oprávněným z věcného břemene, kdy občanský zákoník výslovně neuvádí, že pronajímatelem nemovitosti může být pouze její vlastník. Smlouvu o podnájmu může oprávněný z věcného břemene uzavřít se souhlasem majitele nemovitosti.


Kompletní služby při zřízení věcného břemene

    (1) Ublížil-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy, může dárce, neprominul-li to obdarovanému, od darovací smlouvy pro jeho nevděk odstoupit. Byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru, a není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny.(2) Odůvodňují-li to okolnosti, považuje se za nevděk vůči dárci také zjevné porušení dobrých mravů vůči osobě obdarovanému blízké.
    Věcné břemeno k nemovitosti, právo jejího užívání, je častým nástrojem používaným k zajištění možnosti nadále obývat nemovitost. Po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k nemovitosti je třeba toto právo zanést do katastru nemovitosti.
    Další omezení zapsaná v darovací smlouvě, že nemovitost nelze zcizit, zastavit apod., se dle našeho názoru do katastru nemovitostí v tomto případě nezapisují.
    věcné břemeno doživotního užívání, resp. služebnost bytu, je možno zřídit zvlášť smlouvou o zřízení věcného břemene nebo ji zahrnout do darovací smlouvy. Pokud by břemeno bylo v darovací smlouvě, ušetří se 1000 Kč za správní poplatek za zápis do katastru enmovitostí, kdy na základě daorvací smlouvy by došlo k zapsáním vlastnického práva i slžebnosti bytu do katastru nemovitostí.


Smlouva o zřízení věcného břemene k nemovitosti (právo užívání)

    Dobrý den.Na vlastnim pozemku jsme si postavili dům a přístupová cesta byla otce mé ženy.Ten nám na tuto cestu, udělal věcné břemeno.Již delší dobu, nám dělá různé naschvály, cestu rozjíždí zemědělskými stroji a mi máme spíš tankodrom než cestu. Na naše žádosti,aby cestu nerozjížděl vůbec nereaguje a je to stále horší.Mám na vás dotaz ,když nám dal právo cestu užívat,co musí dodržovat a jak se mi můžeme bránit.Velice vám děkuji za odpověd.K.Rottová
    V závěti stojí, že za dědice celé své pozůstalosti zůstavuje otec rovným dílem své dva syny, kteří budou povinni vyplatit manželce částku ve výši 600.000,-Kč a ve prospěch své manželky dále zřizuje zemřelý právo užívat pozemky, jejichž součástí je dům, po dobu dvou let ode dne úmrtí. Manželka se zemřelým byla sezdána pouhé tři měsíce a není matkou dospělých synů. Je a nebo se tím rozumí věcné břemeno a mohou za užívání požadovat obvyklý nájem a před užíváním mohou požadovat kauci, když je více než jisté, že nemovitost bude poškozena užíváním?
    přepsání nemovité věci na jinou osobu nebrání zástava banky na této nemovitosti. Katastrání úřad tak bezproblému návrh na vklad povolí.
    podle soudní judikatury platí, že oprávněný z věcného břemene má právo umožnit užívat dům i svému manželovi/manželce. Tedy i přes nesouhlas vlastníka nemovitosti.


Geodézie, smlouva na věcné břemeno a převod nemovitostí.

    Smlouva na věcné břemeno - smlouva, která omezuje vlastníka nemovitosti ve prospěch jiného tak, že vlastník je povinen něco trpět, něco konat, něčeho se zdržet. Věcné břemeno je vhodné zřídit tehdy, nejde-li věc koupit nebo pronajmout.
    podívejte se, zda je toto věcné břemeno zaneseno do katastru nemovitostí a příp., zda je tam uvedeno jméno oprávněného z věcného břemene. Pokud v katastru nemovitostí toto zasáno není, příp. je tam uvedeno jméno oprávněného, pak se zdá, že věcné břemeno užívání garáže bylo pouze pro jeho osobu a nepřechází prodejem, převodem na další vlastníky.
    Zde je k dispozici ke stažení vzor smlouvy o zřízení věcného břemene k nemovitosti (právo užívání), pokud si přejete, abychom smlouvu připravili Vám na míru, kontaktujte nás. Tato služba je zpoplatněna částkou 500,-- Kč - 2.000,-- Kč.
    -          jednotka č. ...................., zp. využití ................, nacházející se v budově č.p. ................ (budova vedená na LV č. .............) stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ......................


zápis věcného břemene do katastru nemovitostí

    je pravdou, že podle nového občasnkého zákoníku vlastníkovi pozemku, který je zatížen věcným břemen, náleží za jeho omezení vlastnického práva úplata a také poměrný příspěvek na údržbu cesty.
    to vše v katastrálním území ..........., obec ..........., zapsáno na LV č. ............ vedeném Katastrálním úřadem pro .............. kraj, Katastrální pracoviště ...................... (dále jen "předmětná nemovitost").
    Tuto smlouvu by byl bylo nutno nechat zapsat do katastru nemovitostí, připojit její znění s ověřenými podpisy k návhru na vklad služebnosti.
    Stejně tak u poznámky zástavní právo smluvní je dále uvedeno pro koho, v jaké výši a jakou listinou bylo zřízeno. Zpravidla se jedná o zástavu pro hypoteční, úvěrové banky, která je zřízena pro případ nesplácení úvěru, banka by pak uspokojila svou pohledávku z prodeje nemovité věci. Stejně tak tato zástava přechází na nové majitele.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
13984
cache: 0024:00:00