Jak na věc


věcné břemeno užívání

Geodézie, smlouva na věcné břemeno a převod nemovitostí.

    Smlouva na věcné břemeno - smlouva, která omezuje vlastníka nemovitosti ve prospěch jiného tak, že vlastník je povinen něco trpět, něco konat, něčeho se zdržet. Věcné břemeno je vhodné zřídit tehdy, nejde-li věc koupit nebo pronajmout.
    jako oprávnění z věcného břemene máte právo vykonávat oprávnění z věcného břemene a to bez nepřiměřeného rušení tohoto oprávnění a příp. odstranit následky tohoto rušení. Tzn. cesta by měla být ve stavu, aby se po ní dalo jezdit a nemělo by vám být nijak ztěžováno po ní jezdit. Ochrany svého práva z věcného břemene se můžete domáhat u soudu žalobou.
    to vše v katastrálním území ..........., obec .............., zapsáno na LV č. ........... vedeném Katastrálním úřadem pro ............... kraj, Katastrální pracoviště ................... (dále jen "předmětná nemovitost").
    Objednat smlouvu na věcné břemeno můžete na tel. 604 385 722 nebo smlouvy@geonovotny.cz a my Vám rádi poradíme s následným postupem při jednání s katastrálními úřady. Také Vám pomůžeme s vyplněním všech potřebných formulářů.


Smlouva o zřízení věcného břemene k nemovitosti (právo užívání)

    pokud již Vám bylo doručeno oznámení o zahájení exekučního řízení, tak s nemovitostí již dále nesmíte nakládat (prodat, zatížit zástavním právem nebo věcným břemenem). Pokud byste tak přesto učiila, nebylo by toto jednání platné, pokud by exekutor, věřitel nebo oprávněný vznesl námitku neplatnosti.
    Předpokládáme, že otec má zřízeno věcné břemeno dožití. Podstatné bude, jak je upraveno v darovací smlouvě, zda se týká celé nemovitosti nebo jen části.
    dle našeho názoru na základě Vámi poskytnutých informací se domníváme, že oprávněný (jako uživatel bytu) bude zpravidla hradit zálohy na fond oprav, služby apod., ale záleží to na domluvě.
    Domníváme se však, že by užívání mělo být ve stejném rozsahu jako při zřizení věcného břemene (např. pokud jste se dohodli, že budete užívat 2 místnosti, tak si po svatbě nemůžete nárokovat další).
    Dobrý den, mám dotaz k doživotnímu věcnému břemeni na bytové jednotce. Znamená bezplatné doživotní užívání bytu oprávněným také to, že nemusí přispívat do fondu oprav, platit případné služby atp.? Lze bez souhlasu oprávněného s majitelem bytu uzavřít další smlouvu o věcném břemenu pro jiného člověka na tu samou bytovou jednotku? Děkuji Češka


zápis věcného břemene do katastru nemovitostí

    https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO9If19ZLNAhWCXhQKHVrHAwcQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mvcr.cz%2Fsoubor%2Fvzor-6-zrizeni-sluzebnosti-docx.aspx&usg=AFQjCNEyV92jVxJdsAVg6qyUtry6tRSx6A&sig2=Xj8tJtuFKnGIm4akKT7zqg&bvm=bv.123664746,d.d2s
    Dobrý den,prosím o radu,leta jsme chodili k naším nemovitostem po cestě,která byla také uvedena v KN,jako věcné břemeno.Předchozí majitelé tak neučinili a nynější majitelé také ne a dokonce se tomu brání.My bychom o to stáli,ale oni po nás chtějí finanční náhradu.Mají na to právo? Ještě podotýkám,že ta cesta existuje dobře 50-60 let,možná i déle.Děkuji za odpověd.
    -          jednotka č. ...................., zp. využití ................, nacházející se v budově č.p. ................ (budova vedená na LV č. .............) stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ......................
    Co se týče dalšího dotazu zřízení dalšího věcného břemene na tentýž byt ve stjeném rozsahu, tak to podle nás není možné, pokud by se mělo jednat o o obsahově stejné věcné břemeno, neboť ty by byly v konkurenci. Dalo by se však představit, že je zřízeno věcné břemeno užívání na bytě 3+1 např. v jednom pokoji, tak je možné zřídit další věcné břemeno na jiný pokoj.


Kompletní služby při zřízení věcného břemene

    zřejmě bude možné uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti užívání až po splacení hypotečního úvěru. Případně je potřeba si vyžádat souhlas od hypoteční banky se zřízením služebnosti. Nejednalo by se o dodatek ke kupní smlouvě, ale o samostatnou smlouvu, kterou bude potřeba nechat zapsat do katastru nemovitostí, resp. právo z ní vzniklé.
    ve Vašem případě budou smluvní strany u kupní smlouvy jiné než u smlouvy o zřízení věcného břemene, resp. věcné břemeno Vám jako přítelkyni bude zřizovat Váš přítel, ale to může až poté, co bude vlastníkem nemovitosti, v niž Vám zřídí věcné břemeno. Tzn. můžete podat návrh na vklad vlastnického práva a vklad věcného břemene na základě smlouvy o zřízení věcného břemen najednou, ovšem dle našeho názoru, pak by měl katastr nemovitostí nejvpre zapsat vlastnictví a poté až věcné břemeno.
    Věcné břemeno k nemovitosti, právo jejího užívání, je častým nástrojem používaným k zajištění možnosti nadále obývat nemovitost. Po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k nemovitosti je třeba toto právo zanést do katastru nemovitosti.
    Prosím o odpověď,jestli mi majitelka nemovitosti ve které jsem v katastru uveden jako věcné břemeno,může zakazovat návštěvy mých přátel,případně i s přespáním.Děkuji


Smlouva o zřízení věcného břemene k nemovitosti (právo užívání)

    pokud nastane dědění ze zákona, budou opravdu dědit potomci zemřeleho a ne jeho družka. S prodejem nemovitostí bude ale nutné počkat do vyřízení dědického řízení. Dříve nelze s nemovitostí právně nakládat. Družka si bude muset najít jiné bydlení, na to by ji měl být dám přiměřený čas. Ovšem je pravdou, že nyní dům užívá zřejmě bez právního nároku. Pokud byla vypravovatelkou pohřbu, je možné, že si také ji pozve notář v rámci předběžného projednání dědictví, tedy se nejpozději tam můžete dohodnout na dalším postupu.
    Dobrý den, právní názor na tuto problematiku je takový, dle mého je možné vzhledem k obecným zásadám občanského zákoníku uzavřít nájemní smlouvu s oprávněným z věcného břemene, kdy občanský zákoník výslovně neuvádí, že pronajímatelem nemovitosti může být pouze její vlastník. Smlouvu o podnájmu může oprávněný z věcného břemene uzavřít se souhlasem majitele nemovitosti.
    Nejvyšším soudem bylo v obdobném případě judikováno toto: „Nebylo-li dojednáno něco jiného, má oprávněný možnost přijímat návštěvy v rozsahu a době obvyklé u nájemních bytů, pokud tím nadměrně nezatěžuje povinného.“ (= majitelku nemovitosti)
    Další omezení zapsaná v darovací smlouvě, že nemovitost nelze zcizit, zastavit apod., se dle našeho názoru do katastru nemovitostí v tomto případě nezapisují.
    podle soudní judikatury platí, že oprávněný z věcného břemene má právo umožnit užívat dům i svému manželovi/manželce. Tedy i přes nesouhlas vlastníka nemovitosti.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00