Jak na věc


věcné břemeno oprav a údržby

Výpis pro štítek: věcné břemeno

    jako oprávněný z věcného břemene dožití byste měl poměrně přispívat na náklady spojené s bydlením.
    pokud nastane dědění ze zákona, budou opravdu dědit potomci zemřeleho a ne jeho družka. S prodejem nemovitostí bude ale nutné počkat do vyřízení dědického řízení. Dříve nelze s nemovitostí právně nakládat. Družka si bude muset najít jiné bydlení, na to by ji měl být dám přiměřený čas. Ovšem je pravdou, že nyní dům užívá zřejmě bez právního nároku. Pokud byla vypravovatelkou pohřbu, je možné, že si také ji pozve notář v rámci předběžného projednání dědictví, tedy se nejpozději tam můžete dohodnout na dalším postupu.
    Tedy uzavřete Smlouvu o zřízení služebnosti mezi spoluvlastníky (oběmi) jako povinnými a Vámi jako oprávněnou, tuto smlouvu pak podáte na katastr nemovitostí s návrhem na vklad práva odpovídajícího služebnosti domu. Ve smlouvě musí být uvedeny iniciály smluvních stran, co je předmětem smlouvy, popis služebnosti, ostatní ujednání, podpisy, datum.


Smlouva o zřízení věcného břemene k nemovitosti (právo užívání)

    podívejte se, zda je toto věcné břemeno zaneseno do katastru nemovitostí a příp., zda je tam uvedeno jméno oprávněného z věcného břemene. Pokud v katastru nemovitostí toto zasáno není, příp. je tam uvedeno jméno oprávněného, pak se zdá, že věcné břemeno užívání garáže bylo pouze pro jeho osobu a nepřechází prodejem, převodem na další vlastníky.
    oba vlastníci domu jsou tzv. ideální podíloví spoluvlastníci pro Vás mohou zřícit doživotní služebnost užívání domu (bytu) dle § 1297 a § 1298 občanského zákoníku 89/2012 Sb. ve znění pzdějších předpisů.
    Dobrý den, jsem společně se synem spoluvlastník domu. Chtěla bych pro mého přítele zřídit doživotní služebnost užívání domu , pro případ kdyby se se mnou něco stalo. Je potřeba, aby byl v domě přítel hlášený k trvalému pobytu? Musím mít souhlas syna? Nebo mohu toto věcné břemeno zřídit na svojí polovinu domu?
    doporučujeme Vám sepsat Smlouvu o zřízení služebnosti stezky podle § 1274 a násl. občanského zákoníku (zák.č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a tuto služebnost nechat zapsat do Katastru nemovitostí. Pak bude váznout na povinném pozemku nezávisle na vlastníkovi pozemku.


Smlouva o zřízení věcného břemene k nemovitosti (právo užívání)

    pokud již Vám bylo doručeno oznámení o zahájení exekučního řízení, tak s nemovitostí již dále nesmíte nakládat (prodat, zatížit zástavním právem nebo věcným břemenem). Pokud byste tak přesto učiila, nebylo by toto jednání platné, pokud by exekutor, věřitel nebo oprávněný vznesl námitku neplatnosti.
    Dobrý den, právní názor na tuto problematiku je takový, dle mého je možné vzhledem k obecným zásadám občanského zákoníku uzavřít nájemní smlouvu s oprávněným z věcného břemene, kdy občanský zákoník výslovně neuvádí, že pronajímatelem nemovitosti může být pouze její vlastník. Smlouvu o podnájmu může oprávněný z věcného břemene uzavřít se souhlasem majitele nemovitosti.
    Dobrý den a d ě k u j i za služby, kterou tímto poskytujete. Bydlím v rodinném domě, kde je podílovým vlastníkem 1/2 manžel a 1/2 můj syn. Na podílu manžela vázne ex. (ručil a zbývá za dlužníka zaplatit 74 000 korun.) Je možné, aby bylo zřízeno věcné břemeno užívání pro mne ? Doživotní ? Jak se to dělá u podílových vlastníků ? Oba se zřízením věcného břemene souhlasí. D ě k u j i Vám.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00