Jak na věc


výdaje procentem z příjmů

PODMÍNKY POUŽITÍ PAUŠÁLU PRO ROK 2018

    Poplatníci, kteří uplatňují výdaje v procentní výši podle § 7 odst. 7 ZDP, nevedou daňovou evidenci podle § 7b ZDP. Podle ustanovení § 7 odst. 8 ZDP jsou tito poplatníci povinni vždy vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činností.


PODMÍNKY POUŽITÍ PAUŠÁLU PRO ROK 2017

    Zákon o daních z příjmů ani pokyn GFŘ D-6 bohužel vůbec neřeší běžnou situaci, kdy poplatník uplatňující výdaje ve stanovené procentní výši u více druhů příjmů obdrží ve zdaňovacím období příjem, který nelze jednoznačně přiřadit k jednomu konkrétnímu druhu dosahovaných příjmů, nebo se jedná o příjem, který se týká několika různých druhů příjmů. Není pak jasné, jaký výdajový paušál a zda vůbec může být u takového příjmu uplatněn (například u přijaté náhrady škody týkající se majetku používaného poplatníkem při provozování více různých podnikatelských a samostatných výdělečných činnostech, nebo u přijaté dotace na úhradu mezd, oprav nebo jiných provozních výdajů týkajících se více provozovaných činností), a záleží jen na poplatníkovi, jaký postup zvolí a dokáže úspěšně obhájit. Za daného právního stavu je zřejmě nejlepší takový postup, kdy příslušný příjem bude rozdělen do jednotlivých druhů příjmů, u kterých poplatník uplatňuje rozdílné výdajové paušály, podle poměru výše těchto příjmů.
    Podle ustanovení § 10 odst. 4 ZDP může poplatník i u příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem), uplatnit namísto výdajů prokazatelně vynaložených na dosažení těchto příjmů výdaje podle § 7 odst. 7 písm. a) ZDP, tj. výdaje ve výši 80 % z dosažených příjmů. Také v tomto případě je poplatník povinen vždy vést záznamy o příjmech.
    Má-li poplatník ve zdaňovacím období různé druhy příjmů podle § 7 ZDP, u kterých je v § 7 odst. 7 ZDP stanovena rozdílná výše výdajů v procentech, musí podle pokynu GFŘ D-6 vést přesnou evidenci jednotlivých druhů příjmů tak, aby mohl uplatnit daňové výdaje procentem z příjmů v příslušné výši.


Možnost výběru vyplývá z přechodného ustanovení ZDP

    Nadále platí, že způsob uplatnění výdajů podle § 7 odst. 7 ZDP nelze zpětně změnit. Žádné ustanovení ZDP ale nebrání změně opačné, tj. poplatník může dodatečně změnit způsob uplatnění výdajů v prokázané výši na způsob uplatnění výdajů v procentní výši z dosažených příjmů. Přitom je ale třeba postupovat v souladu s daňovým řádem, zejména s ustanoveními § 141 odst. 2 až 6 daňového řádu, kde jsou vymezeny podmínky, za kterých je daňový subjekt oprávněn podat dodatečné daňové přiznání na daň nižší, než je jeho poslední známá daň, a kdy tak učinit nemůže.
    Poplatník s příjmy podle § 7 ZDP uplatňoval ve zdaňovacích obdobích let 2009 až 2011 výdaje v procentní výši podle § 7 odst. 7 ZDP. Ke dni 31. 12. 2011 měl neuhrazené závazky z titulu nájemného a oprav najatých nebytových prostor, provize za zprostředkování a při pořízení zboží v celkové výši 500 000 Kč. Pokud bude poplatník ve zdaňovacím období roku 2012 uplatňovat výdaje ve skutečně vynaložené výši podle daňové evidence, nebude moci do těchto výdajů zahrnout úhrady výše uvedených závazků, protože tyto závazky již byly zahrnuty ve výdajích (uplatněných v příslušné procentní výši) za zdaňovací období roku 2011. Navíc, pokud poplatník do konce roku 2011 nespotřeboval pořízený materiál, bude povinen o jeho cenu zvýšit zpětně základ daně za rok 2011.


Příjmy, u kterých nelze uplatňovat výdaje v procentní výši

    Podle ustanovení § 9 odst. 4 ZDP může poplatník u příjmů z pronájmu majetku nezahrnutého do obchodního majetku uplatnit namísto výdajů prokazatelně vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů z pronájmu výdaje ve výši 30 % z dosažených příjmů.
    Při rozhodování o případné změně způsobu uplatňování výdajů by měl poplatník pamatovat i na ustanovení § 25 odst. 1 písm. zd) ZDP, podle kterého jako výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů nelze uplatnit výdaje spojené s úhradou závazku vzniklého ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník uplatňoval výdaje v procentní výši z dosažených příjmů (to se ale netýká výdajů spojených s úhradou závazku vzniklého z důvodu pořízení hmotného majetku).


Re: Výdaje procenty z příjmu 80%

    Ze skutečnosti, že při uplatňování výdajů v procentní výši podle § 7 odst. 7 ZDP nemůže poplatník zařadit žádný majetek do obchodního majetku, vyplývá značný problém těm poplatníkům, kterým ve zdaňovacím období, ve kterém uplatní výdaje v procentní výši, skončí doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku a dojde k odkoupení tohoto majetku. Nezahrne-li poplatník po ukončení finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku odkoupený majetek do svého obchodního majetku, nesplní jednu z podmínek pro uznání nájemného u tohoto finančního pronájmu jako výdaje (viz § 24 odst. 4 ZDP) a veškeré nájemné uplatněné ve výdajích za předcházející zdaňovací období se tím stává daňově neuznatelným. Důsledkem je povinné zvýšení základu daně (dílčího základu daně) o tyto dříve uplatněné výdaje v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém byl finanční leasing ukončen.
    Jestliže změníme daňový základ, podáme i opravný přehled příjmů na OSSZ, neboť sociální pojištění se počítá z daňového základu. Opravný přehled pro zdravotní pojištění nepodáváme, neboť pojistné se počítá z rozdílu příjmů a výdajů. Údaje v přehledu pro zdravotní pojišťovnu tak mohou po několik let být odlišné od údajů, které uvedeme do daňového přiznání.


Ukončení nebo přerušení podnikání

    Z daňového hlediska je nutné počítat nejen s dopadem na současný a budoucí základ daně, ale také s případným dopadem úpravy základu daně (dílčího základu daně) za zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, ve kterém dojde ke změně z dosavadního způsobu uplatňování výdajů (nákladů) prokazatelně vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů na způsob uplatňování výdajů v procentní výši z dosažených příjmů. Tato úprava může mít příznivý, ale někdy i velmi nepříznivý dopad na základ daně (dílčí základ daně) a také na vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (na vyměřovací základ pro pojistné na všeobecné zdravotní pojištění má provedení úpravy podle § 23 odst. 8 ZDP dopad jen u poplatníků, kteří vedou účetnictví).
    Pokud přecházíme z paušálních výdajů na skutečné nebo naopak, nebo pokud končíme nebo přerušujeme svoji samostatnou výdělečnou činnost, většinou musíme upravit základ daně.
    Podle ustanovení § 9 odst. 5 ZDP je poplatník, který u příjmů z pronájmu uplatňuje výdaje v procentní výši podle odst. 4 (tj. 30 % z dosažených příjmů z pronájmu), povinen vždy vést záznamy o příjmech z pronájmu a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s pronájmem.
    Nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci se do základu daně za zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, ve kterém dojde ke změně způsobu uplatňování výdajů, zahrne pouze v poměrné výši připadající ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období (při uplatňování výdajů v procentní výši bude v těchto výdajích již nájemné obsaženo).


Nižší limit s daňovým zvýhodněním

    Podle ustanovení § 7 odst. 7 ZDP mohou poplatníci s příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti namísto výdajů prokazatelně vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmu uplatnit u jednotlivých druhů příjmů s výjimkou uvedenou v § 11 nebo 12 ZDP výdaje v procentní výši z dosažených příjmů, a to:
    Dobrý den, Šárko, až doplatíte dlužnou daň za rok 2008, tak uvidíte:-) Kdyby poslali výměr, tak podejte žádost žádost o prominutí příslušenství daně. Důvody pro prominutí najdete v Pokynu D 319.V roce 2009 a 2010 už pojedete na paušál, takže zdaníte jen příjmy, tedy částky, které vám byly skutečně zaplaceny. Faktury, které vám budou zaplacené v lednu, zahrnete do přiznání za rok 2010. Pohledávky, zásoby a závazky dodaňujete jen při přechodu na jiný způsob uplatňování výdajů, v dalších letech (pokud opět nezměníte způsob uplatňování výdajů) už ne.Z hlediska daně z příjmů vám odpadá krácení odpisů i spotřeby PHM, všechny výdaje jsou zahrnuté v paušálu. Z hlediska DPH budete i nadále krátit nárok na odpočet, pokud přijatá zdanitelná plnění (PHM) požijete jak pro ekonomickou činnost, tak i pro soukromé účely. Doufám, že nejde o vozidlo, při jehož pořízení jste si uplatnili plný nárok na odpočet daně.


Přechod z výdajů paušálem na výdaje podle dokladů

    Dobrý den Zdeni a vše nej v novém roce.Mám dotaz k výdajům procenty.Účtuju kamarádovi OSVČ a 80% pro řemeslné pro něj bude výhodné.Je mi jasné,že fakturu vydanou v r.2008 a zaplacenou v částce 118 tisíc bez DPH ,kterou mu proplatili až v r 2009 dodaním.Zásoby nemá,závazky také ne.Podle zpráv FÚ u nás nepenalizuje :-( jistě však nevím .Dodatečným daňovým přiznáním za rok 2008, zvýším základ daně o hodnotu pohledávky . Nejsem si jistá,jak je to s příjmy,na které budu fakturu nyní vystavovat s plněním 12/2009 a uhrazena bude teď v lednu 2010.Tyto příjmy se do r.2009 zahrnou? A v předešlých letech jsem mu poctivě uplatňovala krácené odpisy vozu a spotřebu PHM o soukromě ujeté km,dle výpočtu To výdaji procenty odpadá? Díky za odpověď. Šárka
    Dále si musíme hlídat úhrady závazků, které nám vznikly v době, kdy jsme ještě uplatňovali paušální výdaje. Tyto úhrady nebudou v období, kdy už vedeme daňovou evidenci, daňově uznatelnými výdaji.
    Uplatní-li poplatník u příjmů z pronájmu podle § 9 ZDP výdaje v procentní výši, jsou podle ustanovení § 9 odst. 5 ZDP v těchto výdajích zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů z pronájmu podle § 9 (tj. například i odpisy pronajímaného hmotného majetku, jehož odpisování bylo v minulosti zahájeno). Pokud se poplatník rozhodne za příslušné zdaňovací období uplatnit u příjmů z pronájmu majetku nezahrnutého do obchodního majetku výdaje v procentní výši, musí tímto způsobem uplatnit výdaje u všech příjmů, které měl za toto zdaňovací období z pronájmu majetku nezahrnutého do obchodního majetku a které tvoří jeden dílčí základ daně podle § 9 ZDP.


Uplatňování výdajů v procentní výši

    Pokud jste si při pořízení majetku uplatnili nárok na odpočet daně, tak při jeho použití k účelům nesouvisejícím s ekonomickou činností dochází k uskutečnění zdanitelného plnění, k poskytnutí služby podle § 14/3/a) ZDPH (dočasné využití obchodního majetku pro osobní spotřebu plátce). Při každém použití auta pro soukromé účely byste měli vypočítat a odvést daň (dokladem o použití). Základem daně je výše celkových nákladů vynaložených na poskytnutí služby.Pokud vás nikdo nebude kontrolovat, nebo si toho při kontrole nevšimne, tak problém nebude:-)
    Děkuji Zdeni moc za odpověď.Poslední větu jsem nepochopila.OSVČ plátce DPH,má při koupi vozidla sloužícího pro podnikání uplatnit krácení DPH na vstupu? Podle jakého výpočtu? Podíl soukromých jízd činí cca do 10% .Tak to jsme tedy neudělali. :-(((Bude problém?
    Při dalším prodeji nespotřebovaných zásob již zahrnutých do základu daně podle § 23 odst. 8 ZDP se do základu daně zahrne jen rozdíl, o který bude cena, za kterou byly tyto zásoby prodány, převyšovat cenu nespotřebovaných zásob již dříve zahrnutých do základu daně.
    Pokud uplatníme skutečné výdaje a po podání daňového přiznání je chceme změnit na paušální, můžeme to udělat a podat dodatečné přiznání. Naopak, při přechodu z paušálních na skutečné výdaje, to není možné.


Vyšší limit bez daňového zvýhodnění

    Jak bylo již uvedeno, mají uvedené úpravy základu daně (dílčího základu daně) při změně způsobu uplatňování výdajů zpravidla dopad také na výši vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Při případném zpětném zvýšení základu daně (dílčího základu daně) za předcházející zdaňovací období z důvodu změny způsobu uplatňování výdajů je OSVČ povinna podat příslušné správě sociálního zabezpečení opravný přehled příjmů a výdajů za předcházející rok a zjištěný rozdíl pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti doplatit.


Uplatňování výdajů v procentní výši při zdaňování příjmů fyzických osob

    Z hlediska daně z příjmů ale poplatník, který uplatňuje výdaje v procentní výši podle § 7 odst. 7 ZDP a nevede přitom účetnictví, nemá žádný majetek zařazen v obchodním majetku. To vyplývá z ustanovení § 4 odst. 4 ZDP, podle kterého se obchodním majetkem pro účely daně z příjmů fyzických osob rozumí souhrn majetkových hodnot (věcí, pohledávek a jiných práv a penězi ocenitelných jiných hodnot), které jsou ve vlastnictví poplatníka a o kterých bylo nebo je účtováno nebo jsou nebo byly uvedeny v evidenci majetku a závazků pro účely stanovení základu daně a daně z příjmů (tj. daňové evidenci podle § 7b ZDP). Dnem vyřazení majetku z obchodního majetku poplatníka se přitom rozumí den, kdy poplatník o tomto majetku naposledy účtoval nebo jej naposledy vedl v daňové evidenci. Ve zdaňovacích obdobích, ve kterých poplatník uplatňuje výdaje v procentní výši z dosažených příjmů, nelze jako daňově účinné výdaje uplatnit odpisy hmotného majetku v prokázané výši, přičemž podle ustanovení § 26 odst. 8


Paušální výdaje pro roky 2017 a 2018

    Těžkostem při posuzování, prokazování a obhajování výdajů (nákladů) na dosažení, zajištění a udržení příjmů mohou poplatníci daně z příjmů fyzických osob ve stanovených případech předejít použitím způsobu uplatnění výdajů v procentní výši z dosažených příjmů (tzv. „výdajového paušálu"). Rozhodne-li se poplatník pro tento způsob uplatnění výdajů, měl by předtím pečlivě zvážit, zda je to pro něj skutečně výhodné. Přitom nemusí být vždy rozhodující jenom daňové hledisko, ačkoli jde o unikátní a v celém světě ojedinělou možnost uplatnit bez jakéhokoli prokazování často mnohem vyšší výdaje, než byly ve skutečnosti poplatníkem vynaloženy. Je třeba si ale uvědomit i další (někdy i nepříznivé) dopady, například na důchodové pojištění poplatníka, případně i na jeho nemocenské pojištění, na snížení (sice jen zdánlivé) zisku podnikatele z pohledu úvěrujícího peněžního ústavu a dalších věřitelů, úřadu práce apod. Tzv. administrativní výhoda, která je v souvislosti s výdajovými paušály nejvíce zdůr
    Výdaje v procentní výši z dosažených příjmů podle § 7 odst. 7 ZDP mohou při zjišťování dílčího základu daně podle § 7 ZDP uplatňovat i ti poplatníci, kteří vedou účetnictví. V tom případě ale tito poplatníci pro účely daně z příjmů vychází z evidence příjmů (nikoli výnosů), tj. včetně přijatých záloh.
    V roce 2012 bude mít poplatník, který není zemědělským podnikatelem, příjem z prodeje dřeva z vlastního lesa. U tohoto příjmu, který se pro účely daně z příjmů posuzuje jako příjem ze zemědělské výroby podle § 10 odst. 1 ZDP, může poplatník uplatnit výdajový paušál ve výši 80 %.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00