Jak na věc


výchova demokratického občana

Měl by podle vás Český stát uznat Jeruzalém hlavním městem Izreale?

    Zároveň ČEA uznává právo dětí na informace, které ovšem budou přiměřené jejich věku, budou respektovat jejich intimitu, hodnoty a svobodu přesvědčení a budou předávány bez indoktrinace.   Zároveň odmítáme absolutní nadřazení práva dítěte na informace nad práva rodičů jako jejich zákonných zástupců a na absolutní právo státu určovat obsah těchto informací nezávisle na vůli a přesvědčení rodičů. Odmítáme takovouto zjednodušující hierarchizaci základních lidských práv.
    Oranžová vestička napodobující auto má na přední straně dvě průhledné kapsy, do kterých si děti mohou namalovat podobiznu řidiče, SPZ automobilu, svoje jméno nebo řidičský průkaz.
    ČEA zároveň vítá ty pasáže Příručky, které vyzývají k respektu k etickým hodnotám vyplývajícím z příslušnosti jedince k etnické skupině, náboženské skupině, regionu, a která vybízí k velmi úzké spolupráci s rodinou.
    Modrá vestička napodobující auto má na přední straně dvě průhledné kapsy, do kterých si děti mohou namalovat podobiznu řidiče, SPZ automobilu, svoje jméno nebo řidičský průkaz.
    Aby byly vytvářeny takové didaktické pomůcky, které nebudou zasahovat do soukromí a intimity dětí a vystavovat je riziku šikany nebo posměchu (např. odhalením kdo z nich masturboval, sledoval pornografii, atd. – viz kap. 15 Příručky) nebo jim vysvětlovat celou škálu sexuálních praktik (anální sex, felace, cunnilingus atd.) již na úrovni ZŠ (viz stejná kapitola).


Podpořte svým hlasování etickou výchovu

    Jelikož jsou souvislé praxe v plném proudu, paní prof. Luxová sdílí dokument s pokyny pro 2. ročníky oboru PMP před odjezdem na plenér. Předpokládaný návrat z kurzu je 6.6.  v 15 hod. V případě jakýchkoli dotazů ji kontaktujte na emailu uvedeném v pokynech. Plenér 2018
    2. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají práva a povinnosti rodičů, a v odpovídajících případech zákonných zástupců, usměrňovat dítě při výkonu jeho práva způsobem, který odpovídá jeho rozvíjejícím se schopnostem.
    Pomocí naší sady bavlněných vestiček s dopravními značkami, semafory a autíčky prožijí děti dopravní situace „na vlastní kůži“ v bezpečném prostředí MŠ a ZŠ pod dohledem pedagoga.
    Je čtvrtek 1. března a dramaťáci ze 4.LA míří přes berounské náměstí na autobusovou zastávku. Kde nechali učitele? Že oni jsou za školou! Kdepak! Pan profesor Musil marodí, takže zůstal doma. My studentky se ale rozhodly splnit svůj slib a i letos se zapojit do akce „Celé Česko čte dětem“. Už v minulém roce jsme [...]


Vyjádření České evangelikální aliance k otázkám sexuální výchovy na školách

    Když se 4.6. 2018 vydala 2.PA a 2.PB na kurz do Čisté u Rakovníka, nikdo vlastně netušil, co nás přesně čeká. Vydal si s námi i skvělý učitelský sbor ve složení: Lucie Luxové, Jitky Haklové, Anny Koudelkové a Jitky Balvínové. Hned, jak jsme po dlouhé cestě dorazili do kempu, jsme během chvíle všechny pochopily, co máme dělat. [...]
    Červená vestička napodobující auto má na přední straně dvě průhledné kapsy, do kterých si děti mohou namalovat podobiznu řidiče, SPZ automobilu, svoje jméno nebo řidičský průkaz.
    V kontextu diskuse o metodické příručce distribuované MŠMT – Sexuální výchova – vybraná témata (dále jen Příručka), předkládá ČEA své stanovisko a doporučení k podobě sexuální výchovy na školách a  jejím hodnotovým východiskům.
    Zachování flexibility systému, která by i nadále umožňoval školám a učitelům volit takové formy výuky sexuální výchovy, které budou v souladu jak s RVP ZV tak s hodnotami rodičů.
    Děti se denně musí potýkat s různými nebezpečnými situacemi na silnicích, které vyžadují základní znalosti bezpečného silničního provozu. Možná právě proto naše sada Dopravní výchova získala ocenění -"Správná hračka".


11. května 2017 – Praktická maturitní zkouška z DV

    Markéta Somolová, Valerie Kovaříková a Nikol Mašková – 3 nejúspěšnější dívky, které zaujaly jak publikum, tak porotu, postupují do celonárodní přehlídky Pedagogické poemy, která se koná v listopadu, tentokrát v Čáslavi.
    Jako každý rok i letos odjely studentky 2. ročníků oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika se svými učiteli výchov do Višňové, aby tam společně za krátký čas vytvořili úžasná díla dramaticko-hudebně-výtvarná. V utvořených skupinkách se děvčata snažila zdramatizovat předpřipravené texty, vytvořit k nim kulisy a hudebně je doprovodit. Poslední den – ve středu – je pak [...]
    ČEA vítá komplexní pohled na problematiku sexuální výchovy a podporuje MŠMT deklarovaný cíl výuky v této oblasti, která má směřovat k tomu, „aby si žáci osvojili a kultivovali odpovědné chování, rozhodování a komunikaci v situacích souvisejících s reprodukčním zdravím, partnerskými vztahy, rodinným životem a rodičovstvím a aby jejich vstup do dospělosti byl provázen odpovědným přístupem ke zdraví a založení rodiny.“ (Doporučení MŠMT k realizaci sexuální výchovy v základních školách, 1.2)


Pozvánka na představení Le Petit Prince

    Mladá lidé jsou v dnešní době konfrontováni s mnoha tlaky a rozporuplnými informacemi a výzvami a potřebují bezpečné prostředí, v němž mohou přemýšlet o vlastních názorech a postojích, rozvíjet svůj hodnotový rámec a získat životní dovednosti, které potřebují ke zdravým rozhodnutím v zásadních otázkách svého života a vztahů. Primárním prostředím této reflexe je rodina a škola jej může doplnit.
    Dne 26. září se jako každý rok uskutečnilo školní kolo přehlídky v uměleckém přednesu a recitaci Pedagogická poema. Vzhledem k výborným výkonům všech soutěžících bylo pro porotu velice těžké vybrat jen tři postupující. Soutěže se zúčastnili studenti ze tříd 1. LA, 2. LA, 2. LB, 2. PA a 3. PA. Touto cestou jim děkujeme za účast. Naši [...]
    Aby byl pro učitele a školy vytvořen materiál shrnující přehled pohledů rozdílných světonázorů, ideových proudů a náboženství na otázky sexuální etiky a chování, který by podpořil větší toleranci a pluralitu ve výuce sexuální výchovy i porozumění hodnotám jednotlivých skupin žáků.
    1. Žádné dítě nesmí být vystaveno svévolnému zasahování do svého soukromého života, rodiny, domova nebo korespondence ani nezákonným útokům na svou čest a pověst.


Pozvánka na „Dramaťácké ImproHrátky“

    Přidejte se k Malému princi na jeho vesmírné cestě mezi asteroidy! Sejdeme se ve čtvrtek 27. 4. na Půdě v dramaťáku. Ve 13:15 odstartuje projekt LE PETIT PRINCE. Že nejste francouzštináři? Nevadí! Zvaní jsou všichni, ať studenti nebo profesoři. Nebojte, budete nám rozumět. Můžete se těšit na setkání s Exupérym, předčítání z jeho knih, vystoupení [...]
    Ve čtvrtek 10.5. se dramaťáci ze 4.LA naposledy rozloučili z jeviště Půdy a to maturitním představením Dramaťácké ImproHrátky. Kdo procházel okolo sálu dramatické výchovy po desáté hodině, slyšel smích, který se ve vlnách šířil publikem. První část představení byla totiž improvizace, která obsahovala mnoho zábavných her jako Pyramida, Zajímavý host nebo Reklamace. Tento rok studentky zastávaly [...]
    posilovat jejich kapacitu učinit si vlastní názor a svobodně se rozhodovat na základě vlastních hodnot a nikoli pod tlakem svého okolí – médií, vrstevníků, ideologií, společenských stereotypů atd.  tj. posilovat jejich schopnost rezistence vůči manipulaci jak na úrovni konkrétních vztahů tak tlaků okolí,
    Aby MŠMT při přípravách dalších koncepčních materiálů v oblasti sexuální výchovy přizvala k dialogu a spolupráci zástupce a odborníky z různých světonázorových a náboženských proudů i církví.


4. – 6. června 2018 – Kurz výchov 2. ročníků

    Souhrn těchto ustanovení chápeme jako nárok na stát, školy i učitele, aby respektovali hodnoty a náboženské přesvědčení rodičů také v oblasti sexuální výchovy a modelů rodiny.
    vytvářet prostor, kde mladí lidí dostanou informace o možných alternativách sexuálního rozhodování včetně odložení sexuální aktivity do manželství nebo vyššího věku jako pozitivního rozhodnutí,
    ČEA uznává, že příručka Sexuální výchova – vybraná témata nezavádí do škol samostatný předmět sexuální výchovy ani nemá závazný charakter. I když Příručka nemá za cíl zavádět samostatný předmět sexuální výchovy, přesto je součástí cíle MŠMT systematizovat výuku sexuální výchovy na školách, a lze tedy mluvit o legitimní potřebě veřejné diskuse o její podobě.  Příručka sice nepřináší žádné nové obsahy sexuální výchovy z hlediska závaznosti, ale má, jako i jiné materiály vydávané MŠMT v této oblasti, formativní a autoritativní charakter.
     „Při výkonu jakýchkoli funkcí v oblasti výchovy a výuky, které stát vykonává, bude respektovat právo rodičů zajišťovat tuto výchovu a vzdělání ve shodě s jejich vlastním náboženským a filozofickým přesvědčením.“


U Stadionu 486, 266 37 Beroun / IČO: 47558415 / ústředna SPgŠ – tel.: 311 653 001 / ústředna OA – tel.: 311 653 011 fax: 311 622 392 web: www.oaspgsberoun.cz

    Následně bude probíhat inventura do 11.1.2019. Objednávky došlé v těchto termínech budou vyřizovány postupně po 13. lednu.
    Žlutá vestička napodobující auto má na přední straně dvě průhledné kapsy, do kterých si děti mohou namalovat podobiznu řidiče, SPZ automobilu, svoje jméno nebo řidičský průkaz.
    Aby stát v oficiálních dokumentech uznal, že není možný hodnotově neutrální přístup k sexuální výchově, protože se vždy dotýká také různých přesvědčení, světonázorů a hodnot.
    Vladimír a Martina Beckertovi jsou spolu 25 let a stejně dlouhá je i historie jejich rodinné firmy Noe. Z jejich dílny pocházejí didaktické hračky, které dobývají celou Evropu, i postavičky známé z televize, od Františka po Kukyho.
    Poslední příspěvek z praktických maturit bude o výchově dramatické. Ta probíhala ve středu 11. května 2017. Maturanti ukázali svou dovednost nejen v připravené hře Královna koloběžka, ale také v různých disciplínách, ve kterých bylo třeba rychle jednat a improvizovat. Publikum, které bylo početné, se opravdu nasmálo. -KK- Podívejte se na fotodokumentaci


Ohlédnutí za praktickou maturitou z dramatické výchovy

    Vestička s aplikací dopravní značky Křižovatka s vedlejší silnicí z kolekce vestiček Dopravní výchova.
    K tomu, aby si mladí lidé v otázkách sexuality mohli udělat svůj vlastní vyvážený a zdravý názor, potřebují a zároveň podle ČEA mají právo na to prozkoumat možné alternativy, které se nabízejí. Bez takové příležitosti nemají možnost informované ani svobodné volby.  Sexuální svobodou pak rozumíme stav, kdy má člověk všechny informace i potřebný prostor k tomu, aby mohl udělat to nejsprávnější rozhodnutí, které mohl v oblasti svého sexuálního chování udělat.
    Vytvoření takových materiálů pro učitele a školy, které by jako alternativu předkládaly rovněž přístup zasazující sexuální intimitu do kontextu manželství a představovaly odložení sexuální aktivity jako pozitivní volbu a možnost.
    Česká evangelikální aliance podporuje celostní sexuální výchovu podporující skutečnou a informovanou svobodu volby mladých lidí v oblasti sexuálních rozhodnutí a posilující vědomí jejich jedinečné hodnoty. Zároveň sexuální výchovu, která bude explicitně pojmenovávat morální důsledky sexuálních rozhodnutí.


Pozvánka na konferenci „Výchova k dobru“

    Hračky a kostýmy vyrábíme již od roku 1993. Za všechno může diplomová práce tehdy čerstvé absolventky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a první místo v soutěži začínajících podnikatelských nápadů. Od té doby uplynulo hodně vody v řece Bečvě, která protéká naším Lipníkem a my jsme za tu dobu vyrobili obrovské množství hraček, které se staly neodmyslitelnou součástí dětského života již minimálně dvou generací. Hračky vyrábíme rádi a nepřestává nás těšit, že o ně máte stále zájem.
    posilovat vědomí etických aspektů různých forem sexuálního chování, morálních dilemat a dopadů sexuálních rozhodnutí na jejich budoucnost, vnímání vlastní hodnoty i na vztahy s partnerem a širší okruh vtahů – rodinu, přátele, děti atd.
    Kdo by to řekl, že to uteče tak rychle. Čtvrtstoletí výroby textilních hraček, kostýmů, dekorací, kapsářů, maskotů a další specialitek už je pěkná řádka let. Však taky na našich hračkách už vyrostla celá jedna generace, která už založila rodiny a svým dětem kupují, jak jinak, české hračky Noe. Pár momentek z naší velkolepé oslavy v krásných prostorách kulturního domu Echo u nás v Lipníku nad Bečvou najdete na dalších stránkách.
    ČEA rovněž vnímá závažnost otázek, kterými jsou prevence šíření HIV a dalších sexuálně přenosných nemocí, prevence předčasných těhotenství, šikany, zneužívání po internetu, zneužívání dětí atd. a uznává roli školy v přiměřeném informování o těchto rizicích.


Plenér – informace pro 2. ročníky PMP

    Zveme Vás na „Dramaťácké ImproHrátky“ ve středu 9. května od 18 hodin nebo 10. května od 10 hodin na půdě školy. – M. Č., 4. LA –

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00