Jak na věc


vápenopískové cihly

Vápenopískové bloky VAPIS umožňují přesnou a čistou hrubou stavbu

    Každý stavitel rodinného domu hledá pro svou stavbu zdicí materiál s těmi nejlepšími vlastnostmi. Řadou vynikajících parametrů disponují vápenopískové cihly.


KM Beta SENDWIX 16DF-LD 498x240x248mm

    Vápenopískové zdicí materiály nejsou v České republice ničím novým, ovšem vápenopískové cihly a bloky VAPIS překonávají většinu očekávání. Vyznačují se obrovskou sortimentní šíří zdicích prvků, která umožňuje řešit prakticky jakékoliv zadání. Jen samotný systém přesného zdění na tenkovrstvou maltu VAPIS KS--QUADRO, který je navržen pro mechanizované zdění pomocí minijeřábu v sedmi tloušťkách v délkovém rastru 12,5 cm, tak obsahuje 35 různých tvarovek. Jeho variantou je pak systém VAPIS KS-QUADRO E s průchozími otvory pro vedení elektroinstalací. Celý sortiment VAPIS pak obsahuje zhruba stovku výrobků ve čtyřech třídách pevnosti a čtyřech třídách objemové hmotnosti. Kromě popisovaného systému VAPIS KS-QUADRO obsahuje dále maloformátové cihly VAPIS pro normální maltu, velkoformátové plné a duté bloky VAPIS pro ruční zdění ve variantách pro normální nebo tenkovrstvou maltu, vyrovnávací cihly, věncovky, překlady pro tenkovrstvou a normální maltu a konečně zkosené cihly pro rohy 45 °, p
    V jejím obchodním programu nalezneme veškerý sortiment vápenopískových cihel pro realizaci hrubé stavby. Jsou jimi bloky VAPIS pro zdění na tenkovrstvou maltu (lepidlo) plné a duté (pro ruční zdění), příčkovky, bloky VAPIS Quadro pro strojní zdění, bloky VAPIS Quadro E pro strojní zdění s průchozími otvory pro vedení elektroinstalací, ­VAPIS vyrovnávací bloky a ­VAPIS IZO vyrovná­vací bloky, maloformátové cihly VAPIS plné a duté pro normální maltu a běžné zdění, VAPIS „U“ věncovky, VAPIS překlady pro běžnou maltu a VAPIS překlady pro tenkovrstvou maltu. K příslušenství pro strojní zdění patří i  minijeřáb včetně osazovacího zařízení, ­VAPIS jeřábový koš, štípačka bloků a montážní schůdky. Kvalita a pevnost vápenopískových cihel VAPISVápenopískové zdící prvky ­VAPIS mají vysokou pevnost a dodávají se dle ČSN EN 771-2 převážně v třídách pevnosti 10, 15, 20 a 25 N/mm2. Na vyžádání je možné zhotovit i pevnosti vyšší.


Zhotovení patní vrstvy zdiva příčky 115 mm

    Obvodovou stěnu z bloků VAPIS KS-QUADRO je nutno z vnější strany opatřit tepelnou izolací (minerální vlna, polystyrén), doporučují se tloušťky 10–15 cm v závislosti na zvoleném formátu. Následuje buď kontaktní tenkovrstvá omítka (ETICS) nebo odvětrávaná nebo nevětraná fasádní přizdívka. Ta pak bývá často realizována z lícových cihel, např. z maloformátových vápenopískových cihel, které jsou také v nabídce firmy VAPIS.
    Akustika je důležitým parametrem kva-lity vnitřního mikroklimatu, na kterou mnoho stavitelů zapomíná, přestože na ochranu před hlukem pamatuje i stavební zákon. Pokud tato ochrana není správně řešena už ve fázi návrhu stavebního řešení a výběru stavebních materiálů, nezřídka to vede k nemalému rozčarování bydlících. Jejich postavení je pak velmi těžké: nedostatečná ochrana před hlukem se obtížně prokazuje a ještě hůře napravuje. Pokud investor hledá zdicí materiál, který splní požadavky na váženou stavební neprůzvučnost pro obvodové, mezibytové a mezipokojové stěny již v minimálních tloušťkách zdiva a při splnění požadavků na jeho pevnost a únosnost, pak to jsou právě vápenopískové cihly a bloky VAPIS i systémy VAPIS KS-QUADRO. Například již zdivo 20 cm při objemové hmotnosti 2,0 kg/dm3 dosahuje vzduchové neprůzvučnosti R'w = 53 dB. Kromě neprůzvučnosti mají díky své struktuře dobrou akustickou pohltivost.


Ytong na podzim ukáže inovace v technologiích rychlé výstavby

    VAPIS KS-QUADRO je název pro zdicí systém z velkorozměrových vápenopískových bloků určený pro obvodové a vnitřní, nosné i nenosné stěny v sedmi tloušťkách, který umožňuje zdění v délkovém rastru 12,5 cm. Jeho součástí jsou vyřešené konstrukční detaily včetně tepelné izolace soklu a spodní stavby, napojení stropů a vnitřních příček apod.
    VAPIS stavební hmoty s.r.o. je součástí celosvětově působící skupiny Heidelberg Cement Group. Jeho základním produktem jsou vápenopískové zdící prvky. Vápenopísková cihla VAPIS vytvrzená v autoklávu představuje moderní stavební materiál, kterým lze efektivně spořit energiemi už při samotné výrobě, což se odráží na cenové přístupnosti tohoto zdicího materiálu, tak i při výstavbě samotné a posléze, což je nejdůležitější, také při vytápění objektu. Český trh je nyní rozšířen o tento kvalitní zdicí materiál.


Maltový dávkovač nanese optimální množství malty

    Třída objemové hmotnosti bloků VAPIS KS-QUADRO je 2 000 kg·m-3, specifické teplo 1 000 J·kg-1·K-1, součinitel tepelné vodivosti je přibližně 1,1 W·m-1·K-1. Obvodovou stěnu z vápenopískových bloků VAPIS KS-QUADRO je nutné z venkovní strany doplnit tepelnou izolací (dle tloušťky zdiva 10–15 cm). Pokud je izolace realizována jako větraná (s mezerou min. 4 cm mezi izolací a fasádní přizdívkou, viz doporučení VAPIS), má obvodová stěna se zdivem 200 mm tento součinitel prostupu tepla:
    - výjímečné zvukove izolační vlastnosti (R'w = 55–56 dB pri tl. 24 cm)- vysoká únosnost zdiva (P25 MPa, fk až 14 MPa)- zisky užitné plochy až 7 %- vysoká rychlost výstavby (u systému QUADRO až 4 m2/h)- požární odolnost – REI 90 pro tl. 115 mm- mimořádné tepelně akumulacní vlastnosti- ideální pro pasivní a nízkoenergetické stavby- vynikající hodnoty u Blower door testu – standardně n50 = 0,1−0,3 hod-1- nejpřesnější zdivo na trhu- úspory malty a vnitrních omítek- konstrukce prosté tepelných mostu- minimalizace stavební vody v objektu


KM Beta SENDWIX 2DF-U 240x115x125mm

    Obvodové nosné stěny z vápenopískových cihel jsou díky svému funkčnímu rozdělení zvláště účinné. Vápenopísková cihla přebírá úkoly statiky, protipožární ochrany, protihlukové ochrany a uchovávání tepla. Tepelná izolace zajišťuje flexibilní letní i zimní tepelnou pohodu. Obě vrstvy je možno dle požadavků optimalizovat až do požadované kvality (až po pasivní domy). Kontaktní fasádní zateplovací systém Zateplovací systémy plně přebírají funkci tepelné ochrany vápenopískového zdiva. To umožňuje vlastnímu zdicímu materiálu nabízet subtilní konstrukci venkovních nosných stěn, aniž by byly tepelně izolační vlastnosti konstrukce omezeny, při zachování a splnění ostatních požadavků na ni. ¨


KM Beta SENDWIX 2DF-LD 240x115x123mm

    Zdravotní nezávadnost na prvním místěVápenopískové cihly jsou vyráběny pouze a výhradně z těch nejlepších přírodních surovin. Základní surovinou pro jejich výrobu je jemný křemičitý písek (92 %), nehašené vápno (5 %), voda a další přísady. Vznikají lisováním surové směsi do požadovaného tvaru a následně jsou vytvrzeny v autoklávu. Vysoká objemová hmotnost materiálu zajišťuje cihlám nadstandardní pevnost, kdy již při tloušťce 17,5 cm je možné z nich realizovat nosné obvodové zdivo 3 – 4 podlažních objektů. Bez zajímavosti jistě není ani skutečnost, že díky vysoké objemové hmotnosti materiálu vápenopískové cihly lépe chrání uživatele interiérů domů před vlivy elektromagnetického záření. VAPIS – dodavatel komplexního sortimentu vápenopískových cihel nejvyšší kvalityOsvědčeným dodavatelem komplexního sortimentu vápenopískových cihel té nejvyšší kvality na  trh v ČR je společnost VAPIS stavební hmoty s. r. o. se sídlem v Králově Dvoře. Ta je dceřinou společností jednoho z nejvýznamnějších v
    Mezi jejich největší přednosti patří vysoká únosnost zdiva až na úrovni (P25 MPa, fk až 14 MPa), naprosto ojedinělé zvukově-izolační vlastnosti (R‘w = 55–56 dB při tl. zdiva 24 cm), velká požární odolnost - a co navíc - výtečné akumulační schopnosti materiálu.


Nenašli jste Vámi hledaný produkt?

    Ve výčtu referencí nechybí ani rezidenční pasivní bytový dům s názvem Vila Augustus v Praze – Strašnicích se 3 nadzemními podlažími. Tloušťky obvodových stěn a nosného zdiva zde činí 200 rep. 175 mm, příčky jsou tloušťky 115 mm. Zděno bylo strojně v systému VAPIS QUADRO s pomocí 1 minijeřábu. Ve výčtu referencí ať již rodinných, bytových či průmyslových objektů bychom mohli samozřejmě dále pokračovat.A co říci závěrem?Výhod vápenopískových cihel ­VAPIS je skutečně celá řada. Ať již se jedná o jejich vysokou pevnost a díky ní možnost volby cihel menších tlouštěk pro obvodové zdivo, největší schopnost akumulace tepla ze všech zdicích materiálů na trhu, požární odolnost, nejvyšší vzduchovou neprůzvučnost (u prvků VAPIS je nejvyšší na trhu), kdy kupříkladu zdivo tloušťky 24 cm při objemové hmotnosti 2 000 kg/m3 dosahuje vzduchové neprůzvučnosti R’w = 55–56 dB, a splňuje tak s velkou rezervou požadavek normy ČSN 73 0532 řešící minimální úroveň ochrany proti hluku v budovách  (53 dB), nebo m


Vápenopískové bloky VAPIS KS-QUADRO - přesné a rychlé zdění s vyřešenými detaily

    Třída pevnosti v tlaku je orientační statistická veličina pro rozpoznání zatížitelnosti zdiva. Rozhodující pro výpočty pevnosti zdiva v tlaku podle Eurocode 6 jsou ale hodnoty tzv. normalizované pevnosti v tlaku coby pevnosti v tlaku jednotlivých prvků přepočtené na pevnost v tlaku ekvivalentního zdicího prvku s šířkou 100 mm a výškou 100 mm v přirozeném stavu vlhkosti, podle které se jednotlivé formáty do třídy pevnosti dle ČSN EN 771-2 začleňují. V závislosti na druhu malty a typu prvku se z ní vypočítává charakteristická hodnota pevnosti zdiva v tlaku fk. Ruční zdění bloků VAPISZákladem pro efektivní zhotovení stavby z vápenopískových bloků je rastr 12,5 cm. Všechny vápenopískové prvky vychází z tohoto rastru a jsou koncipovány tak, aby je bylo možné ukládat ručně do tenkovrstvé malty, a to jak z pohledu hmotnosti, tak i manipulovatelnosti. K dispozici je 8 tlouštěk zdiva od 7 do 36,5 cm, výška bloků je 248 mm, délka 248 nebo 498 mm. Jednotlivé tloušťky se vyrábí v různých pevnostec
    Díky vysoké pevnosti a únosnosti vápenopískových cihel je možné při realizaci nosných obvodových konstrukcí domů či objektů volit menší tloušťky cihel, což v konečném důsledku vede k zisku až o 7 % větší obytné plochy při shodně obestavěném půdorysu. Menší tloušťka cihel znamená také menší spotřebu malty, vody i energií. Společně s výkonnými tepelnými izolacemi je ve výstavbě domů z vápenopískových cihel dosahováno běžně nízkoenergetického až pasivního standardu stavby. Bez zajímavosti není určitě ani atraktivní cena, která se pohybuje na úrovni cca 610,- Kč bez DPH za 1 m2 zdiva při stavebníky nejběžněji používané tloušťce cihly 17,5 cm.


Izolační bloky VAPI IZO pro patní vrstvu

    V oblasti rodinných domů bychom rádi zmínili například výstavbu pasivního rezidenčního rodinného domu  v Lojovicích (okres Praha – Východ), který byl zděn strojně s pomocí minijeřábu v systému VAPIS QUADRO-E, dále nízkoenergetický bungalov v Bubovicích (okres Beroun), kdy bungalov nepravidelného půdorysu navržený v nízkoenergetickém standardu byl zděn ručním zděním při tloušťce zdiva 175 a 115 mm z formátů ­VAPIS 6DF (175) LD 15-1,4 a VAPIS 8DF (115) LD 15-1,6. Zajímavý je rovněž komplex 13 luxusních nízkoenergetických rodinných domů v rámci projektu Nový Sedlec (Praha – Východ) – druhá etapa. Zde nosnou konstrukci domů tvoří vápenopískové zdivo tlouštěk 200 a 175 mm (částečně 240 mm), příčky 115 mm. Využit zde byl systém strojního zdění ­VAPIS QUADRO a na celou výstavbu byly použity celkem 4 minijeřáby.
    Systém bloků VAPIS KS-QUADRO se uplatní při výstavbě obvodových nebo vnitřních stěn, nosných i nenosných, které se zdí s vysokou přesností na tenkovrstvou maltu v ložné spáře. Bloky jsou kladeny na sraz (těsně k sobě) – použitý systém pero-drážka na čelních plochách zabraňuje pootočení bloků a umožňuje vytvoření velmi přesných a rovných stěn. Styčná spára se až na malé výjimky nemaltuje. Podobný systém VAPIS KS-QUADRO E s hustším rastrem instalačních kanálků lze kromě elektroinstalace využít pro realizaci modulů nízkoteplotního stěnového teplovodního vytápění s rastrem trubkového vedení min. 12,5 cm. K tomu se používá sytém trubkových rozvodů např. RAUTHERM od firmy REHAU.


Svislé styčné spáry není díky pero-drážce nutné maltovat

    Naopak – široká nabídka zateplovacích systémů a tepelně izolujících materiálů na trhu umožňuje investorovi a projektantovi maximální volnost a svobodu v návrhu tepelně izolačních vlastností konstrukce – počínaje pouhým splněním normových požadavků až po konstrukce pasivních domů.Zkušenosti s výstavbou z vápenopískových cihel VAPIS v ČRDíky svým vynikajícím vlastnostem získávají u nás konstrukce z vápenopískových cihel VAPIS stále větší oblibu jak u stavebních profesionálů, tak i u zájemců o výstavbu rodinných domů. Nejlépe o tom vypovídá řada úspěšných realizací.
    Stěna z vápenopískových kvádrů má vysokou schopnost akumulovat teplo, což je dáno její vysokou specifickou tepelnou kapacitou. Ve spojení se silnou tepelnou izolací z venkovní strany, která udržuje teplotu vápenopískové stěny v celé tloušťce téměř na hladině vnitřní prostorové teploty, je docíleno vysoké hodnoty tepelné akumulace celé obvodové stěny. Tepelnou akumulaci obvodové konstrukce lze popsat pomocí ukazatele tepelné akumulace1 (UTA), viz [1], nebo pomocí relaxační doby, viz [2], která je definovaná i pro vícevrstvé stěny. Pro oba předešlé příklady zateplené stěny z bloků VAPIS KS-QUADRO jsou tyto relaxační doby:


KM Beta SENDWIX 4DF-LD 248x115x248mm

    Vysoká, milimetrová přesnost zdění v systému VAPIS KS-QUADRO není samoúčelná. Díky ní a díky přesnému rozvržení pracovního postupu, který s přesností úzce souvisí, se urychlí a zjednoduší nejen samotná hrubá stavba. Urychlí se také dokončovací práce, jako je pokládka dlažeb, obkladů a jiných finálních povrchů, realizace schodišť, dále montáž otvorových výplní, instalace domovních rozvodů atd. Vysoká přesnost a rovinnost stěn znamená také úspory omítkových směsí a snazší práci při omítání stěn. Přesnost usnadní dále realizaci stěn a příček z pohledových zdiv v interiéru, kdy se občas kombinují bílé a červené lícové cihly do jedinečného barevného celku. Přesnost zdění v systému VAPIS KS-QUADRO je totožná s přesností při výstavbě tzv. dřevostaveb z lehkých prefabrikovanách panelů.
    Cihelná jednovrstvá stěna z termoizolačních bloků o tloušťce 45 cm má hodnotu relaxační doby kolem 150 hodin, což je považováno za výbornou hodnotu. Stěna z vápenopískových bloků bez tepelné izolace má však hodnotu relaxační doby jen kolem 10 hodin.
    Výpočet je proveden se započítáním odporů při přestupu tepla na obou površích stěny. Druhá hodnota je lepší, než je doporučení platné normy pro lehké obvodové stěny dřevostaveb. Není obtížné tloušťku izolace zvýšit tak, aby obvodová stěna odpovídala požadavkům pro nízkoenergetický nebo pasivní dům a zároveň tím posílit tepelně akumulační vlastnost stěny.


KM Beta SENDWIX 2DF-D 240x115x113mm

    Právě tento parametr patří mezi hlavní přednosti přesného stavebnicového systému QUADRO při zdění s využitím minijeřábu do tenkovrstvé malty o výšce lože 2 mm. Rychlost zdění se díky minijeřábu zvyšuje na cca 0,25 hod/m2, přičemž vlastnosti vápenopískového zdiva zůstávají zachovány. Systémy ­VAPIS QUADRO se vyrábí v třídě pevnosti 20 resp. 25 MPa, charakteristická pevnost zdiva se pohybuje okolo 14 MPa. Systémy ­VAPIS QUADRO E navíc disponují průchozími otvory pro pohodlné vedení elektroinstalací bez sekání. Použití vápenopískových cihel VAPISVápenopískové zdicí prvky ­VAPIS jsou určeny pro širokou oblast použití. Jsou vhodné pro realizaci nosných obvodových zdí rodinných i bytových domů, stejně tak jako vnitřních či sklepních příček. Venkovní stěny musí splňovat požadavky statické, protihlukové, tepelně-izolační a protipožární. Musí odolávat povětrnostnímu namáhání větrem, přívalovým dešťům i výkyvům teplot.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00