Jak na věc


ukončení pracovního poměru

Okamžité zrušení pracovního poměru 

    Tento způsob rozvázání pracovního poměru by byl samozřejmě nejlepším řešením Vaší situace. Dohodou o rozvázání pracovního poměr končí pracovní poměr ke sjednanému dni (například dni podpisu dohody), nicméně je zde nutný souhlas zaměstnavatele. Pokud se tedy nedohodnete se zaměstnavatelem, takto rozvázat pracovní poměr nelze a přichází na řadu Výpověď.
    Obsah je volně k použití pro soukromé účely fyzických osob. Jakékoli jiné užití obsahu včetně převzetí, umístění na vlastní web, šíření anebo dalšího zpřístupňování bez souhlasu Vzory.cz z.s. je zakázáno.
    Nehodlá-li se zaměstnavatel zachovat v souladu se zákonem, máte možnost se obrátit na soud. Neplatnost rozvázání pracovního poměru uplatněna u soudu nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto neplatným rozvázáním.
    Odstupné je upraveno v § 67 zákoníku práce. Nově he výše odstupného diferencována podle délky trvání pracovního poměru, v případě zdravotních důvodů stanovuje zákon nárok na odstupné ve výši nejméně 12násobku průměrného výdělku.
    Shrneme-li výše zmíněné, pak jestliže váš zaměstnavatel odmítá přistoupit na dohodu o ukončení pracovního poměru, nezbývá než podat výpověď a akceptovat zákonné následky v podobě výpovědní lhůty.


Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

    Ve smlouvě na dobu určitou musí být uvedeno datum trvání pracovního poměru, např. 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013, pokud datum není uvedeno, smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva na dobu určitou může být sjednána maximálně na 3 roky a může být dvakrát prodloužena. Během platnosti smlouvy může zaměstnanec i zaměstnavatel pracovní poměr ukončit pouze dohodou, nebo standardně dvouměsíční výpovědní lhůtou. Pracovní poměr na dobu určitou je ukončen uplynutím doby, po kterou byl sjednán.
    U výpovědi DPČ nemusí zaměstnavatel ani zaměstnanec udávat důvod výpovědi. Výpovědní lhůta trvá pouze 15 dní.
    Při rozvázání pracovního poměru dohodou dochází k rozvázání pracovního poměru dnem, který je v dohodě uveden, jako den skončení pracovního poměru. Dohodou lze rozvázat poměr kdykoliv, z jakýchkoliv důvodů a k jakémukoli datu.
    Pokud se domníváte, že vaše výpověď je neplatná, máte možnost informovat zaměstnavatele o tom, že trváte na dalším zaměstnávání. V případě, že výpověď shledáte neplatnou, je třeba zaměstnavateli oznámit, že trváte na pokračování pracovního poměru. Toto oznámení je nezbytné provést písemně a bez zbytečného odkladu. Po takovém oznámení je zaměstnavatel povinen poskytnout vám náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Toto náhradní plnění bude poskytnuto ode dne doručení oznámení zaměstnavateli do chvíle, kdy vám bude umožněno pokračovat v práci, nebo dojde k platnému ukončení pracovního poměru. Po uplynutí 6 měsíců může soud výši náhrady mzdy upravit (snížit).


Podívejte se, které další články řeší podobné téma:

    Nad rámec shora uvedeného, pokud dáte výpověď a rozhodnete se do své současné práce ve výpovědní době nadále nechodit, aniž by k tomu byl dán zákonem předpokládaný důvod (nemoc apod.), dopouštíte se bezpochyby závažného porušení svých povinností plynoucích z daného pracovněprávního vztahu. V takovém případě pak může zaměstnavatel po Vás požadovat náhradu škody dle příslušných ustanovení zákoníku práce. Byla-li škoda způsobena úmyslně, pak výše požadované náhrady škody není limitována a současně může zaměstnavatel vedle této náhrady požadovat též náhradu ušlého zisku.
    Pracovně právní dotazy zaměřené na pracovní poměr: vznik pracovního poměru, změny pracovní smlouvy, možnosti ukončení pracovního poměru se zaměstnavatelem. Zde najdete odpovědi na otázky Jak vzniká pracovní poměr, Kdy končí pracovní poměr se zaměstnavatelem, Lze změnit pracovní poměr a mnoho dalších Vašich pracovně-právních problémů a jejich řešení.
    DPP se uzavírá na 300 hodin na rok u jednoho zaměstnavatele a je časově vymezena. Jednostranná výpověď není možná. Pokud chce zaměstnanec ukončit pracovní poměr, musí tuto skutečnost oznámit písemně zaměstnavateli, pokud zaměstnavatel téměř okamžitě oznámí, že trvá na pokračování práce zaměstnance, považuje se za datum ukončení poměru datum ukončení smlouvy. Pokud se zaměstnavatel k písemnému oznámení nevyjádří, považuje se za ukončení pracovního poměru datum uvedené ve výpovědi.


Dohoda o provedení práce - výpověď

    Zaměstnanec může dát výpověď a tím rozvázat pracovní poměr z jakéhokoliv důvodu nebo i bez udání důvodu. Nicméně pracovní poměr skončí až uplynutím výpovědní doby, která činí nejméně 2 měsíce (pokud nebyla v pracovní smlouvě sjednána delší výpovědní lhůta, ale z Vašeho dotazu nepřímo vyplývá, že tomu tak nebylo) a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí posledním dnem příslušného kalendářního měsíce (pro příklad: pokud podáte výpověď 10.4, výpovědní doba začíná 1.5 a končí 30.6 ).
    V návaznosti na to a v relevanci k Vašemu případu je nutné ještě zmínit, že pracovní poměr končí uplynutím doby, pokud byl sjednán na dobu určitou, tuto informaci přikládáme jen z opatrnosti, neboť z Vašeho dotazu neplyne, zda Váš pracovní poměr byl uzavřen na dobu určitou nebo neurčitou.
    Náklady na aktualizaci vzorů podle nového občanského zákoníku 2014 jsou velmi vysoké. V případě využití vzoru pro Vaši potřebu velmi uvítáme případný (byť i minimální) dar na účet č. 2500220711 / 2010. Dar můžete poslat i přes PLATEBNÍ BRÁNU. Předem velice děkujeme.
    Při odpovídání na Váš dotaz se budeme pohybovat v oblasti skončení pracovního poměru, kterou upravuje zákon č.262/2006Sb. zákoník práce (dále jen „zákoník práce“) v § 48 a násl.
    Specifický případ je tzv. smlouva na dobu určitou. Tato smlouva končí uplynutím sjednané doby. Může však být ukončena i kterýmkoli z výše uvedených způsobů.  


Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

    Podstatnými náležitostmi jsou: písemnost, a uvedení dne skončení pracovního poměru, Dalšími náležitostmi jsou: důvod rozvázání pracovního poměru, jrn v případě, že to požaduje zaměstnanec - zejména pokud byl pracovní poměr ukončen z důvodu tzv. organizačních důvodů, nebo ze zdravotních důvodů, a to vzhledem k nároku na odstupné, ustanovení o odstupném (zákonném i smluvním).
    Důležité je, aby ukončení bylo podáno vždy písemně. Jiná forma výpovědi není platná! Výpověď musí být vlastnoručně podepsaná. Originál si ponechá smluvní strana, které je výpověď doručena. Jedná-li se o ukončení pracovního poměru dohodou, podepisujeme dvojmo. Výpověď si necháme potvrdit, nebo posíláme doporučeným dopisem, aby nemohly vzniknout pochybnosti. 
    Zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené, zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.
    Někdy může dojít ze strany zaměstnavatele k podání neplatné výpovědi, nebo k neplatnému ukončení pracovního poměru. Pokud máte dojem, že jste dostali výpověď neprávem, braňte se! Máte možnost učinit příslušné právní kroky.


Co dělat, když je výpověď neplatná

    Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dověděl, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. Jestliže k porušení povinnosti vyplývající z pracovního poměru  došlo v cizině, může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr do 2 měsíců po návratu zaměstnance z ciziny. Jestliže se v průběhu dvouměsíční lhůty pro okamžité zrušení pracovního poměru jednání zaměstnance, v němž lze spatřovat porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci, stane předmětem šetření jiného orgánu, lze okamžitě zrušit pracovní poměr ještě do 2 měsíců ode dne, kdy se zaměstnavatel dověděl o výsledku tohoto šetření. 
    Výpovědní lhůta ze zaměstnání s pracovní smlouvou na dobu neurčitou trvá 2 měsíce. Pokud chcete ze zaměstnání odejít dříve, musíte se domluvit se zaměstnavatelem a pracovní poměr ukončit dohodou. Pracovní poměr pak skončí dnem, který je uveden v dohodě, v tomto případě neplatí výpovědní lhůta.
    Z výše zmíněných způsobů rozvázání pracovního poměru ve Vašem případě připadá v úvahu především rozvázání pracovního poměru dohodou/ výpovědí. Z dotazu jsme dovodili, že ve zkušební době se již nenacházíte, proto v této situaci čtvrtý způsob není možný a stejně tak, pokud zaměstnavatel nejedná podle § 56 zákoníku práce, není ani ve Vašem případě možné Okamžité zrušení pracovního poměru.
    Důvody výpovědi mohou být různé. Lepší nabídka, neakceptovatelné pracovní podmínky, nebo dostanete výpověď vy. V profesním životě, někdy dojde na rozvázání pracovního poměru. V následujícím průvodci naleznete informace, které vám pomohou projít ukončením pracovního poměru. 

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
17606
cache: 0024:00:00