Jak na věc


učební obor cukrářka praha

Kritéria pro přijímání do učebních oborů pro šk. rok 2018/2019

    Potvrzení nástupu na školu = odevzdání zápisového lístku • po oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeč nebo jeho zákonný zástupce musí potvrdit úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (netýká se nástavbového studia) • nemáte-li v úmyslu odevzdat zápisový lístek na naši školu, oznamte nám tuto skutečnost co nejdříve • nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v dané střední škole, zanikají posledním dnem lhůty 10 dnů právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole • zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání
    Oznámení výsledků přijímacího řízení • škola zveřejní výsledky nejpozději do  29. dubna 2019, a to seznamem uchazečů pod přiděleným registračním číslem vylepením na vstupních dveřích a na webových stránkách školy po dobu 15 dnů • nepřijatým uchazečům budou předána (osobně, poštou) rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání
    Možnost pro nepřijaté uchazeče = podání odvolání • ti, kteří neuspěli u přijímací zkoušky, obdrží písemně rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání,proti kterému se mohou odvolat a získat tak šanci na přijetí na školu • rozhodnutí o nepřijetí  si uchazeč vyzvedne osobně ve škole • nevyzvednutá rozhodnutí budou odeslána poštou; rozhodnutí, které nelze doručit, se na poště ukládá po dobu 10 dnů, pak je považováno za doručené • písemné odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí • vzor odvolání naleznete ZDE


Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

    Abyste se k nám mohli přihlásit na jakýkoli učební obor, potřebujete mít ukončené základní vzdělání. Podmínkou je také zdravotní způsobilost, kterou je potřeba doložit stanoviskem praktického lékaře.
    „Tuhle práci si musí člověk zamilovat, jinak to nemá smysl. A je důležité se tomu věnovat poctivě. Dobrých kuchařů a číšníků totiž není moc a když budete trpěliví a ochotní se učit, tak vás budou platit zlatem.“
    Tříleté odborné učební obory v sobě nesou „pečeť času“. Navazují na řemeslnou tradici našich předků, na tradici mistrů a tovaryšů, pod jejichž rukama se mrtvá a beztvará hmota měnila v živoucí výsledek lidské práce, který teprve dával životu smysl.
    Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře pro školní rok 2019/2020 stanovuje školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., kterou jsou stanoveny podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.
    „V dnešní době se vrací zlaté řemeslo. Je velmi málo elektrikářů a v momentě, kdy vystudujete, máte práci téměř jistou. Doporučuju všem zájemcům o studium si alespoň trochu načíst, co je čeká. Vždyť potom už to bude práce na celý život.“


Dobíhající učební osnovy pro SOV

    Další kola přijímacího řízení • v dalších kolech přijímacího řízení je možné podat neomezený počet přihlášek • termíny spojené s dalšími koly přijímacího řízení budou vždy aktuálně zveřejněny na webových stránkách školy
    Práce v gastronomii vyžaduje velkou píli a zodpovědnost. Stačí ale jenom trochu chtít a všechna snaha, kterou jste do studia vložili, se vám bohatě vrátí.
    Jako absolventi tříletého denního studia získáte střední vzdělání a výuční list. Můžete pak pokračovat v nástavbovém studiu a dodělat si maturitu. Vyberte si obor, který vás bude bavit celý život.
    Podání přihlášky pro 1. kolo • přihlášky odevzdávejte nejpozději do 1.března 2019 • zapsané pořadí škol na přihlášce neurčuje, kterou školu uchazeč preferuje • nutnou náležitostí přihlášky je lékařské potvrzení, které dokazuje, že uchazeč je schopen studia daného oboru • svůj zájem studovat na dané škole uchazeč potvrdí až odevzdáním zápisového lístku • zápisový lístek si uchazeč vyzvedne na příslušné základní škole, případně na krajském úřadu


Národní ústav odborného vzděláváníWeilova 1271/6, 102 00, Praha 10

    „Škola mi dala základy v oboru. Bez nich bych nemohla jako kadeřnice vůbec pracovat. Moc mi dal také projekt Fiktivní firma. Je to fajn, že si můžete zkusit, kolik papírování a vyřizování je kolem založení takové firmy.“
    Občas slýcháváme, že tyto hodnoty byly zapomenuty a ztraceny, protože už není nikoho, kdo by v nich pokračoval. Tříleté učební obory jsou legitimními pokračovateli a nositeli této tradice. Jejich úloha v rámci nikoli pouze budování, ale udržení životaschopného chodu jakékoli společnosti vůbec, je nezastupitelná.
    Profil zadavatele veřejných zakázek Archivované www stránky školy Archivované www stránky školy 2018 Ministerstvo školství Město Tábor Veteráni Čelkovice Eduroam
    Pro nás pro všechny a nejen pro naši školu, ale i pro celou společnost, je důležité, chcete-li být zedníkem, tesařem, pokrývačem, instalatérem, opravářem nebo kadeřnicí, protože bez vás to prostě nepůjde. 

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00