Jak na věc


trestný zákon

Ohrožení pod vlivem návykové látky

    BYLI JSTE OBVINĚNI Z NĚKTERÉHO Z VÝŠE UVEDENÝCH TRESTNÝCH ČINŮ NEBO OBVINĚNÍ HROZÍ? KONTAKTUJTE NÁS – DÍKY ODBORNÉMU ZASTOUPENÍ MŮŽETE BÝT OBVINĚNÍ ZPROŠTĚN NEBO VÁM MŮŽE BÝT ULOŽEN VÝRAZNĚ MÍRNĚJŠÍ TREST. OBHAJOBA TAKÉ ULEHČUJE CESTU K TZV. ODKLONŮM, TEDY K PODMÍNĚNÉMU ZASTAVENÍ TRESTNÍHO STÍHÁNÍ NEBO K NAROVNÁNÍ.
    Tohoto přečinu se dopustí osoba, které byl v soudním nebo správním řízení uložen trest zákazu řízení motorových vozidel, a osoba i přes tento zákaz řídí motorové vozidlo. Trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí se však dopustí i osoba, která motorové vozidlo řídí poté, co jí bylo odňato řidičské oprávnění např. pro ztrátu odborné způsobilosti nebo po nashromáždění 12 bodů v rámci bodového systému. Za tento trestný čin hrozí jeho pachateli trest odnětí svobody až na 3 roky.
    Ublížení na zdraví je definováno jako porucha zdraví nebo jiné onemocnění, které znesnadňuje obvyklý způsob života poškozeného alespoň po dobu 7 dnů, a které vyžaduje lékařského ošetření. Je-li při dopravní nehodě jinému ublíženo na zdraví, hrozí viníkovi trest odnětí svobody až jeden rok. Pokud však byla dopravní nehoda způsobena hrubým porušením silničního pravidel a zároveň došlo k ublížení na zdraví u dvou a více osob, hrozí viníkovi dopravní nehody trest až na dobu 3 let.


Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti

    Porušení některých pravidel silničního provozu má natolik závažné následky, že vyvození pouze přestupkové odpovědnosti by nebylo dostačující. V takovém případě může být dána odpovědnost za trestný čin. Trestné činy jsou projednávány soudy, které mohou jejich pachatelům uložit mj. i trest odnětí svobody.
    Trestní odpovědnost právnické osoby přechází na všechny její právní nástupce. Přešla-li trestní odpovědnost na více právních nástupců právnické osoby, přihlédne soud při rozhodování o druhu a výměře trestu nebo ochranného opatření i k tomu, v jakém rozsahu na každého z nich přešly výnosy, užitky a jiné výhody ze spáchaného trestného činu, případně i k tomu, v jakém rozsahu kterýkoli z nich pokračuje v činnosti, v souvislosti s níž byl spáchán trestný čin.
    Trestní odpovědnost právnické osoby však nezaniká, spáchala-li trestný čin pletichy v insolvenčním řízení, porušení pravidel hospodářské soutěže, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, pletichy ve veřejné dražbě, přijetí úplatku, podplacení nebo nepřímého úplatkářství.


Ublížení na zdraví z nedbalosti

    Za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky hrozí pachateli až 1 rok za mříženi. Pokud by však v důsledku vyloučené způsobilosti řidič způsobil dopravní nehodu, může mu být uložen trest odnětí svobody až na 3 roky. Stejný trest hrozí i řidiči, který se tohoto přečinu dopustil v předchozích dvou letech.
    Trestným činem spáchaným právnickou osobou je protiprávní čin spáchaný v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti jestliže jí ho lze přičítat, jednal-li tak:
    Za trestné činy spáchané právnickou osobou lze uložit jako ochranné opatření zabrání věci nebo zabrání části majetku, včetně zabrání náhradní hodnoty nebo zabrání spisů a zařízení, nebo namísto zabrání věci uložit pozměnění věci, odstranění určitého zařízení, označení nebo provedení jiné změny nebo omezení dispozice s věcí za podmínek stanovených trestním zákoníkem. Právnické osobě lze uložit tresty a ochranná opatření uvedená samostatně nebo vedle sebe. Nelze však uložit peněžitý trest vedle propadnutí majetku a trest propadnutí věci vedle zabrání téže věci .
    Trestné činy v dopravě jsou nejčastěji spojeny s vážnějšími dopravními nehodami nebo konzumací alkoholu. Mezi typické trestné činy v spáchané v silničním provozu nebo jiném druhu dopravy patří:


V případě účinné lítosti právnické osoby, odpovědnost za trestný čin zaniká

    Tohoto přečinu se dopustí řidič, který je natolik ovlivněn návykovými látkami, že to vylučuje jeho způsobilost k řízení vozidla. V případě alkoholu je způsobilost řídit vozidlo vyloučena u každého řidiče při dosažení hladiny 1 promile alkoholu v krvi. Vyloučení způsobilosti však může nastat i při hladině alkoholu nižší než 1 promile, v takovém případě by však muselo být vyloučení způsobilosti prokázáno svědeckými výpověďmi apod. Při ovlivnění jinými návykovými látka je situace složitější, vzhledem k velkému množství druhů a různým účinkům jiných návykových látek není stanovena univerzální hranice, od které je vyloučena způsobilost řídit vozidlo. Proto je v případě pozitivního výsledku kontroly na přítomnost jiných návykových látek nutné vypracovat znalecký posudek z odvětví toxikologie, respektive odvětví psychiatrie, který na základě údajů o přítomnosti jiných návykových látek určí, zdali se jednalo o stav vylučující způsobilost. Pokud nedošlo ke spáchání trestného činu, bude se jedna
    Tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo svým nebezpečným jednáním vyvolá obecné nebezpečí tím, že vydá alespoň 7 lidí v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody ve výši alespoň 5.000.000,- Kč. Za nebezpečné jednání se považuje např. projetí železničním přejezdem těsně před projíždějícím vlakem nebo jízda na dálnici v protisměru. K obecnému ohrožení může dojít i při kolizi s tramvají (autobusem) obsazenou 7 a více osobami. K dokonání trestného činu obecné ohrožení postačuje samotné vyvolání nebezpečí, ke zranění nebo způsobení škody nemusí vůbec dojít. Tento trestný čin je možné spáchat jak úmyslně, tak z nedbalosti. Zatímco pachateli, který obecné ohrožení spáchal úmyslně, hrozí trest odnětí svobody od 3 do 8 let, při nedbalostním způsobení obecného ohrožení hrozí pachateli nanejvýš 2 roky za mřížemi. Pokud však v důsledku obecného ohrožení dojde k nehodě, zranění nebo ke způsobení vysoké škody, hrozící trestní postih se zvyšuje.


Maření výkonu úředního rozhodnutí

    Od 1. ledna 2012 začal platit zákon, který do českého právního řádu nově zavedl institut trestněprávní odpovědnosti právnických osob. Přijetí zákona provázely bouřlivé debaty a dosud stále existují dvě protichůdné názorové skupiny, z nichž jedna trestní odpovědnost právnických osob podporuje a druhá je naopak zcela proti. Právnické osoby podle zákona o odpovědnosti právnických osob neodpovídají za všechna jednání, které trestní zákoník označuje jako trestné činy, nýbrž pouze za taxativně vyjmenované trestné činy. Podle zákona o odpovědnosti právnických osob navíc nejsou trestně odpovědnými Česká republika a územní samosprávné celky při výkonu veřejné moci. V těchto pěti radách zdarma si v krátkosti rozebereme, za jakých podmínek je možné uvažovat o trestním stíhání právnických osob a jaký postih právnickým osobám za protiprávní jednání hrozí.
    Viníkovi dopravní nehody, při které došlo k těžkému ublížení na zdraví jiné osoby, je možné uložit trest odnětí svobody od 6 měsíců do 4 let. Jestliže by při dopravní nehodě došlo k těžkému ublížení na zdraví dvou a více osob a současně byla dopravní nehoda způsobena hrubým porušením silničních pravidel, hrozí jejímu viníkovi až 8 let za mřížemi.
    Trestného činu usmrcení z nedbalosti se dopustí viník dopravní nehody, při které došlo ke smrti jiné osoby. Výše trestu za tento přečin závisí na tom, nakolik závažné porušení silničních pravidel bylo příčinou dopravní nehody. Pokud bylo příčinou hrubé porušení silničních pravidel, hrozí viníkovi dopravní nehody trest odnětí svobody až na 8 let. Pokud by při dopravní nehodě došlo ke smrti dvou a více osob, hrozí jejímu viníkovi trest odnětí svobody až na 10 let.


Právnická osoba odpovídá za spáchaný trestný čin, jen jestliže jí ho lze přičítat

    Za obecně prospěšné zařízení se považuje veřejné ochranné zařízení proti požáru, povodni nebo jiné živelní pohromě, obranné nebo ochranné zařízení proti leteckým a jiným podobným útokům nebo jejich následkům, ochranné zařízení proti úniku znečišťujících látek, zařízení energetické nebo vodárenské, zařízení a sítě elektronických komunikací a koncová telekomunikační a rádiová zařízení, zařízení držitele poštovní licence, zařízení pro veřejnou dopravu, včetně součástí dráhy a drážních vozidel ve veřejné drážní dopravě a svislých zákazových nebo příkazových dopravních značek a dopravních značek upravujících přednost. Typickým případem je poškození světelného semaforu, telefonní budky apod. Pokud je některé z těchto zařízení zničeno nebo poškozeno při dopravní nehodě, která byla způsobena hrubou nedbalostí, je možné uložit viníkovi této nehody trest odnětí svobody až na jeden rok.
    Právnická osoba nese při splnění zákonných podmínek trestněprávní odpovědnost, i pokud protiprávnímu došlo před vznikem právnické osoby, nebo pokud právní úkon, který měl založit oprávnění k jednání za právnickou osobu, je neplatný nebo neúčinný nebo soud rozhodl o neplatnosti právnické osoby, nebo jednající fyzická osoba není za spáchaný trestný čin trestně odpovědná. Pachatelem trestného činu je právnická osoba, které lze přičítat porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem. Pachatelem je i právnická osoba, která k provedení činu užila jiné právnické nebo fyzické osoby. Trestní odpovědností právnické osoby není dotčena trestní odpovědnost odpovědných fyzických osob a trestní odpovědností těchto fyzických osob není dotčena trestní odpovědnost právnické osoby. Byl-li trestný čin spáchán společným jednáním více osob, z nichž alespoň jedna je osoba právnická, odpovídá každá z nich, jako by trestný čin spáchala sama.


Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti

    Trestní odpovědnosti právnické osoby nebrání, nepodaří-li se zjistit, která konkrétní fyzická osoba za ni jednala. Právnická osoba se trestní odpovědnosti zprostí, pokud vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu výše uvedenými osobami zabránila.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00