Jak na věc


transplantace vlasů

Kontraindikace transplantace plic

    Transplantace plic spočívá v přenesení celých plic anebo její části, z těla dárce do těla příjemce. K transplantaci jsou ponejvíce užívány plíce zemřelých osob při autonehodách a jiných nehodách, které umožní dopravit plíce včas k příjemci. Samotná operace je velice náročná a není bez rizika. I po voperování plic hrozí neúspěch, a to i tehdy, když samotný zákrok proběhl úspěšně. Tělo příjemce totiž může nové plíce odmítnout. Aby se toto riziko snížilo pokud možno na minimum je proto nezbytné po zbytek svého života užívat imunosupresiva, což jsou léky tlumící imunitní reakci. Bohužel jejich negativem je to, že tlumí i imunitu, díky čemuž je člověk s transplantovaným orgánem náchylný k infekcím a zánětům a i ty jinak banální pro něj mohou mít komplikovaný a nelehký průběh.
    Fáze odebrání kožního štěpu spočívá ve vyjmutí štěpu s kvalitním porostem vlasů z týlní oblasti. Jeho velikost je odlišná, záleží také na použité metodě transplantace vlasů. Naše pracoviště používá klasickou metodu dle Orenteicha (jde o kombinaci FUT a strip), kdy v týlní oblasti vznikne jemná horizontální jizva.
    Principem transplantace vlasů je přenesení vlasových folikulů z oblasti zadní části hlavy do míst, kde chybí. Jde tedy o "autotransplantaci". Proč někde vlasy rostou a někde se tvoří pleš? Vypadávání vlasových folikulů je způsobeno přeměnou testosteronu na dihydrotestosteron. Tato přeměna se děje kvůli přítomnosti speciálního enzymu (5-alfa reduktáza). Takto přeměněný testosteron zapříčiňuje padání vlasů a tvorbu pleše.
    Vlasy z oblasti týla a spánků tento enzym neobsahují, proto zde vlasy obvykle nevypadávají. Přeneseme-li tyto vlasy na postižená místa, kde vlasy chybí, rostou tyto vlasy nadále bez jakýchkoliv problémů a již nevypadnou.


Nevýhody transplantace vlasů metodou FUT

    Dárcovská plocha by měla mít délku 10 – 20 cm a šířku asi 1 cm. Záleží to především na počtu vlasových jednotek potřebných při transplantaci. Průměrně lze získat 40-80 vlasových jednotek na cm², což odpovídá asi 2000-3000 vlasů.
    Metoda FUE, „Follikular Unit Extraction" se vyvinula z metody FUT. Z odběrové oblasti v týlním vlasovém věnci, který se celý před zákrokem vyholí, se vyberou z různých míst speciálním nástrojem jednotlivé štěpy – folikulární jednotky o velikosti zhruba 1 mm. Tímto způsobem jsou takto odebrané vlasové folikuly transplantovány přímo do příjmové oblasti.
    Výhodou této metody je to, že vlasy jsou transplantovány ve svých přírodních formách „folikulárních jednotkách", složených z vlasových mikroštěpů o skupinách 1 - 4 vlasů. Vlasové skupiny, které jsme nazvali folikulární jednotky, jsou odděleny pod mikroskopem a osázeny do určené oblasti na hlavě. Výsledek takto provedené transplantace vlasů je nerozpoznatelný od přirozených vlasů člověka.


Metoda transplantace s doživotní zárukou

    Bohužel ne vždy je možné transplantaci plic provést jedná se obvykle o ty stavy, kdy nemocného trápí i jiná těžká systémová onemocněná, prodělal v posledních 5 letech maliní onemocnění, které vyžadovalo radikální léčbu, došlo k multiorgánovému selhání, nemocný trpí extrémní kachexií nebo naopak obezitou, užívá dlouhodobě vysoké dávky kortikoidů, jde o alkoholika, závislého na drogách anebo kuřáka (bez 6 měsíční abstinence). Transplantace je vyloučena i v případě akutní infekce, systémové infekce, psychické nestability anebo v případě onemocnění cukrovkou s orgánovými komplikacemi.
    Metoda FUE je metoda odběru jednotlivých mikroštěpů přímo z hlavy klienta. Tuto metodu upřednosťnují ti, kdo chtějí nosit vlasy kratší délky než 5 mm, protože zde nevzniká tenká odběrová jizva.
    Jde o velmi náročný výkon, který se sebou nese mnoho rizik i komplikací, ale nutno říct, že úspěšnost se neustále zlepšuje a to hlavně v posledních letech. Aktuálně 70-80% pacientů přežije alespoň 1 rok po transplantaci a 5 let pak 50-55% pacientů.


Transplantace vlasů v INTER CLINIC

    Indikace pro transplantaci plic je hned několik. Jedná se např. o postižení plicního parenchymu restriktivního typu, což představuje nemoci jako sarkoidóza, idiopatická fibróza plic, exogenní alergická alveolitida nebo také lymphangioleiomyomatóza. Dále je to z důvodu postižení plicního parenchymu obstruktivního typu, kdy se jedná o primární nebo sekundární plicní emfyzém (CHOPN), bronchiektázii nebo cystická fibróza plic. Poslední skupinou chorob, která nemocného může dovést až k nutné potřebě transplantace plic jsou vaskulární onemocnění, čili primární a sekundární plicní hypertenze (chronická tromboembolie) anebo tzv. Eisenmngerův komplex.
    Rádi byste věděli, jak taková transplantace probíhá? Transplantace plic má přesně daný postup. Po získání plic od dárce je nutné co nejrychleji orgán dostat do těla nemocného. Jinak je daný orgán zcela znehodnocen. Nemocného je proto nezbytné urychleně připravit na náročnou operaci, při níž mu budou nejprve odebrána nefunkční plíce (mohou i obě nebo jen jejich část) a následně je pak do jejich těla voperován nový orgán. Darované plíce se pečlivě napojí na všechny žíly a tepny příjemce tak, aby jimi mohla proudit krev do těla i do srdce příjemce. Po operaci míří na jednotku intenzivní péče, kde je stav nemocného po delší dobu bedlivě sledován.
    V druhé fázi transplantace vlasů je hlavním cílem rozdělit kožní štěpy na menší části tzv. mikroštěpy obsahující 1-3 vlasové folikuly. Ty jsou potom uchovávány ve speciálním chlazeném roztoku.


Jaké má výhody metoda transplantace vlasů FUT?

    Metoda transplantace folikulárních jednotek neboli FUT – follicular unit transplantation se začala prosazovat v roce 1995 a vycházela z nového poznatku, že vlasy člověka nerostou samostatně, ale ve skupinách. Tyto skupiny obsahují 1 – 4 terminální vlasy, 1 – 2 velusové vlasy a k nim přidružené mazové žlázy – musculum arrector, pili, neurovaskulární plexus a perifolliculum, které jednotku vazivově spojují. Transplantace těchto folikulárních jednotek nám umožní dosažení výsledku přirozeného růstu vlasů. Proto je také tato metoda transplantace vlasů v současnosti nejvhodnější.
    Sázení vlasových folikulů: umisťování vlasových štěpů do připravených dírek na holých místech musí být prováděn rovněž šetrně. Vlasový chirurg musí zvolit adekvátní hustotu transplantovaných vlasů a musí umět odhadnout směr jejich budoucího růstu tak, aby výsledek působil přirozeně.
    Transplantace vlasů metodou FUE je velmi pracná a náročná, pro vlasové štěpy více "traumatická". Při tomto způsobu odběru jednotlivých štěpů mohou být takto odebrané kořínky (folikuly) jednoduše poničeny, neboť směr růstu kořínků je těžko odhadnutelný. Na metodu FUE proto neposkytujeme doživotní záruku.
    Někteří klienti však tuto metodu upřednostňují proto, že chtějí nosit kratičké vlasy (méně jak 5 mm) a nechtějí mít vzadu na hlavě viditelnou jizvičku. Nevýhodou metody FUE je, že vyžaduje kompletní ostřání v odběrové části - tedy vzadu na hlavě.


Transplantace vlasů metodou FUT - průběh

    Follicular Unit Transplantation (FUT) je metoda, kdy je možné v jednom zákroku transplantovat více jak několik tisíc štěpů najednou. Tímto způsobem je možné docílit velké vlasové hustoty a přirozeně vypadajícího výsledku. Při tomto procesu je tedy přesazen velký počet folikulárních jednotek.
    Odběr vlasových folikulů: odběr vlasových folikulů musí proběhnout maximálně šetrně, aby nedošlo k jejich poškození. Poškozený folikul neprodukuje zdravý vlas, případně zcela zaniká.
    Před samotnou transplantací vlasů je nutné provést někdy i několik konzultací. Během nich získá pacient nejen názor specialisty, ale zejména doporučený postup řešení určený speciálně konkrétnímu pacientovi. Řešení, které vlasový chirurg navrhne, je vždy kompromisem představ klienta a technologických možností zvolené metody transplantace vlasů. Z našich zkušeností vyplývá, že cca 50% klientů podstoupí jednu etapu zákroku, ostatní klienti vyžadují z různých důvodů dvě a více etap. U klientů je vodné provést předoperační vyšetření praktickým lékařem.


Metoda transplantace vlasů FUT je velmi účinná

    1. soukromá klinika vlasové transplantace INTER CLINIC používá obě metody odběru vlasových folikulů, tedy metodu stripu (FUT) i FUE. Metoda stripu(=proužku) je metoda, kdy se na zadní části hlavy odebere proužek vlasů i s folikuly, které se následně pod mikroskopem opatrně rozdělí na tzv. mikroštěpy. Tím je zaručeno, že se vlasové folikuly odběrem nepoškodí. Na tuto - maximálně šetrnou metodu - poskytujeme doživotní záruku.
    Každý rok transplantaci plic podstoupí zhruba na 20 lidí. V průběhu posledních 20 let jich u nás proběhlo skoro na 300. Desítky lidí na ni čekají a bohužel jedna třetina se jí nedočká, protože se pro ně včas nenajde vhodný orgán. I když jde o velmi náročnou operaci, představuje ohromnou šanci pro další život nemocného.
    Po transplantaci vlasů lékař zhodnotí celkový stav klienta. Ten může posléze kliniku okamžitě opustit, anebo stráví noc na klinice. Před odchodem je klient náležitě poučen. Po transplantaci vlasů je třeba počítat s týdnem volna. Stehy bývají odstraněny zpravidla 12. den po zákroku.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00