Jak na věc


tiskopis faktury pohoda ke stažení zdarma

sociální dávky, sociální podpora

    21 kurz podle zákona o účetnictví tak, jak to umožňuje 38 zákona o daních z příjmů, uvádí se jako datum první den platnosti kurzu. Zákon o DPH (235/2004 Sb.) podle některých výkladů nepovoluje žádnou možnost použití jiných kurzů, než denních. Firmy vedoucí účetnictví jsou povinny v první řadě postupovat podle zákona o účetnictví. Používání zákona o účetnictví ve firmách vedoucích daňovou evidenci jinak, než umožňuje 38 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů lze považovat za nepřípustné. Uživatelům, kteří mají nainstalován modul 32 - Kurzy-cizí měny, se možnost zadání kurzů nenabízí vůbec. Do tiskopisu jsou automaticky přebírány kurzy zadané v modulu [32] a platné pro finance a pro výběr měny se nabízí číselník měn modulu Kurzy. Pro správné výstupy a tisky je nutno správně zadat, zda byly jednotkové ceny položek zadány v české nebo v cizí měně. úČTO 2010 MUTACE Jazykové mutace tiskopisů 21
    11 Následně nabídne výběr, zda chcete modul instalovat jako ostrou nebo demonstrační verzi. Je-li modul instalován do ostré verze účta, instalaci demoverze neumožní. úČTO 2010 MUTACE Jazykové mutace tiskopisů 11


V ceně Účta 2016 automaticky dostáváte:

    40 Modul umí provádět dávkové změny údajů v hlavičkách tiskopisů a statistiku finančního objemu vystavených dokladů podle firem. Pro zákazníky, kteří v tiskopisech pořizují i došlé objednávky, byl doplněn přenos objednávek do faktur. Nově byla doplněna možnost importu a exportu tiskopisů z / do jiné účtované firmy nebo jiného účta včetně přenosu adresních údajů o dodavatelích, odběratelích a příjemcích [36] Převody adres mezi firmami Převzetí libovolné adresy do právě účtované firmy z kteréhokoliv adresáře na disku, který má strukturu shodnou s adresářem programů účto 97 až 2010, STE- REO 5.1 až 18 (17), VABANK 3.x, SKA 7.x. Nově lze ve zdrojových adresách označit libovolný počet adres a přenést je do adresáře účtované firmy najednou [37] Spolupráce s pokladnami (OMRON) Převody číselníku zboží a jeho změn z účta do pokladny, převody výdejů z pokladny do pohybů účta a tržeb do financí [38] DBF manažer (exporty a importy dat) Modul umožňuje práci s libovolným souborem ve formátu DBF včet
    22 Stejnou pozornost je nutno věnovat i parametrům případných záloh. Modul neřeší případy, kdy byla záloha uhrazena v jiné cizí měně, než ve které je vystavována faktura. V takových případech je nutno zálohu přepočítat na českou měnu a takto přepočtenou zadat do faktury Ostatní tiskopisy V ostatních tiskopisech je zadávání kódu měny a dalších potřebných údajů z editace hlavičky kombinací kláves AltF7. Pokud mají položky v dodacím listu vyplněný kód DPH, zobrazuje se i samostatný řádek pro zadání kurz přepočtu tabulky DPH. Je-li instalován modul Kurzy přebírá se kurz z číselníků modulu Kurzy a proto není umožněno jeho ruční zadávání. 22


civilní právo procesní - podání k soudu

    9 Možnost přístupu na www-stránky z internetového prohlížeče a následné stažení modulu je zachována pro případy, je-li účto v počítači nepřipojeném k internetu. Připojujete-li se k internetu z počítače, ve kterém máte účto, můžete si vybrat, zda zahájíte instalaci přímo z www-stránek nebo soubor napřed stáhnete do počítače a následně budete instalovat. Máte-li účto na počítači s operačním systémem DOS nebo Windows 3.x, je nutné přenášet do takového počítače instalační soubory v rozbaleném stavu. To lze úČTO 2010 MUTACE Jazykové mutace tiskopisů 9
    2 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Jazykové mutace tiskopisů pro účto Zdeněk Truněček SÍDLO FIRMY: Kontakt Zdeněk Truněček Pod Táborským vrchem BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ telefon: , fax, záznamník: y: internet:


osobní žádosti a dopisy na instituce (správní vzory)

    30 3.4 ODESÍLÁNÍ FAKTUR A OBJEDNÁVEK EM Pro odesílání tiskopisů em je vhodné mít účto spuštěno v okně a nepoužívat celoobrazovkový režim. Protože jsou k odesílání použity funkce účta, zavírají Windows po vytvoření každého u okno účta a otevírají okno nové zprávy. Po výběru faktur / objednávek, které mají být odeslány je na úrovni typu tiskové sestavy, která bude pro odeslání použita, volba pro zadání parametrů vytvářených ů a volba pro vlastní tvorbu ů. V parametrech se zadává Věc do hlavičky ů. Lze zvolit, zda se v hlavičce objeví i číslo příslušné faktury. Zapsat do těla u, Připojit k u jako HTML, Připojit k e- mailu jako RTF - způsoby, jakými lze fakturu / objednávku k u připojit. Nedoporučuje se připojovat do těla u (do textu zprávy), protože se sestavy zobrazují rozházené. 30


Účto udělá Vaše jednoduché účetnictví skutečně jednoduché!

    18 3.2.2 Vyplňování tiskopisů pro tisk v cizím jazyce Upozornění pro uživatele Nejedná se o 100% doslovné překlady! Jazykové mutace obsahují běžně používané pojmy v příslušném jazyce a splňují požadavky velké většiny překladů. Tiskopisy neobsahují ustálená slovní spojení, lze je však na vyžádání dodat. Překlad vychází z náležitostí dokladů podle českých daňových zákonů, proto jsou použity i doslovné překlady obratů a pojmů, které se jinak ve státech určení nepoužívají. Pokud se však objevil v cizím jazyce obvyklý pojem, jenž by odpovídal českému významu, byl upřednostněn před doslovným překladem. DODÁVÁNA JE VŽDY úPLNÁ SADA TISKOPISŮ V JEDNOM JAZYCE. Nebyla-li sada v příslušné jazykové verzi dosud zpracována, dodává podklady objednatel Cestovní náhrady účel cesty - Vyplňte v příslušném jazyce. Text-komentář na konci vyúčtování - Můžete vyplňovat česky i v příslušném jazyce. Čeština má přednost! Položky - Je vhodné vypisovat česky a v příslušném jazyce. Jsou-li položky psány v jednom řá
    12 Souhlasíte-li s licenčními podmínkami, nabídne instalátor formulář pro zadání údajů z licenčního štítku. V dalším okně se objeví výzva k pokračování instalace: Pokračovat v instalaci připojením modulu k účtu? Ne: instalace je ukončena a program je uveden do původního stavu. Ano: instalace pokračuje. Po dokončení instalace se objeví hlášení o úspěšné instalaci Instalace z CD Instalační CD obsahuje spouštěcí programy, jejichž spuštěním si otevřete strukturu jednotlivých nabídek. Vyhledáním příslušné nabídky a jejím potvrzením dojde ke spuštění instalačního programu. Další průběh instalace je popsán v kapitole 12


Účto Tichý 2016 + instalace a 16GB flash disk zdarma

    35 účta. Přenosy jsou možné jen mezi stejnými ročníky účta. 3.9 úDRŽBA SOUBORŮ Volné texty Při úpravách tiskových sestav cizojazyčných tiskopisů i tiskopisů pro statistiku odkládá program původní podobu textu, aby ji měl po dobu provádění úpravy k dispozici pro případnou obnovu původního stavu. Po skončení úpravy neumí tento předchozí stav smazat ani jinak využít a velikost souboru roste, čímž se zvyšuje nebezpečí poškození souboru a ztráty dat - v tomto případě všech tiskových sestav. Udržování v korektním stavu zajišťuje volba údržba souborů / Volné texty, kterou lze spustit pro soubory modulu z obslužného modulu nebo pro všechny soubory účta obsahující víceřádkové texty z nabídky účta Ostatní / Speciality / údržba souborů. úČTO 2010 MUTACE Jazykové mutace tiskopisů 35


PRÁVNÍ SMLOUVY, ŽALOBY, ŽÁDOSTI, DOHODY, TISKOPISY, FORMULÁŘE A DALŠÍ LISTINY ZADARMO KE STAŽENÍ:

    43 5.2 Informace o modulech pro STEREO [32] Denní kurzy cizích měn (pro finance) Modul umožňuje stahovat z www-stránek ČNB denní kurzy, transformovat je do datového souboru a přebírat do financí Sterea [34] Marketing - speciality v adresáři Rozdělení poznámky v adresách na více samostatných částí s možností vyhledávání a zpracování v každé skupině poznámek nezávisle na ostatních částech poznámky v adrese. Umožňuje například pracovat s ovými adresami obdobně jako s údajem o telefonu nebo faxu. Možnost evidence akcí a zúčastněných podle adres v adresáři. Lze tak například evidovat byly rozeslány nabídky i firmy, které na nabídku reagovaly [36] Převody adres do STEREA (i mezi účtovanými firmami) Převzetí libovolné adresy do právě účtované firmy z kteréhokoliv adresáře na disku, který má strukturu shodnou s adresářem programů účto 97 až 2010, STE- REO 5.1 až 18 (17), VABANK 3.x, SKA 7.x. Nově lze ve zdrojových adresách označit libovolný počet adres a přenést je do adresáře účtované firmy n
    32 3.5 STATISTIKA Z VYSTAVENÝCH TISKOPISŮ Slouží pro vyhodnocování objemu dodávek i nákupů podle firem na základě vystavených tiskopisů. Je funkční v seznamech předloh, tiskopisů i jejich archivů. Tiskové výstupy lze vytvořit za všechny nebo jen za vybranou / označenou skupinu (nabídka je označená čtverečkem). Výstupy lze zpracovat za odběratele, dodavatele a ve fakturách i za příjemce. K uživatelským úpravám tiskových sestav pro statistiku je přístup z nabídky Ostatní / Speciality / Vlastní sestavy. 32


instalace a doprava zdarma po celé ČR

    24 3.2.6 Parametry - vypnout / zapnout tisk dvojí tabulky DPH nebo uvést na fakturu vlastní vysvětlující text k přepočtu do korun lze pro českou jazykovou mutaci ve volbě Parametry tisku, pro cizojazyčné tiskopisy ve volbě Parametry mutací (2). - lze zapnout tisk telefonu pod adresu odběratele. Tiskne se telefon a mobil z adresy odběratele (vhodné, jsou-li prováděny rozvozy). - lze nastavit, na které tiskopisy se bude tisknout spisová značka. - při přenosu do financí lze doplnit další typy dokladů a rozhodnout, zda budou umístěny na začátek nebo na konec dokladu (například doklad ve faktuře je f/12345, chcete-li doplnit b/, bude do financí přenášen doklad f/12345,b/ nebo b/,f/12345 ). Ve volbě Zaokrouhlení CM lze nastavit zaokrouhlování pro každou měnu sa- 24
    26 tečného vystavení faktury již uhrazeny. účto umisťuje vytvořený seznam pohledávek včetně nadpisu a popisu jednotlivých položek do textu na konec faktury, přístupného při editaci hlavičky faktury. Protože by toto řešení znemožnilo tisknout fakturu současně v cizím jazyce i v češtině, je seznam nezaplacených pohledávek umisťován do samostatného souboru bez nadpisu a popisek jednotlivých údajů. Nadpis a popisky jsou přebírány z parametrů až podle vybrané jazykové mutace pro tisk. Volba Vyhledání nezaplacených slouží k vytvoření seznamu nezaplacených faktur. Ve volbě Editace textu lze seznam upravit podle vlastních představ. Z důvodu umístění popisek musí zůstat rozvržení jednotlivých údajů zachováno. Protože si modul Mutace neklade za cíl být překladačem, musí si uživatel texty převzaté z financí účta upravit sám. 26


Základní charakteristika programu Účto 2014:

    39 5. NABÍDKA DALŠÍCH PROGRAMŮ Další nabídky služeb a programů jsou pravidelně uváděny ve Zpravodaji nebo přímo v elektronické podobě Zpravodaje umístěné v programu úČTO Informace o modulech pro účto Tichý & spol [31] Sklady - alternativní ceny Modul vhodný pro velké objemy příjmů a výdejů pro všechny druhy zásob. Umožňuje pracovat s neomezeným množstvím cen pro každou položku zásob, stejně jako s neomezeným počtem skladů. Při použití jako maloobchodní pokladna obsahuje přímý tisk paragonů, evidenci tržeb odděleně od evidence hotovosti na pokladně. Umožňuje přímý přenos denních, týdenních a měsíčních kumulací tržeb do financí. Montážním firmám (elektro, stavebním i jiným) umožňuje zpracování rozpočtů včetně prací a služeb stejně jako účtování dodávky. Změny použitých úrovní cen v rozpočtech i dodávkách jsou snadné a rychlé. Ze soupisek umí zpracovat Zjednodušený průvodní doklad s přílohami, nutný pro vývoz některých druhů zboží do zemí Evropského společenství [32] Kurzy práce s cizími


občanské záležitosti - smouvy, půjčky

    33 3.6 SLUČOVÁNÍ DODACÍCH LISTŮ Volba slouží ke sloučení více dodacích listů do faktury se současným nahrazením položek dodacích listů součty za jednotlivé sazby DPH. Lze součtovat: - souhrnně - na fakturu se zapíše tolik řádků položek, kolik sazeb DPH dodací listy obsahují. V tomto případě se do textu položky za obecný text zadaný v obslužné části modulu zapíší všechna čísla součtovaných dodacích listů. Nestačí-li pro čísla dodacích listů jeden řádek, jsou čísla rozepsána na více řádků. - po dodacích listech - na fakturu se sčítá podle sazeb DPH každý dodací list jednotlivě. V textu položky je za obecným textem uvedeno jeho číslo. Obecný text položky faktury se zadává v obslužné části modulu. Současně lze zadat Text a Druh pro finance a Výkon. Při práci v počítačové síti se údaje zadávají na každé stanici samostatně. 3.7 PŘENOS OBJEDNÁVEK DO FAKTUR Speciální volba pro firmy, které v tiskopisech objednávek evidují došlé objednávky a tuto evidenci používají pro vystavování faktur. Přeno


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00