Jak na věc


tiskopis faktury pohoda ke stažení zdarma

civilní právo procesní - podání k soudu

    15 3. OBSLUHA MODULU 3.1 VSTUPNÍ MÍSTA OVLÁDÁNÍ MODULU Obslužná část Modul je nedílnou součástí účta a obslužná část se spouští z nabídky: Ostatní / Vlastní programy / Programy jiných autorů / Jazykové mutace tiskopisů 35. Po spuštění se objeví nabídka jejíž prostřednictvím lze: - zadat obecné texty, které se použijí při slučování dodacích listů do faktury, - nastavit tisk spisové značky pro cizojazyčné faktury, dodací listy a objednávky, k označení faktury doplňovat libovolný řetězec dokladů při přenosu do financí - nastavit, které z instalovaných jazykových mutací se budou objevovat v nabídce před tiskem, - zadat cizojazyčné texty, které se budou do tiskopisů uvádět místo označení sazby DPH číslem, v popisu údajů Vystavil, Telefon a Fax, vlastní záhlaví faktury a popisky k neuhrazeným pohledávkám umisťovaným do faktury - provádět úpravy v tiskových sestavách shodně s úpravami /Vlastních sestav účta, - provádět údržbu souborů, upgrade z předchozí verze modulu, změny licence a zobrazit


sociální dávky, sociální podpora

    27 Ve volbě Parametry (přímo v menu zpracování nezaplacených pohledávek nebo v ovládání modulu) lze zadat, které typy dokladů mají být v seznamu uvedeny jako číslo faktury (pohledávky). Rovněž lze nastavit, zda se mají vytvořené seznamy nezaplacených pohledávek tisknout. Texty pro nadpis a popisy položek seznamu nezaplacených pohledávek lze zadat v ovládání modulu. Z technických důvodů je zadávání českých a cizojazyčných popisek rozděleno do dvou voleb. Byl doplněn přístup k seznamu textů pohledávek do faktur, aby bylo možno smazat nepotřebné texty Parametry mutací V tiskopisech je umožněno měnit texty Vystavil, Telefon a Fax a doplnit údaje podle potřeb uživatele. Tyto změny byly promítnuty i do tiskopisů jazykových mutací. Změní-li uživatel popis a obsah výše uvedených údajů pro české tiskopisy, je nutné změnu promítnout i do parametrů tiskopisů cizojazyčných v nabídce Parametry mutací(1). V parametrech lze vyplnit cizojazyčný text pro jednotlivé sazby DPH. Není-li text vyplněn, použ


Účto udělá Vaše jednoduché účetnictví skutečně jednoduché!

    28 zen účet podle bodu a), je hledán účet, který má v poznámce text IBAN - c) nebyl-li nalezen účet podle bodu a) ani b) a faktura není v české měně, hledá se účet, který má v poznámce zapsán kód měny faktury - d) je-li hledání podle předchozích bodů neúspěšné, převezme se do faktury aktuálně nastavený hlavní účet z adresáře. účty lze zadávat v adrese vybrané firmy, po F7 na údaji účet. účet, který je vidět přímo v adrese firmy je považován za účet hlavní. Nepřípustné kódy měny jsou IBA a BAN. 3.3 FAKTURY S ODPOČTEM DPH ZE ZÁLOH Podle Zákona o DPH (zákon 235/2004 Sb.) byla povinnost odvádět DPH z přijatých plateb za zálohových faktur. Od nemají tuto povinnost osoby vedoucí daňovou evidenci, ale osobám vedoucím účetnictví (podvojné) tato povinnost zůstala. V účtu je aparát, který umožňuje zúčtovat zdanitelné zálohy. Proto byla tato možnost zohledněna i v modulu Mutace V českých fakturách v cizí měně Je-li ve faktuře vystavované v cizí měně zúčtována zdanitelná záloha, je program schopen
    9 Možnost přístupu na www-stránky z internetového prohlížeče a následné stažení modulu je zachována pro případy, je-li účto v počítači nepřipojeném k internetu. Připojujete-li se k internetu z počítače, ve kterém máte účto, můžete si vybrat, zda zahájíte instalaci přímo z www-stránek nebo soubor napřed stáhnete do počítače a následně budete instalovat. Máte-li účto na počítači s operačním systémem DOS nebo Windows 3.x, je nutné přenášet do takového počítače instalační soubory v rozbaleném stavu. To lze úČTO 2010 MUTACE Jazykové mutace tiskopisů 9


osobní žádosti a dopisy na instituce (správní vzory)

    5 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O MODULU 1.0 NOVINKY úČTA A MODULU V roce 2010 se v editaci faktur účta objevil kód cizí měny a její kurz jako podíl kurzu a násobku měny. Systém použitý v účtu je ale nevhodný pro firmy, které potřebují zadávat v cizí měně položky faktur. Modul umožňuje používat cizí měny a přepočty kurzem ve všech tiskopisech od faktur po cestovní náhrady a to ve všech jazykových mutacích. Současně zajišťuje uchování měny a kurzu každého tiskopisu. 1.1 ANOTACE Po nainstalování se program stává nedílnou součástí účta. Jeho funkce se objevují v nabídce při zpracování (tisku) jednotlivých tiskopisů a ve funkci zpracování skupiny ShiftF6 v seznamech. Ovládací funkce se spouštějí z nabídky Ostatní / Vlastní programy / Programy jiných autorů. Modul nabízí tisk cizojazyčných faktur, dodacích listů, objednávek a vyúčtování cest. K přímému dodání je anglická, německá, maďarská a polská jazyková mutace. Při požadavku tiskopisů v jiném jazyce je třeba dodat překlady. Umožňuje provést dáv
    34 V detailu objednávky je volba z technických důvodů umístěna v nabídce Tisky. 3.8 EXPORT / IMPORT DO / Z JINÉHO úČTA Z faktur, dodacích listů a objednávek lze přenášet tiskopisy do jiného účta s nainstalvaným modulem 35-Jazykové mutace tiskpisů. Export tiskopisů je prováděn včetně adres odběratelů, přijemců a dodavatelů, které jsou v přenášených tiskopisech obsaženy. Importovat lze kteroukoli skupinu tiskopisů do skupiny jiné. Při importu do faktur je potřeba počítat s tím, že značná část údajů faktur se v ostatních typech tiskopisů nevyskytují. Export lze provádět pouze ze seznamů, menu pro provádění importu je umístěno v Ostatní / Vlastní programy / Jazykové mutace tiskopisů / Import z jiného 34
    29 3.3.2 V cizojazyčných fakturách V cizojazyčných fakturách je uváděn přepočet do korun stejně jako na fakturách českých. Přitom upozorňuji na povinnost vystavovat pro daňové účely doklady v úředním jazyce, kterým je čeština. úČTO 2010 MUTACE Jazykové mutace tiskopisů 29


občanské záležitosti - smouvy, půjčky

    4 3.11 REJSTŘÍK PŘEKLADATELŮ...36 NĚMECKÉ MUTACE TISKOPISŮ...36 POLSKÉ MUTACE TISKOPISŮ...36 ANGLICKÉ MUTACE TISKOPISŮ...37 MAĎARSKÉ MUTACE TISKOPISŮ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ NABÍDKA DALŠÍCH PROGRAMŮ INFORMACE O MODULECH PRO úČTO TICHÝ & SPOL INFORMACE O MODULECH PRO STEREO CENÍK UPGRADE PRO PŘÍŠTÍ VERZI POUŽITELNOST MODULU DODÁVKA PRO PŘÍŠTÍ VERZE úČTA / STEREA TERMÍNY DODÁVKY PŘECHOD NA NOVOU VERZI úČTA PŘECHOD NA NOVOU VERZI STEREA


instalace a doprava zdarma po celé ČR

    38 4. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Vážení zákazníci, Snažím se, aby náš kontakt neskončil pouhým zakoupením programu. Při instalaci modulu, ale i při práci mohou vzniknout problémy, které nedokážete ani s pomocí programové dokumentace odstranit. Proto uvádím jednoduchý postup, jak Vám mohu pomoci: Pokud se u Vás vyskytne problém Máte-li přístup na internet, podívejte se na níže uvedených stránkách do kapitoly Stáhněte si, zda zde není novější verze modulu. Je možné, že problém je již vyřešen, protože jej dříve zjistil jiný zákazník. Není-li k dispozici novější verze modulu nebo tato verze problém neodstranila: 1) Zaznamenejte situaci, při níž problém nastal, zejména opis hlášení (chybového hlášení), které se na obrazovce objeví. 2) Pořiďte stručný popis situace, při které k chybě došlo, zvláště operace prováděné před vznikem chyby. Případné chyby, které unikly testování, se mohou objevovat jen při určitém sledu operací. 3) Zavolejte, případně zanechte na záznamníku vzkaz s uvedením telefonního čísl
    17 V tabulce se objeví výběr jazyků odpovídající zakoupené licenci. U jazyka, který chcete používat, nastavte parametr výběru na Ano. České tiskopisy jsou před tiskem zobrazovány vždy na prvním místě a jejich zobrazování nelze vypnout. Majíli všechny instalované jazyky nastaven výběr na Ne, výběr jazyka před tiskem se nenabízí a zobrazuje se přímo tisková sestava v češtině. Při práci v síti lze výběr jazyka nastavit individuálně na každé stanici a pro každou účtovanou firmu. Pokud je zakoupena česká jazyková mutace nastavuje se tisk dvojí tabulky DPH (v cizí měně a v korunách) v nabídce Parametry. Není-li zakoupena, tisknou se původní faktury účta. Pro ostatní jazyky se nastavuje jednotlivě v parametrech Mutací (2). Nezávisle na sobě lze nastavit tisk přepočtu tabulky DPH a tisk přepočtů ostatních částek. úČTO 2010 MUTACE Jazykové mutace tiskopisů 17


Základní charakteristika programu Účto 2014:

    16 3.1.2 Výkonná část Vlastní funkce programu se po nastavení objevují automaticky při zpracovávání tiskopisů, není je třeba speciálně volat. V detailu tiskopisů jsou umístěny v nabídce Tisk, v seznamech po volbě ShiftF6 ze seznamů tiskopisů. 3.2 JAZYKOVÉ MUTACE TISKOPISŮ Jazykové mutace vyhovují požadavku automatického vytvoření dokladu v cizím jazyce, tak aby byly použitelné jak pro zahraniční partnery, tak i pro celní orgány, aniž by bylo nutné obracet se na překladatelské agentury. Náležitosti odpovídají českým daňovým předpisům Nastavení - výběr jazyka, tisk přepočtů Ovládá se z obslužné části modulu ve volbě Jazykové mutace. 16
    2 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Jazykové mutace tiskopisů pro účto Zdeněk Truněček SÍDLO FIRMY: Kontakt Zdeněk Truněček Pod Táborským vrchem BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ telefon: , fax, záznamník: y: internet:


Účto Tichý 2016 + instalace a 16GB flash disk zdarma

    33 3.6 SLUČOVÁNÍ DODACÍCH LISTŮ Volba slouží ke sloučení více dodacích listů do faktury se současným nahrazením položek dodacích listů součty za jednotlivé sazby DPH. Lze součtovat: - souhrnně - na fakturu se zapíše tolik řádků položek, kolik sazeb DPH dodací listy obsahují. V tomto případě se do textu položky za obecný text zadaný v obslužné části modulu zapíší všechna čísla součtovaných dodacích listů. Nestačí-li pro čísla dodacích listů jeden řádek, jsou čísla rozepsána na více řádků. - po dodacích listech - na fakturu se sčítá podle sazeb DPH každý dodací list jednotlivě. V textu položky je za obecným textem uvedeno jeho číslo. Obecný text položky faktury se zadává v obslužné části modulu. Současně lze zadat Text a Druh pro finance a Výkon. Při práci v počítačové síti se údaje zadávají na každé stanici samostatně. 3.7 PŘENOS OBJEDNÁVEK DO FAKTUR Speciální volba pro firmy, které v tiskopisech objednávek evidují došlé objednávky a tuto evidenci používají pro vystavování faktur. Přeno
    25 mostatně. Způsob zadávání je zcela totožný se zadáváním zaokrouhlování české měny v účtu Pohledávky vůči odběrateli na fakturách V účtu 2004 se jako novinka objevila možnost uvádět do faktury seznam neuhrazených pohledávek. Novinka byla zapracována i do modulu MUTACE. Z důvodu možnosti tisku v různých jazycích musela být zvolena zcela odlišná koncepce. Stejně jako v účtu lze neuhrazené pohledávky pro uvedení do faktur vkládat pouze v detailu faktury z volby Přenosy aj.. Na rozdíl od účta jsou vybírány pohledávky, které k datu vystavení faktury existovaly a nebyly k tomuto datu uhrazeny. Je-li faktura vystavována zpětně se starším datem vystavení, jsou v seznamu uvedeny i pohledávky, které jsou v den sku- úČTO 2010 MUTACE Jazykové mutace tiskopisů 25


V ceně Účta 2016 automaticky dostáváte:

    13 2.2.1 Instalace z disket, z pevného disku. Pokud z jakýchkoli důvodů nedojde ke spuštění instalátoru, lze na CD vyhledat adresář... ZETROZET MODULY MUTACE přepnout se do tohoto adresáře a dále postupovat podle kapitoly KONTROLY A PROBLÉMY PŘI INSTALACI V případě chybného zadání adresáře nebo chybějícího programu účto 2010 se objeví chybové hlášení: Zvolený adresář neobsahuje program UCTO2010, pokračování instalace nemá smysl. Zopakujte se správně zadanou cestou k programu účto a instalace je ukončena. Stejné hlášení se objeví i v případě, že účto, do kterého instalujete, je spuštěno. Pokud instalujete do účta pracujícího v počítačové síti několik modulů současně, dodržujte jejich pořadí, které je u modulů Zet-Ro-Zet z důvodu rychlejší orientace vyznačeno v názvu. Tím zajistíte shodu katalogu úlohy na všech pracovních stanicích. V opačném případě nastanou problémy s řádnou obnovou dat z pořízených záloh. 2.4 OPAKOVÁNÍ INSTALACE, UPDATE, UPGRADE Pokud opakujete instalaci, obdrže
    10 provést například programem WinZip nebo v programu Totalcommander ve volbě Soubory/Dekomprese. Pod ostatními operačními systémy lze samorozbalovací soubor spouštět přímo Z disket, z pevného disku Modul se instaluje z diskety, resp. je možné jej instalovat z pevného disku, pokud instalační soubory zkopírujete do instalačního (prázdného) adresáře. Instalaci spustíte z diskety příkazem MUTACE nebo MUTACE.EXE. Dále v instalaci postupujte podle instrukcí uvedených v dialogových oknech. Lze rovněž vytvořit na disku počítače prázdný adresář, do něho zkopírovat všechny soubory z diskety a instalaci spouštět z tohoto adresáře. V dialogovém okně se objeví výzva k zadání cílového adresáře, například: C:UCTO2010. Po jeho zadání instalační program zkontroluje existenci potřebných souborů a rozbalí instalační balík. Je-li modul instalován poprvé a v případě, že licenční soubor chybí nebo je poškozen, nabídne instalátor k přečtení licenční podmínky a po stisku Esc vyžaduje souhlas. 10


PRÁVNÍ SMLOUVY, ŽALOBY, ŽÁDOSTI, DOHODY, TISKOPISY, FORMULÁŘE A DALŠÍ LISTINY ZADARMO KE STAŽENÍ:

    11 Následně nabídne výběr, zda chcete modul instalovat jako ostrou nebo demonstrační verzi. Je-li modul instalován do ostré verze účta, instalaci demoverze neumožní. úČTO 2010 MUTACE Jazykové mutace tiskopisů 11


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
22674
cache: 0024:00:00