Jak na věc


technický průkaz

Stabilní postavení VTÚ v obranném a bezpečnostním průmyslu14. 01. 2019

    Vojenský technický ústav pozemního vojska (VTÚPV) ve Vyškově poskytuje služby obranné vědy, výzkumu, vývoje a zkušebnictví v oblasti pozemní techniky. Je součástí VTÚ, s.p.
    Rozhovor s ředitelem Vojenského technického ústavu, s. p. Jiřím Protivou do časopisu Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky REVIEW zahrnuje široké spektrum otázek. Z jeho obsahu lze zmínit rámcové memorandum o spolupráci při vývoji obranných technologií k zajištění datové a informační bezpečnosti nebo ochrany proti kybernetickým hrozbám mezi VTÚ, s. p. a Českým vysokým učením technickým v Praze, dále veřejnou zakázku na rozvoj operačně taktického systému velení a řízení k naplnění schopností FMN (Federated Mission Networking) nebo roli VTÚ při výkonu národní autority v oblastech působnosti státního podniku.


Akce v realizaci či průběhu realizace

    Pod záštitou ministra obrany Lubomíra Metnara a ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka se uskutečnilo slavnostní jednání reprezentativní redakční rady odborných časopisů Czech Defence Industry and Security Review a Review pro obranný a bezpečnostní průmysl. Zasedání se zúčastnili představitelé resortu obrany, Armády České republiky, složek IZS a společností obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky.
    Příprava projektové dokumentace je jedním z bodů investiční přípravy na akci, kde lze učinit mnohé úpravy a optimalizace vedoucí k jednoznačným úsporám na straně technologií a realizace zakázky. Vše související s optimalizací pro Vás rádi zajistíme s odborným poradenstvím na klíč.
    RADARCENTRUM je pracovní název projektu odštěpného závodu Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany, který modernizuje systém zpracování a distribuce provozních a řídících informací vojenského řízení letového provozu. V současnosti jsou dílčí komponenty „radarcentra“ instalovány na leteckých základnách vzdušných sil Armády ČR Čáslav, Praha-Kbely, Náměšť nad Oslavou, Pardubice a dále v Národním integrovaném středisku řízení letového provozu Praha-Jeneč i Středisku řízení a uvědomování Hlavenec.


Developerský projekt rodinných pasivních domů

    Zajistíme plnohodnotný stavební dozor investora, respektive technický dozor na stavbě s veškerými návaznostmi na harmonogram, finanční plnění a zajištění kvality výstavby či rekonstrukce dané akce. Veškeré činnosti jsou garantovány smlouvou.
    Vojenský technický ústav je státní podnik založený Ministerstvem obrany ČR za účelem poskytování strategických dodávek a služeb potřebných pro zajištění obrany a bezpečnosti České republiky a plnění závazků vyplývajících z členství České republiky v NATO a EU.
    V extraligových, v pohárových a v mezinárodních utkáních Challenge Cupu HC Dukly Praha, nevyjímaje klubové „public relations“ aktivity, bude Vojenský technický ústav, s. p. i v roce 2019 uveden jako Partner. Obě resortní instituce se rozhodly pokračovat v předešlé úspěšné součinnosti, která má rozmanité formy, ale totožné cíle – napomáhat jak k prezentaci armádního sportu, tak ve zvyšování povědomí o státním podniku na veřejnosti. Smlouvu o spolupráci svými podpisy stvrdili ředitel klubu HC Dukla Praha Vladimír Orság a ředitel státního podniku VTÚ Jiří Protiva.


VTÚPV: Pro armádu a IZS je tady SEC z VTÚ

    Vojenský technický ústav výzbroje a munice (VTÚVM) ve Slavičíně poskytuje služby obranné vědy, výzkumu, vývoje a zkušebnictví v oblasti výzbroje a munice. Je součástí VTÚ, s.p.
    Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany (VTÚL a PVO) v Praze poskytuje služby obranné vědy, výzkumu, vývoje a zkušebnictví v oblasti letectva a protivzdušné obrany. Je součástí VTÚ, s.p.
    Vojenský technický ústav, konkrétně jeho odštěpný závod Vojenský technický ústav pozemního vojska Vyškov, dodal do Armády České republiky sestavu energetického centra (typové označení SEC 1080 kW). Jelikož se jedná o unikátní projekt, který lze využít jak při nasazení jednotek ozbrojených sil, tak složek integrovaného záchranného systému, zveřejňujeme další podrobnosti.


VTÚLaPVO: Podíl VTÚ na modernizaci systémů řízení letového provozu

    Zkušební střelnice Vojenského technického ústavu, s. p., respektive jeho odštěpného závodu Vojenského technického ústavu výzbroje a munice Slavičín se nachází jižně od jihomoravského města Bzenec a svými parametry a možnostmi je v tuzemsku výjimečná. Na většině plochy je několikametrové pískové podloží bez stromového porostu, které má výrazný vliv na bezpečnost v prostoru střelnice v souvislosti s maximálním tlumícím účinkem střel. Další kladnou skutečností je rozsah střelecké linky. Do infrastruktury střelnice patří správní budova, řídící věž, zdravotnické středisko, protipožární nádrž, dílenské a výukové zázemí.
    Optimalizace rozpočtu je založena na komplexním posouzení projektového záměru investora, prováděcí dokumentaci a položkovém rozpočtu, který je z pohledu technického dozoru investora zkontrolován a připomínkován na úrovni jednotlivých položek.
    Přepravní prostředek k oddělené evakuaci osob podezřelých z možnosti přenosu virových onemocnění, nevyjímaje krvácivou horečku Ebola či respirační syndrom SARS, to je produkt z vlastního vývoje Vojenského technického ústavu, s. p. Pro potřeby Armády České republiky bylo ve státním podniku vyrobeno dvacet kusů bioboxů. VTÚ následně přistoupil k modernizaci tzv. vojenské varianty na civilní, a to pro potřeby zdravotnických záchranných služeb a specializovaných pracovišť. Nová modifikace nese označení Biobox – M1.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00