Jak na věc


svaz lyžařů

Sekretariát Českého svazu házené

    Český bramborářský svaz - ČBS byl založen v roce 1993. Jeho hlavním cílem je soustavné zvyšování úrovně našeho bramborářství a prosazování zájmů svých členů. Členství ve svazu je dobrovolné a povinností člena je každoroční placení členských příspěvků. Členy svazu jsou pěstitelé brambor, zpracovatelé, obchodníci s bramborami konzumními i sadbovými, šlechtitelské firmy i Výzkumný ústav bramborářský (VÚB). Zástupci jednotlivých zájmových skupin jsou rovnoměrně zastoupeni v předsednictvu svazu, které je jeho nejvyšším pracovním orgánem. Svaz je tvořen třemi odbornými sekcemi (pěstitelů, zpracovatelů a obchodníků). Sekce si volí své vedení, které ji zastupuje v předsednictvu. Pěstitelé brambor (strana prodávající) mají v předsednictvu šest zástupců a obchodníci a zpracovatelé brambor (strana kupující) mají dohromady rovněž šest zástupců. Výrazem úzké spolupráce s VÚB je i automatické členství ředitele VÚB v předsednictvu svazu dle stanov. Předsedu svazu volí valná hromada přímo.
    Svaz se aktivně podílí na projednávání právních předpisů, které se bezprostředně dotýkají bramborářství. Podílí se na připomínkovém řízení k řadě vyhlášek i metodických pokynů orgánů státní správy, které mají pro bramboráře velký ekonomický význam. Předpokladem je úzká spolupráce s těmito orgány. Po schválení nových právních předpisů se svaz snaží co nejdříve bramboráře o změnách podle svých možností informovat.
    ČBS je otevřenou organizací pro všechny, kteří mají zájem o aktivní podíl na zlepšování podnikatelského prostředí v odvětví, získávání potřebných informací pro svoji činnost a zlepšení své konkurenceschopnosti.
    V současné době má ČBS 80 členů. Jeho předsedou je Ing. Miloslav Chlan, místopředsedy jsou Ing. Vlastimil Rasocha (sekce obchodníků), Jiří Zvolánek (sekce pěstitelů) a Ing. Vladislav Klička (sekce zpracovatelů).


MŠMT zveřejnilo výzvu MŮJ KLUB 2019 !!!

    Od počátku své činnosti se svaz snaží o získání potřebných informací a jejich předání svým členům i bramborářské veřejnosti. Pravidelně tyto a další informace o činnosti svazu předává elektronicky a každý měsíc svým členům formou tzv. Zpravodaje. Od roku 1993 začal je nepřetržitě vydáván odborný časopis Bramborářství a během bramborářské sezony pořádá odborné semináře pro veřejnost. Největší akcí svazu jsou bramborářské dny, které jsou každoročně pořádány říjnu v Havlíčkově Brodě. V roce 2001 zahájil díky spolupráci s Českým škrobárenským svazem zkoušky odrůd brambor pro výrobu škrobu pro jejich zapsání do Seznamu doporučených odrůd. Tyto zkoušky pokračují dosud.
    V roce 1996 se ČBS stal řádným členem asociace EUROPATAT a má národní strukturu RUCIP (pravidla evropského obchodu s bramborami). Pravidla RUCIP jsou přeložena do českého jazyka a jsou k dispozici na našich stránkách. V roce 2013 svaz uspořádal mezinárodní kongres EUROPATAT v Karlových Varech. Svaz je na území ČR garantem uplatňování mezinárodních pravidel pro obchod s bramborami RUCIP. Zajišťuje a organizuje školení a jmenování rozhodců a znalců RUCIP. Národním delegátem je RUCIP je Ing. Jiří Procházka.
    Český bramborářský svaz vás zve při příležitosti 28. bramborářských dnů v Havlíčkově Brodě na odborný seminář konaný dne 19. října 2018 v Kulturním domě Ostrov. (Na Ostrově 28, Havl. Brod) a výstavu vzorků odrůd brambor (před KD Ostrov)


Výsledky ligových soutěží z víkendu 6. - 7. 10. 2018

    Náplň práce: Sekretariát ČSH zajišťuje činnost v obdobích mezi jednáními Exekutivy Českého svazu házené. Zároveň je útvarem, který zajišťuje administrativní chod všech odborných komisí, řízení soutěží ČSH, vedení všech ekonomických agend a povinností Českého svazu házené jako právního subjektu a účetní jednotky. Vede evidenci členů a klubů.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00