Jak na věc


svatá barbora wikipedie

Ubytování v soukromí – Svatá Trojice u Trhových Svinů

    Svatá Hora už odkrývá svou novou tvář. Barokní památka mění barvu. Jak bude vypadat a proč, i to se dozvíte ve 12. části série reportáží o průběhu rekonstrukce tohoto poutního místa.
    naše rodina sv. Filoménu opravdu uctívá a proto bych chtěla někde zakoupit medailon se sv. Filoménou (přívěsek na krk), můžete mi prosim někdo poradit, kde bych jej sehnala?
    Prosíme tě, Pane, by nám zásluhami Snoubence tvé přesvaté Rodičky bylo pomoženo, aby čeho naše síly dosáhnouti nemohou, jeho přímluvou nám bylo uděleno. Jenž žiješ a kraluješ.
    Z Francie se šířila úcta ke sv. Filoméně všemi směry: Irska, Anglie, Německa, Rakouska, Španělska, Portugalska, jejich kolonií, do zemí západní Indie (Pákistán, Indie, Bangladéš), do Austrálie, Oceánie, Spojených států amerických, souostroví Havaj.


100 let Příbram – Valle di Ledro

    Čtvrtou a hlavní formou úcty ke sv. Filoméně je devítidenní novéna, též silně doporučovaná sv. J. M. Vianneyem. Existuje několik různorodých devítidenních novén ke sv. Filoméně (jednu sestavil i J. M. Vianney). Novéna se samozřejmě neomezuje na určité záměry, její modlitba se však doporučuje především při problémech v rodinách, zvláště za děti, a při finančních a existenčních starostech. Modlitbu umocňuje denní účast na mši sv. s přijetím sv. Eucharistie. Doporučuje se ji modlit zvláště ve dnech 2.-10. ledna (přede dnem jejího narození), 17.-25. května (před svátkem nalezení ostatků), 3.-11. srpna (přede dnem její mučednické smrti). Měsíční novény mohou probíhat od 3. do 11. dne každého měsíce.
    Má nejmilejší sestro, 10. srpen je den, kdy jsem zakončila svůj pozemský život a vešla do nebe, kde mě můj Ženich uvedl do vlastnictví věčných skutků, jejichž požívání nedokáže lidský intelekt pochopit. Jeho moudrost také způsobila, že přenesení relikvií do Mugnana, bez ohledu na plány kněze, který je dostal, se nestalo 5. srpna, jak si určil, nýbrž až 10. srpna, a nikoli ve veškeré tichosti, nýbrž za všeobecného jásotu a výkřiků radosti, do kostela ve městě, kde jsem nyní uctívána, takže den mé mučednické smrti se pro mne mimořádným způsobem stal po 1500 letech dnem mé oslavy na zemi…


Přehled schválení úcty ke svaté Filoméně a autorizace liturgie Svatým stolcem

    Má milá sestro, jsem dcera vládce malého státu v Řecku, má matka byla rovněž královské krve. Protože neměli žádné děti a ještě byli pohané, bez ustání přinášeli oběti svým falešným modlám, aby počali děťátko. Lékař z Říma, jistý Publius, který je nyní v nebi, byl v otcových službách a bydlel v našem paláci. Byl křesťanem. Viděl zármutek mých rodičů a měl soucit s jejich slepotou ducha. Odvážil se, inspirován Duchem Svatým, hovořit s nimi o katolické víře. Slíbil jim, že jakmile přijmou křesťanství, narodí se jim potomek. Milost, která jeho slova doprovázela, osvítila jejich rozum a zvítězila nad jejich pochybnostmi. Přijali tedy katolickou víru a dostali předmět svých tužeb, který jim Publius přislíbil.
    Závěrečná reportáž přibližuje život na Svaté Hoře, jak se odehrával na pozadí rekonstrukce. Jak a kde probíhaly bohoslužby, kde působilo Svatohorské poutní muzeum.
    Jen jako drobný doplněk k Felixovu soupisu: Ještě roku 1910 vyšla ve Vřeskovicích malá knížka: Josef Vaněk: Svatá Filumena. Obraz z pronásledování křesťanů za cís. Diokleciana ve IV jednáních se zpěvy a živými obrazy. Josef Vaněk byl kaplanem a od roku 1910 farářem ve Vřeskovicích (u Klatov).
    Jak to vypadalo na Svaté Hoře na přelomu srpna a září? Jak probíhají práce na Svatohorském náměstí a jak se zpevňuje jeho severní strana? Dozvíte se v naší další reportáži o průběhu rekonstrukce poutního místa.


Jak se dělá televize s ČT 2018, Zahájení & Zdeněk Šámal

    Mladá světice, panna a mučednice, pocházející z nejrannějších dob Církve. Získala si mimořádnou úctu papežů, biskupů, světců i mystiků. Papež Řehoř XVI. se k ní utíkal jako k „divotvůrkyni“ 19. století, bl. Papež Pius IX. jí prohlásil za „patronku Dětí Panny Marie“. Sv. Jan Maria Vianney jí přičítal všechny své zázraky a prohlašoval: „Já jsem nikdy nežádal svoji drahou malou světici, aniž by na to nebyla odpověděla přímluvou“. Pauline Jaricot  (1799-1862), zakladatelka „Živého růžence“ a „Díla šíření viry“, byla 10. srpna 1835 v Mugnanu zázračně uzdravena; navrhla, že bude vzývat sv. Filoménu jako „pomocnici misionářů“. Vášnivou ctitelkou světice byla služebnice Boží sestra Maria Luisa di Gesú (1799-1875) – založila v Neapoli kongregaci „Obláti bolestné Panny Marie a sv. Filomény. Sv. Madeleine Sophie Baratová  (1799-1865) důsledně prosila sv. Filoménu během obtíží při založení svého společenství Řeholnic Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a připisovala její zázračné přímluvě uzdravení
    Lev XII. (pontifikát 1823-1829) povolil 15. března 1826 slavení mše svaté na její svátek (11. srpna, neboť 10. srpen byl již obsazen svátkem sv. Vavřince)
    Ó veliká světice, jejíž vítězství oslavujeme zde na zemi, přimlouvej se za mne, abych jednoho dne spatřil(a) korunu slávy, jež ti patří, a v nebi věčně velebil(a) toho, jenž tak štědře odměňuje věčností utrpení snášená pro jeho lásku v tomto krátkém životě. Amen.
    Souhlasím s přáním „josefa“ a přidávám se k němu (jistě nás bude víc zájemců). Jen bych poprosil slečnu Hanku o nějaký odkaz na toto vyjádření třeba na koclířovském webu, ať nám neroste off-topic téma u sv. Filomény.
    Jak pokročila rekonstrukce Svaté Hory? Co se děje přímo v srdci poutního místa, tedy uvnitř baziliky? A jak celý areál vypadá z výšky? Podívejte se na 7. díl našeho cyklu dokumentárních reportáží o průběhu rekonstrukce Svaté Hory.


Předměty zbožnosti ke sv. Filoméně

    Srdečně zdravím z koclířovské farnosti v Koclířově a velmi děkuji za opravdu pěkný příspěvek o svaté Filoménce.Její přímluva je opravdu mocná. Budete-li mít zájem, jste zváni nejen na pouť, ale i k soukromé návštěvě našeho farního kostela, který je právě této patronce Světového živého růžence a všech dětí Mariiných zasvěcen. Jsem vděčná za každou informaci, protože z dochovaného materiálu zůstalo opravdu jen velmi málo. Rádi zašleme na požádání jak publikaci MCM, tak i našeho malého průvodce sv. Filoménky, který vznikl v loňském roce na poděkování za opravdu farního kostela i pozoruhodných zastavení křížové cesty. Těšíme se na vás +


„Drahá malá světice“ faráře z Arsu

    Po 37 dnech svého pobytu v žaláři jsem spatřila nejblahoslavenější Pannu Marii, obklopenou nebeskou září, v náručí s Božským Dítětem. Řekla mi: „Ještě tři dny budeš v tomto žaláři strádat a po čtyřicetidenním věznění opustíš toto místo bolesti.“ Při této zprávě se mé srdce naplnilo úžasnou radostí. Avšak když Královna andělů dodala, že budu proto propuštěna z vězení, abych trpěla ještě horší muka a obstála v ještě urputnějším boji, než byly ty předchozí, má radost se proměnila v strach. Dělala jsem si radostné naděje, že mne brzy usmrtí. Maria mi však řekla: „Odvahu, má dcero! Ty přece víš, jak hlubokou lásku k tobě mám. Jméno, které jsi ve křtu dostala, je LUMENA a tvůj Ženich se nazývá SVĚTLO, HVĚZDA A SLUNCE…Mne nazývají JITŘENKA, ČERVÁNKY, HVĚZDA, SLUNCE. Neboj se, budu stát při tobě. Teď na tobě uplatňuje svá práva přirozenost, aby ses pokořila ve slabosti, potom však, až dojde k zápasu, dá ti božská milost sílu a tvůj anděl strážný, který byl i andělem mým, svatý Gabriel, jehož j
    V Matici cyrilometodějské v Olomouci vyšla loni knížka „Svatá Filoména – naše mocná přímluvkyně“, tento text je z ní převzat, ovšem bez udání zdroje… Jsou tam navíc další modlitby a novény, písně… Brožura (87 s.) je jistě ještě v MCM dostupná. (Vznikla v mém počítači.) Mnoho obrázků se dá nalézt na různojazyčných webových stránkách spojených se sv. Filomenou. Jsem také její velká příznivkyně, ráda se poznám s dalšími!


SANDALS HALCYON BEACH-golf *****

    Když jsme přistáli v hlavním městě říše, všichni tři jsme se odebrali do císařského paláce, kde jsme měli mít audienci. Sotva si mě Dioklecián všiml, upíral svůj pohled už jen na mne. Celou dobu, co otec vlídnými slovy hovořil o důvodech svého ospravedlnění, se zdálo, že ze své fascinace mou osobou vůbec nevychází. Když otec domluvil, císař mu odpověděl, že se již nemusí znepokojovat, ať se zbaví veškerých obav a myslí jen na své štěstí. Dodal: „Dám ti k dispozici celou moc své říše a nežádám za to nic jiného než ruku tvé dcery.“ Můj otec, zaslepený ctí, které se mu dostalo a která předčila všechna jeho očekávání, přijal návrh císaře s radostí. Když jsme se vrátili do našeho obydlí, vynaložili rodiče všechno myslitelné úsilí, aby mě pohnuli přijmout Diokleciánovo přání a neprotivit se jejich vlastnímu přání. Řekla jsem jim: „Jakže, vy byste chtěli, abych porušila přísahu, kterou jsem dala před dvěma roky Ježíši Kristu, jenom proto, abych se zalíbila nějakému člověku? Mé panenství je za
    Podívejte se na 2. část speciálu o restaurátorských pracech na Svaté Hoře. Je věnována prvkům, které byly odvezeny do restaurátorské dílny. V ní naleznete dveře, okna, ale také sloupek se soškou Panny Marie ze svatohorského náměstí.
    Po mém narození mi dali jméno Lumena, aby vyjádřili „světlo víry“, jehož jsem byla plodem. Něžná láska, kterou mi rodiče projevovali, byla tak velká, že mne chtěli mít stále u sebe. To byla také příčina, proč mě vzali s sebou i do Říma, když můj otec musel odcestovat, protože mu tyranský císař Dioklecián hrozil válkou. To mi bylo 13 let.


Zjevený životopis svaté Filomény 

    Patrně nejznámějším místem úcty ke sv. Filoméně u nás je farní kostel sv. Jakuba Staršího a sv. Filomény v Koclířově v královehradecké diecézi. Protože děkan P. Antonín Ivo Kukla v Koclířově u Svitav byl také přítelem arského faráře, dal se snadno získat pro úctu ke sv. Filoméně a skrze dar relikvie se souhlasem ordináře byla vysvěcena první svatyně sv. Filomény v Čechách. Ve své pastorační horlivosti a též díky úctě ke svaté panně a mučednici Filoméně byl připodobňován sv. Janu Marii Vianneyovi. Z r. 1856 pochází též jeho zásluhou vystavěná křížová cesta ve výklencích hřbitovní zdi kolem kostela sv. Jakuba Staršího a sv. Filomény, připomínajícíí výjevy ze života světice. V roce 1845 slavil při slavnosti sv. Filomény v Koclířově svoji primici P. Jan Alois Dreml, aby poděkoval Bohu za všechna dobrodiní obdržená na přímluvu svaté Filomény. Byl to její velký ctitel, překladatel náboženské literatury, autorem knihy Divotvůrkyně devatenáctého století, svatá Panna a Mučednice Filumena, která
    Jak vypadá Svatá Hora po rekonstrukci zvnějšku, to už nějaký čas víme. My jsme se ale podívali i na to, co nového čeká na návštěvníky uvnitř. Poprvé po skončení rekonstrukce jsme měli možnost nahlédnout do nových prostor. Podívejte tam se s námi v poslední, patnácté reportáži GymTV z rekonstrukce Svaté Hory.
    Speciální reportáž z rekonstrukce Svaté Hory – tentokrát byla totiž pozornost štábu GymTV zaměřena výhradně na práci archeologů, nedílnou součást rekonstrukce každé historické památky. Co se na Svaté Hoře našlo, jak probíhal průzkum hrobky a proč do ní archeologové nakonec vůbec nevstoupili?
    Lev XIII. (1878-1903) šířil lásku a důveru ke sv. Filoméně, podepsal nejvyšší uznání pro Bratrstvo sv. Filomény, když jej povýšil na arcibratrstvo, a daroval mu mnoho odpustků, doporučoval nošení „pásu“ sv. Filomény a vyhlásil plnomocné odpustky pro ty, kdo jej budou nosit. Ustanovil patrocinium sv. Filomény na neděli po 10. lednu.


Příbramská svatohorská šalmaj 2018

    Olej sv. Filomény: V roce 1805 v prvním oktávu po přenesení ostatků sv. Filomény do svatyně v Mugnanu ponořila matka nevidomého dítěte prsty do oleje, který hořel v lampě před oltářem světice. Jakmile pomazala víčka svého slepého dítěte, dítě bylo okamžitě vyléčeno. Tento olej napomáhá i v dnešní době k mnohým zázrakům uzdravení a vyslyšení jiných záležitostí.


Svěcení nových varhan na Svaté Hoře

    Kněz don Francesco di Lucia přišel do Říma v doprovodu biskupa Bartolomea di Caesere s touhou získat pro svou domácí kapli v Mugnanu u Neapole ostatky nějakého mučedníka, s úmyslem duchovně oživit svou farnost. V tomto předsevzetí jej biskup Caesere podporoval. Když dorazili do Říma, strážce relikvií jim otevřel sál a dal donu Franceskovi vybrat mezi mnoha relikviemi. Náhle byl don Francesco zaplaven neobyčejným přílivem radosti – aniž tušil, stál před ostatky sv. Filomény. Prostřednictvím zvláštní pomoci biskupa Msgre Bartolomea de Caesere, jmenovaného do Noly, kam Mugnano patřilo, svěřil papež Pius VII. v roce 1805 posvátné ostatky „Filumeny“ Franceskovi di Lucia pro farnost v Mugnanu. Když don Francesco převážel ostatky světice v srpnu 1805 do své farnosti v Mugnanu, byl nucen pochopit, jakou „originální světici“ si veze. Cesta s ostatky domů do Mugnana se vyznačovala neobvyklými událostmi, které jsou zdokumentovány samotným donem Franceskem. Na jednom místě uslyšel kněz klepání, kt
    Krásný den, všem. Mám k vám velikou prosbu. Nemáte někdo novénu ke svaté Filomeně, kdysi jsem se to pravidelně modlil, nicméně po stěhování jsem o to přišel. Získal jsem to od nějakého věřícího, bylo to pár stránek, které obsahovaly krátký životopis, litanie a pak následovala modlitba. Snad se tu najde někdo kdo ví co mám na mysli. Děkuji všem za pomoc.


Sv. Filoména a reforma liturgického kalendáře

    Zdravím všetkých priaznivcov sv. Filomény, ja som sa dostala k tejto svätici, cez moju spolužiačku stretli sme sa po 28. rokoch teraz je reštautáurátorka robí nádhernú robotu, ktorá bola aj v Taliansku pri jej zostatkoch a mala olejček sv. Filoménky a veľmi ma oslovili tie modlitby v brožúrke, je zaujímavé, že som ho dostala v deň jej sviatku 10.8. čo nie je náhoda, mala som vtedy chodé oko opakovaný uveitis tak mi dala pomažať ho olejčekom, začala som sa k nej modlievať, verím tomu všetkýmu, lebo po tomto pomazaní som cítila úľavu,lebo ma z oka bolela aj hlava okolo, začala som sa o ňu viac zaujímať aj o sv. Ján Mária Vianej našla som od neho kázne. ďakujem , že som našla spriaznenú duše.
    Skrze trpělivost, s níž jsi snášela mnohá utrpení, vypros mi, abych ochotně přijal(a) všechna trápení, jež se zlíbí Bohu mi poslat, a tak jako jsi zázračně unikla bez úhony vodám Tiberu, do nichž jsi byla vržena svými katany, dej, abych unikl(a) vodám trápení bez úhony na duši. Navíc žádám, ó věrná nevěsto Kristova, vypros mi tuto milost, o niž teď naléhavě prosím…


Do pořadu Z profilu dnes přijde Václav Plecitý

    Řehoř XVI. (1831-1846) Kongregace pro bohoslužbu povolila 6. září 1834 slavení zpívané mše (Missa cantata) na 10. srpna, tj. na den převezení ostatků sv. Filomény do Mugnana, když tento den připadne na neděli. Sv. otec povolil 30. ledna 1837 oficium (liturgickou denní modlitbu) „ke cti svaté Filomény panny a mučednice“, dozoroval proces týkající se Filomenina martyria, byl velice obezřetný, ačkoliv byl sám svědkem zázračného uzdravení na přímluvu sv. Filomény, které se týkalo Pauline Marie Jaricot. Zázrak pro něho byl tak sugestivní, že jej v roce 1835 prohlásil za „prvotřídní zázrak“. Prohlásil Filoménu za „thaumaturgu“ (divotvůrkyni) 19. století a oficiálním dekretem ji jmenoval za patronku Světového živého růžence. Osobně daroval její svatyni v Mugnanu nádhernou zlatou a stříbrnou lampu, požehnal jeden z obrazů světice určený k projevům veřejné úcty. Byl znám svým výrokem: „Modlete se ke svaté Filoméně, o cokoliv ji požádáte, ona vám vyprosí.“
    Otec namítal: „Byla jsi příliš mladá, abys mohla učinit tak závažný slib.“ Přikázal mi, abych přijala Diokleciánovy námluvy a připojil i hrozby. Milost Boží mne však učinila neoblomnou. Můj otec potom přednesl Diokleciánovi moje námitky. Protože se však nechtěl vyvázat ze svého slova, domníval se, že je nutné, aby mne tam osobně dovedli. Ale ještě před tím jsem musela obstát před náporem otcovy nevole i něhy. I má matka byla na jeho straně a použila všech prostředků, aby mě laskáním i hrozbami zviklala v mém přesvědčení. Nakonec mi padli oba k nohám, zapřísahali mě se slzami v očích a prosili mě, abych se nad nimi smilovala. „Mé dítě,“ volali, „měj soucit se svým otcem a se svou matkou, slituj se nad svou rodnou zemí a našimi poddanými.“ Odpověděla jsem: „Nemohu a ani nesmím, své panenství jsem zaslíbila Bohu – slib má přednost před vámi, před mou rodnou zemí, přede vším ostatním. Má říše je v nebi.“


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00