Jak na věc


sucho na jihu moravy

Spor o podobu novely zákoníku práce

    gf: „Ministr životního prostředí Richard Brabec chce lidem rozdat stovky milionů korun na budování malých retenčních nádrží. Souhlasíte s ním?“
    Milda: „Pane ministře, nebylo by možné při žních při suchu nařídit, aby na poli za kombajnem preventivně jezdila cisterna (dobrovolných) hasičů pro potřebu okamžitého zásahu? Bylo by to rozhodně lacinější než případné následné hašení požáru celého pole a okolí.“
    V podzemních vodách je stav sucha definován pomocí pravděpodobnosti výskytu dané hladiny ve vrtu v daném kalendářním měsíci. Stav sucha je charakterizován třemi kategoriemi závažnosti podle pravděpodobnosti výskytu odvozené za referenční období 1981–2010. Jako mírné sucho jsou označeny stavy pod hodnotou spodního kvartilu (tj. pravděpodobnosti překročení 75–85 %, silné sucho je hodnoceno jako pravděpodobnost překročení 85–95 % a jako mimořádné sucho jsou označeny stavy, které odpovídají nejnižším 5 % historických pozorování (tj. pravděpodobnost překročení 95%).


Lesům ČR v pololetí kvůli kůrovci klesl zisk o 90...

    Marian Jurečka /KDU-ČSL/: „Neděláme jen konference, děláme konkrétní opatření, např. změna pravidel hospodaření pro zemědělce, která bude již od příštího roku nebo např. zahájení dotačního titulu na realizace a obnovu rybníků a malých vodních nádrží, kdy žadatelem může být jak zemědělský podnikatel, tak obec. Dále daleko více dotačně podporujeme investice zemědělců do závlahových systémů.“
    Antonín: „Dobrý večer, je to opravdu vtipné. Napřed schválíte panu Babišovy dotaci 4 miliardy na řepku , která nadměrně zadržuje vodu a pak budete utrácet peníze z rozpočtu nás všech a navíc vyplácet dotaci zemědělcům za sucho. Není to víc než Kocourkov?“


Sucho jako hrozba budoucnosti? - Sucho a miliardové škody zemědělců - Hyde park

    Letošní jaro nám může připadat deštivé, ale podle odborníků půdní sucho trvá, protože s výjimkou února spadlo od začátku letošního roku málo srážek a zásoby podpovrchových vod se zatím dostatečně nedoplnily. Na dlouhodobé sucho se začal připravovat i stát. Vláda loni schválila strategii reagující na změny klimatu i koncepci pro boj se suchem. Pro dva rezorty – ministerstvo zemědělství a ministerstvo životního prostředí – jde pak o prioritu číslo jedna. Ministr životního prostředí Richard Brabec chce lidem rozdat stovky milionů korun na budování malých retenčních nádrží. Inspirací pro akci jsou kotlíkové dotace. Ministr zemědělství Marian Jurečka pak za klíčové považuje změnu způsobu hospodaření zemědělců a lesníků. O dalších plánech pak má rozhodovat Sobotkova vláda na své dnešní schůzce. Plýtváme s vodou? Jak moc a kde nejvíc? Která opatření nás v budoucnosti mohou ochránit před jejím nedostatkem? Ptejte se ministra zemědělství Mariana Jurečky, hlavního hosta dnešní 90 ČT24.
    Kůrovcová kalamita byla 27. 8. tématem diskusního pořadu Duel na serveru Seznamzpravy.cz. Hosty byli František Kučera (SVOL) a Václav Lidický z Ministerstva zemědělství. „To, že kůrovec...
    V další fázi byla na web umístěna samotná „Koncepce na ochranu před následky sucha pro území ČR“, přijatá usnesením vlády ČR č. 528 ze dne 24. července 2017 (vzniklá na základě řešení úkolů z usnesení č. 620/2015) včetně příslušných příloh a souvisejících usnesení.
    Marian Jurečka /KDU-ČSL/: „Dobrý den, s výkupy začínáme. U některých nemovitostí jsme ještě upravovali výkupní ceny, na základě připomínek starostů dotčených obcí.“


Armáda se v Sasku zapojila do boje proti kůrovci

    Marian Jurečka /KDU-ČSL/: „Ano, tyto aktivity v rámci pozemkových úprav podporujeme. Je pravdou, že někteří zemědělci s těmito kroky nesouhlasí, ale pokud jsou opravdu zodpovědnými hospodáři, tak si nakonec musí uvědomit, že i pro jejich dlouhodobé hospodaření je důležité mít dobrá protierozní opatření, mít v dobrém stavu půdu a především umět zadržet vodu, která je klíčovým faktorem pro dobré výnosy.“
    Marian Jurečka /KDU-ČSL/: „Právě v operačním programu Rozvoj venkova podporujeme toto opatření především na vodních tocích, které jsou v lesích, podporujeme i investice do přehrazování těchto toků a vytváření malých vodních nádrží na těchto vodních tocích. Bohužel mnoho vodních toků již není reálné vrátit do jejich přirozených koryt.“
    Vznik a trvání hydrologického sucha jsou ovlivněny i užíváním vody, proto je třeba na hydrologické sucho pohlížet jako na přírodní fenomén, který však může být prohlouben lidským působením.


Zástupci SVOL a MZe řešili kůrovcovou kalamitu v on-line pořadu...

    V souvislosti s řešením problematiky sucha a činností meziresortní komise VODA-SUCHO byl v letech 2015–2017 na platformě VÚV TGM v součinnosti s MŽP a MZe vytvořen informační webový portál www.suchovkrajine.cz. Cílem tohoto webu je především shromažďovat a představovat informace o problematice sucha široké veřejnosti a v tomto smyslu je zamýšlen i jako jedna z forem veřejné osvěty. Na webu byly postupně zveřejněny kompletní analýzy, které si Ministerstvo životního prostředí nechalo zpracovat pro plnění úkolů schválených usnesením vlády č. 620/2015 v rámci dokumentu „Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“. Jednotlivé na webu zveřejněné analýzy obsahují několik desítek stran textu a příliš detailní odborné informace, proto je na ně v samotné informaci pro Vládu ČR uveden pouze odkaz a krátký popisný text.
    Na webu jsou rovněž umístěny informace o již proběhlých (formou zápisů) a současně plánovaných akcích týkajících se činnosti meziresortní komise VODA-SUCHO, na kterých se mohou zástupci odborné obce se zástupci komise setkat a vyjádřit svůj názor, případně je mohou oslovit přes tajemníky komise.
    Eva Sikorová: „Dobrý večer, příčiny sucha jsou bohužel dost úzce spjaty s rezortem zemědělství. Meliorace, zkracování vodních toků, jejich úpravy, likvidace života v půdě hnojivy a postřiky, zhutňovaní půdy, vodní eroze ... Proč neotočíme tyto trendy?“
    Divák: „Stále je ve hře tzv. frakování? Tedy pumpování chemikálií do podzemí? Nebo jsme už konečně pochopili, že největší bohatství je čistá zdravá bezpečná voda? Bude už konečně takováto těžba jednou pro vždy zakázaná?A co staré ekologické zátěže podzemních vod?“


Zástupci SVOL a MZe řešili kůrovcovou kalamitu v on-line pořadu Duel

    Pavel: „Dobrý večer, neuvažuje ministerstvo o podpoře využívaní odpadních kalů za účelem udržení organické hmoty v půdě a tak i retence vody v krajině? Děkuji.“
    Marian Jurečka /KDU-ČSL/: „Orba je důležitým agrotechnickým opatřením a přispívá k vyšší retenční kapacitě půdy, nicméně lze ji nahradit i hloubkovým kypřením, které se bohužel zdaleka nevyužívá tak, jak by mělo.“
    Marian Jurečka /KDU-ČSL/: „Naše ministerstvo počítá s využitím odpadních kalů, pokud vyhoví testům na veškerá rezidua a mohou být bezpečně aplikována na pole.“
    vzniká následkem déletrvajícího deficitu srážek a projevuje se jako nedostatek zdrojů povrchových a podzemních vod (průtoky ve vodních tocích, hladiny jezer a nádrží, stav hladiny ve vrtech a vydatnosti pramenů). Ve zdrojích podzemních vod se nedostatek projevuje s různým zpožděním v závislosti na infiltračních schopnostech hornin, hloubce zvodní, příp. vzdálenosti infiltračních oblastí. V době hydrologického sucha jsou vodní toky přirozeně dotovány pouze ze zásob podzemních vod.


Monitoring médií - lesnictví a dřevařství

    V případě vodních toků hydrologické sucho nastává, pokud průtok je menší nebo roven velikosti tzv. 355denního průtoku Q355d stanoveného za referenční období 1981–2010. Jedná se o průtok, který je v dlouhodobém průměru dosažen či překročen po 355 dní v roce. V době hydrologického sucha však mohou průtoky o velikosti Q355d či menší trvat i řadu týdnů, zatímco v obdobích s přebytkem srážek se nemusí v průběhu roku vůbec vyskytnout.
    Tom: „Dobrý večer, myslím, že by k zadržení vody v krajině velmi pomohla hluboká orba! Dnes je jen plečkuje a podmítá. Půda je tvrdá a nevsakuje vodu. Co si myslíte o hluboké orbě a o její absenci. Děkuji Tom“
    Interaktivní zpravodajský pořad ČT24. Hlavní události dne, podstatná témata a jejich aktéři odpovídající na otázky diváků živě v Hyde Parku. Na téma „Sucho jako hrozba budoucnosti?“ s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou.
    Antonín: „Dobrý den, doslechl jsem se ze náš starosta připravuje projekt obnovení mezí v krajině. Resp. Na polích. Dovedu si představit že zemědělci musí být zásadně proti. Tyto projekty jsou peněžně podporovány ze strany státu, případně EU? Děkuji za odpověď.“
    Jan: „Jako jedno z protipovodňových opatření v povodí Moravy je plánované VD Skalička. PMO mělo od letošního ledna vykupovat nemovitosti v zátopě, ale na dotazy za už je možno nemovitost prodat odpovídá že nejsou peníze. Kde jsou? Děkuji“


U Lesů ČR letos v létě působí 170 studentů lesnictví

    Marian Jurečka /KDU-ČSL/: „My se dnes právě snažíme tyto trendy otočit (viz. mé předchozí odpovědi), bohužel chyby, které se staly v minulosti, nedokážeme změnit za několik málo let.“
    Marian Jurečka /KDU-ČSL/: „Malé retenční nádrže v domácnostech a firmách mohou pomoci k lepšímu hospodaření a využití vody, ale je zapotřebí, aby to byly opravdu kvalitní systémy, rozhodně ne plastový sud pod okapem, takovou investici může dělat každý, aniž bychom na to museli nastavovat dotační systém, jehož administrace také něco stát stojí. Tyto systémy by měly být mrazuvzdorné s dlouhou životností.“
    Jaroslav: „Dobrý den pane ministře.Rád bych se Vás zeptal,jak daleko jsou přípravy ministerstva zemědělství ohledně fondu nepojistitelných rizik,děkuji.“
    Pája: „Chcem víc křivolakých potůčků a strouh místo rovných (a betonových)! Mají násobně větší objem a menší spád (geometrie ze ZŠ) tj. voda odtéká pomaleji (menší sklon + víc překážek, listí ap.), pojmou víc vody, která má víc času na zasáknutí většího objemu.“


Albertov bude 17. listopadu patřit UK

    Původním smyslem webu bylo soustředit na jedno místo veškeré vzniklé analytické podklady, výzkumné zprávy a mapy, které si MŽP (MZe či další resorty) nechalo v rámci usnesení vlády č. 620/2015 zpracovat. Záměr byl od počátku takový, aby veškeré informace byly dostupné široké veřejnosti a především uživatelům vědecké sféry. Jednotlivé vzniklé analytické mapy tak mohou být podkladem pro další výzkumnou činnost. Zveřejnění výzkumných zpráv také může přispět k zamezení duplicitního řešení výzkumných témat, která jinak mohou být nekontrolovaně podporována v rámci různých grantových titulů např. NAZV, TA ČR, GA ČR, Bezpečnostní výzkum apod.
    THomass23: „Žádné nové přehrady nic nevyřeší.Je to jednoduché,dělejme to,co dělali naši předkové.Navracejme do půdy humus,obnovujme remízky,mokřady a nové rybníky.Kde jsou ty české plodiny,které se tu pěstovali.Kdy tyto plodiny zemi tolik neničili ?“
    Marian Jurečka /KDU-ČSL/: „Máte pravdu, naše hlavní zaměření je na hospodaření na lesní a zemědělské půdě, kde chceme, aby zemědělci pravidelně střídali plodiny, dobře doplňovali organickou hmotu v půdě. Abychom v rámci pozemkových úprav navraceli krajinu do původního stavu (výsadba remízků, alejí, realizace mezí, mokřadů a rybníků). Ale i přírodě blízká opatření mají své možnosti a když nebude měsíc a půl pršet, tak je třeba mít akumulační zdroje na řekách, abychom mohli nadlepšovat průtoky v době sucha.“


Vysočina dá na podporu hospodaření v lesích dalších 50 mil...

    Marian Jurečka /KDU-ČSL/: „Fond těžko pojistitelných rizik jsme chtěli spustit v prvním čtvrtletí tohoto roku, nicméně zjistili jsme, že je nutné ještě provést změny v legislativě a projednat tyto úpravy s Evropskou komisí, což nám zabere ještě pár měsíců.“
    Aktualizováno 31. 8. Hlasujte v anketě! Od úterý 27. srpna „bojuje" prvních 30 vojáků tankové brigády 27 Bundeswehru z posádky Frankenberg v lesích spolkové země Sasko...
    Marian Jurečka /KDU-ČSL/: „Dobrý den, víte co je vtipné? Že jsme za první čtvrtletí tohoto roku prakticky nevyplatili ani korunu na biopaliva z řepky, protože tím, že jsme je zdanili, tak při současných cenách ropy nejsou tato paliva konkurenční. Jinak řepka je zlepšující plodina, s robustním kořenovým systémem, který je pozitivní pro vyšší zadržení vody v krajině, navíc velká část posklizňových zbytků u řepky zůstává na pozemku a je zaorána, tedy je to další přísun organické hmoty do půdy.“
    Marian Jurečka /KDU-ČSL/: „Již dnes je zodpovědností zemědělského subjektu zajistit maximální preventivní opatření proti vzniku požárů, bohužel ne všechny zemědělské subjekty toto dělají.“


SVOL: Na zalesňování potřebujeme pro příští rok sedm miliard

    Marian Jurečka /KDU-ČSL/: „Na planetě již dnes sucho a nedostatek vody ohrožuje každý den desetitisíce lidských životů. V ČR zatím takto ohrožení nejsme, ale prognózy na zvyšování průměrných teplot v ČR a také s tím spojených projevů sucha nelze brát na lehkou váhu a dnes máme nejvyšší čas začít dělat konkrétní opatření, abychom zde dostatek vody měli i pro naše děti a vnoučata.“
    Marian Jurečka /KDU-ČSL/: „Dobrý den, nelze jednoduše říci, zrušme meliorace. Meliorace potřebujeme, ale potřebujeme je umět i dobře řídit, tedy v době kdy je opravdu velký přebytek srážek, tak je využit pro odvodnění a v době předpovědi sucha, či sucha jako takového umět meliorační systém využít k přísunu vody pro rostliny. Tedy potřebujeme inteligentní meliorační systémy, tak jako to mají některé státy v zahraničí.“
    marek: „co neustálé zabírání orné půdy a luk na úkor průmyslových zón? kam se má voda vstřebávat? Do betonu asi ne. více jak 10% území ČŘ je již udajně zastavěno. jak dlouho toto bude pokračovat?“


Nová metoda operace páteře

    Silvarium.cz využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.Dodavatelem obsahu serveru Silvarium.cz a osobou vykonávající redakční odpovědnost je společnost Lesnická práce s.r.o.The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
    Ladislav: „Pane ministře, i když máme dnes moderní technologie, ale je voda, je voda jak tedy mimo šetření ji ochránit a hlavně kde hledat nové zdroje?“
    Státnímu podniku Lesy České republiky (LČR) v prvním pololetí kvůli kůrovci a pádu cen dřeva propadl hrubý zisk na 169 milionů korun z 1,77 miliardy...
    V souvislosti s řešením problematiky sucha a činností meziresortní komise VODA-SUCHO byl v letech 2015–2017 na platformě VÚV TGM v součinnosti s MŽP a MZe vytvořen informační webový portál www.suchovkrajine.cz. Cílem tohoto webu je především shromažďovat a představovat informace o problematice sucha široké veřejnosti a v tomto smyslu je zamýšlen i jako jedna z forem veřejné osvěty.
    Marian Jurečka /KDU-ČSL/: „Dobrý den, opravdu hrozí, protože srážky v průběhu roku jsou více nepravidelné než v minulosti a na to jsme doposud nereagovali vhodnou infrastrukturou. To dnes měníme.“


Lesy ČR znásobily stipendia pro studenty lesnických učilišť

    Marian Jurečka /KDU-ČSL/: „Nové zdroje nenajdeme. Jediným zdrojem vody v ČR jsou srážky, jediné, co můžeme daleko lépe s vodou hospodařit, ať již v krajině, tak abychom ji co nejefektivněji a nejdéle zadrželi a pak se soustředili na využívání vody v průmyslu a v domácnostech, kde lze hledat prostory pro šetření s vodou (např. využití dešťové vody).“
    Marian Jurečka /KDU-ČSL/: „Současná vláda zvýšila poplatky za vyjmutí ze zemědělského půdního fondu, ale i přesto se nesnížilo tempo vyjímání této půdy pro investiční záměry, proto budu navrhovat, aby půdy s nejvyšší bonitou bylo zakázáno vyjímat pro průmyslovou výstavbu. Jedinou možností by bylo např. schválení takového záměru a vyjmutí takto bonitní půdy přímo se souhlasem vlády.“
    Marian Jurečka /KDU-ČSL/: „Změny ve skladbě pěstovaných plodin, tedy vyšší nároky na osevní postupy plánujeme již od prvního ledna příštího roku.“
    Jiří: „Zabývá se dnes někdo otázkou zrušení meliorací, které byly před lety vybudovány k odvodnění polí, jsou dodnes bohužel z velké části funkční a odvádí zbytečně vodu z krajiny a znesnadňují tak její přirozený pozvolný vsak do horninového prostředí?“


Španělsko bojuje s nadměrným dluhem

    Marian Jurečka /KDU-ČSL/: „V ČR pokud je mi známo již dlouhé roky žádná těžba nerostů není založena na principu pouštění jakýchkoliv chemikálií do těžebních ložisek. Tato praxe je v ČR opravdu minulostí.“
    Marian Jurečka /KDU-ČSL/: „Opravdu nevěřím na to, že poručíme větru a dešti. Před přírodou je třeba míti velkou pokoru a umět s ní hledat maximální symbiózu. Veškeré prognózy ukazují, že srážek rozhodně nebude více, spíše jich může být méně.“
    Marian Jurečka /KDU-ČSL/: „Samozřejmě krajina v roce 47 byla jiná, než dnes. My se ji dnes mnoha opatřeními snažíme vrátit do co nejlepšího stavu tak, aby bylo umožněno zadržení vody v krajině, např. v rámci pozemkových úprav se snažíme zpět vrátit do krajiny remízky, meze, mokřady, rybníky, aleje...“
    Aktualizováno 31. 8. Ministerstvo zemědělství rozšířilo seznam nejpostiženějších oblastí v tzv. rajonizaci v novém opatření obecné povahy. Bude platit do konce roku 2022. Ve vyjmenovaných...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00