Jak na věc


studium učebních oborů dálkově brno

Prezenční a kombinované studium

    Prezenční studium vám dává obecně mnohem větší svobodu při individuální volbě předmětů. Při prezenčním studiu může výuka probíhat kterýkoliv všední den, dopoledne i odpoledne a její převážná část je organizována formou přednášek, cvičení, seminářů, kurzů, praxí, laboratorních prací a dalších forem. Naproti tomu kombinované studium je spojené hlavně se samostudiem. Na Univerzitě Palackého funguje tzv. kreditový systém, což znamená, že každý předmět nebo seminář je ohodnocen určitým počtem kreditů, které získáte po jeho absolvování. Kredity se vám tak sčítají, abyste dosáhli požadovaného počtu kreditů na konci roku a postoupili do dalšího ročníku.
    Absolvet tříletého studia oboru Andragogika je vysokoškolsky vzdělaný odborník, který se může uplatnit jako lektor, profesní konzultant personalista, pracovník ve státní správě a samosprávě, v pedagogických centrech, nadacích, v mezinárodních agendurách, a to v neziskové i komerční sféře.
    Univerzita Palackého poskytuje velkou variabilitu pro různé kombinace a formy studia, poskytuje vám tedy velký prostor jak si své studium můžete samostatně zorganizovat. Prezenční studium je nejběžnější forma vysokoškolského studia, při které se vyžaduje pravidelná osobní přítomnost studentů při výuce. Kombinovaná forma studia vám umožní studovat vysokou školu např. při zaměstnání. Studenti docházejí na výuku méně často než při prezenčním studiu, přičemž výuka obvykle probíhá v pátek nebo sobotu. Dříve se pro tuto formu studia používaly pojmy „dálkové“ nebo „distanční“ studium.


Studenti ze Slovenské republiky

    Univerzita Palackého v Olomouci (UP) se získáním institucionální akreditace zařadila mezi nejprestižnější vysoké školy v ČR. Přistoupila tak na závazek připravit a nabízet pro studenty nové studijní programy v souladu s nejmodernějšími trendy a požadavky trhu práce. Vzhledem ke skutečnosti, že UP získala institucionální akreditaci v červenci 2018, jsou některé nové studijní programy ještě v procesu schvalování. Proto nabídka programů v elektronické přihlášce ke studiu není dosud kompletní, postupně v průběhu prosince a ledna budou přibývat další moderně koncipované programy.
    Nově si můžete vybírat z široké studijní nabídky, a to jak ze studia jednoho studijního programu, tak z kombinace dvou studijních programů. Při zkombinování dvou programů si zvolte program maior (tzv. hlavní program), který doplníte programem minor (tzv. vedlejším programem). Dejte ale při výběru studia a vyplňování elektronické přihlášky velký pozor, protože závěrečnou práci budete v případě kombinace dvou studijních programů psát jen v programu maior a vaše volba nejde během studia změnit!
    Studenti UP se mohou v rámci svého řádného studia zúčastnit prostřednictvím programu Erasmus+ studijního pobytu na evropských univerzitách (3 až 12 měsíců). Studium v USA nabízí Merillův program, další možnosti studia v zahraničí můžete mít i jako účastníci programů CEEPUS, Study Abroad Program a dalších.
    Tříletý obor Předškolní pedagogika již nebude otevírán. Připravuje se akreditace pětiletého magisterského oboru Předškolní pedagogika v souladu s legislativou Polské republiky.


Pedagogika volnočasových aktivit

     Pokud studujete střední školu a uvažujete o dalším studiu na vysoké škole, nabízíme vám studijní programy v mnoha možných kombinacích. Osm fakult poskytuje vzdělání v oblastech humanitních, společenskovědních, uměnovědných, přírodovědných, lékařských, zdravotnických, studovat můžete také např. teologii, právo, tělesnou výchovu a sport. Seznam všech programů najdete v katalogu. Fakulty také umožňují studium více zaměření zároveň, a to i mezi různými fakultami. Studovat lze v prezenční, nebo v kombinované formě studia. Pro zájemce o studium z řad těch, kdo již na vysoké škole vystudovali a mají zájem si rozšířit své vzdělání, nabízíme další bakalářské studium, nebo navazující studium magisterské a doktorské.
    Absolvent studia je kvalifikovaný odborník pro práci v orgánech státní správy a samosprávy, školství, léčebně-výchovných zařízeních, domovech mládeže, reedukačních a diagnostických centrech, nápravných zařízeních apod.


Sociální pedagogika

    Nedílnou součástí akademické obce jsou i studenti ze Slovenska, kterých na olomoucké univerzitě studuje přes 1200. Většinu slovenských studentů láká nejen prostředí historické Olomouce jako univerzitního města, ale také výborné dopravní spojení ze Slovenska, ale především možnost studovat u nás za stejných podmínek jako čeští studenti. Standardní doba studia je tedy zdarma a navíc mají slovenští studenti nárok na ubytovací stipendium 30 EUR měsíčně (viz Stipendijní řád). Kromě toho lze během studia dosáhnout i na další stipendia. Slovenští studenti navíc mohou ve výuce komunikovat v rodném jazyce a ve slovenštině psát i seminární či diplomové práce. Připočteme-li k tomu genius loci Olomouce a mezinárodní prostředí Univerzity Palackého, je pochopitelné, proč se tolik slovenských maturantů rozhoduje pro studium právě u nás.
    Studijní programy UP jsou dostupné i pro osoby se ZP, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. V případě jakéhokoli dotazu týkajícího se přístupnosti jednotlivých studijních programů se obraťte na Centrum podpory studentů se specifickými potřebami, tel. 585 635 323.
    Absolvent tříletého studia oboru Transkulturní edukace je vysokoškolsky vzdělaný odborník, plně se orientující v současných problémech migrace a globalizace. Je schopen komunikovat s lidmi různých kultur, seznamovat je s problematikou českého a evropského kulturního prostředí, informovat o nebezpečích integrace apod. Uplatnění nachází v různých orgánech státní správy a samosprávy, a dalších organizacích a institucích, které se věnují azylantům, migrantům nebo národnostním menšinám.
    Absolvent studia je plně kvalifikovaný pedagogický pracovník v zařízeních zaměřených na volnočasové aktivity dětí, mládeže a dospělých (např. Střediska volného času, DDM, lázeňská zařízení apod.)


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
13899
cache: 0024:00:00