Jak na věc


stigmatizace krční páteře

Modře svítí i ti, kdo nás šikanují

    26. 7. 2016 – hosty 90´ ČT24 byli prof. Cyril Höschl, ředitel Národního ústavu duševního zdraví a MUDr. Jiří Švarc, primář ochranného léčení PN Bohnice. Poslední třetina pořadu je věnována reformě psychiatrie (65:38). Vyjádření prof. Höschla z pozice člena kontrolního týmu MZd pro ČRo Radiožurnál, k tragické události v obchodním centru.
    V současné době je jasné, že novověká redukce skutečnosti představuje příliš těsný rámec, jestliže chceme pochopit všechno, co chceme. Již několik desítek let existuje úsilí změnit tento rámec. Ukazuje se však, že změna není možná postulováním nějaké nové koncepce, protože ta by byla ostatním stejně málo pochopitelná, jako pohled do jiného světa, ale že předpokladem ke změně je nové prožívání skutečnosti. Proto je také zbytečné a marné, když se ti, kteří se zabývají výzkumem jevů z hlediska dnešního chápání světa okrajových, jako jsou například jevy označované parapsychologické, snaží představit své bádání jako bádání vědecké, a to až do té doby, dokud tato proměna dostatečně nepokročí.


Nejčastější předsudky o schizofrenii

    Terezie byla vysvobozena z noci slepoty, která ji obestírala po čtyři roky. Ale zůstala stále upoutána na lůžko. Čtrnáct dní před svatořečením blahoslavené Terezičky od Ježíška se Terezie Neumannová dostala do velkého nebezpečí, že jí bude muset být amputována levá noha, ustavičně hnisající rána se nechtěla zahojit, což neobyčejně zneklidnilo Tereziinu matku. Terezie se začala kvůli své matce vroucně modlit ke své ochránkyni. A hle! Za několik minut bolesti přestávají, obvaz byl odstraněn a k údivu všech je celá rána zacelena a potažena jemnou svěží pokožkou.
    Takovýto přerod nebyl nikdy jednoduchou věcí a nebude jí tím spíše ani dnes, kdy bude zřejmě muset proběhnout v daleko kratším časovém období, než tomu bylo dříve a vyžádá si proto intenzivní vědomé úsilí. Nicméně již dnes existuje řada významných osobností, které je možno pokládat za představitele tohoto proudu. Ve světě to jsou např. Pierre Teilhard de Chardin, Raymond Ruyer, Gregory Bateson, Rupert Sheldrake, Fritjof Capra, V.V.Nalimov a další. Nejvýraznějším představitelem tohoto směru je u nás doc. dr. Zdeněk Neubauer z Karlovy university.
    Zdá se, že dětský psychiatr Jaroslav Matýs svými výroky v rozhovoru v Reflexu 30.3.2017 vyrazil dech. Po jeho přečtení se vám nejprve zatmí před očima a musíte chvíli počkat, abyste ho rozdýchali. Po včerejším švejkování s Nobelovou cenou pro MUDr. Matýse jsme se rozhodli s mnoha rodiči dětí na autistickém spektru k e-petici. Výzva k…


V kině Světozor se budou bourat předsudky o duševních nemocech – filmový festival Na hlavu

    Na to teď nemohlo být ani pomyšlení. Ponenáhlu ochrnula polovina jejího těla. Ke všemu jí začal od října 1918 slábnout i zrak, až v březnu 1919 úplně oslepla, takže nebyla schopna rozlišit, jestli je den, nebo noc. Její utrpení se neustále stupňovalo. O vánocích 1922 ochrnul polykací sval, od té doby mohla požívat jen  tekutou stravu. K tomu ke všemu i načas ohluchla pro vředy v uších. Přijímání tekutin se počátkem roku 1923 omezilo na 1 až 2 lžíce denně. Čtrnáct dní před Bílou sobotou roku 1925 nemohla spolknout ani kapku vody a od vánoc roku 1926 přijala po přijímání nepatrné částečky hostie jen asi 6-8 kapek vody. Od září roku 1927 pak vůbec nejedla ani nepila, přijímala pouze hostii.
    Na svátek svatého Jana Evangelisty, který byl mnoho na cestách, viděla, jak tento apoštol ve věku asi 52 let chtěl ve Smyrně získat pro křesťanství pohanského vrchního kněze. Zdá se, že se dohodli.
    „Hele, ta je postižená,“ kývla jedna puberťačka na druhou. Nejdřív jsem nechápala, o kom mluví. Široko daleko jsem žádného postiženého člověka neviděla. Pak mi došlo, že jediný, o kom může mluvit, je moje dcera. Je Aspergerův syndrom postižení? Moje dcera právě rázovala opodál svým specifickým krokem, v ruce svou oblíbenou ulomenou lyžařskou hůlku… Měla radost….
    Kampaň Světového dne zdraví WHO v roce 2017 je věnována depresi. Proč bylo zvoleno právě toto téma? Celkový počet lidí trpících depresí je odhadován přes 300 milionů a jejich počet se mezi lety 2005 až 2015 zvýšil o 18 %. Přesto je toto onemocnění velmi často nebo pozdě rozpoznáno a nedostatečně léčeno. I v zemích s vysokými příjmy [...]


Otevřený dopis šéfredaktorce iDnes.cz Naděždě Petrové

    První spolehlivě zaznamenaný případ stigmatizace je u sv.Františka z Assisi na počátku 13.století, od té doby neuplynulo ani jediné století, kdy by se jev stigmatizace neopakoval. Pro ilustraci uvádím vyprávění o stigmatizaci sv. Františka z Assisi tak, jak je popsal biskup Bonaventura: „Věrný vpravdě druh a sluha Kristův, František, dvě léta předtím, nežli do nebes se odebral, když sám a sám na vyvýšeném místě, jež horou Alvernskou se nazývá, započal čtyřicetidenní půst k úctě archanděla Michaela, hojněji než obyčejně zaplaven sladkostí nebeského rozjímání a rozpálen žhoucnějším plamenem po sídlech nadpřirozených, hojněji než jindy pocítil dary nebeských omilostnění. Když tedy serafinskou touhou po nebi schvácen vzhůru k Bohu pospíchal a proniknut něžností spolutrpitelskou byl v Toho změněn, jenž z přílišné lásky ráčil se dáti ukřižovati, kdys zrána kolem svátku Povýšení sv.Kříže modle se na svahu hory, spatřil jako podobu jednoho serafa, majícího šest jak zářivých tak i ohnivýc
    Tento názor byl pod pórován řadou případů, které byly jako podvod skutečně odhaleny. Snahou takto smýšlejících bylo dokázat, že všichni stigmatizovaní jsou vlastně podvodníci, toužící po obdivu. Připustit opak by totiž znamenalo, zvláště v minulosti, dostat se do rozporu se skrytými předpoklady, na nichž byla vystavěna budova novověké vědy.


Nejlepší dárek? Nová kniha! PS: je zdarma

    V úvodu tohoto článku jsem již naznačil, že existuje velice široké spektrum názorů, které se snaží vysvětlit jev stigmatizace a ostatní jevy, zpravidla s ním spojené. Tři nejčastěji se vyskytující „vysvětlení“ v souvislosti se stigmatizací jsou: podvod, hysterie, vůle Boží. První dvě jsou typické pro moderní chápání skutečnosti, tím spíše, že lékaři vědí, že hysterií postižení pacienti si intenzívní představou dokáží například vyvolat takové popáleniny, jakoby skutečně přišli do styku se žhavým tělesem, apod. Třetí „vysvětlení“ nemá žádnou poznávací hodnotu, tj. nic nevysvětluje. Hlouběji vzato, vše, co existuje, můžeme pochopit jako bytí z vůle Boží. To nám však nic dalšího neříká. Domnívám se však, že jisté jsou zde alespoň dvě věci:
    Tyto případy mají pak jednu společnou vlastnost. Rány totiž nejsou nikdy postiženy zánětem nebo hnisáním. Je také zajímavé, že doposud vždy selhal pokus o jejich vyléčení.
    Stejně tak bývá různá i doba, kdy se tyto tělesné útrapy dostavují. Někteří stigmatizovaní krvácejí z ran nepřetržitě, ale jen po relativně krátkou dobu, např. několik měsíců. Jiní jen v určité dny, ale opakovaně po dobu několika let. Jsou však možné nejrůznější případy.
    Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 170


Stigmatizace v České republice – výzkumná zpráva NÚDZ

    Takové problémy, jako je například stigmatizace, vždy znovu a znovu upozorňovaly na to, že tomu tak není. Teprve v posledních asi třiceti letech začínají tuto pravdu pomalu a jaksi neochotně chápat sami vědci. Pozvolna se ukazuje, že skutečnost, tak, jak ji chápe novověká věda, je určitou redukcí skutečnosti, pro tento způsob bádání sice nutnou a nesmírně plodnou, ale přece jen redukcí. Určitá část skutečnosti následkem toho nutně zůstává, stejně jakou každé jiné redukce, mimo její hranice. Neboli zůstává mimo skutečnost, tak, jak ji příslušný redukovaný pohled chápe. Historický vývoj pak navíc vedl k tomu, že otcové novověké vědy vyslovili svůj nárok na poznání skutečnosti absolutně. Neboli postulovali, že vědecký přístup ke skutečnosti je schopen poznat skutečnost celou. Došlo tak postupně ke ztotožnění skutečnosti jako takové s onou redukcí, která stála u zrodu novověké vědy. Proto stále ještě má mnoho poctivých lidí sklon jevy, u kterých existuje malá pravděpodobnost, že by je bylo
    Duben je měsíc, který se věnuje osvětě poruch autistického spektra. 2. dubna je Světový den porozumění autismu. ATYP magazín má za cíl pomoci destigmatizovat lidi s poruchami autistického spektra, ADHD a dalšími neurovývojovými poruchami. Proto jsme se rozhodli vzhledem k diskuzím ohledně letáku o autismu, který se na internetu sdílí, upozornit na to, že je potřeba…
    V den výročí smrti svaté Terezičky 30. září 1925, asi v půl jedné v noci, uviděla Terezie Neumannová známé světlo a líbezný hlas jí oznamoval, že nyní může chodit bez veškeré pomoci, předpověděl jí utrpení ještě větší a povzbuzoval ji k důvěře v Boha.


Jak máme věřit speciálním pedagogům?

    Po odchodu ostatních vypravovala faráři, že se jí ukázalo opět ono zvláštní světlo a slyšela milý hlas, aniž koho viděla: „Rézi, chceš se uzdravit?“ Odpověděla jsem: „Mně je vše stejné, ať jsem zdravá, nebo nemocná, žít, nebo zemřít, Pán Bůh tomu nejlépe rozumí.“ Hlas se mne dále tázal, zdali bych neměla radost, kdyby se mi ulehčilo a mohla se posadit a chodit. Řekla jsem, že mám radost ze všeho, co přichází od Boha. A tu mne ten hlas vyzval, abych se posadila a řekl, že mohu chodit. Hlas ještě řekl, že budu mnoho trpět, abych se však nebála. „Já jsem ti dosud pomáhala a budu ti pomáhat nadále.“
    Podstatou stigmatizace je tedy účast na Ježíšově utrpení a znovuprožívání fyzických bolestí na těch místech těla, kde On je prožíval. Tato utrpení mohou být pouze částečná, nebo úplná. Bolesti jsou pociťovány pouze na některých místech (např. na jedné noze, na rameni apod.), nebo na všech místech, na kterých je pociťoval Ježíš. Také mohou být různého stupně, od mírné bolesti až po krvácející rány.Tyto rány se vyskytují nejčastěji na místech, kde Kristovo tělo bylo proraženo hřeby a kde bylo probodeno kopím. Mohou se však vyskytovat i na zádech, kde byl Nazaretský zraňován důtkami, nebo na hlavě, jako stopy po trnové koruně a na dalších místech.


David Kasal: Nemáme dostatek lidí na diagnostiku PAS

    Kdysi krátce před odjezdem do války koupil otec dětem několik svatých obrázků. Terezii se okamžitě zalíbí obrázek Terezičky od Ježíška, řeholnice karmelitského řádu z Lisieux a začala se o ni zajímat. Nyní už úplně slepá nechává si předčítat slavný spis Terezičky z Lisieux, ve kterém popisuje svůj život a cestu „duchovního dětství“, po které došla za několik let vysokého stupně dokonalosti a úcty.
    Jako doplněk oficiálního vydání strategie byla připravena i verze pro tablety iPad ve formě interaktivního textbooku. Textbook je ke stažení zde a je určen k prohlížení v programu iBooks.
    Představitelé vědy dlouho, předlouho sami sobě i ostatní veřejnosti sugerovali, že klasický vědecký přístup ke skutečnosti je naprosto nestranný a není tedy založen na žádných předem daných skrytých předpokladech.
    Za dobu své nemoci jsem se setkal s celou řadou předsudků a polopravd týkajících se duševních nemocí. Asi nejčastější předsudek, se kterým se setkávám, když někomu řeknu, že mám schizofrenii, tak si lidé většinou pomyslí něco o rozdvojené osobnosti. To patří mezi deset nejčastějších mýtů, které o schizofrenii kolují. Mýtus 1: Člověk trpící schizofrenií je blázen…


Útoky psychicky nemocných a zradikalizovaných lidí

    Co se připravuje v oblasti autismu? Byl u nás autismus systémově řešen? Co potřebují rodiče autistických dětí vyřešit a v čem pomoci? Odborná skupina při VVZPO pro komplexní řešení problematiky života osob s poruchou autistického spektra vznikla před dvěma roky. MUDr. David Kasal v ní zastupuje Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zeptali jsme se ho,…
    Učení pánové všeho druhu a zaměření, od teologů až po lékaře, fyziky, biology a psychiatry, prokazovali tak neustále znova svoji neschopnost tento jev uspokojivě vysvětlit. A nejen stigmatizace, ale i další jevy, které byly s takovýmito osobami zpravidla spojeny. Spektrum hypotéz bylo skutečně široké. Na jednom konci tohoto spektra se zpravidla vyskytuje hypotéza – milost Boží, na druhém pak hypotéza – hysterie. Význam všech takových hypotéz byl pak určen natolik „přesně“, že si o jejich poznávací hodnotě inteligentní čtenář udělá svůj názor jistě sám. Přes záplavu učených pojmů nevedly již zmíněné polemiky k pochopení těchto jevů, ba ani se k němu nepřiblížily.


Od stigmatu k rovnosti – srdečně vás zveme na mezinárodní konferenci o stigmatu a diskriminaci související s duševním zdravím – 15. 10. 2016

    Něco podobného se odehrávalo i na počátku našeho století. Jezuita P. Otto Pfulf popisuje tuto událost takto:“ Když totiž třicet dva roky starý kapucín P.Pius, známý všeobecně Italům pod názvem Padre Pio, dne 29. září 1918 v St. Giovanni Rotondo u Fuggie v Jižní Itálii vykonal v chóru předepsané   řádové modlitby, pohroužil se před Velebnou svátostí v klášterním kostele v rozjímání o umučení Páně. A hle, sotva se tak stalo, upadl ve vizi, pří níž obdržel stigmata, tj. pět ran Páně. Potom denně byl navštěvován zástupy lidu, slýchal od časného rána až do poledne sv. zpověď věřících a konečně míval zpívanou mši  svatou. Mimo stigmata byl tento kněz obdařen ještě bilokací, tj. schopností, že současně byl přítomen na dvou místech. Nepožíval téměř ničeho a kajícníkům připomínal jejich nejtajnější nebo již dávno zapomenuté  poklesky  a  hříchy.
    Psychiatrická společnost ČLS JEP je odborným sdružením pro rozvoj oboru psychiatrie. Je organizační složkou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.


Posts Tagged “stigmatizace”

    V té době již ležela sedmý rok. Nadešla neděle 17. května 1925. Ve svatopetrské arcibazilice prohlásil papež Pius XI. blahoslavenou Terezičku za svatou. Téhož dne odpoledne ve dvě hodiny byla v místním farním kostele májová pobožnost. Rodiče Terezie Neumannové zůstali odpoledne doma. Terezie se modlila radostný růženec. Při druhém tajemství uzřela pojednou zvláštní světlo, krásnější, jak řekla později, „než světlo elektrické i sluneční“. Leknutím vykřikla, až přispěchali rodiče. Žádala je, aby zavolali faráře. Zastihl ji upřeně hledící na nějaký předmět, po němž vztahovala ruce. Její obličej zářil radostí, kývala hlavou, načež jakoby v největší úctě se sklonila. Pojednou se začala v posteli protahovat a k úžasu všech se posadila. Pak ulehla, její obličej však prý ještě chvíli zářil blažeností. Na otázku farářovu: „Co je?“ pravila rozhodně:“Já se mohu posadit. A mohu také chodit.“ Po chvíli si přehodila sukni a povstala. Učinila asi sedm kroků po téměř sedm
    Vážená paní ombudsmanko, 3. 12. byl Světový den osob se zdravotním postižením. Mediální pokrytí bylo tristní. Dokonce na DVTV dali prostor předsedovi pražské Asociace speciálních pedagogů, který používal termíny, které lidi se zdravotním postižením stigmatizují a jeho cíle jsou protiinkluzivní. Poněkud mě navíc zaráží, proč není v DVTV další člověk s postižením. To, že je…
    Jistě, v rámci tohoto přístupu ke skutečnosti takovéto jevy existovat nemohou a také neexistují. Východisko z tohoto rozporu je možné najít jedině tak, že pochopíme, že věda, tak jak byla konstituována v novověku, zkoumá skutečnost určitým způsobem redukovanou a nikoliv skutečnost takovou, v níž o zázraky není nikdy nouze.


Studio 27 „Zaostřeno na duši“ bylo oceněno prestižní cenou SozialMarie pro sociálně inovační projekty – gratulujeme!

    Tato redukce je založena na určitém způsobu prožívání skutečnosti. Starověk neměl novověkou vědu nikoliv proto, že by neměl inteligentní a vzdělané lidi, ale proto, že jeho prožívání skutečnosti bylo jiné. Proto se vědění starověkých lidí týkalo, přísně vzato, jiné skutečnosti, než je ta naše. Řada jevů, kterými se vážně a zřejmě i úspěšně zabývali, leží za horizontem našeho světa, či lépe řečeno mimo něj stejně tak, jako v jejich světě neexistovalo mnohé, co je běžnou součástí našeho světa. A to je také důvod, proč často i renomovaní odborníci na starověk jej chápou pouze povrchně. Aby tomu nebylo, museli by alespoň na chvíli nabýt schopnosti prožít skutečnost tak, jak ji prožívali lidé starověku.


Podle psychiatra doživotní invalidé

    Jednou se Terezie Neumannové zeptal  dr.  Karel  Kašpar,  biskup královéhradecký: „Rézi, u nás byla světice, blahoslavená Anežka Česká“ Vpadla mu do řeči: „Ano, ta Spasitele milovala.“ Biskup podotkl, že se nedaří nalézt její hrob. Na to odpověděla: „Však se nalezne, později, až přijde čas. Nalezne se spis, a tam je vše napsáno, ale ty se toho nedočkáš.“ To se stalo v létě roku 1929. Položil jí taktéž otázku, kde se nachází hrob svatého Cyrila. Řekl jí, že se ví, že byl pochován v kostele u svatého Klementa v Římě. Terezie mu vpadla do řeči a řekla: „Ten zemřel svatou smrtí. Hrob je dosti snadno k nalezení. Jde se prostřední chodbou – myslí tím hlavní chrámovou loď – v kostele víc nalevo.“ Biskup se jí otázal: „Na straně epištolní?“ (Měl na zřeteli stranu od hlavního oltáře.) Terezie dala na srozuměnou, že nikoliv. Biskup se otázal: „Na straně evangelní?“ Terezie kývla na znamení   souhlasu. A pokračova
    K jevu stigmatizace se často váží některé další. U mnoha stigmatizovaných se projevila úplná, nebo téměř úplná ztráta potřeby přijímat jídlo a pití, někdy i fyzická nemožnost přijímat potravu. Někteří  nepociťují potřebu spánku. Jejich celková svěžest je však uchována. Bylo zaregistrováno i nápadné záření, nebo také příjemná vůně, vycházející z ran některých stigmatizovaných osob. Vyskytuje se i schopnost nazírat události, které se odehrály v minulosti, nebo které se teprve stanou a řada dalších schopností.
    a/ stav historického zření, kdy vidí různé události, které se odehrály v minulosti: ze čtvrtka na pátek např. prožívá události z doby Ježíše Nazaretského a doprovází jej na jeho cestě,


Lepší špatná osvěta o autismu než žádná?

    U nás se o stigmatizaci v posledních skoro 50 letech nepsalo, nebo jen velmi málo. Považujeme tedy za svou povinnost   seznámit naše čtenáře s jevem stigmatizace, případně s jinými jevy, které jsou s jevem stigmatizace často spojené. Stigmatizací nazýváme aktivní prožívání tělesných útrap, kterým byl podroben Ježíš z Nazaretu při cestě na Kalvárii a v době, kdy byl přibit na kříž až do Jeho odchodu z tohoto světa.
    Praha 20. dubna (ČTK) – V pražském kině Světozor dnes začíná nový festival Na hlavu, který má bourat předsudky o psychických nemocech. Projekce snímků doprovodí přednášky odborníků o duševním zdraví, workshopy a další doprovodný program. Akce, kterou pořádají pracovníci Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ), potrvá do neděle. Více informací najdou zájemci na webu www.festivalnahlavu.cz. Například [...]
    Již v dobách našich pradědů se čas od času psalo o stigmatizovaných osobách, ať už z dob minulých (např. František z Assisi), nebo ze současnosti, v případě, že se takové jevy vyskytly. Takovéto případy se pochopitelně těšily zvláštnímu zájmu. Jejich výskyt byl vždy doprovázen vášnivými polemikami a v posledních dvou stoletích  tyto polemiky probíhaly většinou v tisku.


Psychiatrická společnost ČLS JEP

    Vážená paní šéfredaktorko, rádi bychom Vás požádali, abyste o lidech s autismem informovali bez stigmatizace. Dne 24. 4. 2018 se na iDnes.cz v titulku u článku o muži z Toronta, který najel vozem do lidí, objevila slova „ajťák s Aspergerem” zabíjel. Nejen že se jedná o stigmatizaci lidí s Aspergerovým syndromem, ale navíc o nepodloženou…
    Je to zbytečné nejen proto, že do té doby nebude jejich snaha vědeckou veřejností akceptována jako rovnoprávné badatelské úsilí, ale hlavně proto, že do té doby nebudou vytvořeny dostatečné předpoklady pro pochopení jevů, kterými se zabývají.
    Krásná knížka formou i obsahem se skvěle čte, potěší a něžně destigmatizuje. Čtěte a sdílejte ji – nic to nestojí! (Klikněte na obrázek a kniha se vám otevře, v novém okně, ve formátu PDF.)


Výzva k reakci na výroky MUDr. Jaroslava Matýse

    Podle slov Ježíšových: „Budou-li pít něco jedovatého, neuškodí jim,“ měla býti učiněna zkouška. Přivedli k smrti odsouzené, dali jim pít a oni zemřeli. Tentýž pohár pak podali Janovi. Když Terezie viděla tyto události, bránila Janovi, volajíc naň slova: „Nepij, nepij!“ Jan pil a neuškodilo mu to. Kněz volal: „Ó, kouzelnictví!“ Jan šel k oběma mrtvým, modlil se nad nimi – snad i udělal kříž – a vzkřísil je. Lidé naň užasle volali. Pohanský kněz, kterému šel Jan po několika schodech naproti, odhodil své roucho (Terezie Neumannová přesně popsala, jak vypadalo) a stal se křesťanem.
    Jak máme věřit speciálním pedagogům, když pražské sekci Asociace speciálních pedagogů předsedá člověk, který mluví o lidech se zdravotním postižením pohrdavě a vnímá je pouze jako postižené? Nebuďme jako někteří pedagogové a netrestejme chybování. Z chyb se má člověk poučit a na nich vyrůst. Pojďme si tedy přečíst, kde se chybovalo a co vyvolalo ostré…
    Terezie Neumannová procházela tělesným utrpením všeho druhu. 19. listopadu 1926 se pro těžké zahlenění plic a srdeční slabost ocitla v kritickém stavu, takže ráno byla zaopatřena knězem. Během dopoledne při extázi však začala krvácet z osmi ran na hlavě a tento jev se od té doby opakoval každý pátek. Tentýž den také prožívala extatické vidění, při němž duševně prodělávala utrpení Páně od hory Olivetské až na Kalvárii. Toto vidění bylo doprovázeno pravidelně krvácením z ran na rukou, na nohou a v boku. Následujícího dne tyto rány opět uschly a objevily se až následující pátek.


Světový den zdraví WHO na téma „Deprese – pojďme o ní mluvit“

    Počet stigmatizovaných je relativně malý. Věrohodné zprávy se dochovaly jen o několika stech takto obdařených osobách. Je také zajímavé, že se jedná pouze o křesťany římsko-katolického zaměření. Zřejmě to svědčí o tom, že jiný typ zbožnosti k vyvolání tohoto jevu nevede.
    ATYP magazín má za cíl destigmatizovat lidi nejen s duševním onemocněním. Proto jsme se rozhodli podívat na další výrok MUDr. Matýse v Reflexu 30. 3. 2017 tentokrát o dětech se schizofrenií: „Schizofrenie dítě doživotně rozbije. Je z něj doživotní invalida. Čím dříve psychóza propukne, tím je horší, trvá celoživotně a těm lidem nikdo nepomůže.“ Proč tak…
    Terezie nadšeně naslouchá předčítání „Dějin duše“ a noří se do krásy cesty „duchovního dětství“, úplného a pokorného odevzdání se do vůle Boží.
    Národní ústav duševního zdraví zpracoval výzkumnou zprávu na téma stigmatizace v České republice. S laskavým svolením autorů si ji můžete přečíst po kliknutí na obrázek.


Vážená paní ombudsmanko, DVTV a další

    Bývala-li jeho zpovědnice kajícníky obležena tak, že v celém chrámě by ani jablko nepropadlo, povznesl se do výše a kráčel k oltáři vzduchem nad hlavami užaslých zástupů. Podobal se svatému Františku z Assisi. Byl hubený, štíhlý, černého vousu i vlasu. Všichni nazývali jej světcem, vycházela z něj příjemná vůně, jež naplňovala jeho celu a označovala cesty, kudy chodil. Uzdravoval nemocné, zjevoval lidem jejich tajemství a předvídal věci budoucí. Později se kapucín P. Pius podrobil ochotně   vůli církevních představených a aby lidu ušel, odebral se na jejich pokyn do neznámého kláštera svého řádu, kde se před očima světa se svou stigmatizací skryl. Poslední slavný případ stigmatizace se odehrál v bavorské vesničce Konnersreuthu, nedaleko československých hranic, po roce 1925. Tento případ byl ve své době pečlivě zkoumán odborníky nejrůznějšího zaměření a existuje o něm dostatek spolehlivých informací. Budeme se jím tedy zabývat poněkud podrobněji. Koncem dvacátých let  přijíždělo do kdy
    Mezi stigmatizovanými se vyskytují muži i ženy, avšak žen je zdaleka nejvíce. Mnozí z nich si výslovně přáli, aby jim bylo umožněno nést utrpení Ježíšovo na vlastním těle, mnozí další však takovéto přání nikdy neměli, alespoň ne vědomě. Mezi stigmatizovanými se vyskytují lidé nejrůznějšího společenského zařazení a povolání, avšak je mezi nimi velký počet řeholníků a řeholnic.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00