Jak na věc


států v evropě

Samolepka - vlajka Filipíny - Philippines - RP

    Samolepka - vlajka Itálie - Italy - ITištěná plnobarevná samolepka. Výška vlajky je proporcionálně dle originální vlajky státu. Samolepky jsou určeny na auta, motorky a další dopravní prostředky,...
    Unitární státy – jednotné, s jedinou vládou, jedinými zákony, jediným občanstvím v rámci území státu; jedno centrum moci a podřízené nižší správní jednotky
    –soudní moc = Ústavní soud + soustava obecných soudů, vysvětluje zákony, dohlíží na jejich dodržování a uděluje tresty za jejich porušování, soudy jsou nezávislé, soudci jsou vázáni pouze právními normami, hodnotami a svědomím
    Samolepka - vlajka Čína - China - CNTištěná plnobarevná samolepka. Šířka vlajky je 5 cm, výška je proporcionálně dle originální vlajky státu. Samolepky jsou určeny na auta, motorky a další...


Samolepka - vlajka Albánie - Albania - AL

    –vnitřní fce – chránit základní práva a svobody občanů (před těmi, kdo porušují zákony státu); přebírat funkce, které z různých důvodů nedokáže plnit společnost (nebo dokáže, ale méně účinně, to je ale zřejmě třeba vždy posuzovat v konkrétních případech, o jednotlivých oblastech a vhodné míře a způsobu státního zásahu se stále vedou politické spory – i v ČR.), sem patří vliv státu na ekonomiku (dohlížení na měnovou stabilitu, daňovou soustavu,…), školství (poskytování veřejného vzdělání,…), vědu (podpora vědeckých projektů,…), zdravotnictví (řízení veřejného zdravotního pojištění, garance určité úrovně zdravotní péče,…), sociální zabezpečení (starobní či invalidní důchody, pomoc v nezaměstnanosti,…) nebo kulturu (podpora různých, zpravidla neziskových, kulturních institucí,…)
    -státy jsou z hlediska mezinárodního práva považovány za útvary suverénní (svrchované) – tzn., že státní instituce mají na svém území poslední slovo z hlediska vydávání zákonů a vlády vůbec, suverenita vnitřní (nadřazenost vzhledem k jiným institucím, které uvnitř státu existují) a vnější (ve vztahu k jiným státům), státy ovšem zcela suverénní nejsou – vždy jednají uvnitř určité mezinárodní situace, musí brát v úvahu zájmy a politiku jiných států nebo jednotlivých aktérů (politických stran, zájmových skupin,…), které působí uvnitř daného státu
    -konfederace jsou volná, smluvní sdružení samostatných států, ve kterých sice existuje centrální vláda, její pravomoci jsou ale odvozené od členských států a závislé na jejich vůli., v současné době je patrně vhodnější spíše než o konfederacích hovořit o uniích či spolcích – příkladem nového politického útvaru, který má mnohé rysy dřívějších konfederací (který ovšem zároveň v historii nemá obdobu) je EU


Samolepka - vlajka Indie - India - IND

    -ustanovuje, kdo může být poslancem nebo senátorem, a upravuje práva a povinnosti poslanců a senátorů v době jejich mandátu, také popisuje zákonný postup schvalování zákonů
    Samolepka - vlajka Irsko - Ireland - IRLTištěná plnobarevná samolepka. Šířka vlajky je 5 cm, výška je proporcionálně dle originální vlajky státu. Samolepky jsou určeny na auta, motorky a další...
    -prezident – nejvyšší představitel státu, volí ho parlament, má dva druhy pravomocí: suverénní – nepotřebuje ničí souhlas, právo suspenzivního veta, právo jmenovat ministry a premiéra, přijímat demisi, rozpustit PS, jmenovat soudce Ústavního soudu (se souhlasem Senátu) a kontrasignační – potřebuje spolupodpis předsedy vlády, právo zastupovat stát navenek, sjednávat a ratifikovat mezinárodní smlouvy, vyhlašovat volby do parlamentu, pověřovat a odvolávat velvyslance, udělit milost a amnestii,…
    -v Evropě první politické útvary, o nichž se dá hovořit jako o státech zhruba 800 př. n. l. à řecké městské státy, zahrnovaly město s nejbližším zemědělským okolím (městský stát, obec = polis)


Samolepka - vlajka Kanada - Canada - CDN

    -společenská smlouva – stát není odvozen od Boha, ale zespoda tj. od vůle lidí, zastánci této teorie např. Hobbes, Locke a J. J. Rousseau tvrdili, že lidé jsou od přirozenosti svobodní tvorové, kteří mají právo vládnout sami sobě, že ale za jistých okolností (a z dobrých důvodů, např. proto, aby si zajistili přežití) část svých práv a svobod odevzdávají státu, který jim na oplátku poskytuje větší míru bezpečí, „Stát je tu kvůli lidem a tito lidé mají za určitých okolností právo se moci státu vzepřít.“
    -také existuje stát totalitní, totalitní stát zcela ovládá a řídí ekonomiku, potlačuje svobodu slova a kritiku režimu, totalitní režim zasahuje do všech stránek veřejného i soukromého života, přesněji smazává rozdíl mezi soukromým a veřejným životem a neuznává svobodného jedince ani žádnou hranici své moci, např. fašismus či nacismus
    Samolepka - vlajka Brazílie - Brazil - BRTištěná plnobarevná samolepka. Šířka vlajky je 5 cm, výška je proporcionálně dle originální vlajky státu. Samolepky jsou určeny na auta, motorky a další...
    -náboženská teorie – stát je následkem božího záměru, vzpoura proti králi = vzpoura proti Bohu, občané nemají právo se vzbouřit proti panovníkovi, i kdyby vládl tyransky


Samolepka - vlajka Evropská unie - European Union - EU

    -podle vztahu výkonné a zákonodárné moci – západní demokratické státy se člení na systémy parlamentní (vláda je ustanovena na základě parlamentních voleb, parlament vyslovuje vládě důvěru a nedůvěru – např. ČR, Německo nebo Velká Británie), prezidentské (výkonná moc je vybírána nezávisle na zákonodárné – vládu sestavuje přímo lidmi/kolegiem volitelů volený prezident, který je sám hlavou výkonné moci, neexistuje premiér  –  např. USA) a poloprezidentské (prezident je volen přímo, má nejdůležitější pravomoci z hlediska výkonné moci, zároveň však existuje i vláda vybíraná na základě parlamentních voleb a odpovědná parlamentu – např. Francie).
    -podle politické povahy režimy – např. autoritářské a demokratické státy, u prvních z nich vláda jen ve velmi omezené míře hledí na názory občanů, vládne silově, u druhých dochází k pravidelným svobodným volbám, které umožňují pokojné střídání jednotlivých vlád, demokracie v západním slova smyslu také dodržují základní lidská práva a svobody, existují podstatné rozdíly mezi různými demokratickými státy (např. mezi tradičními demokraciemi a některými postkomunistickými zeměmi), zadruhé nalezneme ještě důležitější rozdíly mezi nedemokratickými státy
    Samolepka - vlajka Finsko - Finland - FINTištěná plnobarevná samolepka. Šířka vlajky je 5 cm, výška je proporcionálně dle originální vlajky státu. Samolepky jsou určeny na auta, motorky a další...
    Samolepka - vlajka Belgie - Belgium - BTištěná plnobarevná samolepka. Šířka vlajky je 5 cm, výška je proporcionálně dle originální vlajky státu. Samolepky jsou určeny na auta, motorky a další...


Samolepka - vlajka Itálie - Italy - I

    -tvořena preambulí (vyjadřuje hodnoty a tradice, ke kterým se stát hlásí) a 8 hlavami à zahrnují základní ustanovení – podstata a zásady našeho demokratického státu a politického systému, státní moc a poměr občana k této moci (samospráva, hranice státu, hlavní město, státní symboly); moc zákonodárnou; moc výkonnou; moc soudní; Nejvyšší kontrolní úřad – nezávislý orgán vykonávající kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu; Českou národní banku – pečuje o stabilitu měny, územní samosprávu a přechodná a závěrečná ustanovení – udávají přechodná ustanovení v souvislosti s rozdělením ČSFR
    Mexická trikolóra je tvořena třemi vertikálními pruhy - zeleným, bílým a červeným. Uprostřed bílého pruhu se nachází státní znak zobrazující orla, který v pařátech a zobáku svírá hada. Pod tímto výjevem se nachází ratolesti dubu a vavřínu svázané stužkou v barvách trikolóry. Podle aztécké legendy se měl indiánský lid usadit podle instrukcí boha Huitzilopochtli právě v místech, kde spatří tento výjev. To se podařilo na ostrově v jezeře Texcoco, kde se lid usadil a založil město Tenochtitlán (v lokalitě dnešního hlavního města). Symbolika barev je následující: zelená značí nezávislost, bílá neposkvrněnost a čistotu náboženství a červená spojení krve zdejších etnických skupin - tedy krve španělské, indiánské a míšenecké.
    -státní moc je chápána jako legální a legitimní; legalita (zákonnost, právo) – dodržování právního řádu,…  legitimita – nepsané oprávnění pro činy státní moci


Samolepka - vlajka Dánsko - Denmark - DK

    Samolepka - vlajka Indie - India - INDTištěná plnobarevná samolepka. Šířka vlajky je 5 cm, výška je proporcionálně dle originální vlajky státu. Samolepky jsou určeny na auta, motorky a další...
    Samolepka - vlajka Jamajka - Jamaica - JATištěná plnobarevná samolepka. Šířka vlajky je 5 cm, výška je proporcionálně dle originální vlajky státu. Samolepky jsou určeny na auta, motorky a další...
    Samolepka - vlajka Izrael - Israel - ILTištěná plnobarevná samolepka. Šířka vlajky je 5 cm, výška je proporcionálně dle originální vlajky státu. Samolepky jsou určeny na auta, motorky a další...
    Samolepka - vlajka Afganistán - Afghanistan - AFGTištěná plnobarevná samolepka. Šířka vlajky je 5 cm, výška je proporcionálně dle originální vlajky státu. Samolepky jsou určeny na auta, motorky a další...
    Samolepka - vlajka Island - Iceland - ISTištěná plnobarevná samolepka. Šířka vlajky je 5 cm, výška je proporcionálně dle originální vlajky státu. Samolepky jsou určeny na auta, motorky a další...
    jsou určeny formou vlády (= způsob organizace státní moci, složení nejvyšších orgánů a jejich vztahy k nižším orgánům a občanům), politickým režimem, státním zřízením


Samolepka - vlajka Afganistán - Afghanistan - AFG

    Samolepka - vlajka Chorvatsko - Croatia - HRTištěná plnobarevná samolepka. Šířka vlajky je 5 cm, výška je proporcionálně dle originální vlajky státu. Samolepky jsou určeny na auta, motorky a další...
    -princip oddělení moci je doplněn principem brzd a rovnovah à oddělení jednotlivých složek moci, aby se navzájem vyvažovaly a omezovaly, tzn., že rozhodnutí všech tří orgánů mohou být navzájem korigována a dokonce i zrušena (např. právo prezidenta vrátit parlamentu přijatý návrh zákona k projednání = suspenzivní právo, udělit milost…)
    Samolepka - vlajka Česká republika, ČR - Czech Republic - CZTištěná plnobarevná samolepka. Výška vlajky je proporcionálně dle originální vlajky státu. Samolepky jsou určeny na auta, motorky a další dopravní prostředky,...
    -Senát není rozpustitelný, každé dva roky se obměňuje třetina senátorů, kdyby byla rozpuštěna PS, má Senát možnost přebírat tzv. zákonná opatření, Senát slouží jako jakási brzda PS


Samolepka - vlajka Černá Hora - Montenegro - MNE

    -Poslanecká sněmovna má silnější postavení, jsou zde přijímány návrhy zákonů, v čele stojí předseda, který je volen, PS zřizuje výbory (přijednávají návrhy zákonů) àmandátový a imunitní výbor, petiční a organizační výbor (organizace práce sněmovny,…), rozpočtový výbor (projednává návrh státního rozpočtu
    Samolepka - vlajka Estonsko - Estonia - ESTTištěná plnobarevná samolepka. Šířka vlajky je 5 cm, výška je proporcionálně dle originální vlajky státu. Samolepky jsou určeny na auta, motorky a další...
    Samolepka - vlajka Černá Hora - Montenegro - MNETištěná plnobarevná samolepka. Šířka vlajky je 5 cm, výška je proporcionálně dle originální vlajky státu. Samolepky jsou určeny na auta, motorky a další...
    -státy unitární jsou jednotné, s jedinou vládou, od níž je odvozena pravomoc případných nižších správních celků (tak je tomu např. v ČR – ČR je jednotným státem, i když v ní existují kraje, neboť pravomoci krajů nejsou příliš velké a jsou krajům přiřčeny od centrálních orgánů).
    Samolepka - vlajka Albánie - Albania - ALTištěná plnobarevná samolepka. Šířka vlajky je 5 cm, výška je proporcionálně dle originální vlajky státu. Samolepky jsou určeny na auta, motorky a další...


Samolepka - vlajka Austrálie - Australia - AUS

    -každý stát tedy má území, obyvatelstvo a státní aparát (v případě moderního státu jde o orgány státní moci /parlament, vláda, soudy/, které vydávají, aplikují a kontrolují zákony a jiné právní normy; administrativní a správní aparát /ministerstva, územní či místní úřady,…/; armádu; policii – kontroluje dané území)
    Samolepka - vlajka Filipíny - Philippines - RPTištěná plnobarevná samolepka. Šířka vlajky je 5 cm, výška je proporcionálně dle originální vlajky státu. Samolepky jsou určeny na auta, motorky a další...
    Samolepka - vlajka Francie - France - FTištěná plnobarevná samolepka. Šířka vlajky je 5 cm, výška je proporcionálně dle originální vlajky státu. Samolepky jsou určeny na auta, motorky a další...
    Samolepka - vlajka Evropská unie - European Union - EUTištěná plnobarevná samolepka. Výška vlajky je proporcionálně dle originální vlajky. Samolepky jsou určeny na auta, motorky a další dopravní prostředky, nebo...


Samolepka - vlajka Jamajka - Jamaica - JA

    –právní stát – právně-filosofický koncept, který označuje stát ve kterém je právu (právnímu řádu) podřízena politická mocàstát jedná v souladu s vlastním právem, nutným předpokladem právního státu je právní jistota, zejména jednoznačnost a vymahatelnost práva a nezměnitelnost právního řádu, tzn., že občan může od systému očekávat některé stálé hodnoty (například nezávislou soudní moc), může však docházet k dílčím změnám právního řádu, výkon státní moci státu je omezen zákonem, orgány smějí činit jen to, co jim zákon výslovně dovoluje, zatímco občan smí činit vše, co zákon výslovně nezakazuje
    -podle toho, zda je hlava státu volená nebo dědičná – monarchie a republika, v monarchiích je funkce hlavy státu dědičná, v republikách volitelná, v mnoha monarchiích je ovšem moc panovníka omezena ústavou (jde o monarchii konstituční) a v západních monarchiích už dědičný panovník nemívá vůbec žádnou reálnou moc (a rozdíl mezi republikou a monarchií proto není tak podstatná, jako byl před dříve), také ale existuje monarchie absolutní (panovník má neomezenou vládu, je nejvyšším zákonodárcem, soudcem atd.), představitelé republiky jsou voleni na základě ústavy
    -státní moc představuje sílu, pomocí práva zabezpečuje zformování, upevnění a ochranu ekonomických, sociálních, politických, kulturních a jiných vztahů
    -obyvatelstvo státu = všechny osoby, které obývají určité území a spadají pod státní moc, občanem státu se člověk stává narozením, každý občan je podřízen příslušným mocenským orgánům svého státu (platit daně,…)


Samolepka - vlajka Brazílie - Brazil - BR

    -moderní stát, vybavený veřejnou mocí a kontrolující dané území, vzniká v Evropě až v 16. – 17. Stoletíàjeho vznik je spojen s postupným oddělováním pravomocí úřadů a moci panovníků, se zrodem ústřední byrokracie (státních úřadů, jejichž fungování se řídí jasně danými pravidly), jednotného daňového systému, stálé armády nebo diplomatických vztahů s trvalými zastupitelskými úřady
    Samolepka - vlajka Argentina - RATištěná plnobarevná samolepka. Šířka vlajky je 5 cm, výška je proporcionálně dle originální vlajky státu. Samolepky jsou určeny na auta, motorky a další...
    -soustava soudů v ČR je čtyřstupňová: Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud (Brno), vrchní soudy (Praha, Olomouc), krajské soudy (v krajských městech), okresní soudy (v bývalých okresních městech)
    -Ústavní soud v Brně – posuzuje, zda je dodržována ústavnost, nejsou porušována lidská práva a zda přijatý zákon není v rozporu s ústavou s právním řádem; skládá se z 15 soudců jmenovaných na 10 let
    Samolepka - vlajka Dánsko - Denmark - DKTištěná plnobarevná samolepka. Šířka vlajky je 5 cm, výška je proporcionálně dle originální vlajky státu. Samolepky jsou určeny na auta, motorky a další...


Samolepka - vlajka Bělorusko - Belarus - BY

    -dělba moci je princip politického uspořádání, který rozlišuje trojí typ moci ve státě: zákonodárná moc (legislativa), výkonná moc (exekutiva) a soudní moc (judikativa či justice) a stanoví, že nemají být ve stejných rukou, jde tedy spíš o oddělení než rozdělení těchto složek moci, cílem je omezit libovůli státu nebo panovníka a bránit případnému zneužití moci
    Samolepka - vlajka Egypt - ETTištěná plnobarevná samolepka. Šířka vlajky je 5 cm, výška je proporcionálně dle originální vlajky státu. Samolepky jsou určeny na auta, motorky a další...
    –vnější fce –  obrana před vnějším nepřítelem; úsilí o to, aby občané státu mohli na základě smluv jednotlivých států spolupracovat se zahraničím v oblasti ekonomiky, kultury, vzdělávání, cestovního ruchu,…; angažování státu v otázkách širší mezinárodní bezpečnosti, spolupráce a pomoci
    -minimální stát (stát jako noční hlídač) = má plnit pouze minimální funkce – ochrana svobody majetku občanů proti vnějšímu nepříteli, vnější obranná úloha, aby nám nikdo nezasahoval do naší svobody
    -federace vystupují navenek jako celek, mají centrální vládu, ale jednotlivé části (říká se jim různě: státy, země,…) mají své nezávislé a poměrně rozsáhlé pravomoci v řadě oblastí (zdravotnictví, školství,…), řada významných světových velmocí jsou federacemi: USA, Německo,…


Samolepka - vlajka Japonsko - Japan - J

    Samolepka - vlajka Kuba - Cuba - CTištěná plnobarevná samolepka. Šířka vlajky je 5 cm, výška je proporcionálně dle originální vlajky státu. Samolepky jsou určeny na auta, motorky a další...
    Samolepka - vlajka Chile - RCHTištěná plnobarevná samolepka. Šířka vlajky je 5 cm, výška je proporcionálně dle originální vlajky státu. Samolepky jsou určeny na auta, motorky a další...
    Samolepka - vlajka Bosna a Herzegovina - Bosnia and Herzegovina - BIHTištěná plnobarevná samolepka. Šířka vlajky je 5 cm, výška je proporcionálně dle originální vlajky státu. Samolepky jsou určeny na auta, motorky a další...
    Samolepka - vlajka Japonsko - Japan - JTištěná plnobarevná samolepka. Šířka vlajky je 5 cm, výška je proporcionálně dle originální vlajky státu. Samolepky jsou určeny na auta, motorky a další...
    Samolepka - vlajka Kanada - Canada - CDNTištěná plnobarevná samolepka. Šířka vlajky je 5 cm, výška je proporcionálně dle originální vlajky státu. Samolepky jsou určeny na auta, motorky a další...
    Samolepka - vlajka Bulharsko - Bulgaria - BGTištěná plnobarevná samolepka. Šířka vlajky je 5 cm, výška je proporcionálně dle originální vlajky státu. Samolepky jsou určeny na auta, motorky a další...


Samolepka - vlajka Chorvatsko - Croatia - HR

    Samolepka - vlajka Austrálie - Australia - AUSTištěná plnobarevná samolepka. Šířka vlajky je 5 cm, výška je proporcionálně dle originální vlajky státu. Samolepky jsou určeny na auta, motorky a další...
    -Ústava ČR je základní zákon České republiky, byl přijat jako ústavní zákon Českou národní radou 16. prosince 1992 a publikován v české Sbírce zákonů pod č. 1/1993 Sb., listina, na jejímž základě se ustavuje stát a definuje se jeho forma a jeho vztah k občanům
    Samolepka - vlajka Bělorusko - Belarus - BYTištěná plnobarevná samolepka. Šířka vlajky je 5 cm, výška je proporcionálně dle originální vlajky státu. Samolepky jsou určeny na auta, motorky a další...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00