Jak na věc


správa diplomatických služeb

Jak jednat s klientem. Příručka pro advokáty

    (3) Diplomatické a konzulární hodnosti propůjčené podle vyhlášky č. 274/2015 Sb., o stanovení diplomatických a konzulárních hodností a postupu při jejich přiznávání a propůjčování, přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky platí po dobu, na kterou byly propůjčeny.
    (1) Diplomatická nebo konzulární hodnost se propůjčí zaměstnanci při vyslání k výkonu služby v zahraničí. Propůjčená diplomatická nebo konzulární hodnost je v takovém případě uvedena v rozhodnutí o vyslání k výkonu služby v zahraničí.
    Pro přiznání diplomatické hodnosti diplomatický pracovník absolvuje vzdělávací program základní diplomatické přípravy nebo program individuální diplomatické přípravy ministerstva.
    (1) Diplomatické nebo konzulární hodnosti přiznané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky zůstávají v platnosti. Diplomatická hodnost rada podle dosavadního právního předpisu se považuje podle této vyhlášky za diplomatickou hodnost velvyslanecký rada.


Postup pro přiznávání nebo propůjčování diplomatických a konzulárních hodností§ 4

    (1) Doba výkonu zahraniční služby a počet vyslání k výkonu služby v zahraničí na diplomatickém místě nebo doba výkonu zahraniční služby na služebním místě představeného pro přiznání diplomatické hodnosti a) attaché se po nástupu do státní služby v oboru „Zahraniční vztahy a služba“ v ministerstvu nevyžaduje, b) III. tajemník je nejméně 1 rok od přiznání diplomatické hodnosti attaché, c) II. tajemník jsou nejméně 2 roky od přiznání diplomatické hodnosti III. tajemník, a 1 vyslání k výkonu služby v zahraničí ukončené v řádné délce, d) I. tajemník jsou nejméně 2 roky od přiznání diplomatické hodnosti II. tajemník, a 1 vyslání k výkonu služby v zahraničí ukončené v řádné délce, e) velvyslanecký rada je nejméně 7 let od přiznání diplomatické hodnosti I. tajemník, a 2 vyslání k výkonu služby v zahraničí ukončené v řádné délce nebo výkon zahraniční služby na služebním místě představeného v ústředí nejméně ve druhém stupni řízení po dobu 2 let, f) rada-vyslanec je nejméně 5 let od přiznání dip
    Absolvent oboru získá znalosti a schopnosti efektivně pracovat na úřadech nejrůznějších typů v oblasti veřejné správy a diplomacie. Získá znalosti z oblasti práva, veřejné správy, diplomatického protokolu, mezinárodních vztahů, institucí Evropské unie a dalších mezinárodních organizací, jazykových dovedností, ekonomiky, financí, účetnictví a společenského chování. Nedílnou součástí studia je odborná praxe, která umožňuje studentům postupné nabývání profesních znalostí.
    následování manžela nebo registrovaného partnera státního zaměstnance vyslaného k výkonu služby v zahraničí po dobu nejméně 4 let; celková doba následování manžela nebo registrovaného partnera se považuje za dobu jednoho vyslání k výkonu služby v zahraničí ukončené v řádné délce.


Zaměření Veřejná správa a diplomatické služby

    (1) Pro státní zaměstnance a zaměstnance vykonávající zahraniční službu (dále jen „zaměstnanec“) zařazené na služební místo nebo jmenované na služební místo v ministerstvu s oborem státní služby „Zahraniční vztahy a služba1)“ (dále jen „stanovený obor služby“) se v souladu s mezinárodní praxí k výkonu zahraniční služby užívají v pořadí od nejnižší do nejvyšší diplomatické hodnosti a) attaché, b) III. tajemník, c) II. tajemník, d) I. tajemník, e) velvyslanecký rada, f) rada-vyslanec, g) velvyslanec.


§ 1 Diplomatické a konzulární hodnosti

    (3) Za dobu 1 vyslání k výkonu služby v zahraničí ukončené v řádné délce se považuje též a) výkon činností obdobných činnostem podle § 5 zákona o státní službě v mezinárodní vládní organizaci nebo v orgánech a institucích Evropské unie nebo v orgánech jiného státu po dobu nejméně 4 let; doba nejméně 8 let výkonu těchto činností se považuje za dobu 2 vyslání k výkonu služby v zahraničí ukončených v řádné délce a doba nejméně 12 let výkonu těchto činností se považuje za dobu 3 vyslání k výkonu služby v zahraničí ukončených v řádné délce, b) zařazení na pracovních místech v zahraničí s agendou obdobnou agendě státního zaměstnance v organizacích, jejichž zřizovatelem je ministerstvo, po dobu nejméně 4 let; doba nejméně 8 let výkonu těchto činností se považuje za dobu 2 vyslání k výkonu služby v zahraničí ukončených v řádné délce a doba nejméně 12 let výkonu těchto činností se považuje za dobu 3 vyslání k výkonu služby v zahraničí ukončených v řádné délce, c) následování manžela nebo regist
    velvyslanecký rada je nejméně 7 let od přiznání diplomatické hodnosti I. tajemník, a 2 vyslání k výkonu služby v zahraničí ukončené v řádné délce nebo výkon zahraniční služby na služebním místě představeného v ústředí nejméně ve druhém stupni řízení po dobu 2 let,
    (3) Dnem, kdy prezident republiky pověří zaměstnance funkcí mimořádného a zplnomocněného velvyslance, se tomuto zaměstnanci současně propůjčuje diplomatická hodnost velvyslanec.
    (5) Ve výjimečných případech z důvodu dlouhodobého výkonu specifických činností v ministerstvu se uzná, pro účely podmínek podle odstavce 1, pouze délka praxe v ministerstvu, aniž by bylo vyžadováno vyslání k výkonu služby v zahraničí ukončené v řádné délce.


Daňový řád - Praktický komentář

    Po ukončení studia je absolvent připraven pracovat v úřadech a institucích státní správy a samosprávy, pro práci na zastupitelských úřadech, konzulátech, v obchodních zahraničních zastoupeních, v orgánech Evropské unie a dalších mezinárodních organizacích, ve specializované odborné i manažerské činnosti.
    výkon činností obdobných činnostem podle § 5 zákona o státní službě v mezinárodní vládní organizaci nebo v orgánech a institucích Evropské unie nebo v orgánech jiného státu po dobu nejméně 4 let; doba nejméně 8 let výkonu těchto činností se považuje za dobu 2 vyslání k výkonu služby v zahraničí ukončených v řádné délce a doba nejméně 12 let výkonu těchto činností se považuje za dobu 3 vyslání k výkonu služby v zahraničí ukončených v řádné délce,
    (2) Pro splnění podmínky doby výkonu zahraniční služby podle § 3 se do dob stanovených pro jednotlivé diplomatické hodnosti započítává i doba pracovního poměru v ministerstvu včetně doby vyslání k výkonu práce v zahraničí přede dnem nabytí účinnosti zákona o státní službě.


o stanovení diplomatických a konzulárních hodností, podmínkách a postupu při jejich přiznávání a propůjčování

    zařazení na pracovních místech v zahraničí s agendou obdobnou agendě státního zaměstnance v organizacích, jejichž zřizovatelem je ministerstvo, po dobu nejméně 4 let; doba nejméně 8 let výkonu těchto činností se považuje za dobu 2 vyslání k výkonu služby v zahraničí ukončených v řádné délce a doba nejméně 12 let výkonu těchto činností se považuje za dobu 3 vyslání k výkonu služby v zahraničí ukončených v řádné délce,
    (2) Řádná délka výkonu služby v zahraničí na zastupitelském úřadě je stanovena služebním předpisem státního tajemníka ministerstva podle kategorie zastupitelských úřadů určené v návaznosti na obtížnost života v přijímajícím státě.
    Ministerstvo zahraničních věcí (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 15 odst. 7 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě):
    (4) Dnem jmenování zaměstnance do funkce představeného se propůjčuje na dobu výkonu funkce představeného a) náměstkovi pro řízení sekce a jeho zástupci diplomatická hodnost velvyslanec, b) řediteli odboru diplomatická hodnost rada-vyslanec, c) zástupci ředitele odboru diplomatická hodnost velvyslanecký rada, d) vedoucímu oddělení diplomatická hodnost I. tajemník,
    (6) Ve výjimečných případech se uzná, pro účely splnění podmínek podle odstavce 1, za dobu jednoho vyslání k výkonu služby v zahraničí ukončené v řádné délce doba kratší, než je stanovena v odstavci 3 písm. a).


Podmínky pro přiznání diplomatických hodností§ 2

    jedná-li se o diplomatického pracovníka; pro účely propůjčování diplomatických hodností se náměstek člena vlády považuje za představeného podle písmena a) a ředitel kabinetu ministra za představeného podle písmena b).
    rada-vyslanec je nejméně 5 let od přiznání diplomatické hodnosti velvyslanecký rada, a 3 vyslání k výkonu služby v zahraničí ukončené v řádné délce nebo výkon zahraniční služby na služebním místě představeného v ústředí nejméně ve druhém stupni řízení po dobu 4 let,
    (2) Pro zaměstnance ve stanoveném oboru služby v konzulárních úřadech se v souladu s mezinárodní smlouvou2) užívají v pořadí od nejnižší do nejvyšší konzulární hodnosti a) konzulární jednatel pro hodnost attaché, b) vicekonzul pro hodnosti III. a II. tajemník, c) konzul pro hodnosti I. tajemník a velvyslanecký rada, d) generální konzul pro hodnosti rada-vyslanec a velvyslanec.
    Ani ty nejlepší právnické znalosti a zkušenosti nezaručí úspěch v oboru, pokud člověk neumí správně jednat s klientem. Nikdo z nás není dokonalý. Tato publikace by vám měla pomoci mnohé vaše drobné nedokonalosti a nedostatky při jednání s lidmi odstranit. Kniha obsahuje spoustu ...


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00