Jak na věc


správa a údržba silnic moravskoslezský kraj

Spolehlivá správa nemovitostí pro Vás zajistí kompletní servis.

    Kompletní správa nemovitostí Praha. Patříme mezi přední správcovské firmy z Prahy. Správa nemovitostí Praha a Středočeský kraj. Spolehlivou správu vaší nemovitosti, zajistí náš tým zkušených odborníků.
    Agentura vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny (je orgánem ochrany přírody) na území chráněných krajinných oblastí (kromě chráněné krajinné oblasti Šumava, kde vykonává státní správu Správa Národního parku Šumava a kromě chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, kde vykonává státní správu Správa Národního parku České Švýcarsko), nejde-li o vojenské újezdy nebo pozemky a stavby, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu. Agentura dále vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny na území národních přírodních rezervací, národních přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území, nejde-li o vojenské újezdy nebo pozemky a stavby, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu, nebo o území národních parků a jejich ochranných pásem.


Správa budov a všech druhů objektů. Kvalitní správa nemovitostí Praha.Správa domů, bytů. Kompletní správní činnost.

    Nápad na založení úklidové firmy vznikl před 15-ti lety. Jednoho dne jsem byl nucen si úklidit kancelář, jelikož zaměstnanci úklidové firmy nedorazili do zaměstnání. Bohužel vedení úklidové firmy nijak nereagovalo a tento stav se opakoval několik dní. Po kvalitním úklidu, který jsem si vykonával na místo pracovníků úklidové firmy vznikla myšlenka u mé kolegyně, které se můj úklid velmi zamlouval založit si úklidovou firmu , která by konkurovala všem úklidovým firmám, které neplní povinnosti kvalitní úklidové firmy Nutno podotknout, že v naší společnosti to byla již pátá úklidová firma za poslední dva roky. Tak vznikla kvalitní úklidová firma D&D servis, která je zde již 15 let a poskytuje velmi kvalitní úklid v Praze a Středočeském kraji.
    Správa nemovitostí Praha a Střed.kraj. Správa nemovitostí pro SVJ, BD, majitele domů. Správa budov a komplexů. Kvalitní správa nemovitostí.Správa domů, bytů. Kompletní správní činnost. Správa nemovitostí Praha a Středočeský kraj. Naši manažéři pro vás zajistí veškeré služby spojené se správou nemovitostí.
    Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „Agentura“) je dle ustn. § 75 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zák. č. 250/2014 Sb. (dále jen „zákon“), správní úřad, který je podřízený Ministerstvu životního prostředí a vykonává státní správu v oblasti ochrany přírody a krajiny v rozsahu stanoveném tímto zákonem.
    Správu nemovitostí pro Vás zajistí nejlépe školení pracovníci oborou. Správa nemovitostí Praha a Středočeský kraj. Správa nemovitosti v našem pojetí, znamená kompletní převzetí všech starostí se správou objektů.


Správa nemovitostí Praha Řešení, které nikdyneztratí myšlenku

     Správa bytůsídlí V Malé Doubravce 30. Pobočka je velice dobře dostupná pravidelnými linkami MHD: č. 13, 16, 28, 29 a 30. V její blízkosti je místo i pro bezproblémové parkování vozidel. V současné době spravujeme více než 5 500 bytů pro téměř 170 společenství vlastníků.
     Zástupci výborů společenství vlastníků v naší správě mají možnost bezplatně využívat nástroj Web Building manager. Jedná se o internetovou aplikaci, která jim umožňuje rychlý, komfortní a bezpečný přístup přes zabezpečené webové rozhraní ke svým datům - sestavám připravených námi používaným informačním systémem Building manager (včetně tisků):
    Nabízíme komplexní služby v oboru správy nemovitostí, zastupování vlastníků a ochranu jejich zájmů. V rozsahu daném Příkazní smlouvou přebíráme závazky a povinnosti vlastníků nemovitostí vyplývající z platné legislativy.


NON STOP havarijní dispečink ZDARMA

    Zdarma zajišťujeme pro naše klienty havarijní dispečink. Pracovníci havarijního dispečinku přijímají požadavky na havarijní zásahy 24 hodin denně zejména mimo naši pracovní dobu, ve dnech pracovního klidu a volna a o svátcích. Po nahlášení havarijního stavu zajistí zamezení vzniku dalších škod, případně nouzový provoz potřebných rozvodů (studené vody, rozvodů tepla a podob.). Výjezd havarijní služby je garantován nejpozději do 2 hodin od nahlášení závady.
    Jako jediná správcovská firma na trhu měříme výkonnost všech procesů pomocí systému KPI - Key Performance Indicators. Zákazníkům následně poskytujeme reporty s výsledky měření, které společně vyhodnotíme. Po vyhodnocení, provedeme potřebná opatření vedoucí ke zlepšení všech procesů.
    S ohledem na princip rychlosti a hospodárnosti (§ 6 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění) vykonává Agentura státní správu prostřednictvím svých jednotlivých regionálních pracovišť, územní obvody jednotlivých regionálních pracovišť viz Organizační struktura.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00