Jak na věc


spolek jasmína litvínov horní litvínov koldům

Napsat komentář Zrušit odpověď na komentář

    Návrh na zápis se podává v českém jazyce. Navrhovatel může požádat, aby zápis ve spolkovém rejstříku byl proveden také v jakémkoliv cizím jazyce. Stanovy spolku se vyhotovují a ukládají do sbírky listin spolkového rejstříku v českém jazyce. Ve sbírce listin lze uložit i překlad takové listiny do cizího jazyka. Listiny, jimiž se dokládají zapisované skutečnosti a které se neukládají do sbírky listin, se předkládají v originálním znění a současně v překladu do českého jazyka, ledaže rejstříkový soud sdělí zapsané osobě, že překlad nevyžaduje. Je-li vyžadován překlad a jedná-li se o překlad z jazyka, který není úředním jazykem členského státu Evropské unie, musí být úředně ověřen.
    Pokud se spolek rozhodne ukončit svoji činnost, nestačí, že tak učiní fakticky, tedy že vyrovná své dluhy, utratí veškeré své prostředky a vyváže se ze všech smluv. Dokud bude spolek zapsán ve spolkovém rejstříku, tak z hlediska práva i nadále existuje a povinnosti v rejstříku zapsaných osob trvají.
    Přijďte nás popořit a spojme naše síly, abychom zachovali životní prostor pro sport a zábavu. Vytvoříme nová hřiště na tenis a zlepšíme stav fotbalového hřiště na Podlesí. Ať máme jako rodiče možnost své děti učit sportovat. Kdo si hraje, nezlobí !
    Pane náměstku Kamasi, chci zeptat, opět v souladu s vašimi předvolebními sliby, jak chcete zrušit nevýhodný a proto nesmyslný způsob prodeje vody přes VEOLII ? A jak chcete snížit cenu vodného a stočného?


5. Souhlas se zápisem do spolkového rejstříku

    Nový občanský zákoník (zák. č. 89/2014 Sb.) se dočkal první novelizace. Dne 30. 12. 2016 byl ve Sbírce zákonů České republiky vyhlášen zákon č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony. Tato novela bude nabývat účinosti postupně 28. 2. 2017 a 1. 1. 2018, ale některé její části jsou účinné již od jejího vyhlášení.
    Výbor spolku bude pracovat na získání informací o problémech okolí domů na JS a o místech vhodných na budování parkovacích domů a míst vhodných k rozšíření stávajících parkovišť.
    Pane primátore, jak zajistíte, aby statutární město Zlín (dále jen SMZ) mohlo na valných hromadách VaK Zlín platně hlasovat ve všech otázkách souvisejících s fungováním tohoto podniku a vykonávat tak s péčí řádného hospodáře a v souladu se zákonem o obchodních korporacích svá spoluvlastnická práva?
     Dne 4.12.2014 jsem v rámci diskuse občanů vystoupil a zeptal jsem se pana primátora Adámka (STAN) a jeho náměstka Kamase (ANO2011) na několik podstatných záležitostí ve věci vytunelování městské organizace Vodovody a kanalizace Zlín.


Zrušení, likvidace a zánik spolku

    Přijetí nového člena spolku. O členství požádal pan Miroslav Klimecký, předseda SVJ Budovatelská 4812-4813, paní Vítězslava Krajčová, předsedkyně SVJ Luční 4590, paní Marika Slezáková, předsedkyně SVJ Jílová 4576, pan Jan Míča, předseda SVJ Družstevní 4565, pan Karel Šteker, předseda SVJ Podlesí 5609
    K doložení právního důvodu užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovité věci, kde jsou prostory umístěny, popřípadě prohlášení osoby oprávněné s nemovitou věcí jinak nakládat, že s umístěním sídla osoby souhlasí. Takové prohlášení však nesmí být starší než 3 měsíce a podpisy na něm musí být úředně ověřeny. Skutečnosti, které jsou zjistitelné z katastru nemovitostí, není třeba dokládat.
    V neposlední řadě, vzhledem ke kopcovitému reliéfu sídliště, jako velmi vhodné pro volnočaso-vé aktivity všech obyvatel Jižních Svahů vnímáme postavení asfaltové dráhy pro inline bruslení.
    Představujeme vizualizaci TCDM na místě současného TORZA na Jižních Svazích nad Billou. Pro srovnání uvádíme i snímek současného stavu. Z vizualizace je patrné, že dalším přínosem navrženého řešení, jsou nová parkovací místa pro obyvatelé domů na ulici Okružní.


Povinnost zveřejňovat výroční zprávu a účetní závěrku ve sbírce listin spolkového rejstříku

    Vydařené odpoledne bylo příležitostí pro děti i dospělé ukázat, jak je možné oživit různé části Jižních Svahů. K poslechu hrála kapela Otava, bylo zajištěno občerstvení a všeobecnou dobrou náladu z hezkého počasí a možností setkat se a popovídat si o tom, co je možné vylepšit na JS, umocňovaly dětské hry a zábava pro celé rodiny, jak je patrné z fotografií.
    4.10.2014 byla přidány také dvě nové FOTOALBA. Jedno je ze snímků z akce zachování sportovišť na Podlesí a druhé z letu horkovzdušným balónem nad střechami Jižních Svahů a Zlína
    Do 31. 12. 2015 spolky neměly zákonnou povinnost vytvářet výroční zprávu ani ji někde zveřejňovat. Stejně tak nemusely zveřejňovat ani účetní závěrku. Dne 1. 1. 2016 však nabyla účinnosti novela zákona o účetnictví (zák. č. 563/1991 Sb.), který v této oblasti přináší určité změny.
    V neposlední řadě je potřebné pracovat na získání širší členské základny a propagaci spolku na celých Jižních Svazích. Členská schůze vzala tuto zprávu na vědomí.
    Pane primátore, STAN psal před volbami o prodeji části podniku a provozním modelu jako o „ vykutáleném projektu „ a o tom, že doufáte, že „jednou soud rozhodne spravedlivě o této kulišárně“. Co uděláte pro to, aby tento projekt skončil?


O spolkuČlenstvíStanovyVedení SpolkuSponzoři a spolupráceNaše projektyJuristická bojovkaMoot Court CompetitionTaneční večerPrávnický akademický diářJak založit spolekHow to Incorporate an AssociationAktuální akcePrvní právní pomoc (PPP)GalerieKontaktyNavigation Jak založit spolek

    20.9.2014 byla přidána rubrika KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014. V této rubrice najdete vše o činnosti kandidátů spolku v hnutí Otevřená radnice a sdružení nezávislých kandidátů Jižní Svahy Zlín
    Spolek Jižní Svahy Zlín byl založen shodou zakladatelů na obsahu stanov. Zakladatelé jsou předsedové a členové výboru společenství vlastníků, předsedové družstev a předsedové samospráv, neformálně zastupujících jednotlivé domy na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně.
    Nezávislí - Za otevřený a prosperující Zlín (vol.lístek č.10) , hnutí Otevřená radnice a sdružení nezávislých kandidátů Jižní Svahy Zlín (vol.lístek č.1), Strana práv občanů (vol.lístek č.12) a Strana svobodných občanů (vol.lístek č.14)
    Že je sídliště špinavé, zanedbané, s problémy s parkováním aut a nevyhovujícími chodníky, to už jsme si všichni všimli. Většina z nás se s tímto stavem buď spokojila, nebo to raději ani nechceme vidět ( nejspíš ani vědět ). Kdo si myslel, že alespoň v okolí Centrálního parku na Jižních Svazích bude situace lepší, škaredě se zmýlil.


K návrhu na zápis je třeba přiložit:

    Jak založit spolek?Spolek je právnická osoba založená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Jsou to tzv. korporace, tedy společenství osob, kdy zákon výslovně stanoví, že spolek tvoří minimálně tři osoby (fyzické nebo právnické). Pokud by byl počet členů spolku nižší, pak soud může i bez návrhu spolek zrušit a nařídit jeho likvidaci.
    chtěl bych Vám jménem Spolku Jižní Svahy Zlín a všech kandidátů Hnutí Otevřená radnice a sdružení nezávislých kandidátů Jižní Svahy Zlín poděkovat za podporu a Vaše hlasy v komunálních volbách 2014. I když náš výsledek v rámci města nebyl úspěšný a do zastupitelstva SMZ jsme nebyli zvoleni, podpora občanů z Jižních Svahů byla vysoká. V rámci 18 volebních okrsků Jižních Svahů jsme získali celkem 8,16 % hlasů, to nás řadí za vítězný STAN a dále ANO2011,ČSSD a ZLíN21-KDU-ČSL na páté místo mezi 14 volebními uskupeními, které se voleb účastnilo. V několika okrscích jsme byli dokonce třetí v pořadí a ve volebním okrsku 47 - Podlesí, jsme získali druhý nějvyšší počet hlasů.
    Zakladatelé založí spolek, shodnou-li se na obsahu stanov. Zakladateli musejí být minimálně 3 osoby vedené společným zájmem, k jehož naplňování je spolek založen jako samosprávný a dobrovolný svazek členů.


Právnický akademický spolek Juristi

    Zakladatelé, kteří podávají návrh na zápis spolku do spolkového rejstříku, současně s návrhem na zápis doloží souhlas osob, které se do spolkového rejstříku jako členové spolkových orgánů zapisují, ledaže takovýto souhlas plyne z jiných k návrhu na zápis dokládaných listin. Společně se souhlasem se připojuje také čestné prohlášení těchto osob o způsobilosti být členy spolkových orgánů. Není-li souhlas těchto osob udělen prohlášením osvědčeným v notářském zápise, musí být jejich podpis na listině o udělení souhlasu úředně ověřen.
    Jižní Svahy jako největší městské sídliště se podílí na příjmech rozpočtu z místního určení daní téměř z 50%. Investice do sídliště jsou však zanedbatelných 7%. Navrhujeme, aby město investovalo místo do Zimního stadionu, který mu ani nepatří, do rozvoje sportu na Jižních Svazích.
    Protože žijeme na Jižních Svazích a pracujeme jako předsedové bytových družstev nebo předsedové a členové výborů společenství vlastníků jednotlivých domů a každý den se setkáváme s problémy a nedostatky v našem okolí, chceme se více věnovat řešením, která by obyvatelům Jižních Svahů zajistila kvalitnější životní prostředí a jejich okolí odpovídalo tomu, že se z práce vracejí do svých domovů a chtějí klid, pohodu, čisto a mít možnost zaparkovat svůj automobil nebo si vyjít do hezkého prostředí.
    Cílem a posláním Spolku je zajistit lepší fungování městské správy, zlepšit stav životního prostředí, podpora sportovních a turistických aktivit, zlepšení společenského prostředí a snížení životních nákladů.


Občanská sdružení nemusí měnit název!

    Na facebooku Jižní Svahy Zlín jsem tento týden psal o tom, že Otrokovice byly hlasováním zvoleny za nejkrásnější obec a město Moravy a Čech pro rok 2014. Pokud se bude chtít město Zlín v této anketě také pokusit umístit na předním místě, nezbývá, než lépe pečovat nejen o střed města, ale také o jeho okraje. Jak ale můžeme chtít, aby lépe vypadalo okolí domů, když se radnice neumí postarat ani okolí největšího zlínského parku. Nedívím se, že se o Zlínu říká, že je to větší dědina s trolejbusy.
    Předseda spolku Pavel Sekula v rámci tohoto bodu navrhl, aby mimo stanovené cíle a záměry spolku, které byly specifikované při založení spolku, které je třeba plnit, řešit a pokračovat v rozpracovaných projektech, je třeba rozšířit je o oblasti, které by mohly vycházet vstříc jak stávajícím členům, tak i ostatním potencionálním zájemcům o členství. Mezi takovéto úkoly patří vypracování poradenského portálu ( v rámci upraveného a modernizovaného webu spolku ), zaměřujícího se na pomoc při řešení běžných i specifických problémů, se kterými se jako členové bytových družstev nebo členové společenství vlastníků potýkáme. Vhodné by mohlo být i členství v organizaci „ Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR,z.s.“.


6. Zápis do spolkového rejstříku

    Jinou takovouto myšlenkou je vytvoření společné správcovské firmy, která by nahradila správcovské firmy se kterými nejsou dobré zkušenosti , nebo je na nich příliš velká závislost. Nová správcovská firma členů spolku by mohla přinést pružnější a přímější jednání, snížení nákladů na správu a větší kontrolu členů spolku nad prací správcovské organizace.
    Adresa: Právnický akademický spolek Juristi Právnická fakulta Univerzity Karlovy nám. Curieových 7 116 40 Praha 1 IČ: 226 89 745 č. účtu: 2200179331/2010
    Dne 27.9.2014 uspořádal Spolek Jižní Svahy Zlín první ročník volejbalového turnaje O pohár Spolku Jižní Svahy Zlín. Vítězem se stalo družstvo mladých sportovců Plameňáci, kteří převzali hodnotnou hlavní cenu a trofej pro vítězné družstvo. Turnaje se zúčastnili celkem tři týmy a nezbývá než doufat, že příštího ročníku se po lepší přípravě zúčastní více týmů
    Výbor spolku rozhodl o vypracování vizualizace, která by ukázala možnosti využití místa po předpokládaném odstranění stavby „torza“ na JS v prostoru nad Billou. Pavel Sekula informoval výbor o svém jednání s rakouským vlastníkem stavby a přilehlých pozemků panem Wokatschem, který je návrhům přístupný.
    Členská schůze schválila svým usnesením paní Šárku Tesařovou členkou představenstva spolku. Pátého člena představenstva představenstvo navrhne ke schválení později.


Spolek Jižní Svahy Zlín, Slezská 4772,760 05 Zlín, IČ: 03141438

    O stavu zanedbaných laviček jsem psal minule a není na ně pěkný pohled. Samostatnou kapitolou jsou odpadkové koše. Původně byly okolo roku 2003 nainstalovány odpadkové koše, které byly nadčasové, vzhledné a také odolné. Tedy byly by odolné, pokud by se při jejich instalaci nešetřilo časem a betonem.
    Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. Návrh na zápis podávají zakladatelé, popř. osoba určená ustavující schůzí, pokud spolek vznikl usnesením na této schůzi. Návrh na zápis musí být podán bez zbytečného odkladu po vzniku spolku.
     V připojeném souboru najdete prezentaci realizace projektu Odpojení od centrálního zásobovaní tepla ( CTZ ) a zajištění dodávek tepla z vlastního tepelného zdroje - vysokoteplotní tepelná čerpadla.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00