Jak na věc


souhlas s umístěním sídla

You have Successfully Subscribed!

    Každý ze zmíněných případů může být dále rozváděn, můžou být zohledňovány a konkretizovány další možnosti vývoje jednotlivých situací, vše však překračuje možnosti tohoto článku. Stručně ještě můžeme shrnout, co by měl obsahovat formulář informovaného souhlasu. Jeho výsled­ná podoba a forma však plně závisí na povaze zákroku a ochotě lékaře chránit sám sebe před případným soudním sporem a jeho následky. Neboť důkazní břemeno leží na lékaři, který musí dokázat, že existuje platný a řádný infor­movaný souhlas, na základě kterého byl oprávněn zákrok provést. Proto je výrazně praktičtější, aby měl informova­ný souhlas písemnou podobu. Musí obsahovat kdo, koho a k čemu opravňuje. Musí obsahovat povahu pacientova onemocnění a účel zákroku, charakteristiku plánované­ho postupu a jeho průběhu, důsledky výkonů pro nemoc­ného se zohledněním jeho způsobu života, povolání atd., možná rizika, alternativy zákroku a prohlášení pacienta, že měl možnost před udělením souhlasu klást lékaři otáz­ky a že
    Je také možné dát předem souhlas k nespecifickému roz­šíření odsouhlaseného zákroku, pokud během provádění prvního zákroku bude zjištěn nález odůvodňující další zá­krok.
    Na formuláři informovaného souhlas se nesmí objevovat vágní a obecné věty typu: souhlasím s tím, že veškerou odpovědnost nesu sám. Nebo: veškeré nároky z odpo­vědnosti za škodu na zdraví se zavazuji řešit výhradně mimosoudně. A tak dále. Nelze se předem vzdát nároku, který teprve vznikne. Tato ustanovení nemají žádný právní význam, jsou sama o sobě neplatná, a navíc můžou uvést laika v omyl a tím mu způsobit další újmu na právech. Proto by se jich lé
    Zvolte si pro poskytnutí sídla nás! Zvolíte tak jistotu - jako vlastníci nebytových prostor Vám vystavíme souhlas se sídlem společnosti a zároveň také s námi uzavíráte smlouvu na sídlo. VOLTE 100%-NÍ ZÁRUKY!


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00